Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Różnorodność, włączenie społeczne i równość

Colleagues with a disability and of different backgrounds

Promowanie włączenia społecznego, równości i różnorodności to jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Stojąc na straży tych wartości, UE stara się zbudować zróżnicowaną pulę pracowników.

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) aktywnie dąży do zwiększenia różnorodności puli talentów, jaką dysponują instytucje, aby unijna służba cywilna mogła w pełni reprezentować obywateli, którym służy.

W prawodawstwie UE zapisany jest zakaz dyskryminacji na jakimkolwiek tle, w tym ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, pochodzenie społeczno-ekonomiczne, język, religię lub wyznanie, narodowość, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną lub wszelkie inne cechy charakterystyczne.

Podczas procedury naboru EPSO stara się oferować wszystkim kandydatom równe szanse udziału i wykazania się swoimi umiejętnościami, aby mogli ze sobą konkurować na równych zasadach.

EPSO czyni wysiłki, aby zidentyfikować i zneutralizować wszelkie potencjalne czynniki blokujące, takie jak niepełnosprawność, ewentualny brak obiektywizmu czy ryzyko dyskryminacji.

Obecne zaangażowanie instytucji, agencji i organów UE na rzecz różnorodności i włączenia społecznego przekłada się również na środowisko pracy, w którym każda osoba jest ceniona i szanowana, a różnorodność jest uznawana za wzbogacającą i sprzyjającą innowacjom.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie na temat równości szans.