Järgmised sammud

Avaleht > Järgmised sammud

Valikumenetluse edukalt läbinud kandidaadid kantakse reservnimekirja, millest ELi institutsioonid saavad ise töötajaid värvata. Mis saab edasi?

Värbamine institutsioonidesse

 • Kõik institutsioonid vajavad töötajaid vastavalt oma suurusele ja ülesannetele.

 • Kui tekib vajadus värvata uusi töötajaid, tutvuvad institutsioonid reservnimekirja kantud kandidaatide elulookirjeldustega ning valivad välja need, kes vastavad kõige paremini töökoha vajadustele, arvestades näiteks haridust, töökogemust ja keeleoskust. 

 • Mitmed institutsioonid või talitused võivad kutsuda teid intervjuule (reservnimekirjade puhul, mis on avatud mitmele institutsioonile).

 • Praktilistel põhjustel võidakse kandidaadil paluda enne ametlikku ametisse nimetamist läbida arstlik kontroll.

 • Teil on õigus tööpakkumine tagasi lükata, kuid te ei pruugi enne reservnimekirja aegumist uut tööpakkumist saada. 

 • Personalieeskirjade kohaselt tuleb enne reservnimekirja kantud edukaid kandidaate ametikohale kaaluda institutsioonides juba töötavaid ametnikke.

Teie EPSO kasutajakonto ja elulookirjeldus

 • Palun ajakohastage regulaarselt kõiki oma EPSO kasutajakontol olevaid isikuandmed.

 • Samuti peaksite üles laadima oma elulookirjelduse ja seda regulaarselt ajakohastama. Eelistatavalt peaks see olema Europassi vormis (sakk „Upload CV“).

 • Teil ei ole vaja saata oma elulookirjeldust otse institutsioonidele. Teie elulookirjeldus, oskuste pass ja teave teie kättesaadavuse kohta on edukate kandidaatide andmebaasi kaudu institutsioonidele nähtav.

 • Võite (kontaktvormi vahendusel) paluda EPSO-l märgistada end teatavaks ajaks passiivseks. Reservnimekirja kehtivust aga vastavalt sellele ei pikendata.

 • Kui soovite arhiveerida kogu oma kandideerimistoimiku (sh kirjavahetuse EPSOga), peaksite selle võimalikult kiiresti salvestama ja/või välja printima, sest kirjavahetus jääb teie kasutajakontole vaid üheks aastaks.

Reservnimekiri

 • Reservnimekiri on andmebaas, mis sisaldab andmeid konkreetse valikumenetluse läbinud edukate kandidaatide profiili, pädevuste ja selle kohta, millal neil on võimalik tööle asuda.

 • Reservnimekirjas olemine ei taga värbamist, kuid keskmiselt 50% kandidaatidest võetakse tööle 7 kuu jooksul.

 • Reservnimekirjad kehtivad tavaliselt üks aasta (spetsialistide puhul kolm aastat). EPSO võib reservnimekirja kehtivust vastavalt institutsioonide vajadustele pikendada. Otsus tehakse tavaliselt veidi enne seda, kui nimekiri aegub ja avaldatakse veebisaidil „EU Careers“.

 • Nimekirja algne kehtivusaeg algab hetkest, mil edukaid kandidaate teavitatakse nende reservnimekirja kandmisest. Algne kehtivusaeg avaldatakse reservnimekirjade leheküljel.

 • Mis tahes viivitus nimekirja reservnimekirjade leheküljel avaldamisel ei mõjuta iseenesest värbamisprotsessi.

 • Kui olete nimekirja aegudes juba saanud ametliku pakkumiskirja personaliosakonnalt, võib värbamisprotsess jätkuda.

 • Katseaja lõpus määratakse äsja töölevõetud alaline ametnik kas ametnikuna tööle või vabastatakse ametist. EPSO ei saa kedagi tagasi reservnimekirja kanda.

Kvoodid

 • Eri institutsioonidele määratakse teatav kvoot, mille alusel nad saavad reservnimekirjast edukaid kandidaate värvata. See teave on kättesaadav vaid EPSO-le ja institutsioonidele.

 • Kvoodid peegeldavad teatava(te) institutsiooni(de) värbamisvajadusi konkreetsel ajavahemikul.

 • Värbamine nimekirjast ajavahemikul, mil kvooti/kvoote kohaldatakse, sõltub asjaomas(t)e institutsiooni(de) heakskiidust.

 • Tavaliselt eemaldatakse kvoot kolm või (mõne spetsialistide konkursi puhul) kuus kuud pärast reservnimekirja avaldamist või selle kehtivust võidakse asjaomas(t)e institutsiooni(de) heakskiidul pikendada.

Juurdepääs vabadele ametikohtadele

 • Vabade ametikohtade süsteem võimaldab teil näha neid vabu ametikohti, mis on seotud konkursiga/konkurssidega, mille olete edukalt läbinud. Võite nendele vabadele ametikohtadele kandideerida, kuni teie reservnimekiri aegub.

 • Vabade ametikohtade avaldamine teie EPSO kasutajakontol on institutsioonide ülesanne. Nemad otsustavad, millised vabad ametikohad millis(t)ele nimekirja(de)le avada.

 • Institutsioonid ei ole kohustatud avama oma vabu ametikohti kõigile või osadele edukatele kandidaatidele.

 • Kui teie reservnimekirja suhtes kohaldatakse kvoote, ei pruugi teil olla juurdepääsu vabadele ametikohtadele kuni kvootide eemaldamiseni.

 • Kui institutsioonid kuulutavad välja vabu ametikohti, näete teksti „Show Vacancies“ oma EPSO kasutajakontol vastava konkursi sinisel pealkirjaribal. 

 • Sealt avanab nimekiri vabadest ametikohtadest koos vastava koodi, ametinimetuse ja ametikohta pakkuva institutsiooniga.

 • Sellel klõpsates saate üksikasjalikku teavet asukoha, ametiülesannete ja kontaktandmete kohta.

 • Peaksite oma EPSO kasutajakontot regulaarselt vaatama, sest institutsioonid võivad vabu ametikohti üles laadida ükskõik millal ja aeg nendele kandideerimiseks võib olla piiratud. Teid teavitatakse automaatselt uute ametikohtade avaldamisest. 

 • Vabale ametikohale kandideerides veenduge palun eelnevalt, et vastate osalemiskriteeriumidele, et teie elulookirjeldus on ajakohastatud ning et viitate oma kaaskirjas vastavale konkursile.

 • Palun pange tähele, et mõnede komisjoni vabade ametikohtade puhul saate võib-olla näha teateid, mis on seotud teie reservnimekirja kategooriaga (nt AST-SC, AST või AD), kuid te ei täida selle jaoks vajalikke osalemistingimusi. Näiteks, kui ametikoht on palgaastmel AST3, kuid teie olete AST1 reservnimekirjas, siis ei täida te asjaomaseid osalemistingimusi.

 • Kui teil on küsimusi, mis käsitlevad teiepoolset osalemiskriteeriumide täitmist või vaba ametikoha või värbamismenetlusega seotud muid üksikasju, võtke palun ühendust värbamisteenistusega (mille kontaktandmed leiate teatest vaba ametikoha kohta).

 • Palun saatke oma kandideerimisavaldus üksnes värbavale institutsioonile ja mitte EPSO-le, sest värbamisega tegelevad institutsioonid otse.

Kasulikud lingid

 • EUROPA veebisaidilt leiate ülevaate kõigist ELi institutsioonidest, kes värbavad töötajaid EPSO reservnimekirjadest, ning lingid nende värbamisteemalistele lehekülgedele.

 • Kui teil on küsimusi seoses konkreetse vaba ametikohaga, siis palun võtke ühendust värbamisteenistusega, mille kontaktandmed leiate teatest asjaomase vaba ametikoha kohta.

 • Samuti saate ühendust võtta meiega, kui teil on täiendavaid küsimusi järgmiste etappide või teie tööleasumise ajakava kohta.

 

Palun pange tähele, et iga valikumenetluse õigusraamistik on ette nähtud asjaomases konkursiteates ja avalike konkursside üldeeskirjades. Käesoleva lehekülje eesmärk on üksnes anda lisajuhiseid.