Przejdź do treści

Transformacja procesu naboru pracowników

EPSO przeprowadza obecnie gruntowną transformację procesu naboru pracowników, aby móc lepiej reagować na zmieniające się potrzeby instytucji UE i realia dzisiejszego rynku pracy. Trwają dyskusje strategiczne nad nową koncepcją konkursu na stanowiska AD o profilu ogólnym i nad zmienionymi ramami kompetencji. Za ważny cel uznano zapewnienie większej różnorodności kandydatów, zarówno pod względem profilu zawodowego, jak i pochodzenia. W przypadku konkursów na stanowiska o profilu specjalistycznym jesteśmy już w fazie pilotażowej, w której testujemy niektóre nowe metody naboru.

Główne cele to skrócenie czasu trwania konkursów, zwiększenie ich efektywności zarówno z korzyścią dla kandydatów, jak i egzaminatorów, a także skuteczniejsze przyciąganie kandydatów o profilach specjalistycznych poszukiwanych przez rekrutujące instytucje. Jednocześnie należy wprowadzić nowe metody testowania zgodne z najlepszymi współczesnymi praktykami. EPSO zamierza wprowadzić wspomagane komputerowo generowanie testów wielokrotnego wyboru z danej dziedziny; testy te będą organizowane na wczesnym etapie konkursów na stanowiska o profilu specjalistycznym. Natomiast dla testów sprawdzających umiejętności logicznego myślenia zostaną wprowadzone tylko dwa możliwe wyniki: zdane lub niezdane. EPSO zaczęło organizować zdalnie nadzorowane testy oceny zintegrowanej – zmianę tę przyspieszył kryzys związany z COVID-19. W przypadku niektórych konkursów kandydaci mogą wziąć udział w testach komputerowych online albo w ośrodkach egzaminacyjnych. Inne projekty pilotażowe obejmują przeprowadzanie testów we wszystkich 24 językach urzędowych UE i wspomagany komputerowo nabór na podstawie kwalifikacji (Talent Screener). Projekty te znajdują się dopiero na wczesnym etapie realizacji, a ich wyniki muszą jeszcze zostać przeanalizowane, dlatego EPSO poda więcej informacji na ten temat w późniejszym terminie.

Najważniejszym elementem tych wszystkich procesów jest dbałość o obiektywność i równe traktowanie.