Další příležitosti v orgánech a institucích EU

Úvod > Další příležitosti v orgánech a institucích EU
V níže uvedeném seznamu najdete další pracovní příležitosti, které byly zveřejněny na internetových stránkách následujících orgánů a institucí EU.
 
 

Úlohou Evropské komise je prosazovat obecné zájmy EU navrhováním a prosazováním právních předpisů. Jedná se o politicky nezávislý výkonný orgán EU. Politické vedení zajišťuje tým komisařů a komisařek (z každé země EU jeden zástupce) pod vedením předsedy, který rozhoduje o tom, kdo odpovídá za kterou politickou oblast. Po předložení legislativního návrhu o něm rozhoduje Rada (zastupující členské státy) a Parlament (zastupující evropské občany). Ve spolupráci s orgány členských států spravuje Komise rozpočet EU a politické programy (např. zemědělství, rybolov, výzkum atd.).

 

Prací pro generální sekretariát Rady získáte jedinečnou příležitost, jak pomáhat dvěma důležitým orgánům EU – Evropské radě a Radě EU.
Evropská rada, jejímiž členy jsou hlavy států a vlád všech členských států Unie, určuje celkové politické směřování a priority EU, které jsou pro budoucnost Unie klíčové. Stanoví strategickou a politickou agendu EU na nejvyšší politické úrovni. Rada EU jedná a přijímá právní předpisy EU, koordinuje politiky členských států, rozvíjí společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a uzavírá mezinárodní dohody. Ministři a státní tajemníci všech členských států EU se setkávají v 10 různých složeních v závislosti na projednávaných tématech.

 

Evropský parlament je dynamická, inkluzivní, mnohojazyčná organizace, která nabízí řadu kariérních příležitostí. Zaměstnanci Parlamentu umožňují přímo voleným poslancům vykonávat aktivní evropskou demokracii a podporují je v jejich úsilí o vybudování mírové, bezpečné, spravedlivé a prosperující Evropy. Parlament nabízí pracovní příležitosti v mnoha odděleních, které souvisí s hlavní legislativní činností tohoto orgánu nebo jež zajišťují řádné fungování Parlamentu. Každý zaměstnanec hraje významnou úlohu, ať už přímo či nepřímo, v práci Parlamentu ve prospěch občanů EU a přispívá k prosazování a obraně demokracie, svobody slova a lidských práv v Unii i mimo ni. Podívejte se na nové internetové stránky o pracovních příležitostech v Evropském parlamentu.

 

Evropský účetní dvůr (EÚD) je externím auditorem Evropské unie. Byl zřízen 22. července 1975 tzv. Bruselskou smlouvou a začal fungovat v říjnu 1977. EÚD je jedním ze sedmi orgánů EU. Sídlí v Lucemburku a zaměstnává okolo 900 auditorů, pomocných a administrativních pracovníků všech národností EU.

 

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) je soudním orgánem EU. Jeho úkolem je zajišťovat, aby orgány EU i členské státy dodržovaly evropské právní předpisy a uplatňovaly je stejným způsobem v celé Unii. Tím je zajištěno, že EU stojí na zásadách právního státu, což je základní prvek všech demokratických subjektů.

 

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) je diplomatickou službou Evropské unie. Je nápomocna šéfovi zahraniční politiky EU – tzv. vysokému představiteli pro zahraniční a bezpečnostní politiku – při provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie. ESVČ má hlavní sídlo v Bruselu. Opírá se však o rozsáhlou síť diplomatických zastoupení EU po celém světě, která propojuje evropské úředníky, diplomaty ministerstev zahraničí členských států EU a místní zaměstnance v zemích celého světa. 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) je jedinečným fórem pro konzultace, dialog a konsenzus zástupců různých odvětví organizované občanské společnosti, včetně zaměstnavatelů, odborů a sdružení, jako jsou profesní a komunitní sdružení, organizace mládeže, ženské organizace, zemědělci, spotřebitelé, malé a střední podniky, aktivisté v oblasti životního prostředí a mnoho dalších. Jeho posláním je dát hlas organizované občanské společnosti.

 

Evropský výbor regionů (VR) je hlasem regionů a měst v Evropské unii. Je to politické shromáždění, které sdružuje více než 300 místních a regionálních politiků. Členové VR přispívají prostřednictvím svých stanovisek a diskusí se zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady k utváření rozhodnutí na úrovni Unie.

 

Evropský veřejný ochránce práv (ombudsman) je malý dynamický úřad, který pomáhá občanům v případě problému s orgány, institucemi a agenturami EU. Prošetřuje stížnosti na problémy, které sahají od nedostatečné transparentnosti při rozhodování nebo odmítnutí přístupu k dokumentům až pro správní záležitosti či porušování základních práv. Provádí rovněž šetření z vlastního podnětu týkající se systémových otázek a podporuje řádnou administrativní praxi. S týmem okolo 80 lidí je jeho hlavním úkolem vytvořit efektivnější, transparentnější a eticky odpovědnější správu EU.

 

 

Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) je nezávislý úřad EU, jehož úkolem je zajistit, aby orgány a instituce EU dodržovaly právní předpisy o ochraně údajů. Slouží rovněž jako nestranný poradce ohledně politických opatření a navrhovaných předpisů, které by mohly mít vliv na soukromí a ochranu údajů.

 

 

Orgány a instituce, pro něž úřad EPSO zaměstnance nevybírá:

Evropská centrální banka (ECB) je jednou z nejnovějších institucí EU, která byla zřízena v roce 1998 a má více než 3 500 zaměstnanců z celé Evropy. Základním posláním ECB je podporovat finanční integraci a finanční stabilitu. ECB úzce spolupracuje se všemi 19 národními bankami v eurozóně a společně s nimi tvoří skupinu nazvanou Eurosystém. Rovněž tak udržuje pravidelný kontakt se všemi 27 národními bankami v zemích EU prostřednictvím sítě nazvané Evropský systém centrálních bank.

 

Evropská investiční banka (EIB) je finanční instituce poskytující úvěry v Evropské unii. Skupina EIB se skládá ze dvou částí: Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu. Oba subjekty mají více než 60letou zkušenost a odborné znalosti s financováním projektů. Sídlí v Lucembursku a mají síť místních a regionálních úřadů v Evropě i mimo ni.