Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Jak się zgłosić

Please note that this page will be updated soon following the new competition model.

 

Procedury naboru na stanowiska w instytucjach UE różnią się w zależności od kategorii personelu.

Szczegółowe informacje na temat każdej z kategorii znajdziesz w zakładkach poniżej. Z reguły, zwłaszcza w przypadku pracowników zatrudnianych na czas nieokreślony, to Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) odpowiada za nabór.

Z naszej strony na temat testów EPSO dowiesz się, jak przebiegają testy i jakich umiejętności będziesz potrzebować, aby je zdać.

Szczegółowe informacje znajdziesz w regulaminie pracowniczym i na stronie EPSO z często zadawanymi pytaniami. Możesz też zapoznać się z opisami stanowisk i przejrzeć ogłoszenia o wakatach.

Pracownicy zatrudnieni na stałe

Instytucje UE dokonują naboru na stanowiska pracowników zatrudnionych na stałe w drodze konkursów otwartych, które są ogłaszane na naszej stronie.

Każdy konkurs otwarty jest opisany w opublikowanym ogłoszeniu o konkursie, które zawiera szczegółowe informacje na temat profilu kandydata, zakresu obowiązków na danym stanowisku, procedury naboru i kryteriów udziału.

Wszyscy kandydaci muszą utworzyć konto EPSO, za pośrednictwem którego będą otrzymywać powiadomienia i wiadomości podczas procedury naboru.

Za ocenę kandydatów na każdym z etapów odpowiada komisja konkursowa, powoływana osobno dla każdego konkursu.

Konkursy są ogłaszane we wszystkich językach urzędowych UE. Każda procedura naboru składa się z kilku etapów, z których każdy obejmuje różnorodne testy i inne metody oceny głównych kompetencji i umiejętności zawodowych kandydatów:

  • komputerowe testy wielokrotnego wyboru sprawdzają rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne, a w przypadku niektórych konkursów na stanowiska o profilu specjalistycznym – również kompetencje związane z dziedziną konkursu
  • Talent Screener (ocena zdolności) to etap konkursów na stanowiska o profilu specjalistycznym; kandydaci są proszeni o podanie wszystkich swoich umiejętności zawodowych, a także doświadczenia zawodowego i kwalifikacji, które następnie zostają poddane ocenie przez komisję konkursową
  • ocena zintegrowana to ostatni etap, na którym sprawdzane są kompetencje ogólne i kompetencje związane z dziedziną konkursu. Przy pomocy różnorodnych testów członkowie komisji konkursowej oceniają umiejętności takie jak analizowanie i rozwiązywanie problemów, komunikatywność, ustalanie priorytetów i organizacja czy jakość i wydajność pracy.

Procedura naboru służy stworzeniu listy rezerwowej laureatów.

W momencie wystąpienia braków kadrowych instytucje UE wyszukują odpowiednich kandydatów na liście rezerwowej i zapraszają tych, których profil jest najbardziej zbliżony do profilu stanowiska, na rozmowę kwalifikacyjną.

W zależności od konkursu procedura naboru pracowników instytucji UE zatrudnianych na czas nieokreślony może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy.

Więcej informacji na temat testów EPSO, w tym również „Testy EPSO – fakty i mity”, znajdziesz na naszej stronie z często zadawanymi pytaniami.

Pracownicy kontraktowi

Rekrutacja personelu kontraktowego przebiega na dwa sposoby:

1) Pracownicy kontraktowi – stała procedura naboru CAST 

Rekrutacja pracowników kontraktowych może się odbyć w drodze stałej procedury naboru CAST

Skrót CAST pochodzi od angielskiej nazwy procedury naboru pracowników kontraktowych (Contract Agents Selection Tool). „Stała procedura naboru” oznacza, że jest ona bezterminowa – nie ma wyznaczonego terminu na zgłoszenie się.

Na naszej stronie z ofertami pracy znajdziesz zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w ramach stałej procedury naboru CAST dotyczące stanowisk w dziedzinach takich jak finanse, sprawy polityczne / polityka UE, obsługa sekretariatu / prowadzenie biura, informatyka, prawo czy komunikacja społeczna. Wraz z zaproszeniem zamieszczono instrukcje, jak się zgłosić.

Zgodnie z procedurą kandydaci muszą założyć konto EPSO oraz wprowadzić w bazie danych CAST swoje dane osobowe i informacje o doświadczeniu zawodowym i wykształceniu.

Wysłanie zgłoszenia w ramach stałej procedury naboru CAST nie oznacza, że kandydat zostanie automatycznie zaproszony do udziału w testach. 

W razie wystąpienia braków kadrowych instytucje, organy i agencje UE mogą przeszukać bazę danych CAST, aby wyłonić wąską grupę kandydatów, których umiejętności odpowiadają profilowi danego stanowiska.

Wyłonieni kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w testach organizowanych przez EPSO: komputerowych testach wielokrotnego wyboru sprawdzających rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne oraz teście kompetencji (sprawdzającym wiedzę w danej dziedzinie) lub teście sprawdzającym rozumienie języka (w przypadku lingwistów).

Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie testy, mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną i następnie zatrudnieni.

Przejdź do naszej strony na temat stałej procedury naboru CAST, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami lub bezpośrednio się zgłosić.

 

2) Pracownicy kontraktowi – bieżące wakaty

Instytucje, organy i agencje UE mogą również rekrutować pracowników kontraktowych w celu obsadzenia konkretnych stanowisk. W takim przypadku poszukiwani są eksperci w bardzo różnych dziedzinach, np. asystent ds. finansowych, specjalista w dziedzinie nauk społecznych, webmaster czy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa. 

Inaczej niż w przypadku stałej procedury naboru CAST każde ogłoszenie o wakacie ma określony termin nadsyłania zgłoszeń. Można w nim ponadto znaleźć informacje o tym, jak się zgłosić, jak przebiega procedura rekrutacji itp.

Instytucje, organy i agencje UE same publikują ogłoszenia o bieżących wakatach na stanowiskach pracowników kontraktowych i określają własne procedury przyjmowania zgłoszeń i rekrutacji

Aktualne ogłoszenia znajdziesz na naszej stronie z ofertami pracy

Pracownicy zatrudnieni na czas określony

Pracownicy zatrudnieni na czas określony są rekrutowani w celu zastąpienia urzędników lub wzmocnienia niektórych działów, zazwyczaj na czas określony

Mogą oni zajmować stanowiska w różnych dziedzinach, takie jak np. specjalista w dziedzinie nauk społecznych, kierownik projektu, tłumacz, analityk naukowy, specjalista ds. programowania. 

Rekrutujące instytucje, agencje i organy UE mogą publikować ogłoszenia o naborze pracowników tymczasowych na stronie EPSO poświęconej możliwościom zatrudnienia, a także same organizować proces naboru.

W zależności od potrzeb, które pojawiają się w danym momencie, mogą one zlecić EPSO organizację procedury naboru. W takim przypadku wraz z procedurą naboru publikowane jest zaproszenie do wyrażenia zainteresowania, które zawiera szczegółowe informacje na temat poszukiwanego profilu kandydata, kryteriów udziału i testów.

Więcej ofert pracy można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych instytucji i organów UE.
 

Oddelegowani eksperci krajowi

Oddelegowani eksperci krajowi to wykwalifikowani urzędnicy służby cywilnej z państw członkowskich UE, którzy przez określony czas dzielą się swoją wiedzą fachową z pracownikami instytucji unijnych.

Instytucje i agencje UE rekrutują takich ekspertów, gdy potrzebne są im ich wyjątkowe umiejętności. Mogą to być m.in. umiejętności techniczne, prawne, finansowe, bądź też dotyczące bezpieczeństwa.

Oferty pracy dla oddelegowanych ekspertów krajowych są często ogłaszane na stronie EPSO poświęconej możliwościom zatrudnienia. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru, warunków oddelegowania, kryteriów kwalifikowalności i charakteru zadań można znaleźć w odpowiednim ogłoszeniu o naborze. 

Za procedury naboru i rekrutacji odpowiadają instytucje, organy i agencje UE. 

Dalszych informacji o aktualnych możliwościach zatrudnienia udzielają stałe przedstawicielstwa państw członkowskich przy UE.

Inni pracownicy
  • Pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej

Pracownicy są zatrudniani przez agencje pracy tymczasowej w celu wykonywania zadań w instytucjach UE przez czas określony. Nie są oni pracownikami UE.

Pracownicy tymczasowi zatrudnieni za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej wykonują różne zadania, np. prace fizyczne, techniczne.

Agencje w Brukseli

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Tel: +32 2 643 4790
E-mail: inhouse_1230@randstad.be
Strona internetowa: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Brussels
Tel: +32 2 212 1920
E-mail: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Tel: +32 2 513 14 14
E-mail: publicsector@daoust.be
Strona internetowa: www.daoust.be

 

Agencje w Luksemburgu

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luksemburg

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luksemburg

 

  • Eksperci UE

Eksperci w poszczególnych dziedzinach polityki unijnej mogą zarejestrować swoje dane w bazie danych ekspertów prowadzonej przez instytucję lub agencję UE.

Zarejestrowani eksperci mogą zostać następnie zatrudnieni do wykonywania określonych zadań, stosownie do potrzeb.

Dowiedz się, jak możesz zostać ekspertem Komisji Europejskiej.

Możesz również odwiedzić stronę Wspólnotowego Serwisu Informacyjnego Badań i Rozwoju (CORDIS).

 

  • Asystenci parlamentarni

Asystenci parlamentarni pracują bezpośrednio z posłami do Parlamentu Europejskiego i pomagają im w pracy, wykonując wiele zadań. Mogą zostać zatrudnieni w Brukseli, Strasburgu lub Luksemburgu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego.

Można również zapoznać się ze stronami internetowymi grup politycznych Parlamentu Europejskiego, na których przedstawiono informacje o prowadzonym przez nie naborze.

 

  • Tłumacze zewnętrzni

Instytucje europejskie zlecają też pracę zewnętrznym tłumaczom pisemnym i ustnym.

Tłumacze pisemni zainteresowani pracą:

  • dla Komisji Europejskiej mogą zapoznać się z zaproszeniami do składania ofert
  • dla Trybunału Sprawiedliwości mogą zapoznać się z ogłoszeniami o zamówieniach.

Informacje dla osób zainteresowanych pracą w charakterze tłumacza ustnego dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dostępne są na stronie Tłumaczenia konferencyjne dla instytucji europejskich.

 

  • Personel techniczny i pracownicy stołówek

Personel techniczny i pracownicy stołówek są zatrudniani za pośrednictwem firm zewnętrznych.

Zamówienia udzielane są w wyniku otwartych procedur przetargowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej finansowaniu i przetargom UE.