Hoppa till huvudinnehåll

Andra jobbmöjligheter inom EU:s institutioner och organ

Klicka på länkarna för att läsa mer om jobbmöjligheter inom EU:s institutioner och organ.
 
 

Europaparlamentet är en dynamisk, inkluderande och flerspråkig institution som erbjuder en rad karriär- och utvecklingsmöjligheter. Parlamentets anställda hjälper de folkvalda parlamentsledamöterna att skapa en dynamisk europeisk demokrati och ett fredligt, säkert, rättvist och välmående EU. Här kan du få jobba med allt från parlamentets lagstiftningsarbete till att se till att institutionen fungerar smidigt. Alla anställda spelar en viktig roll, direkt eller indirekt, i parlamentets arbete för EU-medborgarna genom att bidra till att främja och försvara demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter i och utanför EU. Besök parlamentets nya webbsida ”Arbeta hos oss” och se vilka jobbmöjligheter som erbjuds.

 

Vid rådets generalsekretariat har du den unika möjligheten att jobba för två viktiga EU-institutioner, nämligen Europeiska rådet och Europeiska unionens råd.
Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer. De fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar och den strategiska och politiska dagordningen på högsta politiska nivå. Europeiska unionens råd förhandlar om EU-lagar och antar dem, samordnar medlemsländernas politik, utarbetar den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och ingår internationella avtal. EU-ländernas ministrar och statssekreterare träffas i tio olika konstellationer, beroende på vilket ämne som diskuteras.

 

EU-kommissionens uppgift är att arbeta för EU:s allmänna intressen genom att föreslå lagstiftning och se till att den följs. Kommissionen är EU:s politiskt oberoende verkställande organ.  Kommissionärerna – en från varje EU-land – har ansvar för det politiska arbetet på ett visst område, som de anförtrotts av kommissionens ordförande. När ett lagförslag har lagts fram ska det antas av rådet (som företräder EU-länderna) och Europaparlamentet (som företräder medborgarna). Kommissionen förvaltar EU-budgeten och de politiska programmen (inom t.ex. jordbruk, fiskeri och forskning) i samarbete med medlemsländernas myndigheter.

 

Europeiska unionens domstol är EU:s rättskipande institution. Dess uppgift är att se till att EU-institutionerna och medlemsländerna följer EU-lagstiftningen och att den tillämpas på samma sätt i hela EU. Det garanterar att EU följer rättsstatsprincipen, en grundläggande princip i alla demokratier.

 

Europeiska revisionsrätten är EU:s externa revisor. Den inrättades genom Brysselfördraget den 22 juli 1975 och inledde sitt arbete i oktober 1977. Revisionsrätten är en av EU:s sju institutioner. Den är baserad i Luxemburg och har cirka 900 revisorer, stödpersonal och administrativ personal från alla EU-länder.

 

Europeiska regionkommittén (ReK) är regionernas och städernas röst i EU. Det är en politisk församling som består av över 300 lokala och regionala politiker. De bidrar till EU:s beslutsfattande genom sina yttranden och diskussioner med företrädare från EU-kommissionen, Europaparlamentet och rådet.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är ett unikt forum för samråd, dialog och samförstånd mellan företrädare för alla sektorer i det organiserade civila samhället. Det rör sig om arbetsgivare, fackföreningar och sammanslutningar som t.ex. yrkesorganisationer, lokala föreningar, ungdomsorganisationer, kvinnogrupper, jordbrukare, konsumenter, små och medelstora företag och miljöorganisationer. Kommittén ger civilsamhället en röst i beslutsfattandet.

 

Europeiska datatillsynsmannen är EU:s oberoende dataskyddsmyndighet, som ser till att EU:s institutioner och organ följer dataskyddslagstiftningen. Myndigheten är också en opartisk rådgivare om politik och lagförslag som kan påverka rätten till integritet och dataskydd.

Europeiska utrikestjänsten är EU:s diplomatiska kår. Den hjälper EU:s utrikesrepresentant (den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik) att driva den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Utrikestjänsten är baserad i Bryssel, men har ett omfattande internationellt diplomatiskt nätverk med europeiska tjänstemän, diplomater och lokalanställda i hela världen.

 

Europeiska ombudsmannen har ett litet, dynamiskt kontor som hjälper enskilda i deras kontakter med EU:s institutioner, organ och byråer. Ombudsmannen utreder klagomål om t.ex. bristande insyn i beslutsfattandet, nekad tillgång till handlingar, kränkningar av grundläggande rättigheter och avtalsfrågor. Ombudsmannen gör också undersökningar på eget initiativ om systemfrågor och uppmuntrar goda förvaltningsrutiner. Med hjälp av sitt team på omkring 80 personer är ombudsmannens uppgift att skapa en mer effektiv, ansvarsfull, öppen och etisk EU-förvaltning.

 

Hitta jobbmöjligheter via EU-byråernas nätverk:

EU-byråernas nätverk hjälper EU:s olika byråer och gemensamma företag att fördjupa sitt samarbete och se till att EU:s invånare, företag och institutioner kan förverkliga sina prioriteringar. De bidrar därmed till att genomföra EU:s politik på ett kostnadseffektivt, smidigt och verkningsfullt sätt.

 

Andra institutioner och organ som sköter sin rekrytering utan Epsos hjälp:

Europeiska centralbanken (ECB) är en av de nyaste officiella EU-institutionerna. Den inrättades 1998 och har över 3 500 anställda från hela Europa. Finansiell integration och stabilitet är en central del av ECB:s uppdrag. ECB har ett nära samarbete med alla de 19 nationella centralbankerna i euroområdet och bildar tillsammans med dem en grupp som kallas Eurosystemet. Den har också regelbunden kontakt med alla de 27 nationella centralbankerna i EU genom ett nätverk som kallas Europeiska centralbankssystemet.

 

Europeiska investeringsbanken (EIB) är EU:s finansieringsorgan. EIB-gruppen består av två delar: Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden. Tillsammans har de över 60 års erfarenhet och sakkunskap inom projektfinansiering. Huvudkontoret ligger i Luxemburg, men banken har också ett nätverk av lokala och regionala kontor i och utanför Europa.