Przejdź do treści

Pracownicy kontraktowi (stała procedura naboru CAST)

W ramach stałej procedury naboru CAST instytucje, organy i agencje UE mogą zatrudniać pracowników kontraktowych do pracy w różnych dziedzinach zawodowych.

Nazwa CAST pochodzi od angielskiej nazwy procedury naboru pracowników kontraktowych (Contract Agents Selection Tool). Stała oznacza, że procedura nie ma ostatecznego terminu nadsyłania zgłoszeń, więc kandydaci mogą się zgłaszać cały czas.

Pracownicy kontraktowi są zatrudniani do wykonywania tymczasowych prac fizycznych lub zadań administracyjnych albo w celu uzupełnienia braków kadrowych na stanowiskach, na których konieczna jest wiedza specjalistyczna.

Kiedy instytucje, organy i agencje UE chcą kogoś zatrudnić, mogą wybrać z bazy danych CAST kandydatów, których kwalifikacje odpowiadają poszukiwanemu profilowi zawodowemu.

Wstępnie wybrani kandydaci biorą udział w serii komputerowych testów wielokrotnego wyboru. Na osoby, które pomyślnie przejdą pierwszy etap, czeka drugi etap obejmujący rozmowę kwalifikacyjną lub inne formy oceny. Więcej informacji na temat testów stosowanych w stałej procedurze naboru CAST można znaleźć na stronie z przykładowymi testami.

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą wszystkie etapy naboru, mogą otrzymać ofertę zatrudnienia.

Pracownicy kontraktowi są zatrudniani na czas określony, maksymalnie na sześć lat. Umowa jest często podpisywana początkowo na krótszy okres (6–12 miesięcy), a następnie przedłużana, w zależności od charakteru zadań. W niektórych agencjach, przedstawicielstwach i delegaturach taka umowa na czas określony może prowadzić do zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji Stała procedura naboru CAST – najczęściej zadawane pytania.

 

Grupy funkcyjne

Wszystkie informacje potrzebne do wzięcia udziału w naborze CAST znajdują się w instrukcji zawartej w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania dotyczącym stałej procedury naboru CAST. Procedura wymaga utworzenia konta EPSO i wprowadzenia do bazy danych CAST informacji osobowych oraz dotyczących doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

Więcej informacji na temat zgłaszania kandydatur można znaleźć w sekcji Jak się zgłosić.

Pracownicy kontraktowi pracują na bardzo różnych stanowiskach, które wymagają różnego poziomu kwalifikacji. Stanowiska te należą do czterech grup funkcyjnych, w zależności od przypisanych do nich zadań. Te zadania to:

I – pomocnicze prace fizyczne i administracyjne
II – praca w sekretariacie, prowadzenie biura itp.
III – zadania wykonawcze, redakcyjne, księgowe i inne podobne zadania techniczne
IV – zadania administracyjne, doradcze, językowe i inne podobne zadania techniczne

Kandydaci mogą zgłosić się do jednej lub kilku grup funkcyjnych, o ile spełniają konieczne wymogi.

Kompletny wykaz ogólnych i szczegółowych warunków kwalifikowalności, które mają zastosowanie do poszczególnych profili i grup funkcyjnych (języki, wykształcenie i doświadczenie zawodowe), znajduje się w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

 

Profile stanowisk

W ramach stałej procedury naboru CAST dostępne są różne profile w grupach funkcyjnych I, II, III i IV. Uwaga! Zgłoszenia kandydatów w ramach tej procedury zawsze dotyczą profili zawodowych, a nie konkretnych wakatów.

Poniżej znajduje się lista profili dostępnych w ramach stałej procedury naboru CAST. Po kliknięciu na każdą sekcję można dowiedzieć się, jakie obowiązki wiążą się z każdym profilem. Kandydaci mogą zgłosić się do kilku profili lub grup funkcyjnych. Kandydatom zaleca się, aby zgłaszali się tylko do tych profili i grup funkcyjnych, którym najlepiej odpowiada posiadane przez nich wykształcenie i doświadczenie.