Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Prijavni postopek

Please note that this page will be updated soon following the new competition model.

 

Izbirni postopki za zaposlitev v institucijah EU se razlikujejo glede na posamezne kategorije osebja.

Podrobnejše informacije o posameznih kategorijah so v spodnjih razdelkih. Na splošno je za izbor osebja, zlasti stalnega, pristojen Evropski urad za izbor osebja (EPSO).

Na strani z vzorčnimi testi se lahko seznanite z vrstami naših testov ter dobite boljšo predstavo o tem, katera znanja in spretnosti boste morali še izpopolniti za uspeh v izbirnem postopku.

Več podrobnosti o tem je v kadrovskih predpisih in na strani urada EPSO s pogosto zastavljenimi vprašanji. Več o poklicnih profilih v institucijah EU in zaposlitvenih možnostih.

Stalno osebje

Institucije EU izberejo stalno osebje z javnimi natečaji, ki se objavijo na našem spletišču.

Za vsak javni natečaj se objavi razpis natečaja, v katerem so navedene vse podrobnosti o iskanem profilu, nalogah, pogojih za pripustitev k natečaju in izbirnih postopkih.

Vsi kandidati morajo ustvariti račun EPSO, kamor bodo med izbirnim postopkom prejemali obvestila in sporočila.

Natečajna komisija, imenovana za vsak natečaj, je pristojna za ocenjevanje kandidatov med celotnim postopkom.

Natečaji se objavijo v vseh uradnih jezikih EU. Izbirni postopek poteka v več korakih, v katerih se z različnimi testi in drugimi metodami ocenjujejo temeljne kompetence ter poklicna znanja in spretnosti:

  • računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa za preverjanje besednega, številčnega in abstraktnega sklepanja, pri nekaterih natečajih za specializirane profile pa se preverjajo tudi kompetence z zadevnega področja;
  • predizbor na podlagi kvalifikacij pri natečajih za specializirane profile. Kandidati morajo navesti vsa svoja poklicna znanja in spretnosti, izkušnje in kvalifikacije, ki jih nato oceni natečajna komisija;
  • ocenjevalni center, zadnja faza preverjanja splošnih kompetenc in kompetenc z zadevnega področja. Člani natečajne komisije z različnimi testi ocenjujejo znanja in spretnosti, kot so analitično mišljenje in reševanje problemov, sporazumevanje, prednostno razporejanje in organizacija dela ter kakovost in učinkovitost.

Namen izbirnega postopka je sestaviti rezervni seznam uspešnih kandidatov.

Kadar se pojavijo potrebe po zaposlovanju, institucije EU poiščejo primerne kandidate na rezervnem seznamu in tiste, ki najbolj ustrezajo profilu prostega delovnega mesta, povabijo na zaposlitveni razgovor.

Izbirni postopek za stalno osebje EU lahko traja od nekaj do več mesecev, odvisno od natečaja.

V razdelku s pogosto zastavljenimi vprašanji, med drugim v poglavju Testi EPSO: miti in dejstva, lahko najdete več informacij o testih EPSO.

Pogodbeni uslužbenci

Kot pogodbeni uslužbenec se lahko zaposlite na dva načina:

1) na podlagi stalnega razpisa CAST Permanent 

Pogodbeni uslužbenci se lahko zaposlijo prek stalnega izbirnega postopka CAST Permanent

Kratica CAST pomeni Contract Agents Selection Tool, torej postopek za izbor pogodbenih uslužbencev, Permanent pa se nanaša na to, da je ta izbirni postopek stalno odprt, brez roka za prijavo.

Na naši strani o zaposlitvenih možnostih lahko najdete razpis za prijavo interesa v okviru izbirnega postopka CAST Permanent za profile oz. področja, kot so finance, politične zadeve/politike EU, tajniki in referenti, informacijska tehnologija, pravo in komuniciranje. Za sodelovanje v tem izbirnem postopku upoštevajte navodila iz razpisa.

Za namen tega izbirnega postopka morate ustvariti račun EPSO ter vnesti svoje osebne podatke ter podatke o delovnih izkušnjah in izobrazbi v podatkovno zbirko CAST.

Potem ko oddate prijavo v okviru stalnega izbirnega postopka CAST Permanent, ne boste nujno povabljeni na opravljanje testov. 

Kadar se pojavijo potrebe po zaposlovanju, lahko institucije, organi in agencije EU poiščejo kandidate v podatkovni zbirki CAST in v ožji izbor uvrstijo omejeno število tistih, katerih znanja in spretnosti ustrezajo zahtevam zadevnega delovnega mesta.

Kandidati, izbrani v ožji izbor, bodo povabljeni na opravljanje testov, ki jih organizira EPSO. Med njimi so: računalniško podprti testi izbirnega tipa za preverjanje besednega, številčnega in abstraktnega sklepanja; test kompetenc (znanj z zadevnega področja) ali test razumevanja jezika (za jezikoslovne profile).

Kandidati, ki uspešno opravijo teste, so lahko povabljeni na razgovor, nazadnje pa se jim lahko ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi.

Več informacij o postopku najdete na strani CAST Permanent, na kateri se lahko tudi prijavite.

 

2) na podlagi ad hoc razpisov za prosta delovna mesta

Institucije, organi in agencije EU lahko pogodbene uslužbence zaposlijo tudi po potrebi, za zapolnitev specifičnih delovnih mest. Pri tem gre za najrazličnejše profile, kot so finančni referent, družboslovec, spletni skrbnik in inženir za kibernetsko varnost, če jih naštejemo le nekaj. 

Pri tem se za razliko od izbirnega postopka CAST Permanent za vsako razpisano prosto delovno mesto določi rok za prijavo, razpis pa vsebuje tudi navodila za prijavo, informacije o postopku zaposlovanja in vse druge podrobnosti.

Institucije, organi in agencije EU objavljajo ad hoc razpise za prosta delovna mesta za pogodbene uslužbence, pri čemer sami določijo postopke prijave in zaposlovanja

Prosta delovna mesta za pogodbene uslužbence najdete na strani o zaposlitvenih možnostih

Začasni uslužbenci

Začasni uslužbenci se praviloma zaposlijo za omejeno obdobje, in sicer za nadomeščanje uradnikov ali okrepitev nekaterih služb

Začasni uslužbenci so potrebni za opravljanje najrazličnejših nalog, med drugim na področju družbenih ved, vodenja projektov, prevajanja, znanstvene analize ali programiranja. 

Institucije, agencije in organi EU, ki zaposlujejo, lahko prosta delovna mesta za začasne uslužbence objavijo na spletni strani urada EPSO o zaposlitvenih možnostih in sami organizirajo izbirni postopek.

Glede na aktualne potrebe lahko organizacijo izbirnega postopka prenesejo na EPSO. V takem primeru izbirni postopek temelji na razpisu za prijavo interesa, ki vključuje podrobnosti o iskanem poklicnem profilu, razpisnih pogojih in testih.

Več delovnih mest je na voljo na spletnih straneh o prostih delovnih mestih na spletiščih institucij in organov EU.
 

Napoteni nacionalni strokovnjaki

Napoteni nacionalni strokovnjaki so usposobljeni javni uslužbenci iz držav članic EU, ki s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami določen čas prispevajo k delovanju EU.

Institucije in agencije EU jih zaposlujejo, kadar potrebujejo osebje z edinstvenim naborom znanj, ki jih imajo napoteni nacionalni strokovnjaki, med drugim tehnično, varnostno, pravno in finančno strokovno znanje.

Delovna mesta za napotene nacionalne strokovnjake so pogosto objavljena na spletni strani EPSO o zaposlitvenih možnostih. Vse podrobnosti v zvezi z izbirnim postopkom, pogoji za napotitev, prijavnimi pogoji in opisom delovnih nalog so navedene v razpisu prostega delovnega mesta. 

Postopki prijave in zaposlovanja so v pristojnosti institucij, organov in agencij EU, ki razpišejo prosto delovno mesto. 

Za več informacij o trenutnih možnostih se obrnite na stalno predstavništvo svoje države pri EU.

Drugo
  • Občasni uslužbenci

Občasne uslužbence zaposlijo zaposlitvene agencije za začasno opravljanje nalog v institucijah EU. Občasni uslužbenci niso uslužbenci EU.

Opravljajo najrazličnejše ročne, tehnične in druge specifične naloge.

Agencije v Bruslju

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruselj
Telefon: +32 2 643 4790
E-naslov: inhouse_1230@randstad.be
Spletišče: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Bruselj
Telefon: +32 2 212 1920
E-naslov: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruselj
Telefon: +32 2 513 14 14
E-naslov: publicsector@daoust.be
Spletišče: www.daoust.be

 

Agencije v Luksemburgu

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luksemburg

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luksemburg

 

  • Strokovnjaki EU

Strokovnjaki z dobrim poznavanjem določenega področja politik EU se lahko vpišejo v podatkovno zbirko strokovnjakov, ki jo vodi institucija ali agencija EU.

S tako registriranimi strokovnjaki se lahko po potrebi sklenejo pogodbe za opravljanje določenih nalog.

Več o tem, kako lahko postanete strokovnjak Evropske komisije.

Dodatne informacije so vam na voljo na straneh Službe Skupnosti za informacije o raziskavah in razvoju (CORDIS).

 

  • Parlamentarni pomočniki

Parlamentarni pomočniki delajo neposredno s poslanci Evropskega parlamenta in jim z opravljanjem številnih nalog pomagajo pri delu. Delovna mesta so v Bruslju, Strasbourgu ali Luxembourgu.

Več informacij je na voljo na spletišču Evropskega parlamenta.

Informacije o postopkih zaposlovanja lahko najdete na spletiščih političnih skupin Evropskega parlamenta.

 

  • Zunanji prevajalci in tolmači

Prevajalci in tolmači lahko za institucije EU delajo tudi kot zunanji sodelavci.

Če želite prevajati za institucije EU kot zunanji sodelavec ali sodelavka:

  • če želite sodelovati z Evropsko komisijo, spremljajte objave javnih razpisov,
  • če želite sodelovati s Sodiščem EU, spremljajte obvestila o javnih naročilih.

Če želite kot zunanji sodelavec ali sodelavka tolmačiti za Evropsko komisijo, Evropski parlament ali Sodišče EU, vam je več informacij na voljo na spletni strani Tolmačenje za Evropo.

 

  • Vzdrževalci in osebje v menzah

Osebje v menzah institucij in vzdrževalci so zaposleni pri zunanjih izvajalcih.

Pri tem gre za podjetja, s katerimi institucije EU v okviru odprtega postopka javnega naročanja sklenejo pogodbo o opravljanju storitev.

Več informacij je na voljo na spletni strani o financiranju in javnih naročilih.