Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Jakich dodatkowych procedur mogę się spodziewać w przypadku zatrudnienia w Komisji Europejskiej na stanowisku wymagającym zajmowania się informacjami szczególnie chronionymi i niejawnymi?

Question categories:

Zgodnie z art. 10 ust. 2 decyzji Komisji2015/444 [1] wszyscy pracownicy Komisji Europejskiej zajmujący się informacjami szczególnie chronionymi i niejawnymi wymagającymi wysokiego stopnia poufności (informacjami niejawnymi UE) muszą mieć odpowiedni poziom poświadczenia bezpieczeństwa („EU SECRET”).

Biorąc pod uwagę, że Komisja regularnie zajmuje się informacjami szczególnie chronionymi i niejawnymi wymagającymi wysokiego stopnia poufności, w interesie służby leży, aby ci pracownicy, których obowiązki wymagają posiadania dostępu do informacji szczególnie chronionych i niejawnych, posiadali poświadczenie bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie („EU SECRET”).

W związku z tym warunkiem wstępnym zatrudnienia na niektórych stanowiskach w Komisji Europejskiej może być poddanie się procedurze sprawdzającej w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa określonej w powyższej decyzji. Taki warunek wstępny będzie wyraźnie określony w ogłoszeniu o naborze na dane stanowisko. Laureaci konkursu powinni być gotowi poddać się procedurze poświadczenia bezpieczeństwa.

Procedurę przeprowadza właściwy organ krajowy w państwie członkowskim, którego kandydat jest obywatelem. W poszczególnych państwach członkowskich przebieg tej procedury może być bardzo różny. Zaleca się kandydatom, aby zasięgnęli na ten temat informacji, zanim zgłoszą się do udziału w konkursie.


[1] Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).