Skočiť na hlavný obsah

Ako zabezpečujeme rovnaké zaobchádzanie s uchádzačmi a nestrannosť výberovej komisie pri výberových konaniach?

Question categories:

Každé výberové konanie má vlastnú výberovú komisiu, ktorá vyberie najlepších uchádzačov na základe kvalifikácie a schopností vymedzených v oznámení o výberovom konaní. Výberové komisie tvoria úradníci z inštitúcií EÚ a úrad EPSO vyvíja maximálne úsilie na zabezpečenie rovnováhy z hľadiska zastúpenia žien a mužov, jazykových znalostí, zastúpenia zamestnancov a administratívy, ako aj z hľadiska veľkosti inštitúcie. Činnosť výberovej komisie riadi predseda, ktorému pomáha jeden alebo viacero podpredsedov. Všetky úlohy spojené s posudzovaním uchádzačov v jednotlivých fázach výberového konania podliehajú požiadavke na dôvernosť rokovaní výberovej komisie, a zohľadnia sa záverečnom preukaze schopností, ktorý sa v záujme transparentnosti poskytne uchádzačovi.

Úrad EPSO kladie veľký dôraz na rovnosť a vynakladá všetko úsilie na to, aby sa uplatňovala zásada rovnosti príležitostí, rovnakého zaobchádzania a rovnakého prístupu pre všetkých uchádzačov, a to takto:

  • Hlavnou zásadou, ktorou sa riadi práca výberovej komisie, je zásada nestrannosti. Napríklad nesmie byť žiadne priame hierarchické prepojenie ani žiadny priamy rodinný vzťah medzi členom výberovej komisie a posudzovaným uchádzačom. Možnosť posudzovania však automaticky nevylučuje samotná existencia predchádzajúceho alebo dokonca súčasného vzdialenejšieho profesionálneho vzťahu.
  • Od členov výberovej komisie aj uchádzačov sa vyžaduje, aby úrad EPSO informovali o akomkoľvek možnom konflikte záujmov, ktorý by sa mal vziať do úvahy, aby sa zodpovedajúcim spôsobom mohli urobiť prípadné potrebné úpravy.
  • Výberová komisia dodržiava vopred stanovené kritériá oprávnenosti, výberu a posudzovania uvedené v oznámení o výberovom konaní. Tieto kritériá sú starostlivo a dôsledne zdokumentované, prijaté a uplatňované.
  • Rozsiahla odborná príprava, poradenstvo a dohľad nad členmi výberovej komisie, ako aj pravidelné hodnotiace zasadnutia zabezpečujú harmonizovaný prístup k hodnoteniu.
  • Úrad EPSO vykonáva systematické kontroly kvality a štatistické analýzy na účely monitorovania a odstránenia akejkoľvek možnej zaujatosti pri hodnotení uchádzačov.