Специална декларация за поверителност на службата за контакт с кандидатите на EPSO

Начало > Специална декларация за поверителност на службата за контакт с кандидатите на EPSO

Ако сте кандидат в процедура за подбор на EPSO, моля, имайте предвид, че се прилага специална декларация за поверителност

 

Специфичната електронна услуга

Службата на EPSO за контакти с кандидатите работи под ръководството на администратора на лични данни, Minna Vuorio, директор на Европейската служба за подбор на персонал. Службата на EPSO за контакти с кандидатите е информационна служба за гражданите и кандидатите, която осигурява директни, индивидуални отговори и/или насочва гражданите към други подходящи източници на информация и съвети по въпросите, свързани с подбора на персонал за институциите на Европейския съюз. Когато е подходящо, гражданите се насочват към служител на институциите на ЕС или друг орган, който би трябвало да може да реши техния конкретен проблем.
Процедурата се основава на решение 2002/620/ЕО на Европейския парламент, Съвета, Европейската комисия, Европейския съд, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейския омбудсман от 25.7.2002 г., чийто резултат е създаването на Европейската служба за подбор на персонал.

 

Идентификационни данни

Следните лични данни се събират чрез онлайн формуляр:

  • Задължителни полета: собствено име, фамилно име, обръщение, адрес за електронна поща, номер на кандидат (когато е приложимо), предпочитани езици за комуникация;

  • Незадължително поле: телефонен номер

Моля, обърнете внимание, че личните ви данни се събират и обработват само доколкото е необходимо, за да ви отговорим.

 

Кой има достъп до вашите данни и на кого се предоставят те?

Служителите на Европейската комисия, отговарящи за службата на EPSO за контакт с кандидатите, имат достъп до вашите данни. Запитванията ви се съхраняват на сървъра на Европейската комисия, обработват се и могат да бъдат препращани по електронната поща на отговорния за тях експерт.

За въпросите, изпратени директно до ЦЕНТЪРА ЗА КОНТАКТ EUROPE DIRECT, моля, вижте неговите специфични правила за защита на данните.

 

Как съхраняваме и защитаваме вашите данни?

В Европейската служба за подбор на персонал до данните ви имат достъп само определени служители.
Операциите на сървърите, на които се съхраняват личните данни, се извършват в съответствие с решенията и разпоредбите за сигурност, установени от дирекцията за сигурност на Комисията за този вид сървъри и услуги.

 

Как можете да проверите, промените или изтриете вашите данни?

Вие нямате пряк достъп до съхраняваните на нашия сървър данни. Ако желаете да изтриете вашите лични данни или искате да знаете какви ваши данни се съхраняват, моля, изпратете ни съобщение чрез формуляра за въпроси

 

Колко дълго съхраняваме вашите данни?

Всички получени лични данни се съхраняват на нашия сървър, докато не бъдат изтрити след края на съответния срок на съхранение. Този период е 2 години, считано от получаването на данните от EPSO, за гражданите, които не са кандидати. Ако сте кандидат в конкурс, моля вижте специалната декларация за поверителност на вашия конкурс/процедура за подбор за съответния период на съхранение.

 

Координати за връзка

Ако имате въпроси или искания във връзка с предоставените от вас лични данни, моля, свържете се с администратора на лични данни, Minna Vuorio, директор на Европейската служба за подбор на персонал, чрез следния уеб формуляр.

Ако считате, че правата ви са били нарушени от страна на EPSO при обработката на вашите лични данни, можете да подадете жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните.