Кандидати, успешно преминали през процедурата на подбор

Успешно преминалите през процедура за подбор кандидати се включват в списък на издържалите кандидати, от който европейските институции могат сами да набират персонал. Списъкът на издържалите кандидати представлява база данни, която съдържа информация относно профила, компетенциите и възможността за постъпване на работа на всички кандидати, които са преминали успешно съответната процедура за подбор.

Включването в списъка на издържалите кандидати не гарантира назначаване на работа, но средно 50% от кандидатите се наемат в рамките на 7 месеца. Списъкът на издържалите кандидати обикновено е в сила една година (или три години за специалисти) и може да бъде удължен в зависимост от нуждите на институциите.

При възникване на възможност за назначаване институциите преглеждат профилите на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати и открояват онези от тях, които отговарят на техните нужди (напр. образование, професионален опит и езикови познания). Институциите може също така да предпочетат да съобщят за наличните свободни места на успешно преминалите съответната процедура за подбор кандидати.

Институциите разполагат с определена квота за кандидатите от списъка, които могат да наемат на работа в зависимост от своите нужди — тя обикновено отпада три или шест месеца след публикуването на списъка на издържалите кандидати и институциите получават право на свободен избор. Валидността на квотите може да бъде удължена с до шест месеца, когато става въпрос за кандидати с по-общ профил, и с една до няколко години, когато става въпрос за специалисти — в зависимост от нуждите на институциите от назначаване на персонал.

Институциите се свързват с успешно преминалите подбора кандидати за интервю и, в зависимост от резултата от него, може да отправят официално предложение за работа. От практически съображения от кандидатите може да бъде поискано да преминат медицински преглед преди вземането на решението за назначаване.

Тук можете да намерите връзки към страниците за набиране на персонал на всички институции и агенции на ЕС.