Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Inne możliwości pracy w instytucjach i organach UE

Poniżej zamieszczamy informacje o innych możliwościach zatrudnienia opisanych na stronach internetowych instytucji i organów UE.
 
 

Parlament Europejski jest sprzyjającą włączeniu, pluralistyczną i wielojęzyczną organizacją oferującą różnorodne możliwości kariery i rozwoju. Pracownicy Parlamentu pomagają wybranym w wyborach bezpośrednich posłom tworzyć dynamiczną europejską demokrację i wspierają ich w działaniach na rzecz budowy bardziej pokojowej, bezpiecznej, sprawiedliwej i dobrze prosperującej Europy. Parlament oferuje możliwości kariery zawodowej w bardzo różnorodnych obszarach, zarówno powiązanych z podstawową pracą legislacyjną Parlamentu, jak również z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania tej instytucji. Każdy pracownik odgrywa ważną rolę, bezpośrednio lub pośrednio, w działaniach Parlamentu dla dobra obywateli UE i przyczynia się do propagowania i obrony demokracji, wolności słowa i praw człowieka w UE i poza nią. Na nowej stronie internetowej Parlamentu Europejskiego „Pracuj z nami” można znaleźć dodatkowe oferty pracy publikowane przez tę instytucję.

 

Praca w Sekretariacie Generalnym Rady daje wyjątkową możliwość wspierania dwóch ważnych instytucji UE: Rady Europejskiej i Rady UE.
Rada Europejska składa się z szefów państw i rządów wszystkich państw członkowskich Unii. Wytycza ogólny kierunek polityczny i priorytety UE decydujące o jej przyszłości. Ustala ona również strategiczny i polityczny program Unii na najwyższym szczeblu politycznym. Rada UE negocjuje i przyjmuje prawo UE, koordynuje politykę państw członkowskich, określa wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa oraz zawiera umowy międzynarodowe. Ministrowie i sekretarze stanu wszystkich państw członkowskich UE spotykają się w 10 różnych składach, w zależności od omawianych tematów.

 

Komisja Europejska (KE) dba o ogólny interes UE. Jest to politycznie niezależny organ wykonawczy Unii, który przedkłada wnioski ustawodawcze i egzekwuje przepisy.  Polityczne stery Komisji trzyma zespół komisarzy, po jednym z każdego państwa UE. Przewodniczący Komisji decyduje o przydziale tek poszczególnym komisarzom. Przedstawiane przez Komisję wnioski ustawodawcze muszą być zatwierdzone przez Radę (reprezentującą państwa członkowskie) i Parlament (reprezentujący obywateli europejskich). Komisja zarządza budżetem UE i programami w różnych obszarach (takich jak rolnictwo, rybołówstwo, badania naukowe itp.) we współpracy z władzami państw członkowskich.

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) jest  organem sądowym UE. Dba o to, by unijne instytucje i państwa członkowskie przestrzegały prawa UE i by było ono stosowane jednolicie w całej Unii. Gwarantuje to, że UE opiera się na praworządności, podstawowej zasadzie wszystkich demokratycznych podmiotów.

 

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) pełni rolę zewnętrznego kontrolera Unii Europejskiej. Został utworzony na mocy traktatu brukselskiego z 22 lipca 1975 r. i rozpoczął pracę w październiku 1977 r. ETO jest jedną z siedmiu instytucji UE. Ma siedzibę w Luksemburgu i zatrudnia około 900 audytorów, pracowników pomocniczych i administracyjnych ze wszystkich państw członkowskich UE.

 

Europejski Komitet Regionów (KR) to głos regionów i miast Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie polityczne zrzeszające ponad 300 lokalnych i regionalnych polityków. Opinie i dyskusje członków KR-u z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady wpływają na podejmowane w Unii decyzje.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest jedynym w swoim rodzaju forum konsultacji, dialogu i konsensusu dla przedstawicieli wszystkich sektorów zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego: pracodawców, związków zawodowych oraz grup takich jak stowarzyszenia zawodowe i wspólnotowe, organizacje młodzieżowe, grupy kobiet, rolnicy, konsumenci, MŚP, działacze na rzecz ochrony środowiska i wiele innych. EKES to głos zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego.

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) to unijny niezależny organ ochrony danych, którego zadaniem jest zapewnienie przestrzegania przez instytucje i organy UE przepisów dotyczących ochrony danych. Pełni również funkcję bezstronnego doradcy w zakresie strategii politycznych i proponowanych przepisów, które mogą mieć wpływ na prawo do prywatności i ochrony danych.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) to korpus dyplomatyczny Unii Europejskiej. Wspiera unijnego szefa dyplomacji, czyli wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, w realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Siedziba ESDZ mieści się w Brukseli, jednak instytucja ta nie mogłaby działać bez rozbudowanej sieci unijnych placówek dyplomatycznych na całym świecie. Jej personel to europejscy urzędnicy służby cywilnej, dyplomaci z państw członkowskich i pracownicy biur krajowych.

 

Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich to mały, dynamiczny urząd, który pomaga obywatelom w kontaktach z instytucjami, organami i agencjami UE. Rzecznik zajmuje się rozpatrywaniem skarg dotyczących m.in. braku przejrzystości przy podejmowaniu decyzji, odmowy dostępu do dokumentów, naruszenia praw podstawowych lub kwestii umownych. Prowadzi on również dochodzenia z własnej inicjatywy dotyczące problemów systemowych i zachęca do stosowania dobrych praktyk administracyjnych. Wraz z zespołem ok. 80 osób rzecznik dąży do stworzenia bardziej skutecznej, odpowiedzialnej, przejrzystej i etycznej administracji UE.

 

Wejdź na stronę sieci agencji UE, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach zatrudnienia w agencjach wykonawczych UE:

Sieć agencji UE zwiększa potencjał oddziaływania poszczególnych agencji i wspólnych przedsięwzięć UE poprzez zacieśnianie współpracy między nimi. Ma to zapewnić europejskiemu społeczeństwu oraz przedsiębiorstwom i instytucjom UE odpowiednie fundamenty do realizacji ich priorytetów. Dzięki temu agencje i wspólne przedsięwzięcia UE stanowią efektywną pod względem kosztów, sprawną i skuteczną bazę administracyjną służącą do wdrażania polityki Unii.

 

Instytucje i organy, których pracownicy nie są rekrutowani przez EPSO:

Europejski Bank Centralny (EBC) jest jedną z najmłodszych oficjalnych instytucji UE, utworzoną w 1998 r. Pracuje w nim ponad 3,5 tys. osób z całej Europy. EBC wspiera integrację i stabilność finansową. Ściśle współpracuje ze wszystkimi 19 krajowymi bankami centralnymi w strefie euro i wspólnie z nimi tworzy grupę zwaną Eurosystemem. Ponadto utrzymuje regularne kontakty ze wszystkimi 27 bankami centralnymi w UE w ramach sieci zwanej Europejskim Systemem Banków Centralnych.

 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest organem Unii Europejskiej odpowiedzialnym za udzielanie pożyczek. Do grupy EBI należy Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny. Oba organy mają ponad 60-letnie doświadczenie i know-how w zakresie finansowania projektów. Siedziba główna znajduje się w Luksemburgu, ale grupa ma sieć biur lokalnych i regionalnych w całej Europie i poza jej granicami.