Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Ako sa prihlásiť

Please note that this page will be updated soon following the new competition model.

 

Výberové konania na pracovné miesta v inštitúciách EÚ sa líšia v závislosti od kategórií zamestnancov, v súvislosti s ktorými uchádzači podávajú svoje prihlášky.

Podrobné informácie o jednotlivých kategóriách sú uvedené v častiach nižšie. Výber uskutočňuje vo všeobecnosti, a najmä pokiaľ ide o stálych zamestnancov, Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO).

Môžete si pozrieť aj našu stránku o testoch EPSO, na ktorej sa nachádza prehľad testov. Získate predstavu o tom, aké zručnosti budete potrebovať na to, aby ste uspeli.

Ak potrebujete podrobnejšie informácie, pozrite si služobný poriadok a stránku EPSO zameranú na najčastejšie otázky. Viac informácií úradu EPSO o kariérnych profiloch v EÚ a aktuálnych pracovných príležitostiach.

Stáli zamestnanci

Inštitúcie EÚ vyberajú stálych zamestnancov prostredníctvom verejných výberových konaní uverejnených na našej webovej stránke.

Každé verejné výberové konanie sprevádza oznámenie o výberovom konaní, v ktorom sú uvedené všetky podrobnosti o požadovanom pracovnom profile, pracovnej náplni, podmienkach účasti a postupoch výberu.

Všetci uchádzači si musia vytvoriť používateľské konto EPSO, ktoré je hlavným nástrojom na prijímanie upozornení a oznámení počas výberového konania.

Výberová komisia, ktorá je vymenovaná pre každé výberové konanie, zodpovedá za hodnotenie uchádzačov v priebehu celého postupu.

Výberové konania sa oznamujú vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Výberové konanie má niekoľko krokov, v rámci ktorých sa absolvujú rôzne testy a uplatňujú sa ďalšie metódy posudzovania základných schopností a odborných zručností:

  • Talent Screener v prípade špecializovaných výberových konaní. Uchádzači uvedú všetky svoje odborné zručnosti, skúsenosti a kvalifikácie, ktoré následne posúdi výberová komisia.
  • Hodnotiace centrum, záverečná fáza testovania všeobecných schopností a schopností v príslušnej oblasti. Formou rôznych testov členovia výberovej komisie hodnotia zručnosti, ako sú najmä analytické myslenie a schopnosť riešiť problémy, komunikácia, priorizácia a organizácia, ako aj schopnosť pracovať kvalitne a efektívne.

Cieľom výberového konania je vytvoriť rezervný zoznam úspešných uchádzačov.

Vždy, keď sa vyskytne potreba prijať nových zamestnancov, inštitúcie EÚ hľadajú vhodných uchádzačov na rezervnom zozname, pričom tých, ktorí sú na voľné miesto najvhodnejší, pozvú na pracovný pohovor.

Výberové konanie na stálych zamestnancov EÚ môže v jednotlivých prípadoch trvať aj niekoľko mesiacov.

Viac informácií o testoch EPSO vrátane oblasti „Testy EPSO: mýty a fakty“ sa nachádza v časti Najčastejšie otázky.

Zmluvní zamestnanci

Zmluvní zamestnanci sa prijímajú dvoma spôsobmi:

1) Zmluvní zamestnanci – časovo neobmedzené výberové konanie CAST 

Zmluvných zamestnancov možno prijať do zamestnania v rámci časovo neobmedzeného výberového konania CAST

CAST je nástroj na výber zmluvných zamestnancov; tento nástroj je časovo neobmedzený, teda bez lehoty na predkladanie prihlášok.

Na našej stránke pracovné príležitosti sa nachádza výzva na vyjadrenie záujmu v rámci časovo neobmedzeného výberového konania CAST, pokiaľ ide o profily, ako sú financie, politické záležitosti/politiky EÚ, sekretár/administratívny pracovník, informačné technológie, právo, komunikácia a mnohé ďalšie. Uchádzači by sa mali riadiť súvisiacimi pokynmi.

Tento postup si vyžaduje vytvorenie používateľského konta EPSO a vloženie osobných údajov, ako aj údajov o zamestnaní a vzdelaní, do databázy CAST.

Podanie prihlášky do časovo neobmedzeného výberového konania CAST neznamená, že uchádzači budú automaticky pozvaní na testy. 

Vždy, keď sa vyskytne potreba prijať nových zamestnancov, inštitúcie, orgány a agentúry EÚ môžu nahliadnuť do databázy CAST a vybrať určitý počet uchádzačov, ktorých zručnosti zodpovedajú príslušným požiadavkám na pracovné miesto.

Títo predbežne vybraní uchádzači budú pozvaní na testy organizované úradom EPSO: počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami, ktoré zahŕňajú verbálne, numerické a abstraktné uvažovanie; test schopností (znalosti v oblasti špecializácie) alebo test jazykového porozumenia (pre lingvistické profily).

Tí, ktorí v testoch uspejú, môžu byť pozvaní na pohovor a prípadne prijatí do zamestnania.

Viac informácií o tomto postupe sa nachádza na našej stránke časovo neobmedzené výberové konania CAST, na ktorej sa možno priamo prihlásiť.

 

2) Zmluvní zamestnanci – voľné pracovné miesta ad hoc

Inštitúcie, orgány a agentúry EÚ môžu prijímať zmluvných zamestnancov na obsadenie špecifických pracovných miest vždy, keď je to potrebné. V konkrétnom prípade je možné, že odborníkov bude potrebné prijať na rôzne pozície, ako sú napríklad finančný asistent, odborník v oblasti sociálnych vied, správca webových stránok alebo inžinier v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

Na rozdiel od časovo neobmedzeného výberového konania CAST sa v prípade každého voľného pracovného miesta stanovuje lehota na podávanie prihlášok a uvádzajú sa informácie o postupoch podávania prihlášky a prijímania do zamestnania, ako aj všetky ďalšie podrobnosti.

Inštitúcie, orgány a agentúry EÚ uverejňujú ad hoc voľné pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov a stanovujú vlastné postupy podávania prihlášok a prijímania do zamestnania

Voľné pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov sú uvedené na našej stránke pracovné príležitosti

Dočasní zamestnanci

Dočasní zamestnanci sa prijímajú s cieľom nahradiť úradníkov alebo posilniť určité útvary, spravidla na obmedzené časové obdobie

Potreba prijať dočasných zamestnancov sa môže týkať rôznych pracovných pozícií, ako sú napríklad vedeckí pracovníci v oblasti spoločenských vied, projektoví manažéri, prekladatelia, vedeckí analytici či programoví úradníci. Možností je nespočetne veľa. 

Inštitúcie, agentúry a orgány EÚ prijímajúce nových zamestnancov môžu uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach pre dočasných zamestnancov na stránke úradu EPSO venovanej pracovným príležitostiam a výberové konania organizovať samostatne.

V závislosti od konkrétnych potrieb, ktoré sa v určitom čase vyskytnú, môžu organizáciou výberových konaní poveriť úrad EPSO. V takom prípade sa na príslušné výberové konanie vzťahuje výzva na vyjadrenie záujmu, ktorá obsahuje podrobnosti týkajúce sa požadovaného pracovného profilu, podmienok účasti a testov.

Viac pracovných pozícií možno nájsť na webových stránkach týkajúcich sa voľných pracovných miest v inštitúciách a orgánoch EÚ.
 

Vyslaní národní experti (VNE)

Vyslaní národní experti (VNE) sú kvalifikovaní štátni zamestnanci z členských štátov EÚ, ktorí svoje odborné znalosti prinesú do EÚ, a to na stanovené obdobie.

Inštitúcie a agentúry EÚ ich prijímajú vždy, keď potrebujú pracovníkov s jedinečnými zručnosťami, ktoré títo VNE ponúkajú a ktorými sú: technické zručnosti, zručnosti v oblasti bezpečnosti a práva, finančné odborné znalosti a mnohé ďalšie.

Pracovné pozície pre VNE sa spravidla uverejňujú na stránke úradu EPSO venovanej pracovným príležitostiam. Všetky podrobné informácie týkajúce sa výberového konania, podmienok vyslania, podmienok účasti a povahy pracovných úloh možno nájsť v príslušnom oznámení o voľnom pracovnom mieste. 

Inštitúcie, orgány a agentúry EÚ organizujúce nábory sú zodpovedné za svoje vlastné postupy podávania prihlášok a prijímania pracovníkov. 

Informácie o aktuálnych príležitostiach vám poskytne stále zastúpenie vašej krajiny pri EÚ.

Iné
  • Dočasný agentúrny zamestnanec

Pracovné agentúry zamestnávajú dočasných agentúrnych zamestnancov, ktorí v inštitúciách EÚ plnia pracovné úlohy v rámci časovo obmedzeného obdobia. Tieto osoby nie sú zamestnancami EÚ.

Do pracovnej náplne dočasných agentúrnych zamestnancov spadajú rôzne manuálne, technické a iné špecifické úlohy.

Agentúry v Bruseli

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Brusel
Tel.: +32 2 643 4790
E-mail: inhouse_1230@randstad.be
Webové sídlo: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Brusel
Tel.: +32 2 212 1920
E-mail: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Brusel
Tel.: +32 2 513 14 14
E-mail: publicsector@daoust.be
Webové sídlo: www.daoust.be

 

Agentúry v Luxemburgu

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxembursko

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxembursko

 

  • Odborníci pre EÚ

Odborníci v oblasti politiky EÚ sa môžu zaregistrovať v databáze odborníkov, ktorú spravujú inštitúcie alebo agentúry EÚ.

Registrovaní odborníci sa potom môžu podľa potreby prijať na konkrétne úlohy.

Zistite, ako sa stať odborníkom pre Európsku komisiu.

Pozrite si aj Informačnú službu Spoločenstva pre výskum a vývoj (CORDIS).

 

  • Parlamentní asistenti

Parlamentní asistenti pracujú priamo s poslancami Európskeho parlamentu. Ich pomoc spočíva v plnení veľkého počtu úloh súvisiacich s prácou poslancov. Miestami výkonu práce sú Brusel, Štrasburg či Luxemburg.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Európskeho parlamentu.

Na webových stránkach politických skupín Európskeho parlamentu sú uverejnené informácie o osobitných náborových konaniach týchto politických skupín.

 

  • Externí lingvisti

V inštitúciách EÚ je kariéra externých pracovníkov dostupná pre prekladateľov a tlmočníkov.

Ak máte záujem pracovať ako externý prekladateľ:

Ak máte záujem pracovať ako externý tlmočník pre Európsku komisiu, Európsky parlament alebo Európsky súdny dvor, pozrite si webovú stránku o tlmočení pre európske inštitúcie.

 

  • Pracovníci údržby a stravovacích zariadení

Pracovníci údržby a stravovacích zariadení sa prijímajú prostredníctvom externých zmluvných spoločností.

Zákazky sa zadávajú na základe postupu verejného obstarávania.

Viac informácií nájdete na stránke venovanej financovaniu a verejným súťažiam EÚ.