Co dalej?

Strona główna > Co dalej?

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli procedurę selekcji, trafiają na ˆˆ„listę rezerwową”, z której wszystkie instytucje UE mogą ich bezpośrednio zatrudnić. Ale co dalej?

Zatrudnienie przez instytucje

 • Każda instytucja potrzebuje takiej liczby pracowników, jaka jest proporcjonalna do jej wielkości i pełnionej funkcji.

 • Gdy tylko pojawi się wakat, instytucja przegląda profile kandydatów, aby wyłonić osoby, które najlepiej odpowiadają jej potrzebom (na przykład pod względem wykształcenia, doświadczenia zawodowego czy znajomości języków). 

 • Kandydat może zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną przez kilka instytucji lub służb (w przypadku list rezerwowych dostępnych dla wielu instytucji).

 • Ze względów praktycznych przed formalnym przyjęciem do pracy wybrany kandydat może zostać poddany badaniom lekarskim.

 • Kandydat może odrzucić ofertę, nie ma jednak gwarancji, że przed upływem okresu ważności listy rezerwowej przedstawiona zostanie mu inna oferta. 

 • Zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędnicy, którzy już pracują w instytucjach, mają pierwszeństwo przed innymi laureatami konkursu z listy rezerwowej.

Twoje konto EPSO i CV

 • Dopilnuj, by wszystkie Twoje dane osobowe na koncie EPSO były aktualne.

 • Powinieneś/powinnaś również załączyć swoje CV i regularnie je aktualizować, najlepiej według wzoru Europass (za pośrednictwem zakładki „upload CV”).

 • Nie ma potrzeby przesyłania życiorysu bezpośrednio do instytucji. Twój życiorys, paszport kompetencji i informacja o Twojej dyspozycyjności są widoczne dla instytucji za pośrednictwem bazy laureatów.

 • Możesz zwrócić się do EPSO (przy pomocy formularza kontaktowego) o zaznaczenie w systemie okresu, w którym będziesz niedostępny/-a. Ważność listy rezerwowej nie zostanie jednak przedłużona o ten okres.

 • Jeśli chcesz zarchiwizować kopię wszystkich dokumentów dotyczących Twojego zgłoszenia (w tym korespondencję z EPSO), powinieneś/powinnaś je jak najszybciej zapisać lub wydrukować, ponieważ korespondencja będzie przechowywana na Twoim koncie tylko przez rok.

Lista rezerwowa

 • „Lista rezerwowa” to baza danych zawierająca informacje o profilu, kompetencjach i dyspozycyjności wszystkich laureatów wyłonionych w danej procedurze naboru.

 • Fakt, że dany kandydat znalazł się na liście rezerwowej, nie gwarantuje mu zatrudnienia. Średnio jednak w ciągu 7 miesięcy zatrudnionych zostaje 50 proc. kandydatów.

 • Listy rezerwowe zazwyczaj są ważne przez rok (trzy lata w przypadku konkursów na stanowiska wymagające określonej specjalizacji). EPSO może przedłużyć ten okres w zależności od potrzeb instytucji. Zazwyczaj decyzja ta zostaje podjęta krótko przed wygaśnięciem ważności listy, a następnie opublikowana w portalu EU Careers.

 • Okres ważności listy rozpoczyna się z chwilą powiadomienia laureatów konkursu o umieszczeniu ich na liście rezerwowej. Informacja o okresie ważności jest publikowana na stronie z listami rezerwowymi.

 • Jakiekolwiek opóźnienie publikacji listy na stronie z listami rezerwowymi nie ma wpływu na proces rekrutacji.

 • Jeśli kandydat otrzymał od działu kadr oficjalne pismo z ofertą pracy przed wygaśnięciem listy, proces rekrutacji może zostać doprowadzony do końca.

 • Po zakończeniu okresu próbnego nowo zatrudniony pracownik zostanie powołany na czas nieokreślony na urzędnika albo zwolniony. EPSO nie może umieścić nikogo z powrotem na liście rezerwowej.

Zarezerwowane pule laureatów

 • Poszczególne instytucje mają przypisaną określoną pulę kandydatów (tzw. kwotę), których mogą zatrudnić z danej listy rezerwowej. Informacje na ten temat są zastrzeżone wyłącznie dla EPSO i instytucji.

 • Liczba kandydatów w puli odpowiada potrzebom rekrutacyjnym danej instytucji w określonym przedziale czasu.

 • W okresie obowiązywania przydzielonych pul kandydatów zatrudnienie kandydata z listy rezerwowej wymaga zgody zainteresowanych instytucji.

 • Wyznaczone pule są zazwyczaj znoszone po upływie trzech lub sześciu miesięcy (w przypadku konkursów skierowanych do specjalistów) od daty opublikowania listy rezerwowej. Ich okres obowiązywania może jednak zostać przedłużony za zgodą zainteresowanych instytucji.

Dostęp do ogłoszeń o wolnych stanowiskach

 • W bazie ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska możesz przeglądać ogłoszenia związane z konkursami, które przeszedłeś/przeszłaś pomyślnie. Możesz ubiegać się o te stanowiska do chwili wygaśnięcia ważności listy rezerwowej.

 • Za publikację ogłoszeń o wakatach na Twoim koncie EPSO odpowiadają instytucje. Decydują one o tym, które stanowiska udostępnią i na jakich listach.

 • Instytucje nie mają obowiązku oferowania wolnych stanowisk wszystkim czy też wybranym laureatom konkursu.

 • Jeśli w przypadku Twojej listy rezerwowej obowiązuje podział na pule kandydatów, prawdopodobnie nie będziesz mieć dostępu do ogłoszeń o wolnych stanowiskach, dopóki nie zostanie on zniesiony.

 • Kiedy instytucje ogłoszą wolne stanowiska, na niebieskim pasku z tytułem odpowiedniego konkursu na Twoim koncie EPSO wyświetli się link „Pokaż wakaty”. 

 • Link prowadzi do wykazu wakatów – każdy z nich opatrzony jest numerem referencyjnym, nazwą stanowiska i nazwą instytucji, w której są wolne stanowiska.

 • Po kliknięciu na daną ofertę pojawią się szczegółowe informacje dotyczące miejsca pracy, przewidzianych obowiązków i zadań oraz osób do kontaktu.

 • Należy regularnie sprawdzać swoje konto EPSO, ponieważ instytucje w każdej chwili mogą opublikować ogłoszenie o naborze, a termin nadsyłania zgłoszeń może być ograniczony. Nie będziesz automatycznie informowany/-a o nowych ogłoszeniach o naborze. 

 • Jeśli postanowisz się zgłosić, sprawdź, czy spełniasz warunki ubiegania się o dane stanowisko, i dopilnuj, by Twój życiorys był aktualny. W swoim liście motywacyjnym podaj, który konkurs przeszedłeś/przeszłaś pomyślnie.

 • Miej również na uwadze to, że w wykazie wakatów możesz zobaczyć ogłoszenia o wolnych stanowiskach w Komisji, które wprawdzie będą odpowiadać Twojej kategorii listy rezerwowej (np. AST-SC, AST lub AD), ale na które nie możesz się zgłosić. Przykładowo, jeśli dane stanowisko jest na szczeblu AST3, a Twoje nazwisko znajduje się na liście rezerwowej dla grupy zaszeregowania AST1, nie możesz się zgłosić.

 • W razie pytań dotyczących kryteriów kwalifikowalności lub innych aspektów związanych z wolnym stanowiskiem bądź procedurą rekrutacji skontaktuj się ze służbą prowadzącą nabór – jej dane kontaktowe są podane w ogłoszeniu o naborze.

 • Swoje zgłoszenie prześlij wyłącznie do instytucji prowadzącej nabór, a nie do EPSO, ponieważ wszystkie rekrutacje są przeprowadzane bezpośrednio przez zainteresowane instytucje.

Przydatne linki

 • W portalu Europa można znaleźć listę wszystkich instytucji UE, które zatrudniają kandydatów z list rezerwowych EPSO, oraz linki do ich stron na temat rekrutacji.

 • Wszelkie pytania dotyczące konkretnego wolnego stanowiska należy kierować do służby prowadzącej nabór – jej dane kontaktowe są podane w ogłoszeniu o naborze.

 • W razie pytań dotyczących dalszych kroków lub w kwestii swojej dyspozycyjności do celów rekrutacji możesz również kontaktować się z nami.

 

Uwaga: ramy prawne każdej procedury naboru są określone w ogłoszeniu o konkursie i Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych. Ta strona ma jedynie na celu udostępnienie dodatkowych wskazówek.