Godkända sökande

De sökande som blir godkända i ett urvalsförfarande skrivs in i en reservlista. EU-institutionerna anställer sedan direkt från listan. Reservlistan är i själva verket en databas med uppgifter om profil, kompetens och tillgänglighet för alla sökande som godkänts i ett visst urvalsförfarande.

Om du finns med i reservlistan är detta ingen garanti för att du ska erbjudas en anställning, men i genomsnitt anställs 50 procent av de sökande inom sju månader. Reservlistorna gäller vanligtvis i ett år (tre år för specialister) men giltighetstiden kan förlängas efter institutionernas behov.

När en institution har en ledig tjänst tittar man på de godkända sökandenas profiler för att hitta de personer som bäst matchar behoven (t.ex. i fråga om utbildning, yrkeserfarenhet och språkkunskaper). Institutionen kan också välja att offentliggöra lediga tjänster för godkända sökande från relevanta urvalsförfaranden.

Institutionerna tilldelas en kvot av sökande som de kan anställa från listan utifrån sina anställningsbehov. Kvoten gäller normalt sett i tre till sex månader efter det att listan har publicerats och sedan får institutionerna anställa fritt. Kvoterna kan förlängas till högst sex månader för generalistprofiler och från ett till flera år för specialister, beroende på de olika institutionernas anställningsbehov.

Institutionerna kallar godkända sökande direkt till en intervju och kan beroende på hur intervjun går ge ett konkret erbjudande om anställning. Av praktiska skäl kan de sökande också få genomgå en läkarundersökning innan institutionen fattar ett beslut om anställning.

Här kan du läsa mer om rekrytering till EU:s olika institutioner och organ.