Други възможности за работа в институциите и органите на ЕС

Начало > Други възможности за работа в институциите и органите на ЕС
В списъка по-долу можете да намерите допълнителни възможности за работа, публикувани на специалните страници на следните институции и органи на ЕС.
 
 

Ролята на Европейската комисия (ЕК) е да отстоява общия интерес на ЕС, като предлага и прилага законодателство: тя е политически независимият изпълнителен орган на ЕС. Политическото ръководство се осъществява от екип от комисари (по един от всяка страна от ЕС). Начело на този екип е председателят на Комисията, който решава кой за коя област на политиката да отговаря. След като бъде направено законодателно предложение, то се изпраща за приемане от Съвета (представляващ държавите членки) и Парламента (представляващ европейските граждани). Комисията управлява бюджета на ЕС и политическите програми (т.е. селско стопанство, рибарство, научни изследвания и др.) в сътрудничество със съответните органи в държавите от ЕС.

 

Работата за генералния секретариат на Съвета ви дава уникална възможност да подкрепяте и подпомагате две основни институции на ЕС — Европейския съвет и Съвета на ЕС.
Европейският съвет, който се състои от държавните и правителствените ръководители на всички страни от ЕС, определя цялостната политическа ориентация и приоритетите на ЕС, които са решаващи за неговото бъдеще. Той определя стратегическата и политическата програма на Съюза на най-високо политическо равнище. В рамките на Съвета на ЕС се договаря и приема законодателството на ЕС, координират се политиките на държавите членки, разработва се обща външна политика и политика на сигурност и се сключват международни споразумения. Министрите и държавните секретари на държавите от ЕС заседават в 10 различни състава в зависимост от предмета на обсъждане.

 

Европейският парламент е динамична, приобщаваща и многоезична организация, която предлага разнообразни възможности за професионална кариера и развитие. Служителите на Парламента работят за пряко избраните членове на ЕП с цел постигане на жизнена европейска демокрация, като подпомагат дейността им за изграждане на по-мирна, безопасна, справедлива и просперираща Европа. Парламентът предоставя много обширни възможности за кариера, независимо дали във връзка с основната законодателна дейност на институцията, или в области, които осигуряват нейното безпроблемно функциониране. Всеки служител играе важна роля, пряко или косвено, в работата на Парламента в полза на гражданите на ЕС, като допринася за утвърждаването и защитата на демокрацията, свободата на словото и правата на човека във и извън ЕС. Посетете новата страница на Европейския парламент „Работа при нас“, за да откриете други възможности за работа, публикувани от институцията.

 

Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одитор на Европейския съюз. Тя бе създадена с Договора от Брюксел, подписан на 22 юли 1975 г., и започна работа през октомври 1977 г. ЕСП е една от седемте институции на ЕС: тя се намира в Люксембург и в нея работят около 900 души специалисти в областта на одита, помощен и административен персонал от всички националности в ЕС.

 

Съдът на Европейския съюз е съдебният орган на ЕС. Неговата роля е да гарантира, че законите на ЕС се спазват от институциите на ЕС и държавите членки и се прилагат по един и същ начин в целия ЕС. Това гарантира, че ЕС се основава на върховенството на закона — основен елемент на всички демократични структури.

 

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) е дипломатическата служба на Европейския съюз. Тя подпомага ръководителя на външната дейност на ЕС — върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност — да изпълнява общата външна политика и политика на сигурност на Съюза. ЕСВД е базирана в Брюксел, но разчита на широка световна мрежа за дипломатическо присъствие на ЕС, която включва европейски служители, дипломати от външните ведомства на държавите — членки на ЕС, и местни служители в отделни държави в целия свят. 

 

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е уникален форум за консултации, диалог и консенсус между представители на всички сектори на организираното гражданско общество, включително работодатели, синдикати и организации, като професионални и общностни сдружения, младежки организации, женски асоциации, земеделски стопани, потребители, МСП, еколози и др. Мисията на ЕИСК е да изразява позицията на организираното гражданско общество.

 

Европейският комитет на регионите (КР) е гласът на регионите и градовете в Европейския съюз. Той е политическа асамблея, съставена от над 300 представители на местните и регионалните власти. Чрез своите становища и обсъждания с представители на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета, членовете на КР допринасят за оформянето на решенията на Съюза.

 

Службата на европейския омбудсман е малка и динамична служба, която помага на граждани при взаимодействието им с институции, органи и агенции на ЕС. Омбудсманът разследва жалби по въпроси, които варират от липса на прозрачност при вземането на решения или отказ на достъп до документи до нарушения на основните права и договорни въпроси. Той също така провежда разследвания по собствена инициатива по системни въпроси и насърчава добрите административни практики. Мисията на омбудсмана, който разполага с екип от около 80 души, е да бъде създадена по-ефективна, отчетна, прозрачна и етична администрация на ЕС.

 

 

Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) е независимият орган на ЕС по защита на данните, отговорен да следи за това институциите и органите на ЕС да спазват законодателството за защита на данните. Той също така е безпристрастен съветник по политиките и предложените закони, които могат да засегнат правата на неприкосновеност на личния живот и защита на данните.

 

 

Институции и органи, за които Европейската служба за подбор на персонал не набира служители:

Европейската централна банка (ЕЦБ) е една от най-новите официални институции на ЕС. Създадена е през 1998 г. и в нея работят над 3500 служители от цяла Европа. Насърчаването на финансовата интеграция и финансовата стабилност е в основата на мисията на ЕЦБ. ЕЦБ работи в тясно сътрудничество с всички 19 национални централни банки в еврозоната и заедно с тях образува група, наречена Евросистема. Банката също така поддържа редовни контакти с всички 27 национални централни банки в ЕС в мрежа, наречена Европейска система на централните банки.

 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е банката на Европейския съюз за отпускане на заеми. Групата на ЕИБ има две части: Европейската инвестиционна банка и Европейският инвестиционен фонд. Заедно ЕИБ и ЕИФ разполагат с натрупани в продължение на повече от 60 години опит и експертни знания в областта на финансирането на проекти. Тяхното седалище е в Люксембург, но те разполагат с мрежа от местни и регионални служби в Европа и извън нея.