Przejdź do treści

Kierownicy ds. administracyjnych w delegaturach UE

Jesteś utalentowanym specjalistą i chcesz pracować w środowisku międzynarodowym jako kierownik ds. administracyjnych w delegaturze UE?

UE zatrudni kierowników ds. administracyjnych (grupa zaszeregowania AST 4). Zatrudnieni specjaliści będą pracować w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ).

Kierownicy ds. administracyjnych pomagają szefom delegatur UE w wypełnianiu ich zadań związanych z bieżącym działaniem delegatury w zakresie zarządzania budżetem administracyjnym, zasobami ludzkimi i logistyką, zaopatrzenia i usług oraz bezpieczeństwa i ochrony personelu i obiektów. Wraz z szefem delegatury odpowiadają za ogólne administracyjne i finansowe wykonanie budżetu delegatury i ułatwiają jej sprawne funkcjonowanie.

Wszyscy pracownicy ESDZ okresowo pracują w delegaturach Unii. Podczas swojej kariery zawodowej urzędnicy ESDZ pracują w różnych regionach świata, w różnych delegaturach i na różnych stanowiskach. Niektóre delegatury znajdują się w państwach, w których warunki życia i bezpieczeństwa mogą być trudne.

Instytucje i agencje UE oferują pracę w środowisku wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz różnorodne możliwości dokształcania, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery zawodowej. Praca w międzynarodowych, wielokulturowych i zróżnicowanych wewnętrznie zespołach w instytucjach UE daje możliwość pozytywnego wpływu na życie ok. 450 mln obywateli UE i ludzi poza jej granicami.

Poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans to podstawowe zasady UE. Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) stara się stosować zasady równości szans, równego traktowania i równego dostępu dla wszystkich kandydatów. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Jeśli jesteś obywatelem UE i znasz co najmniej dwa języki urzędowe UE – gruntownie jeden z 24 języków urzędowych UE oraz zadowalająco język angielski lub francuski – szukamy właśnie Ciebie!

Kandydaci muszą również mieć: co najmniej 2-letnie wykształcenie na poziomie pomaturalnym potwierdzone dyplomem w następujących dziedzinach: prawo, administracja w biznesie, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse, księgowość, logistyka, zarządzanie budynkami lub inżynieria, oraz zdobyte po uzyskaniu dyplomu co najmniej 6-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe, albowykształcenie średnie, potwierdzone świadectwem uprawniającym do podjęcia nauki na poziomie pomaturalnym, oraz zdobyte po uzyskaniu świadectwa co najmniej 9-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Szczegółowe informacje na temat wymogów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie na stronach opisujących procedurę zgłoszenia.

Zgłaszać się można od 14 lipca 2022 r.