Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov.

 

Spracovateľská operácia: EPSO – Kontaktná služba pre uchádzačov

Prevádzkovateľ: EPSO

Referenčné označenie: DPR-EC-01156.1

 

 1. Úvod

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa zaviazala chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia zhromažďuje a ďalej spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001].

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ako zhromažďujeme všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Takisto sa v ňom uvádzajú kontaktné údaje zodpovedného prevádzkovateľa, u ktorého si môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby Komisie pre ochranu údajov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Informácie týkajúce sa spracovateľskej operácie „EPSO – Kontaktná služba pre uchádzačov“, ktorú vykonáva úrad EPSO, sú uvedené nižšie.

 

 1. Prečo a ako spracúvame vaše osobné údaje?

Účel spracovateľskej operácie: Úrad EPSO zhromažďuje a používa vaše osobné údaje na účely spracúvania žiadostí o informácie a rôznych iných otázok predložených prostredníctvom Kontaktnej služby EPSO pre uchádzačov a odpovedania na ne.

Kontaktná služba EPSO pre uchádzačov je informačná služba pre občanov (vrátane uchádzačov), ktorá poskytuje priame, personalizované odpovede a/alebo odkazuje občanov na iné zdroje informácií alebo poradenstva v otázkach týkajúcich sa výberu pracovníkov inštitúcií EÚ. V prípade potreby odkazuje občanov na úradníkov inštitúcií EÚ alebo iného orgánu, ktorí by im mali pomôcť vyriešiť ich konkrétny problém.

Vaše osobné údaje sa nepoužijú na automatizované rozhodovanie ani na profilovanie.

 

 1. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

• spracúvanie je potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie;

• spracúvanie je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa,

Právne predpisy Únie, ktoré slúžia ako základ pre spracúvanie, sú stanovené v:

nariadení č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. ES 45, 14.6.1962, s. 1385), naposledy zmenenom delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/1611 zo 7. júla 2016; rozhodnutí Európskeho parlamentu, Rady, Európskej komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a európskeho ombudsmana č. 2002/620/ES z 25. júla 2002 o založení Úradu pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev; rozhodnutí generálnych tajomníkov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, tajomníka Súdneho dvora, generálnych tajomníkov Dvora audítorov, Hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov a predstaviteľa Európskeho ombudsmana 2002/621/ES z 25. júla 2002 o organizácii a činnosti Úradu pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev.

Osobitné kategórie osobných údajov – konkrétne údaje týkajúce sa zdravia – spracúvame, pretože:

 • dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na jeden alebo viacero určených účelov;
 • spracúvanie je potrebné na účely plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany, pokiaľ je to povolené právom Únie poskytujúcim primerané záruky ochrany základných práv a záujmov dotknutej osoby;
 • spracúvanie je potrebné z dôvodov významného verejného záujmu na základe práva Únie, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu údajov a stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby.

   
 1. Ktoré osobné údaje získavame a ďalej spracúvame?

Na vykonanie tejto spracovateľskej operácie zbiera úrad EPSO tieto kategórie osobných údajov:

 • meno,
 • priezvisko,
 • titul,
 • e-mailová adresa,
 • číslo uchádzača (ak sa uplatňuje),
 • uprednostňované dorozumievacie jazyky,
 • telefónne číslo (nepovinné),
 • ďalšie potenciálne kategórie osobných údajov obsiahnuté v texte otázky.

Poskytovanie osobných údajov je povinné v týchto poliach: meno, priezvisko, oslovenie, e-mailová adresa, číslo uchádzača (ak sa uplatňuje), uprednostňované jazyky komunikácie. Ak nám svoje osobné údaje neposkytnete, nebudete mať možnosť predložiť otázku Kontaktnej službe pre uchádzačov.

 

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Úrad EPSO uchováva vaše osobné údaje len počas obdobia potrebného na splnenie účelu, na ktorý boli údaje zhromaždené, alebo na účely ďalšieho spracovania, a to 2 roky odo dňa prijatia údajov úradom EPSO.

V prípade otázok, ktoré si vyžadujú osobitný druh ďalšieho spracovania (právne sťažnosti atď.), sa môžu uplatňovať iné lehoty uchovávania; tieto sú stanovené v príslušných záznamoch o ochrane údajov, ktoré sa uplatňujú na konkrétny druh ďalšieho spracovania.

 

 1. Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, databázy, nahrané súbory údajov atď.) sú uložené na serveroch Európskej komisie. Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Komisia zaviedla niekoľko technických a organizačných opatrení s cieľom chrániť vaše osobné údaje. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracovanie a charakter spracúvaných osobných údajov. Súčasťou organizačných opatrení je obmedzenie prístupu k osobným údajom výlučne na oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tejto spracovateľskej operácie.

 

 1. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje zamestnancom Komisie zodpovedným za vykonávanie tejto spracovateľskej operácie a oprávneným zamestnancom podľa zásady „need-to-know“ (potreba poznať). Títo zamestnanci sú viazaní zákonnými a v prípade potreby aj dodatočnými dohodami o mlčanlivosti.

Príjemcovia údajov:

 • Pracovníci úradu EPSO (a v prípade potreby výberové komisie), ktorí sú povinní reagovať na otázky: majú prístup ku všetkým údajom, ktoré sa považujú za potrebné na plnenie ich úloh.
 • Súdy EÚ, právne služby príslušného menovacieho orgánu: v prípade administratívnej žiadosti alebo sťažnosti na základe článku 90 ods. 1 alebo 2 služobného poriadku a/alebo súdneho odvolania na súdoch EÚ.
 • Úrad OLAF, úrad IDOC, Útvar pre vnútorný audit a Európsky dvor audítorov: na požiadanie a len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na účely úradných vyšetrovaní alebo auditu.
 • Európsky ombudsman: na požiadanie a len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na účely úradných vyšetrovaní alebo vybavovania žiadostí.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane s výnimkou prípadov, keď to v príslušnom rozsahu a na príslušný účel ukladá zákon.

 

 1. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

V zmysle kapitoly III (článkov 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725 máte ako „dotknutá osoba“ osobitné práva, predovšetkým právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu v prípade, že sú nepresné alebo neúplné. V prípade potreby máte právo na vymazanie svojich osobných údajov, právo na obmedzenie ich spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov.

Takisto máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré sa zákonne vykonáva podľa článku 5 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia.

Súhlasili ste s poskytnutím svojich osobných údajov úradu EPSO na účely tejto operácie spracúvania údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tým, že to oznámite prevádzkovateľovi. Odvolanie neovplyvní zákonnosť spracovania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Svoje práva môžete uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa, alebo v prípade sporu môžete kontaktovať zodpovednú osobu. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Ich kontaktné údaje sú uvedené v bode 9.

Ak si želáte uplatňovať svoje práva v rámci jedného alebo viacerých konkrétnych postupov spracúvania, uveďte vo svojej žiadosti ich opis (t. j. príslušné referenčné značky v nižšie uvedenej položke 10).

 

 1. Kontaktné údaje
   
 • Prevádzkovateľ

Ak by ste si chceli uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo ak máte pripomienky, otázky alebo obavy, alebo ak by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa zhromažďovania a používania vašich osobných údajov, môžete kontaktovať prevádzkovateľa prostredníctvom webového formulára úradu EPSO.

 • Zodpovedná osoba Komisie pre ochranu údajov (DPO)

V otázkach týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu Komisie pre ochranu údajov (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Ak sa domnievate, že v dôsledku spracovania vašich osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu vašich práv podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (t. j. môžete mu podať sťažnosť) (edps@edps.europa.eu).

 

 1. Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Zodpovedná osoba Európskej komisie pre ochranu údajov uverejňuje register všetkých operácií spracovania osobných údajov Komisiou, ktoré sa zdokumentovali a ktoré jej boli oznámené. Zoznam možno nájsť na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Táto konkrétna operácia spracúvania údajov bola zahrnutá do verejného registra zodpovednej osoby pre ochranu údajov pod touto referenčnou značkou: DPR-EC-01156.