Skočiť na hlavný obsah

Rovnosť

Picture showing 3 people in front of a computer. One man is in a wheel chair.

 Nižšie sú uvedené príklady, ako úrad EPSO premieňa rovnaké príležitosti na pracovnú realitu:

  • Vo všetkých výberových konaniach sa dôsledne uplatňuje politika rovnakých príležitostí a rešpektujú únijné a medzinárodné antidiskriminačné právne predpisy vrátane Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (dohovor UNCRPD).
  • Uchádzačom, ktorí majú osobitné potreby z dôvodu zdravotného postihnutia alebo zdravotného stavu, sa poskytujú osobitné úpravy.
  • Hlavnou zásadou, ktorou sa riadi práca výberových komisií úradu EPSO, je nestrannosť. Do výberovej komisie sa vymenúvajú členovia z rôznych prostredí, aby sa zabezpečila rovnováha z hľadiska pohlavia, veku, národností, jazykov atď. Sú vyškolení na najvyššej odbornej úrovni v oblasti výberových postupov a uplatňujú metódy objektívneho a nezaujatého hodnotenia.

Týmto spôsobom sa úrad EPSO snaží zabezpečiť, aby všetci uchádzači mali rovnaké možnosti a prístup k jeho výberovým konaniam.

Medzi ďalšie opatrenia úradu EPSO patria:

  • vykonávanie systematickej štatistickej analýzy a monitorovania zložiek testov s cieľom zabezpečiť štandardizované a objektívne metódy a hodnotenia založené na posudzovaní schopností;
  • získavanie systematickej spätnej väzby od uchádzačov prostredníctvom prieskumov spokojnosti, ktoré úradu EPSO umožňujú neustále sa zlepšovať;
  • vykonávanie anonymizovaných skríningov CV a označovanie písomných testov len na základe objektívnych kritérií;
  • vykonávanie skríningov prístupnosti informácií poskytovaných úradom EPSO a jeho výberových konaní a testov. V prípade potreby úrad EPSO vytvorí prispôsobené formáty prístupné pre asistenčné technológie.

Ďalšie informácie nájdete v časti Najčastejšie otázky o rovnakých príležitostiach.

Potrebujete osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch EPSO z dôvodu zdravotného postihnutia alebo zdravotných ťažkostí? Viac informácií nájdete v sekcii s dôležitými informáciami v pravej časti tejto stránky

 

Pozrite si naše video, kde nájdete ďalšie informácie o osobitných úpravách, ktoré poskytujeme v našich výberových testoch pre uchádzačov so zdravotným postihnutím alebo osobitnými potrebami.

Video file