Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Ako môžem dať súhlas k tomu, aby mi príslušné orgány môjho členského štátu EÚ mohli pomôcť pri príprave na účasť na výberovom konaní?

Question categories:

Uchádzači vo výberových konaniach organizovaných úradom EPSO si môžu vybrať, či svoje kontaktné údaje oznámia vnútroštátnym orgánom daného členského štátu, aby ich mohli kontaktovať s ponukou pomoci pri príprave na účasť na výberovom konaní a pri prijímaní do zamestnania (napr. školenia, informačné stretnutia, publikácie atď.).

Uchádzači môžu túto voľbu uplatniť pri podaní prihlášky na výberové konanie tým, že uvedú svoj súhlas alebo nesúhlas v príslušnej časti elektronického formulára prihlášky. Tento súhlas alebo nesúhlas je platný len v súvislosti s konkrétnym výberovým konaním, a preto je potrebné uviesť ho vždy, keď podávate novú prihlášku.

Ak na príslušnú otázku v prihláške odpoviete „áno“, vyjadríte jednoznačný súhlas s tým, aby úrad EPSO sprístupnil vnútroštátnym orgánom členského štátu EÚ, ktorého ste občanom, vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu a odkaz na výberové konanie, do ktorého ste sa prihlásili. Účelom tohto prenosu údajov je umožniť vnútroštátnym orgánom vašej krajiny, aby vás kontaktovali na účely poskytnutia pomoci pri príprave na účasť na výberovom konaní a pri prijímaní do zamestnania

Na prenos vašich osobných údajov vnútroštátnym orgánom vašej krajiny sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001, a rozhodnutie č. 1247/2002/ES, najmä články 7 a 9 uvedeného nariadenia.

Ak na príslušnú otázku v prihláške odpoviete „áno“, vyjadríte zároveň jednoznačný súhlas aj s tým, aby vnútroštátne orgány členského štátu EÚ, ktorého ste občanom, tieto vaše osobné údaje spracúvali na účely poskytnutia pomoci pri príprave na účasť na výberovom konaní, do ktorého ste sa prihlásili. Vnútroštátne orgány sú oprávnené spracovávať vaše údaje počas celého obdobia, počas ktorého ste účastníkom príslušného výberového konania, alebo do uzatvorenia rezervného zoznamu výberového konania, ak sa v ňom nachádza vaše meno, alebo pokiaľ svoj súhlas so spracovaním osobných údajov nestiahnete.

Spracovanie vašich osobných údajov vnútroštátnymi orgánmi sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať podaním písomnej žiadosti príslušnému orgánuvo vašom členskom štáte. Vezmite však na vedomie, že ak sa rozhodnete stiahnuť svoj súhlas až po tom, ako úrad EPSO odoslal vaše údaje vášmu členskému štátu, zabránite len tomu, aby vaše vnútroštátne orgány ďalej spracovávali vaše údaje. Nebude to však mať vplyv na zákonnosť spracovania údajov z minulosti na základe vášho súhlasu, ku ktorému došlo pred jeho odvolaním.

Váš súhlas s tým, aby úrad EPSO odoslal vaše osobné údaje vnútroštátnym orgánom vašej krajiny, neznamená, že musíte prijať nejakú ponuku pomoci, s ktorou by sa na vás mohli tieto orgány obrátiť.

Váš súhlas s tým, aby úrad EPSO odoslal vaše osobné údaje vnútroštátnym orgánom vašej krajiny, neukladá týmto orgánom povinnosť kontaktovať vás alebo vám ponúknuť pomoc. Táto možnosť je výlučne na uvážení členského štátu EÚ, ktorého ste občanom.