Iarrthóirí ar éirigh leo

Etusivu > Iarrthóirí ar éirigh leo

Iarrthóirí ar éirigh próiseas roghnúcháin leo, cuirtear a n-ainm ar liosta ar a dtugtar ‘painéal’, agus is féidir le hinstitiúidí an Aontais daoine atá ar an liosta sin a earcú go díreach. Cad é an chéad chéim eile i ndiaidh thiomsú an phainéil?

Earcú
 • Bíonn baill foirne ag teastáil ó gach institiúid, agus bíonn an líon ball foirne sin i gcomhréir le méid agus le feidhmeanna na hinstitiúide.

 • De réir mar a thagann folúntais chun cinn, cíorann na hinstitiúidí próifílí na n-iarrthóirí ar éirigh comórtas leo chun teacht ar na daoine is mó a oireann dá bhfuil á lorg acu (i leith oideachais, taithí oibre agus scileanna teanga, mar shampla). 

 • Is féidir go dtabharfaidh roinnt institiúidí nó roinnt seirbhísí cuireadh chun agallaimh duit (bíonn sin amhlaidh i gcás painéil ar féidir le roinnt institiúidí úsáid a bhaint astu).

 • Ar chúiseanna praiticiúla, d'fhéadfadh sé go mbeadh ar iarrthóirí dul faoi scrúdú leighis sula ndéanfaí aon chinneadh i dtaca le post a thairiscint dóibh.

 • Tá sé de cheart agat an tairiscint a dhiúltú, ach ní scéal cinnte é go bhfaighidh tú an dara tairiscint sula dté an painéal in éag. 

 • De réir na Rialachán Foirne, tá tosaíocht ag daoine atá ag obair cheana sna hinstitiúidí ar dhaoine atá ar an bpainéal agus nach bhfuil ag obair sna hinstitiúidí.

Do chuntas EPSO agus do CV
 • Iarrtar ort deimhin a dhéanamh de go bhfuil na sonraí pearsanta ar fad atá i do chuntas EPSO bord ar bhord leis an aimsir.

 • Ina theannta sin, is ceart duit do CV a uaslódáil agus a nuashonrú go rialta, agus é san fhormáid Europass más féidir é. (Úsáidtear an cluaisín 'upload CV’ chuige sin).

 • Ní ceart duit do CV a sheoladh go díreach chuig na hinstitiúidí. I mbunachar na n-iarrthóirí ar éirigh leo tá teacht ag na hinstitiúidí ar do CV, ar do phas inniúlachtaí agus ar eolas faoi d’infhaighteacht, is é sin cén uair a bheidh tú ar fáil.

 • Is féidir leat a iarraidh ar EPSO (leis an bhfoirm theagmhála) ‘níl ar fáil’ a chur le huaireanta nuair nach mbeidh tú ar fáil. Ní chuirfear síneadh le tréimhse bailíochta an phainéil dá thoradh sin, ámh.

 • Má tá cóip de do chomhad iarratais ina iomláine uait (an comhfhreagras le EPSO san áireamh) is ceart duit sin a shábháil agus/nó a phriontáil a luaithe is féidir é arae tar éis bliana scriostar gach comhfhreagras.

An painéal
 • Bunachar sonraí is ea an ‘painéal’ ina bhfuil eolas faoi phróifíl, inniúlachtaí agus infhaighteacht na n-iarrthóirí ar fad ar éirigh leo i bpróiseas roghnúcháin ar leith.

 • Má chuirtear d'ainm ar phainéal, ní hionann sin agus a rá go bhfaighidh tú post, ach ar an meán faigheann 50% d’iarrthóirí ar éirigh leo i bpróiseas roghnúcháin post faoi cheann 7 mí.

 • Is gnách gur ar feadh bliana (trí bliana i gcás painéil speisialtóirí) a bhíonn an painéal bailí. Is féidir le EPSO síneadh a chur le tréimhse bhailíochta an phainéil más gá, chun riar do riachtanais na n-institiúidí. Is iondúil go ndéantar cinneadh ina thaobh sin tamall gearr roimh dhul in éag don phainéal, agus go bhfoilsítear an cinneadh sin ar shuíomh gréasáin EU Careers.

 • An uair a chuirtear in iúl do na hiarrthóirí go bhfuil a n-ainm ar an bpainéal, sin é an uair a thosaíonn tréimhse bhailíochta an phainéil. Fógraítear tús na tréimhse sin ar leathanach gréasáin na bpainéal.

 • Má bhíonn moill ar fhoilsiú an phainéil ar leathanach gréasáin na bpainéal, ní dhéanann sin aon difear don phróiseas earcaíochta.

 • Má théann an painéal in éag ach go bhfuair tú litir thairisceana oifigiúil ón roinn acmhainní daonna roimhe sin, is féidir go leanfar den phróiseas earcaíochta.

 • Ag deireadh na tréimhse promhaidh, ceapfar an t-oifigeach nua-earcaithe ina oifigeach bunaithe nó brisfear as a phost é. Ní féidir le EPSO aon duine a chur ar painéal an dara huair.

Cuótaí
 • Tugtar cuóta do gach institiúid i dtaca leis an líon iarrthóirí is féidir léi a earcú ón bpainéal. Níl teacht ar na cuótaí sin ach ag EPSO agus ag na hinstitiúidí.

 • Is léiriú iad na cuótaí ar riachtanais earcaíochta institiúide nó institiúidí ar leith i dtréimhse ar leith.

 • Chun duine atá ar an bpainéal a earcú le linn na tréimhse ina bhfuil cuótaí i bhfeidhm, caithfidh na hinstitiúidí lena mbaineann siad a n-údarú a thabhairt.

 • Is iondúil go gcuirtear i leataobh na cuótaí trí mhí (nó sé mhí i gcás roinnt painéil speisialtóirí) tar éis fhoilsiú an phainéil. Os a choinne sin, is féidir síneadh a chur leo má údaraíonn an institiúidí lena mbaineann siad sin.

Rochtain ar fholúntais
 • Tugann an córas folúntas caoi duit breathnú ar na folúntais a bhaineann leis an gcomórtas inar éirigh leat. Is féidir cur isteach ar na folúntais sin go dtí go dté bailíocht an phainéil in éag.

 • Is faoi na hinstitiúidí atá sé folúntais a fhoilsiú i do chuntas EPSO. Is iadsan a chinneann cé na painéil a úsáidtear d'fholúntais áirithe.

 • Níl aon oibleagáid ar na hinstitiúidí na folúntais atá acu a oscailt do na hiarrthóirí ar fad atá ar phainéal ná do chuid de na hiarrthóirí sin.

 • Má chuirtear cuótaí i bhfeidhm ar an bpainéal ar a bhfuil tusa, is féidir nach mbeidh tú incháilithe do na folúntais go dtí go gcuirfear na cuótaí i leataobh.

 • Nuair a bhíonn folúntais foilsithe ag institiúid bíonn ‘Show Vacancies’ le feiceáil i do chuntas EPSO ar bharra teidil gorm an chomórtais atá i gceist. 

 • Nuair a chliceáiltear air sin taispeántar liosta folúntas, agus cód folúntais luaite le gach ceann acu, mar aon leis an teideal poist agus ainm na hinstitiúide ag a bhfuil an folúntas.

 • Taispeántar, freisin, faisnéis mhionsonraithe faoi ionad, faoi dhualgais agus faoi chúraimí an phoist, mar aon le sonraí teagmhála.

 • Is ceart duit breathnú i do chuntas EPSO go rialta óir is féidir leis na hinstitiúidí folúntais a fhoilsiú tráth ar bith agus uaireanta ní bhíonn ach achar gairid ann le hiarratas a dhéanamh. Ní thugtar fógra duit go huathoibríoch gach uair a fhoilsítear folúntas. 

 • Má dhéanann tú iarratas ar phost déan deimhin de go bhfuil tú incháilithe dó, go bhfuil do CV bord ar bhord leis an aimsir agus go luann tú an comórtas lena mbaineann i do litir mhínithe.

 • Féach go bhfuil saghsanna folúntas ann a bhíonn ag an gCoimisiún, agus is féidir go mbeidh teacht agat ar fhógraí ina dtaobh don chatagóir painéil ar a bhfuil d’ainm (e.g. AST-SC, AST, AD) ach nach mbeidh tú incháilithe dóibh. Mar shampla, más é AST3 leibhéal an fholúntais atá á fhógairt, ach gur AST1 leibhéal an phainéil ar a bhfuil d’ainm, níl tú incháilithe don fholúntas.

 • Má bhíonn aon cheist agat faoi incháilitheacht nó faoi aon ní eile a bhaineann le folúntais nó leis an bpróiseas earcaíochta, iarrtar ort dul i dteagmháil leis na seirbhísí earcaíochta, agus na sonraí teagmhála atá tugtha san fhógra folúntais á n-úsáid chuige sin.

 • Iarrtar ort d’iarratas ar an bpost a sheoladh chuig an institiúid ina bhfuil an folúntas agus gan é a chur chuig EPSO. Is iad na hinstitiúidí féin a féachann i ndiaidh na hearcaíochta.

Naisc úsáideacha
 • Ar an suíomh gréasáin Europa tá forléargas ar gach ceann d’institiúidí an Aontais a earcaíonn daoine ó na painéil a thiomsaíonn EPSO, agus tá naisc ann freisin le heolas earcaíochta ar shuíomh gréasáin na n-institiúidí sin.

 • Má bhíonn aon cheist agat faoi fholúntas ar leith iarrtar ort teagmháil a dhéanamh leis an institiúid ag a bhfuil an folúntas, agus na sonraí teagmhála atá tugtha san fhógra folúntais á n-úsáid chuige sin.

 • Is féidir leat dul i dteagmháil linne freisin má bhíonn aon cheist eile agat faoi na chéad chéimeanna eile nó faoi infhaighteacht.

Féach gurb iad an Fógra Comórtais agus Na Rialacha maidir le Comórtais Oscailte creat dlí gach próisis roghnúcháin. Níl san eolas atá ar an leathanach seo ach treoir sa bhreis air sin.