Εφεδρικοί κατάλογοι επιτυχόντων

 

Δημοσιευμένοι εφεδρικοί κατάλογοι επιτυχόντων

Επιλέξτε έναν εφεδρικό κατάλογο επιτυχόντων από το παρακάτω μενού:

Από τον Μάιο του 2018, όλοι οι εφεδρικοί κατάλογοι επιτυχόντων δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα και στις ιστοσελίδες του αντίστοιχου διαγωνισμού. Δεν θα περιέχονται πλέον στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλοι οι εφεδρικοί κατάλογοι επιτυχόντων που έχουν δημοσιευτεί μέχρι τον Απρίλιο του 2018 περιέχονται μόνο στις ιστοσελίδες του αντίστοιχου διαγωνισμού και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ισχύς των εφεδρικών καταλόγων επιτυχόντων:

Η ισχύς ορισμένων εφεδρικών καταλόγων επιτυχόντων σε διαγωνισμούς της EPSO έχει παραταθεί.

Εδώ θα βρείτε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με όλους τους ισχύοντες εφεδρικούς καταλόγους επιτυχόντων. Η ημερομηνία λήξης της ισχύος αυτών των καταλόγων ενδέχεται να παραταθεί μελλοντικά.

 

Μη παράταση της ισχύος εφεδρικών καταλόγων επιτυχόντων:

Δεδομένου ότι η ισχύς ορισμένων άλλων εφεδρικών καταλόγων επιτυχόντων έχει παραταθεί επανειλημμένα, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή αποφάσισε, σε συμφωνία με όλα τα θεσμικά όργανα, οι εν λόγω κατάλογοι να μην παραταθούν περαιτέρω: