Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Co dalej?

Kandydaci wyłonieni w procedurze naboru trafiają na ˆˆ„listę rezerwową”, z której wszystkie instytucje UE mogą ich bezpośrednio zatrudnić. Poniżej znajdziesz informacje o tym, co dzieje się później.

 • Liczba pracowników zatrudnianych przez poszczególne instytucje UE jest proporcjonalna do ich wielkości i roli.
 • Gdy tylko pojawi się wakat, instytucja przegląda profile kandydatów wyselekcjonowanych w ramach procedury naboru, aby wyłonić osoby, które najlepiej odpowiadają jej potrzebom (na przykład pod względem wykształcenia, doświadczenia zawodowego czy znajomości języków).
 • Kandydat może zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną przez kilka instytucji lub służb (w przypadku list rezerwowych dostępnych dla wielu instytucji).
 • Ze względów praktycznych przed formalnym przyjęciem do pracy wybrany kandydat może zostać poddany badaniom lekarskim.
 • Kandydat może odrzucić ofertę, nie ma jednak gwarancji, że przed upływem okresu ważności listy rezerwowej przedstawiona zostanie mu inna oferta. 
 • Zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędnicy, którzy już pracują w instytucjach, mają pierwszeństwo przed innymi laureatami konkursu z listy rezerwowej.
 • Dopilnuj, by wszystkie Twoje dane osobowe na koncie EPSO były aktualne.
 • Powinieneś/powinnaś załączyć swoje CV i regularnie je aktualizować, najlepiej według wzoru Europass (za pośrednictwem zakładki „Załącz CV”).
 • Nie ma potrzeby przesyłania życiorysu bezpośrednio do instytucji. Twój życiorys, paszport kompetencji i informacja o Twojej dyspozycyjności są widoczne dla instytucji za pośrednictwem bazy laureatów.
 • Możesz zwrócić się do EPSO (przy pomocy formularza kontaktowego) o zaznaczenie w systemie okresu, w którym będziesz niedostępny/-a. Pamiętaj jednak, że ważność listy rezerwowej nie zostanie przedłużona o ten okres.
 • Jeśli chcesz zarchiwizować kopię wszystkich dokumentów dotyczących Twojego zgłoszenia (w tym korespondencję z EPSO), powinieneś/powinnaś je jak najszybciej zapisać lub wydrukować, ponieważ korespondencja będzie przechowywana na Twoim koncie jedynie przez ograniczony czas.
 • „Lista rezerwowa” to baza danych zawierająca informacje o profilu, kompetencjach i dyspozycyjności wszystkich laureatów wyłonionych w danej procedurze naboru.
 • Fakt, że dany kandydat znalazł się na liście rezerwowej, nie gwarantuje mu zatrudnienia. Średnio jednak w ciągu 7 miesięcy zatrudnionych zostaje 50 proc. kandydatów.
 • Listy rezerwowe zazwyczaj są ważne przez rok (trzy lata w przypadku konkursów na stanowiska wymagające określonej specjalizacji). EPSO może przedłużyć ten okres w zależności od potrzeb instytucji. Zazwyczaj decyzja ta zostaje podjęta krótko przed wygaśnięciem ważności listy, a następnie opublikowana w portalu EU Careers.
 • Okres ważności listy rozpoczyna się z chwilą powiadomienia laureatów konkursu o umieszczeniu ich na liście rezerwowej. Informacja o okresie ważności jest publikowana na stronie z listami rezerwowymi.
 • Jakiekolwiek opóźnienie publikacji listy na stronie z listami rezerwowymi nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 • Jeśli kandydat otrzymał od działu kadr oficjalne pismo z ofertą pracy przed wygaśnięciem listy, proces rekrutacji może zostać doprowadzony do końca.
 • Po zakończeniu okresu próbnego nowo zatrudniony pracownik zostanie powołany na czas nieokreślony na urzędnika albo zwolniony. EPSO nie może umieścić nikogo z powrotem na liście rezerwowej.
 • Poszczególne instytucje mają przypisaną określoną pulę (tzw. kwotę) kandydatów, których mogą zatrudnić z danej listy rezerwowej. Informacje na ten temat są zastrzeżone wyłącznie dla EPSO i instytucji UE.
 • Liczba kandydatów w puli odpowiada potrzebom rekrutacyjnym danej instytucji w określonym przedziale czasu.
 • W okresie obowiązywania przydzielonych pul kandydatów zatrudnienie kandydata przez inną instytucję wymaga zgody zainteresowanych instytucji.
 • Wyznaczone pule są zazwyczaj znoszone po upływie trzech lub sześciu miesięcy (w przypadku konkursów skierowanych do specjalistów) od daty opublikowania listy rezerwowej. Ich okres obowiązywania może jednak zostać przedłużony za zgodą zainteresowanych instytucji.
 • Baza wakatów umożliwi Ci przeglądanie ogłoszeń o naborze związanych z konkursami, których jesteś laureatem/laureatką. Możesz ubiegać się o te wolne stanowiska do chwili wygaśnięcia ważności listy rezerwowej.
 • Za publikację ogłoszeń o naborze na Twoim koncie EPSO odpowiadają instytucje UE. Decydują one o tym, które stanowiska udostępnią i na jakich listach rezerwowych.
 • Instytucje nie mają obowiązku oferowania wolnych stanowisk wszystkim czy też wybranym laureatom konkursu.
 • Jeśli w przypadku Twojej listy rezerwowej obowiązuje podział na pule kandydatów, prawdopodobnie nie będziesz mieć dostępu do ogłoszeń o naborze, dopóki podział ten nie zostanie zniesiony.
 • Kiedy instytucje opublikują dostępne wakaty, na Twoim koncie EPSO, w części dotyczącej zgłoszeń do danego konkursu, wyświetli się link „Pokaż wakaty”. 
 • Link prowadzi do listy wakatów – każdy z nich opatrzony jest numerem referencyjnym, nazwą stanowiska i nazwą instytucji, w której oferowane są wolne stanowiska.
 • Po kliknięciu na wakat wybrany z listy pojawią się szczegółowe informacje dotyczące miejsca pracy, przewidzianych obowiązków i zadań oraz osób do kontaktu.
 • Należy regularnie sprawdzać swoje konto EPSO, ponieważ instytucje w każdej chwili mogą opublikować ogłoszenie o naborze, a termin nadsyłania zgłoszeń może być ograniczony. Nie będziesz automatycznie informowany/-a o nowych wakatach. 
 • Jeśli postanowisz się zgłosić, sprawdź, czy spełniasz warunki ubiegania się o dane stanowisko, i dopilnuj, by Twój życiorys był aktualny. W swoim liście motywacyjnym podaj, który konkurs przeszedłeś/przeszłaś pomyślnie.
 • Miej również na uwadze to, że w bazie wakatów możesz zobaczyć ogłoszenia o wolnych stanowiskach w Komisji, które wprawdzie będą odpowiadać kategorii Twojej listy rezerwowej (np. AST-SC, AST lub AD), ale na które nie możesz się zgłosić. Przykładowo, jeśli dane stanowisko jest na szczeblu AST3, a Twoje nazwisko znajduje się na liście rezerwowej dla grupy zaszeregowania AST1, nie możesz się zgłosić.
 • W razie pytań dotyczących wymogów stawianych kandydatom lub innych aspektów związanych z wolnym stanowiskiem bądź procedurą rekrutacji skontaktuj się ze służbą prowadzącą nabór – jej dane kontaktowe są podane w ogłoszeniu o naborze.
 • Swoje zgłoszenie prześlij wyłącznie do instytucji prowadzącej nabór, a nie do EPSO, ponieważ wszystkie rekrutacje są przeprowadzane bezpośrednio przez zainteresowane instytucje.
 • Listę wszystkich instytucji, organów i agencji UE znajdziesz w portalu Europa.
 • Możesz też zapoznać się z listą instytucji UE, dla których EPSO organizuje procedury naboru, oraz zajrzeć na ich strony na temat rekrutacji pracowników.
 • Wszelkie pytania dotyczące konkretnego wolnego stanowiska należy kierować do służby prowadzącej nabór – jej dane kontaktowe są podane w ogłoszeniu o naborze.
 • Jeśli masz pytania lub chcesz nas powiadomić o swojej dyspozycyjności do celów rekrutacji, prosimy o kontakt.

Uwaga: ramy prawne każdej procedury naboru są określone w ogłoszeniu o konkursie i Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych. Ta strona ma jedynie na celu udostępnienie dodatkowych wskazówek.