Skip to main content

Druge priložnosti v institucijah in organih EU

Na spodnjem seznamu je na voljo še več možnosti za zaposlitev, ki so bile objavljene na straneh naslednjih institucij in organov EU.
 
 

Evropski parlament je dinamična, vključujoča, večjezična organizacija s številnimi možnostmi zaposlitve in poklicnega razvoja. Zaposleni v Evropskem parlamentu pomagajo neposredno izvoljenim poslancem, da v živahni demokraciji gradijo mirnejšo, varnejšo, pravičnejšo in uspešnejšo Evropo. Evropski parlament ponuja možnosti zaposlitve v številnih oddelkih, bodisi na področju osrednjega zakonodajnega dela ali na področjih, ki zagotavljajo nemoteno delovanje institucije. Vsak zaposleni ima pomembno posredno ali neposredno vlogo pri delu parlamenta v korist državljanov EU in prispeva k spodbujanju in obrambi demokracije, svobode govora in človekovih pravic v EU in drugod. Na novi spletni strani Evropskega parlamenta „Delajte z nami“ najdete ostale zaposlitvene možnosti, ki jih objavlja ta institucija.

 

Delo v Generalnem sekretariatu Svetavam ponuja enkratno priložnost, da sodelujete pri delu dveh pomembnih institucij EU: Evropskega sveta in Sveta Evropske unije.
Evropski svet, ki ga sestavljajo voditelji držav in vlad vseh držav članic EU, opredeljuje splošno politično usmeritev EU in prednostne naloge, ki so ključne za prihodnost EU. Določa strateško in politično agendo na najvišji politični ravni. Svet EU se pogaja in sprejema predpise EU, usklajuje politike držav članic, razvija skupno zunanjo in varnostno politiko ter sklepa mednarodne sporazume. Ministri in državni sekretarji vseh držav članic EU se srečujejo v desetih različnih sestavah, odvisno od teme razprave.

 

Evropska komisija s predlogi in izvrševanjem predpisov izpolnjuje svojo nalogo uveljavljanja splošnega interesa EU: Komisija je politično neodvisno izvršno telo EU.  Politično vodstvo zagotavlja ekipa komisarjev in komisark (po eden iz vsake države EU). Vodi jih predsednik Komisije, ki jim dodeli pristojnost za različna področja dela. Komisija pripravi zakonodajni predlog, sprejmeta ga Svet (ki zastopa države članice) in Evropski parlament (ki zastopa evropske državljane). Komisija upravlja proračun EU in programe politik (tj. na področju kmetijstva, ribištva, raziskav itd.) v sodelovanju z organi v državah članicah.

 

Sodišče Evropske unije je pravosodni organ EU. Sodišče zagotavlja, da institucije EU in države članice spoštujejo predpise EU in da se ti na enak način uporabljajo po vsej EU. S tem zagotavlja, da EU temelji na načelu pravne države, ki je temeljni element vseh demokratičnih skupnosti.

 

Evropsko računsko sodišče je zunanji revizor Evropske unije. Ustanovljeno je bilo z Bruseljsko pogodbo z dne 22. julija 1975 in začelo delovati oktobra 1977. Evropsko računsko sodišče je ena od sedmih institucij: sedež ima v Luxembourgu in zaposluje približno 900 revizijskih, podpornih in upravnih uslužbencev iz vseh držav EU.

 

Evropski odbor regij je glas regij in mest v Evropski uniji. To je politična skupščina, ki združuje več kot 300 lokalnih in regionalnih politikov. Člani Odbora regij s svojimi mnenji in razpravami s predstavniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta prispevajo k oblikovanju odločitev Unije.

Evropski ekonomsko-socialni odbor je edinstven forum za posvetovanje, dialog in doseganje soglasja med predstavniki različnih sektorjev organizirane civilne družbe, vključno z delodajalci, sindikati in skupinami, kot so poklicna združenja in združenja lokalnih skupnosti, mladinske organizacije, ženske skupine, kmeti, potrošniki, MSP, okoljevarstveniki in številni drugi. Njegovo poslanstvo je omogočiti civilni družbi, da pove svoje mnenje.

 

Evropski nadzornik za varstvo podatkov je neodvisen organ EU za varstvo podatkov, ki skrbi za to, da institucije in organi EU spoštujejo predpise o varstvu podatkov. Obenem je nepristranski svetovalec v zvezi s politikami in predlaganimi predpisi, ki bi lahko vplivali na pravico do zasebnosti in varstva podatkov.

Evropska služba za zunanje delovanje je diplomatska služba Evropske unije. Služba pomaga vodji zunanjih zadev EU – visokemu predstavniku EU za zunanje zadeve in varnostno politiko – pri izvajanju skupne zunanje in varnostne politike Unije. Evropska služba za zunanje delovanje ima sedež v Bruslju, vendar se opira na široko diplomatsko mrežo EU po svetu in združuje evropske javne uslužbence, diplomate iz služb za zunanje zadeve držav članic EU ter lokalne uslužbence v državah po svetu.

 

Evropski varuh človekovih pravic je majhen, dinamičen urad, ki državljanom in državljankam pomaga pri njihovi interakciji z institucijami, organi in agencijami EU. Organ preiskuje pritožbe v zvezi z zadevami, kot so pomanjkanje preglednosti pri odločanju, zavrnitev dostopa do dokumentov ali kršitve temeljnih pravic v pogodbenih zadevah. Na lastno pobudo izvaja tudi preiskave v zvezi s sistemskimi vprašanji in spodbuja dobre upravne prakse. Evropski varuh človekovih pravic si z ekipo približno 80 uslužbencev prizadeva za učinkovitejšo, preglednejšo, bolj odgovorno in bolj etično upravo EU.

 

Če vas zanima več o zaposlitvenih možnostih v izvajalskih agencijah EU, obiščite spletišče Mreže agencij EU:

Mreža agencij EU posameznim agencijam in skupnim podjetjem EU omogoča, da poglobijo svoje sodelovanje ter tako državljanom, podjetjem in institucijam EU zagotovijo boljšo podlago za uresničevanje prednostnih nalog. Tako so stroškovno učinkovita, prilagodljiva in učinkovita administrativna hrbtenica za izvajanje politik Unije.

 

Institucije in organi, za katere urad EPSO ne izbira osebja:

Evropska centralna banka je ena najnovejših uradnih institucij EU. Ustanovljena je bila leta 1998 in ima več kot 3 500 zaposlenih iz vse Evrope. Njeno poslanstvo je spodbujati finančno povezovanje in finančno stabilnost. ECB tesno sodeluje z vsemi 19 nacionalnimi centralnimi bankami v evroobmočju in skupaj z njimi tvori skupino, imenovano Evrosistem. Vzdržuje tudi redne stike z vsemi 27 nacionalnimi centralnimi bankami v EU v mreži, ki se imenuje Evropski sistem centralnih bank.

 

Evropska investicijska banka je posojilni organ Evropske unije. Skupino EIB sestavljata: Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad. Oba imata več kot 60 let izkušenj in strokovnega znanja na področju projektnega financiranja. Banka ima sedež v Luxembourgu ter mrežo lokalnih in regionalnih poslovalnic v Evropi in zunaj nje.