Skočiť na hlavný obsah

Vedúci administratívnych oddelení v delegáciách EÚ

Ste talentovaným odborníkom, ktorý sa zaujíma o medzinárodnú kariéru a chceli by ste pracovať ako vedúci administratívneho oddelenia v delegácii EÚ?

EÚ hľadá vedúcich administratívnych oddelení (platová trieda AST 4). Prijatí odborníci budú pracovať v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).

Vedúci administratívnych oddelení pomáhajú vedúcim delegácií EÚ pri plnení ich mandátu, pokiaľ ide o každodenné fungovanie delegácie, ako je riadenie administratívneho rozpočtu a ľudských zdrojov, dohľad nad logistikou, dodávkami a službami, ako aj bezpečnosť a ochranu zamestnancov a majetku atď. Spolu s vedúcim delegácie budete zodpovedať za celkové administratívne a finančné plnenie rozpočtu delegácie a prispejete k hladkému fungovaniu delegácie.

Všetci členovia personálu ESVČ sú pravidelne vysielaní na delegácie Únie. Počas svojej kariéry sa presúvajú medzi rôznymi geografickými regiónmi a ústrediami a/alebo menia pracovné zaradenie. Niektoré delegácie sa nachádzajú v krajinách, kde môžu byť životné a bezpečnostné podmienky zložité.

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. Multikultúrne, medzinárodné a rôznorodé tímy, z ktorých sa skladajú inštitúcie EÚ, spolupracujú, aby pozitívne ovplyvňovali životy približne 450 miliónov občanov v EÚ aj za jej hranicami.

Medzi základné zásady EÚ patrí rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Viac informácií o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na našej špecializovanej stránke.

Máte potrebné predpoklady?

Ak ste občanom EÚ a ovládate aspoň dva úradné jazyky EÚ, pričom máte dôkladnú znalosť jedného z 24 úradných jazykov EÚ a uspokojivú znalosť angličtiny alebo francúzštiny, potom ste to práve vy, koho hľadáme.

Okrem toho musíte mať: buďminimálne dvojročné postsekundárne vzdelanie osvedčené diplomom v týchto odboroch: právo, správa podnikov, riadenie ľudských zdrojov, finančníctvo, účtovníctvo, logistika, správa budov alebo inžinierstvo, a následnú minimálne šesťročnú relevantnú odbornú prax alebosekundárne vzdelanie osvedčené diplomom, ktoré umožňuje pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni, a následne minimálne deväťročnú relevantnú odbornú prax.

Podrobné informácie o požiadavkách nájdete v oznámení o výberovom konaní uverejnenom na našej stránke na podávanie prihlášok.

Lehota na podávanie prihlášok sa začína 14. júla 2022.