Úspešní uchádzači

Domovská stránka > Úspešní uchádzači

Uchádzači, ktorí úspešne absolvujú výberové konanie, sú zaradení do rezervného zoznamu, z ktorého môžu všetky inštitúcie EÚ priamo najímať zamestnancov. Čo bude nasledovať?

Nábor do inštitúcií

 • Všetky inštitúcie potrebujú zamestnancov v počtoch, ktoré sú primerané ich veľkosti a funkciám.

 • Keď sa uvoľní pracovné miesto, inštitúcie preskúmajú profily úspešných uchádzačov s cieľom identifikovať tých, ktorí najviac vyhovujú ich potrebám (napr. pokiaľ ide o vzdelanie, odbornú prax a jazykové zručnosti). 

 • Môžu vás pozvať na pohovor viaceré inštitúcie alebo útvary (v prípade rezervných zoznamov dostupných pre viaceré inštitúcie).

 • Z praktických dôvodov je možné, že uchádzači budú musieť pred prijatím rozhodnutia o vymenovaní podstúpiť lekársku prehliadku.

 • Máte právo ponuku odmietnuť, ale nie je záruka, že do skončenia platnosti rezervného zoznamu získate ďalšiu ponuku. 

 • Podľa služobného poriadku majú úradníci, ktorí už pracujú v inštitúciách, prednosť pred úspešnými uchádzačmi z rezervného zoznamu.


Vaše používateľské konto EPSO a životopis

 • Je dôležité, aby osobné údaje vo vašom používateľskom konte EPSO boli aktuálne.

 • Takisto by ste mali nahrať a pravidelne aktualizovať svoj životopis, podľa možnosti vo formáte Europass (prostredníctvom záložky „nahrať životopis“).

 • Nie je potrebné posielať životopis priamo inštitúciám. Inštitúcie majú prostredníctvom databázy úspešných uchádzačov prístup k vášmu životopisu, preukazu schopností a informáciám o dostupnosti.

 • Môžete požiadať úrad EPSO (prostredníctvom kontaktného formulára), aby vyznačil skutočnosť, že ste na určité obdobie nedostupný. Platnosť rezervného zoznamu sa však o dané časové obdobie nepredĺži.

 • Ak chcete archivovať úplnú kópiu svojej žiadosti (vrátane korešpondencie úradu EPSO), mali by ste si ju uložiť a/alebo si ju vytlačiť čo najskôr, pretože korešpondencia zostane vo vašom konte iba jeden rok.


Rezervný zoznam

 • „Rezervný zoznam“ je databáza obsahujúca informácie o profile, schopnostiach a dostupnosti všetkých úspešných uchádzačov v konkrétnom výberovom konaní.

 • Zaradenie do rezervného zoznamu nezaručuje ponuku zamestnania, v priemere je však 50 % uchádzačov prijatých do 7 mesiacov.

 • Rezervné zoznamy sú zvyčajne platné jeden rok (alebo tri roky v prípade špecialistov). Platnosť rezervných zoznamov môže úrad EPSO predĺžiť v závislosti od potrieb inštitúcií. Rozhodnutie sa prijíma zvyčajne krátko pred ukončením platnosti zoznamu a uverejňuje sa na portáli EU Careers.

 • Pôvodná platnosť zoznamu sa začína v okamihu, keď boli úspešní uchádzači upovedomení o zaradení do rezervného zoznamu. Pôvodná platnosť sa uverejňuje na stránke s rezervnými zoznamami.

 • Omeškania v súvislosti s uverejnením zoznamu na stránke s rezervnými zoznamami nemajú vplyv na samotný proces prijímania zamestnancov.

 • Ak ste dostali list s oficiálnou ponukou z odboru ľudských zdrojov vo chvíli, keď sa platnosť zoznamu končí, váš nábor môže naďalej pokračovať.

 • Na konci skúšobnej lehoty bude prijatý zamestnanec buď menovaný za úradníka alebo prepustený. Úrad EPSO nemôže nikoho vrátiť na rezervný zoznam.


Kvóty

 • Inštitúcie majú pridelené kvóty na úspešných uchádzačov, ktorých môžu prijať z rezervného zoznamu. Táto informácia je dostupná len úradu EPSO a inštitúciám.

 • Kvóty odrážajú personálne potreby konkrétnej inštitúcie počas určitého obdobia.

 • Nábor zo zoznamu počas obdobia, v ktorom sa uplatňuje kvóta, podlieha schváleniu príslušnou inštitúciou.

 • Kvóty sa zvyčajne prestanú uplatňovať tri alebo šesť mesiacov (v prípade niektorých výberových konaní na špecialistov) po uverejnení rezervného zoznamu alebo sa ich uplatňovanie môže predĺžiť so súhlasom príslušnej inštitúcie.


Prístup k ponuke voľných pracovných miest

 • V systéme s voľnými pracovnými miestami si môžete prehliadať voľné miesta súvisiace s výberovým konaním, v ktorom ste uspeli. Na voľné miesta sa môžete prihlasovať až do ukončenia platnosti rezervného zoznamu.

 • Za uverejnenie voľných pracovných miest vo vašom používateľskom konte EPSO sú zodpovedné inštitúcie. Tie rozhodujú o tom, ktoré pracovné miesta sprístupnia ktorým zoznamom.

 • Inštitúcie nie sú povinné sprístupniť voľné pracovné miesta všetkým úspešným uchádzačom ani niektorým z nich.

 • Ak sa pre váš rezervný zoznam uplatňujú kvóty, je možné, že až do zrušenia kvóty nebudete mať prístup k ponuke voľných pracovných miest.

 • Keď inštitúcie zverejnia voľné pracovné miesta, zobrazí sa na modrej titulnej lište príslušného výberového konania na vašom účte EPSO tlačidlo „Zobraziť voľné pracovné miesta“. 

 • Nájdete tam zoznam voľných pracovných miest s kódom pracovného miesta, názvom pracovného zaradenia a inštitúciou, ktorá ho ponúka.

 • Po kliknutí na pracovné miesto získate podrobné informácie o mieste, povinnostiach a úlohách a kontaktné údaje.

 • Keďže inštitúcie môžu kedykoľvek uverejniť voľné miesta a obdobie prihlasovania môže byť obmedzené, odporúčame vám, aby ste svoje konto EPSO kontrolovali pravidelne. O uverejnení nových voľných pracovných miest nebudete upovedomený automaticky. 

 • Ak sa prihlasujete na voľné pracovné miesto, uistite sa, že spĺňate podmienky oprávnenosti a že je váš životopis aktuálny, a v sprievodnom liste nezabudnite uviesť príslušné výberové konanie.

 • Upozorňujeme, že v prípade niektorých voľných pracovných miest Komisie sa vám môžu zobraziť aj oznámenia, ktoré sa týkajú vašej kategórie rezervného zoznamu (napr. AST-SC, AST alebo AD), avšak na ktoré nie ste oprávnený sa prihlásiť. Napríklad, ak je pracovné miesto na stupni AST3, ale vy ste na rezervnom zozname AST1, nebudete oprávnený na túto pozíciu sa prihlásiť.

 • Ak máte otázky týkajúce sa vášho oprávnenia prihlásiť sa na dané miesto alebo iných podrobností o danej pozícii alebo prijímacom konaní, obráťte sa na prijímajúci útvar prostredníctvom kontaktných údajov v oznámení o voľnom pracovnom mieste.

 • Žiadosť pošlite len prijímajúcej inštitúcii, nie úradu EPSO. Postup prijímania vybavujú inštitúcie priamo.


Užitočné odkazy

 • Prehľad všetkých inštitúcií EÚ, ktoré prijímajú zamestnancov z rezervných zoznamov úradu EPSO, a odkazy na osobitné webové stránky týkajúce sa náboru zamestnancov na portáli Europa.

 • Ak máte otázky o konkrétnom voľnom pracovnom mieste, obráťte sa na prijímajúci útvar prostredníctvom kontaktných údajov v oznámení o voľnom pracovnom mieste.

 • Ak máte otázky o budúcom vývoji alebo vašej disponibilite pri prijímaní do zamestnania, môžete nám napísať.Upozorňujeme, že právny rámec pre každé výberové konanie je stanovený v oznámení o výberovom konaní a pravidlách platných pre verejné výberové konania. Táto stránka poskytuje len dodatočné usmernenie.