Skočiť na hlavný obsah

Mám široké odborné znalosti a skúsenosti, ale jediný spôsob, ako sa stať stálym úradníkom EÚ, je súťažiť s desiatkami tisíc uchádzačov.

Question categories:

Výberové konania pre všeobecné profily AD môžu skutočne prilákať každý rok tisícky kandidátov, pretože podľa služobného poriadku (úradný dokument, v ktorom sú opísané pravidlá, zásady a pracovné podmienky európskej verejnej služby) sa na konanie môže prihlásiť každý, kto získal vysokoškolský titul. Pre uchádzačov s určitou úrovňou odborných skúseností však úrad EPSO organizuje celý rad osobitných výberových konaní so špecifickými výberovými kritériami, v ktorých sa zohľadňuje odborná prax.

Tieto prispôsobené výberové konania pre špecialistov (právnici, ekonómovia, výskumní pracovníci atď.) majú veľmi špecifické požiadavky, pokiaľ ide o odbornú prax, vzdelanie atď., takže prihlásiť sa na ne môžu naozaj len uchádzači, ktorí tieto náročné podmienky spĺňajú.

Tam, kde je to možné, a so zreteľom na počet uchádzačov (ide často o stovky uchádzačov) a požadované profily sa špecializované výberové konania organizujú bez úvodnej fázy, teda bez počítačových testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami. Od roku 2010 sa počítačovými testami začína už len necelá tretina špecializovaných výberových konaní. Od samotného začiatku výberového konania sa teda dôraz kladie priamo na vzdelanie a odborné skúsenosti uchádzačov.