Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Ďalšie kroky

Uchádzači, ktorí úspešne absolvujú výberové konanie, sú zaradení do rezervného zoznamu, z ktorého môžu všetky inštitúcie EÚ priamo najímať zamestnancov. Nižšie nájdete informácie o ďalšom postupe.

 • Počet zamestnancov inštitúcií EÚ je úmerný ich veľkosti a funkciám.
 • Keď sa uvoľní pracovné miesto, inštitúcie preskúmajú profily úspešných uchádzačov s cieľom identifikovať tých, ktorí najviac vyhovujú ich potrebám (napr. pokiaľ ide o vzdelanie, odbornú prax a jazykové zručnosti).
 • Môžu vás pozvať na pohovor viaceré inštitúcie alebo útvary (v prípade rezervných zoznamov dostupných pre viaceré inštitúcie).
 • Z praktických dôvodov je možné, že uchádzači budú musieť pred prijatím rozhodnutia o vymenovaní podstúpiť lekársku prehliadku.
 • Máte právo ponuku odmietnuť, ale nie je záruka, že do skončenia platnosti rezervného zoznamu získate ďalšiu ponuku. 
 • Podľa služobného poriadku majú úradníci, ktorí už pracujú v inštitúciách, prednosť pred úspešnými uchádzačmi z rezervného zoznamu.
 • Je dôležité, aby osobné údaje vo vašom používateľskom konte EPSO boli aktuálne.
 • Mali by ste nahrať a pravidelne aktualizovať svoj životopis, podľa možnosti vo formáte Europass (prostredníctvom záložky „nahrať životopis“).
 • Nie je potrebné posielať životopis priamo inštitúciám. Inštitúcie majú prostredníctvom databázy úspešných uchádzačov prístup k vášmu životopisu, preukazu schopností a informáciám o dostupnosti.
 • Môžete požiadať úrad EPSO (prostredníctvom kontaktného formulára), aby vyznačil skutočnosť, že ste na určité obdobie nedostupný. Upozorňujeme však, že platnosť rezervného zoznamu sa o dané časové obdobie nepredĺži.
 • Ak chcete archivovať úplnú kópiu svojej žiadosti (vrátane korešpondencie úradu EPSO), mali by ste si ju uložiť a/alebo si ju vytlačiť čo najskôr, pretože korešpondencia zostane vo vašom konte len na obmedzený čas.
 • „Rezervný zoznam“ je databáza obsahujúca informácie o profile, schopnostiach a dostupnosti všetkých úspešných uchádzačov v konkrétnom výberovom konaní.
 • Zaradenie do rezervného zoznamu nezaručuje ponuku zamestnania, v priemere je však 50 % uchádzačov prijatých do 7 mesiacov.
 • Rezervné zoznamy sú spravidla platné jeden rok (alebo tri roky v prípade špecialistov). Platnosť rezervných zoznamov môže úrad EPSO predĺžiť v závislosti od potrieb inštitúcií. Rozhodnutie sa prijíma zvyčajne krátko pred ukončením platnosti zoznamu a uverejňuje sa na portáli EU Careers.
 • Pôvodná platnosť zoznamu sa začína v okamihu, keď boli úspešní uchádzači upovedomení o zaradení do rezervného zoznamu, a uverejňuje sa na stránke s rezervnými zoznamami.
 • Omeškania v súvislosti s uverejnením zoznamu na stránke s rezervnými zoznamami nemajú vplyv na samotný proces prijímania zamestnancov.
 • Ak ste dostali list s oficiálnou ponukou z odboru ľudských zdrojov do času, keď sa platnosť zoznamu skončila, váš nábor môže naďalej pokračovať.
 • Na konci skúšobnej lehoty bude prijatý zamestnanec buď menovaný za úradníka alebo prepustený. Úrad EPSO nemôže nikoho vrátiť na rezervný zoznam.
 • Inštitúcie majú pridelené kvóty na úspešných uchádzačov, ktorých môžu prijať z rezervného zoznamu. K týmto informáciám majú prístup len úrad EPSO a inštitúcie EÚ.
 • Kvóty odrážajú personálne potreby konkrétnej inštitúcie počas určitého obdobia.
 • Nábor inou inštitúciou počas obdobia, v ktorom sa uplatňuje kvóta, podlieha schváleniu príslušnou inštitúciou, resp. inštitúciami.
 • Kvóty sa zvyčajne prestanú uplatňovať tri alebo šesť mesiacov (v prípade niektorých výberových konaní na špecialistov) po uverejnení rezervného zoznamu alebo sa ich uplatňovanie môže predĺžiť so súhlasom príslušnej inštitúcie.
 • V systéme s voľnými pracovnými miestami si môžete prehliadať voľné miesta súvisiace s výberovým konaním, v ktorom ste uspeli. Na voľné miesta sa môžete prihlasovať až do ukončenia platnosti rezervného zoznamu.
 • Za uverejnenie voľných pracovných miest vo vašom používateľskom konte EPSO sú zodpovedné inštitúcie. Tie rozhodujú o tom, ktoré pracovné miesta sprístupnia ktorým zoznamom.
 • Inštitúcie nie sú povinné sprístupniť voľné pracovné miesta všetkým úspešným uchádzačom ani niektorým z nich.
 • Ak sa pre váš rezervný zoznam uplatňujú kvóty, je možné, že až do zrušenia kvóty nebudete mať prístup k ponuke voľných pracovných miest.
 • Keď inštitúcie zverejnia voľné pracovné miesta, zobrazí sa na stránke s prehľadom žiadostí pri príslušnom výberovom konaní na vašom účte EPSO tlačidlo „Zobraziť voľné pracovné miesta“. 
 • Nájdete tam zoznam voľných pracovných miest s kódom pracovného miesta, názvom pracovného zaradenia a inštitúciou, ktorá ho ponúka.
 • Po kliknutí na dané voľné pracovné miesto získate podrobné informácie o mieste, povinnostiach a úlohách a kontaktné údaje.
 • Keďže inštitúcie môžu kedykoľvek uverejniť voľné miesta a obdobie prihlasovania môže byť obmedzené, odporúčame vám, aby ste svoje konto EPSO kontrolovali pravidelne. O uverejnení nových voľných pracovných miest nebudete upovedomený automaticky. 
 • Ak sa prihlasujete na voľné pracovné miesto, uistite sa, že spĺňate podmienky oprávnenosti a že je váš životopis aktuálny, a v sprievodnom liste nezabudnite uviesť príslušné výberové konanie.
 • Upozorňujeme, že v prípade niektorých voľných pracovných miest Komisie sa vám môžu zobraziť aj oznámenia, ktoré sa týkajú vašej kategórie rezervného zoznamu (napr. AST-SC, AST alebo AD), avšak na ktoré nie ste oprávnený(-á) sa prihlásiť. Napríklad, ak je pracovné miesto na stupni AST3, ale vy ste na rezervnom zozname AST1, nebudete oprávnený(-á) na túto pozíciu sa prihlásiť.
 • Ak máte otázky týkajúce sa vášho oprávnenia prihlásiť sa na dané miesto alebo iných podrobností o danej pozícii alebo prijímacom konaní, obráťte sa na prijímajúci útvar prostredníctvom kontaktných údajov v oznámení o voľnom pracovnom mieste.
 • Žiadosť pošlite len prijímajúcej inštitúcii, nie úradu EPSO. Postup prijímania vybavujú inštitúcie priamo.

Upozorňujeme, že právny rámec pre každé výberové konanie je stanovený v oznámení o výberovom konaní a pravidlách platných pre verejné výberové konania. Táto stránka poskytuje len dodatočné usmernenie.