Skočiť na hlavný obsah

Ďalšie pracovné príležitosti v inštitúciách a orgánoch EÚ

Na zozname nájdete ďalšie pracovné príležitosti uverejnené na webových stránkach týchto inštitúcií a orgánov EÚ.
 
 

Európsky parlament je dynamická, inkluzívna, viacjazyčná organizácia, ktorá ponúka širokú škálu kariérnych príležitostí a možností pre rozvoj. Zamestnanci Parlamentu spolupracujú s priamo zvolenými poslancami EP pri vykonávaní aktívnej európskej demokracie a podporujú ich úsilie o vybudovanie Európy, v ktorej zavládne viac mieru, bezpečia, spravodlivosti a prosperity. Parlament ponúka pracovné príležitosti vo veľmi širokej škále oddelení, či už zameraných na plnenie hlavnej legislatívnej činnosti Parlamentu, alebo na zabezpečenie riadneho fungovania tejto inštitúcie. Každý zamestnanec zohráva – priamo alebo nepriamo – dôležitú úlohu v činnostiach Parlamentu v prospech občanov EÚ, a prispieva tak k podpore a obrane demokracie, slobody slova a ľudských práv v EÚ aj mimo nej. Viac informácií o pracovných príležitostiach nájdete na webovej stránke Európskeho parlamentu „Pracujte s nami“.

 

Práca pre Generálny sekretariát Rady poskytuje unikátnu príležitosť pomáhať dvom významným inštitúciám EÚ – Európskej rade a Rade EÚ.
Európska rada, ktorej členmi sú hlavy štátov a vlád všetkých členských krajín EÚ, určuje celkové politické smerovanie a priority, ktoré sú pre budúcnosť EÚ kľúčové. Okrem toho stanovuje strategický a politický program EÚ na najvyššej politickej úrovni. Rada EÚ prerokúva a prijíma právne predpisy EÚ, koordinuje politiky členských štátov, tvorí spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, uzatvára medzinárodné dohody. Ministri a štátni tajomníci všetkých členských štátov EÚ zasadajú v 10 rôznych zloženiach v závislosti od prerokúvanej témy.

 

Úlohou Európskej komisie (EK) je hájiť všeobecné záujmy EÚ navrhovaním a presadzovaním právnych predpisov. Ide o politicky nezávislý výkonný orgán EÚ.  Politické vedenie zabezpečuje tím komisárov (jeden z každej krajiny EÚ), na ktorého čele stojí predseda Komisie. Ten rozhoduje, za ktoré oblasti politiky zodpovedajú jednotliví komisári. Legislatívny návrh sa predkladá Rade (zastupujúcej členské štáty) a Parlamentu (zastupuje európskych občanov) na schválenie. Komisia spravuje rozpočet EÚ a programy politiky (t. j. v oblasti poľnohospodárstva, rybolovu, výskumu atď.) v spolupráci s orgánmi členských štátov.

 

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) je justičný orgán EÚ. Jeho úlohou je zabezpečiť, aby inštitúcie EÚ a členské štáty dodržiavali a uplatňovali právne predpisy EÚ rovnakým spôsobom v celej únii. Tým sa zabezpečí, že EÚ je založená na zásade právneho štátu, ktorá je základným prvkom všetkých demokratických systémov.

 

Európsky dvor audítorov (EDA) je externý audítor Európskej únie, ktorý bol zriadený na základe Bruselskej zmluvy 22. júla 1975 a svoju činnosť začal v októbri 1977. EDA je jednou zo siedmich inštitúcií EÚ: sídli v Luxemburgu a zamestnáva okolo 900 audítorov a podporných a administratívnych pracovníkov zo všetkých členských štátov EÚ.

 

Európsky výbor regiónov (VR) je hlasom regiónov a miest Európskej únie. Ide o politické zhromaždenie združujúce viac ako 300 miestnych a regionálnych politikov. Prostredníctvom svojich stanovísk a diskusií so zástupcami Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady prispievajú členovia VR k formovaniu rozhodnutí Únie.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) je jedinečné fórum poskytujúce priestor na konzultácie, dialóg a konsenzus medzi zástupcami rôznych odvetví organizovanej občianskej spoločnosti, vrátane zamestnávateľov, odborových zväzov a skupín, ako sú profesijné a komunitné združenia, mládežnícke organizácie, ženské organizácie, poľnohospodári, spotrebitelia, malé a stredné podniky, ochrancovia životného prostredia a mnohí ďalší. Cieľom EHSV je poskytnúť organizovanej občianskej spoločnosti priestor na vyjadrenie sa.

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) je nezávislý orgán EÚ pre ochranu osobných údajov, ktorého úlohou je zabezpečiť, aby inštitúcie a orgány EÚ dodržiavali právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov, Okrem toho vykonáva funkciu nestranného poradcu v oblasti politík a návrhov právnych predpisov, ktoré by mohli mať vplyv na práva na súkromie a ochranu osobných údajov.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) je diplomatickou službou Európskej únie. Pomáha hlavnému predstaviteľovi EÚ zodpovednému za zahraničné veci – vysokému predstaviteľovi pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku – pri vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Únie. V rámci ESVČ, ktorá sídli v Bruseli, no využíva rozsiahlu sieť diplomatických zastúpení EÚ na celom svete, spolupracujú európski úradníci, diplomati zo zahraničných služieb členských štátov EÚ a miestni zamestnanci v jednotlivých krajinách na celom svete.

 

Európsky ombudsman (EO) je malý dynamický úrad, ktorý pomáha občanom pri styku s inštitúciami, orgánmi a agentúrami EÚ. Ombudsman vyšetruje sťažnosti týkajúce sa otázok, ktoré siahajú od nedostatočnej transparentnosti v rozhodovaní alebo odmietnutia prístupu k dokumentom až po porušenie základných práv či zmluvné záležitosti. Okrem toho vykonáva vyšetrovania z vlastného podnetu týkajúce sa systematických otázok a podporuje správne administratívne postupy. Úlohou ombudsmana, ktorý má k dispozícii tím približne s 80 členmi, je vytvoriť účinnejšiu, zodpovednejšiu, transparentnejšiu a etickejšiu administratívu EÚ.

 

Na webovom sídle siete EUAN nájdete ďalšie informácie o pracovných príležitostiach vo výkonných agentúrach EÚ:

Sieť agentúr EÚ zvyšuje hodnotu jednotlivých agentúr a spoločných podnikov EÚ prehlbovaním ich spolupráce s cieľom poskytnúť občanom, podnikom a inštitúciám EÚ správny základ na dosiahnutie ich priorít. Predstavujú pritom nákladovo efektívny, pružný a účinný administratívny základ pre vykonávanie politík Únie.

 

Inštitúcie a orgány, pre ktoré EPSO zamestnancov nevyberá:

Európska centrálna banka (ECB) je jednou z najmladších oficiálnych inštitúcií EÚ. Zriadená bola v roku 1998 a zamestnáva viac ako 3 500 zamestnancov z celej Európy. Jadrom poslania ECB je podpora finančnej integrácie a stability. ECB úzko spolupracuje so všetkými 19 národnými centrálnymi bankami v eurozóne a spolu s nimi vytvára tzv. Eurosystém. Okrem toho udržiava pravidelný kontakt so všetkými 27 národnými centrálnymi bankami v EÚ prostredníctvom siete Európsky systém centrálnych bánk.

 

Európska investičná banka (EIB) je úverovým subjektom Európskej únie. Skupina EIB pozostáva z dvoch častí: Európska investičná banka a Európsky investičný fond. Spoločne majú viac ako 60-ročné skúsenosti a odborné znalosti v oblasti projektového financovania. Okrem hlavného sídla v Luxembursku prevádzkujú sieť miestnych a regionálnych kancelárií v Európe i mimo nej.