Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

W jaki sposób mogę wyrazić zgodę na to, aby organy państw członkowskich miały możliwość zaoferowania mi pomocy w przygotowaniu się do udziału w procedurze naboru i rekrutacji?

Question categories:

Kandydaci biorący udział w konkursach EPSO mogą udostępnić swoje dane kontaktowe organom krajowym ze swojego państwa członkowskiego, po to aby organy te mogły skontaktować się z nimi w celu zaoferowania im wsparcia podczas udziału w procedurze naboru i rekrutacji. Wsparcie tego rodzaju może obejmować szkolenia, sesje informacyjne, publikacje itp.

Kandydaci decydują o udostępnieniu swoich danych podczas wypełniania zgłoszenia na konkurs, wyrażając swoją zgodę lub jej brak przez zaznaczenie odpowiedniego pola w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym. Zgoda lub jej brak dotyczy wyłącznie konkursu, w odniesieniu do którego została wyrażona, a zatem konieczne jest zaznaczenie odpowiedniego pola przy wypełnianiu każdego nowego zgłoszenia.

Przez zaznaczenie odpowiedzi „Tak” na odpowiednie pytanie w formularzu zgłoszeniowym kandydat wyraża jednoznaczną zgodę na przekazanie przez EPSO jego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru referencyjnego konkursu, którego dotyczy zgłoszenie, organom krajowym państwa członkowskiego UE, którego jest obywatelem. Celem przekazania danych jest zezwolenie tym organom krajowym na skontaktowanie się z kandydatem w celu zaoferowania mu pomocy podczas udziału w procedurze naboru i rekrutacji w kontekście konkursu, którego dotyczy zgłoszenie.

Przekazanie danych osobowych kandydata organom krajowym jest regulowane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE, a w szczególności przepisami art. 7 i 9 tego rozporządzenia.

Przez zaznaczenie odpowiedzi „Tak” na odpowiednie pytanie w formularzu zgłoszeniowym kandydat wyraża również jednoznaczną zgodę na przetwarzanie przez organy państwa członkowskiego, którego jest obywatelem, wyżej wymienionych danych osobowych w celu zaoferowania mu pomocy podczas udziału w procedurze naboru i rekrutacji w kontekście konkursu, którego dotyczy zgłoszenie. Organy krajowe są uprawnione do przetwarzania danych kandydata przez cały czas trwania jego udziału w danym konkursie lub do momentu sfinalizowania listy rezerwowej w ramach tego konkursu, jeśli nazwisko kandydata znajduje się na tej liście, lub też do momentu wycofania przez kandydata zgody na przetwarzanie jego danych.

Przetwarzanie danych osobowych kandydata przez organy krajowe jest regulowane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kandydaci mogą wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, składając pisemny wniosek w tej sprawiedo organów swojego państwa członkowskiego. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wycofania zgody już po przekazaniu danych przez EPSO państwu członkowskiemu, uniemożliwi to organom krajowym dalsze przetwarzanie danych, ale nie wpłynie na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych, które odbywało się w oparciu o wyrażoną zgodę, zanim została ona wycofana.

Zgoda kandydata na przekazanie przez EPSO jego danych osobowych organom krajowym nie wiąże się z nałożeniem na kandydata żadnego obowiązku przyjęcia ofert pomocy, w sprawie których organy te mogą się z kandydatem kontaktować.

Zgoda kandydata na przekazanie przez EPSO jego danych osobowych organom krajowym nie nakłada na te organy żadnego obowiązku skontaktowania się z kandydatem ani zaoferowania mu pomocy; leży to całkowicie w gestii państwa członkowskiego UE, którego jest obywatelem.