Επιτυχόντες υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι που έχουν επιτύχει στη διαδικασία επιλογής εγγράφονται σε «εφεδρικό κατάλογο», από τον οποίο τα θεσμικά όργανα προσλαμβάνουν απευθείας προσωπικό. Ο «εφεδρικός κατάλογος» είναι μια βάση δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικά με το προφίλ, τις δεξιότητες και τη διαθεσιμότητα όλων των υποψηφίων που έχουν επιτύχει σε μια συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής.

Το γεγονός ότι κάποιος βρίσκεται σε εφεδρικό κατάλογο δεν αποτελεί εγγύηση για πρόσληψη, αλλά, κατά μέσο όρο, το 50% των υποψηφίων προσλαμβάνονται εντός 7 μηνών. Οι εφεδρικοί κατάλογοι ισχύουν κατά κανόνα για ένα έτος (ή τρία έτη για εξειδικευμένες θέσεις) και μπορεί να παραταθούν ανάλογα με τις ανάγκες των οργάνων.

Μόλις ανακύψει ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, τα όργανα εξετάζουν τα προσόντα των επιτυχόντων για να εντοπίσουν εκείνους που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους (για παράδειγμα, από την άποψη των σπουδών, της επαγγελματικής πείρας και των γλωσσικών γνώσεων). Τα όργανα έχουν επίσης τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουν τις διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας στους επιτυχόντες υποψηφίους των σχετικών διαδικασιών επιλογής.

Στα όργανα χορηγείται ποσόστωση για το προσωπικό που μπορούν να προσλάβουν από τον κατάλογο με βάση τις ανάγκες τους - η οποία αίρεται συνήθως τρεις ή έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του εφεδρικού καταλόγου, οπότε τα όργανα μπορούν να προσλαμβάνουν χωρίς περιορισμούς. Οι ποσοστώσεις μπορούν να παραταθούν μέχρι και έξι μήνες για τις κατηγορίες γενικών καθηκόντων και από ένα έως αρκετά χρόνια για τις εξειδικευμένες θέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες των οργάνων για προσλήψεις.

Τα όργανα μπορούν να καλούν απευθείας τους επιτυχόντες υποψηφίους σε συνέντευξη και, ανάλογα με το αποτέλεσμα, μπορούν να κάνουν επίσημη προσφορά εργασίας. Για πρακτικούς λόγους, οι υποψήφιοι ενδέχεται επίσης να υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση πριν από οποιαδήποτε απόφαση πρόσληψης.

Εδώ μπορείτε να βρείτε συνδέσμους που παραπέμπουν στις σχετικές σελίδες προσλήψεων όλων των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ.