Przejdź do treści

Jak dbamy o równe traktowanie kandydatów i bezstronność komisji konkursowych w procedurach naboru?

Question categories:

W każdej procedurze naboru wyznaczona jest komisja konkursowa, która ma za zadanie wybrać najlepszych kandydatów na podstawie ich kwalifikacji i kompetencji określonych w ogłoszeniu o konkursie. W skład komisji konkursowych wchodzą urzędnicy zatrudnieni w instytucjach UE. EPSO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić równowagę wśród członków komisji pod względem płci, znajomości języków, reprezentacji pracowniczej i reprezentacji administracji oraz wielkości poszczególnych instytucji. Pracami komisji kieruje przewodniczący przy wsparciu co najmniej jednego wiceprzewodniczącego. Wszystkie zadania związane z oceną kandydatów na poszczególnych etapach procedury naboru są objęte zasadami poufności. Zgodnie z zasadami przejrzystości poufny charakter procedury jest wskazany w paszporcie kompetencji kandydata.

EPSO przywiązuje dużą wagę do równości oraz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Oto najważniejsze zasady:

  • Nadrzędną zasadą w pracach komisji konkursowej jest zasada bezstronności. Między kandydatem a oceniającym go członkiem komisji nie może być bezpośredniej relacji podległości służbowej ani bezpośrednich związków rodzinnych. Niemniej przeszła, a nawet obecna relacja służbowa o mniej bezpośrednim charakterze nie wyklucza automatycznie możliwości udziału danego członka komisji w ocenie.
  • Zarówno członkowie komisji konkursowej, jak i kandydaci, są zobowiązani do zgłoszenia EPSO ewentualnego konfliktu interesów, aby można było temu zaradzić przez wprowadzenie odpowiednich środków.
  • Komisja konkursowa postępuje zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami kwalifikowalności, selekcji i oceny określonymi w ogłoszeniu o konkursie. Kryteria te są starannie i konsekwentnie dokumentowane, przyjmowane i stosowane.
  • Gwarancją jednolitego podejścia do oceny kandydatów są intensywne szkolenia, coaching i obserwacja członków komisji, jak również regularne spotkania poświęcone przebiegowi oceny.
  • EPSO prowadzi systematyczną kontrolę jakości i analizuje statystyki, co pozwala na monitorowanie i eliminowanie nierównego traktowania kandydatów w ocenie.