Hoppa till huvudinnehåll

Hur ser Epso till att de sökande behandlas lika och att uttagningskommittén agerar opartiskt under uttagningsförfarandet?

Question categories:

Varje urvalsförfarande har sin egen uttagningskommitté som ska välja ut de bästa sökande på basis av de krav på utbildning och kompetens som definieras i meddelandet om uttagningsprov. Uttagningskommittéerna består av personal från EU-institutionerna, och Epso gör allt för att se till att det råder en jämn könsfördelning i kommittéerna och att olika språk är representerade. Det ska också finnas företrädare för både arbetsgivare och personal och hänsyn ska tas till de olika institutionernas storlek. En ordförande leder uttagningskommitténs arbete med hjälp av en eller flera biträdande ordförande. Uttagningskommitténs utvärdering av de sökande under förfarandets olika etapper omfattas av sekretess. Det återspeglas i det slutliga kompetenspass som de sökande får ta del av.

Epso lägger största vikt vid jämlikhet och gör allt för att respektera lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande enligt följande:

  • Uttagningskommitténs arbete styrs av en övergripande princip, nämligen principen om opartiskhet. Det får till exempel inte finnas någon direkt hierarkisk koppling eller familjerelation mellan en medlem av uttagningskommittén och den sökande som hon eller han utvärderar. Om det finns ett mer indirekt tidigare eller pågående yrkesmässigt förhållande är det inte per automatik uteslutet att en medlem av uttagningskommittén ändå kan delta i utvärderingen.
  • Både uttagningskommitténs medlemmar och de sökande måste redovisa en eventuell intressekonflikt till Epso så att man kan beakta den och göra eventuella anpassningar.
  • Uttagningskommittén följer de kriterier för behörighet, urval och utvärdering som fastställs på förhand i meddelandet om uttagningsprov. Kriterierna dokumenteras, antas och tillämpas noggrant och enhetligt.
  • Uttagningskommitténs medlemmar får utbildning, coachning och tillsyn och det anordnas regelbundna granskningsmöten för att garantera en harmoniserad utvärderingsstrategi.
  • Epso gör systematiska kvalitetskontroller och statistiska analyser för att upptäcka och undanröja eventuell partiskhet i utvärderingen av de sökande.