Skočiť na hlavný obsah

Ako môžem požiadať o príspevok na cestovné náklady a/alebo náklady na pobyt?

V deň konania testov v hodnotiacom centre si so sebou prineste:

  • tri formuláre uvedené ďalej v texte (vyplnené a podpísané),
  • kópiu svojho preukazu totožnosti (obe strany) alebo pasu,
  • cestovné doklady.

Za sprievodné doklady sa považujú tieto cestovné doklady:

  • lietadlo: palubný lístok alebo kópia letenky (samotná faktúra nestačí),
  • vlak, autobus, loď: kópia lístka (samotná faktúra nestačí),
  • auto: originál účtu za spotrebované pohonné látky a/alebo doklad o zaplatení cestného mýta (doklad o zaplatení nesmie byť vystavený viac ako dva dni predo dňom, kedy sa uchádzač zúčastňuje na testoch v hodnotiacom centre, a musí byť vystavený na cestnej komunikácii, ktorá smeruje do hodnotiaceho centra),

Ak tieto dokumenty nepredložíte, vaša žiadosť sa zamietne.

  • účet za ubytovanie, ak máte nárok na príspevok na výdavky na ubytovanie (pozri časť 6 pravidiel).

Ak nemáte všetky tieto dokumenty v deň konania testu, môžete ich skompletizované poslať neskôr na adresu:

Ak sa vaše testovacie centrum nachádza v Bruseli:

European Personnel Selection Office
Travel expenses candidates
L-107
B-1049 Brussels
Belgium

alebo

Ak sa vaše testovacie centrum nachádza v Luxemburgu:

EPSO Luxembourg antenna
European Court of Justice, T/-0125
90, Boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg L-1115

Adresa, ktorú ste uviedli vo svojom používateľskom konte EPSO, musí byť vaša oficiálna adresa trvalého pobytu v čase výberového konania. Odporúčame vám urobiť si kópie všetkých dokumentov.

Ak sa zúčastňujete na teste v hodnotiacom centre, môžete podať žiadosť o príspevok na cestovné výdavky (ak naň máte nárok), nie však o náhradu všetkých skutočne vzniknutých výdavkov (článok 2). Okrem toho, príspevok na výdavky spojené s pobytom sa poskytuje len ak sa jednotlivé testy v hodnotiacom centre uskutočňujú v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich dní alebo sú medzi testami najviac tri dni (článok 6). Príspevok na ubytovanie sa neposkytuje za noc pred ani za noc po teste v hodnotiacom centre v súlade s týmito pravidlami:

Dôležité: Upozorňujeme, že odo dňa testu máte 3 mesiace na to, aby ste zaslali celú žiadosť o príspevok na cestovné náklady/náklady na pobyt.

 

Dôležité dokumenty:

formulár žiadosti o príspevok

formulár „právny subjekt“: zvoľte „fyzická osoba“

formulár „finančná identifikácia“