Skočiť na hlavný obsah

Zmluvní zamestnanci (časovo neobmedzené výberové konania CAST – CAST Permanent)

V rámci časovo neobmedzeného výberového konania CAST môžu inštitúcie, orgány a agentúry EÚ prijímať zmluvných zamestnancov na prácu v rôznych odborných oblastiach.

CAST je nástrojom na výber zmluvných zamestnancov. Časovo neobmedzené znamená, že na podanie prihlášky v rámci výberového konania CAST nie je pre uchádzačov stanovená lehota.

Zmluvní zamestnanci plnia dočasné manuálne alebo administratívne podporné úlohy alebo dopĺňajú kapacity v špecializovaných oblastiach, ak tam nie je dostatočný počet stálych zamestnancov s požadovanými schopnosťami.

V prípade potreby náboru môžu inštitúcie, orgány a agentúry EÚ vybrať z databázy prihlášok CAST určitý počet uchádzačov, ktorých kvalifikácia zodpovedá požadovanému profesijnému profilu.

Títo predbežne vybraní uchádzači sú pozvaní na sériu počítačových testov s voliteľnými odpoveďami. Tí, ktorí úspešne prejdú týmto prvým výberom, sa podrobia druhej fáze, ktorej súčasťou je pohovor a/alebo iné formy hodnotenia. Ďalšie informácie o časovo neobmedzenom výberovom konaní CAST, nájdete na našej stránke so vzorovými testami.

Uchádzačom, ktorí uspejú vo všetkých fázach výberu, môže byť ponúknutá pracovná pozícia.

Zmluvní zamestnanci sa zamestnávajú na stanovené maximálne obdobie šiestich rokov, obvykle na základe kratšej počiatočnej zmluvy v dĺžke 6 až 12 mesiacov v závislosti od typu vykonávanej práce, túto počiatočnú zmluvu však možno obnoviť. V niektorých agentúrach, zastúpeniach a delegáciách môže byť na základe tejto zmluvy uzavretá zmluva na dobu neurčitú.

Ďalšie informácie a podrobnosti nájdete aj v často kladených otázkach týkajúcich sa časovo neobmedzených výberových konaní CAST.

 

Funkčné skupiny

Ak sa chcú uchádzači zúčastniť na výberovom konaní CAST, je potrebné, aby dodržiavali všetky pokyny uvedené vo výzve na vyjadrenie záujmu o časovo neobmedzené výberové konanie CAST. Postup si vyžaduje vytvorenie používateľského konta EPSO a zadanie osobných údajov a informácií o vzdelaní a praxi do databázy prihlášok na výberové konania CAST.

Ďalšie informácie o postupe podávania prihlášok nájdete v časti Ako podať prihlášku.

Pozície zmluvných zamestnancov sú dostupné pre celú škálu pracovných miest s rôznymi úrovňami kvalifikácie. Delia sa na tieto štyri funkčné skupiny:

I. manuálne a administratívne pomocné služobné úlohy,
II. kancelárske alebo sekretárske úlohy, vedenie kancelárie a iné súvisiace úlohy,
III. výkonné úlohy, písanie dokumentov, účtovníctvo a iné obdobné technické úlohy,
IV. administratívne, poradenské, lingvistické a podobné technické úlohy.

Uchádzači si môžu podať prihlášku na miesto v jednej alebo viacerých funkčných skupinách. Podmienkou je, aby spĺňali príslušné kritéria oprávnenosti.

Úplný zoznam všeobecných a osobitných podmienok oprávnenosti, ktoré sa uplatňujú podľa profilu a funkčnej skupiny (jazyky, vzdelanie a odborná prax), nájdete vo výzve na vyjadrenie záujmu

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na tejto stránke.

 

Profily

Časovo neobmedzené výberové konania CAST zahŕňajú niekoľko profilov vo funkčných skupinách I, II, III a IV. Majte na pamäti, že žiadosť podávate vždy na určitý profil, nie na konkrétnu pracovnú pozíciu.

Zoznam profilov časovo neobmedzených výberových konaní CAST je uvedený nižšie. Kliknite na každú časť a prečítajte si ďalšie informácie o tom, čo môžete očakávať. Prihlásiť sa môžete do jednej alebo viacerých funkčných skupín resp. na jeden alebo viaceré profily. Dôrazne odporúčame, aby ste si vybrali profily a funkčné skupiny, na ktoré máte relevantné vzdelanie a skúsenosti.