Przejdź do treści

Równość

Picture showing 3 people in front of a computer. One man is in a wheel chair.

 Poniżej znajdziesz przykłady, w jaki sposób EPSO stosuje politykę równości szans w praktyce:

  • We wszystkich procedurach naboru konsekwentnie stosowana jest polityka równości szans i przestrzegane są unijne i międzynarodowe przepisy antydyskryminacyjne, w tym Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
  • Kandydatom ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności lub stanu zdrowia zapewniane są racjonalne dostosowania.
  • Nadrzędną zasadą, którą kierują się komisje konkursowe, jest zasada bezstronności. Członkowie komisji selekcyjnych pochodzą z różnych środowisk i są dobierani tak, aby w składzie komisji panowała równowaga pod względem płci, wieku, narodowości, języków itp. Są szkoleni w taki sposób, aby byli w stanie zapewnić najwyższe profesjonalne standardy naboru i stosować obiektywne i wolne od uprzedzeń metody oceny.

W ten sposób EPSO stara się zapewnić wszystkim kandydatom takie same możliwości i taki sam dostęp do procedur naboru.

Dodatkowe działania podejmowane przez EPSO obejmują:

  • przeprowadzanie systematycznej analizy statystycznej i monitorowanie części składowych testów w celu zapewnienia znormalizowanych i obiektywnych metod i ocen opartych na kompetencjach
  • regularne gromadzenie informacji zwrotnych od kandydatów za pośrednictwem badań satysfakcji, dzięki czemu EPSO może się stale doskonalić
  • ocenianie CV i testów pisemnych przy zapewnionej anonimowości kandydatów, wyłącznie na podstawie obiektywnych kryteriów
  • przeprowadzanie oceny dostępności informacji, procedur naboru i testów EPSO. W razie potrzeby EPSO przygotowuje niestandardowe formaty dostępne dla technologii wspomagających.

Więcej informacji znajdziesz na stronie z najczęściej zadawanymi pytaniami, w części dotyczącej równych szans.

Czy w związku z niepełnosprawnością lub stanem zdrowia potrzebujesz dostosowania warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb? Przejrzyj ważne informacje na ten temat, klikając linki zamieszczone po prawej stronie ekranu.

 

Obejrzyj wideo poniżej, aby dowiedzieć się, jakie dostosowania oferujemy podczas testów kandydatom z niepełnosprawnością lub ze szczególnymi potrzebami:

Video file