Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Różnorodność i włączenie społeczne

Picture showing 6 people

UE ceni różnorodność i uważa, że jest ona wzbogacająca oraz stanowi źródło innowacyjności, kreatywności i siły. Zróżnicowane środowisko sprzyjające integracji to otoczenie, w którym wszystkie osoby o różnym pochodzeniu mają równe szanse i poczucie przynależności oraz są cenione za wyjątkowy wkład.

Zapewnienie sprawiedliwego procesu selekcji w celu przyciągnięcia zróżnicowanej puli talentów to tylko pierwszy krok.

Instytucje, organy i agencje UE są w równym stopniu zaangażowane w działania na rzecz utrzymywania różnorodności i tworzenia miejsca pracy sprzyjającego włączeniu społecznemu. Zaangażowaniu temu dają wyraz poprzez szereg ukierunkowanych działań, które obejmują między innymi:

  • środki służące temu, by wszyscy pracownicy UE czuli się doceniani i mogli na wszystkich etapach kariery zawodowej w pełni wykorzystywać swój potencjał
  • środki poprawiające równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, w tym telepraca i elastyczna organizacja pracy dostępne dla wszystkich pracowników
  • szkolenia dla kadry kierowniczej i personelu, aby przeciwdziałać dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy, a także nękaniu, podsycaniu podziałów i niestosownemu zachowaniu.

Więcej informacji o różnorodności i włączeniu społecznym w instytucjach i organach UE znajdziesz na stronie na ten temat.

W swoich kampaniach informacyjnych EPSO promuje równe szanse i różnorodność, aby pozyskać zróżnicowane talenty ze wszystkich państw członkowskich UE. EPSO podejmuje również ukierunkowane działania komunikacyjne, których przykładem jest wezwanie do współpracy skierowane do europejskich organizacji zajmujących się różnorodnością i integracją. EPSO ogłosiło to wezwanie, aby dotrzeć do utalentowanych osób z bardziej zróżnicowanych środowisk, po to by w przyszłości pula kandydatów biorących udział w procedurach naboru EPSO – a ostatecznie również zatrudnionych w instytucjach UE – w większej mierze odzwierciedlała różnorodność panującą w UE.