Gairmréim leis na hinstitiúidí Eorpacha, gairmréim duitse?

Etusivu > Gairmréim leis na hinstitiúidí Eorpacha, gairmréim duitse?

Seo deis duit difear a dhéanamh ar son na hEorpa

An bhfuil gairmréim spreagúil nua uait i dtimpeallacht dhinimiciúil ina mbíonn go leor ag tarlú? Má tá, is fiú duit smaoineamh ar phost leis na hinstitiúidí Eorpacha. An té atá ag obair do cheann d'institiúidí an Aontais Eorpaigh nó i gceann de ghníomhaireachtaí an Aontais, tá láthair oibre shuimiúil dhúshlánach roimhe. Cúlra de gach saghas a bhíonn ag iarratasóirí ar phoist sna hinstitiúidí Eorpacha, mar sin beidh tú ag obair le grúpa comhghleacaithe éagsúil ilchultúrtha mar chuid de ghairmréim leis an Aontas Eorpach. Beidh an deis agat lántairbhe a bhaint as do scileanna teanga freisin. Bíonn ort a bheith in ann dhá theanga oifigiúla de chuid an Aontais, ar a laghad, a úsáid i bhformhór na bpost leis an Aontas Eorpach. Má théann tú i gceann gairmréim leis an Aontas Eorpach beidh tú in ann freastal ar ranganna teanga chun feabhas a chur ar do chuid scileanna teanga. Cuirfear tacaíocht ar fáil freisin do na baill foirne nua ar fad lena chinntiú go mbainfidh siad barr a gcumais amach sa ghairmréim atá roghnaithe acu. Bíonn tuarastal iomaíoch ag gach iarratasóir a fhaigheann post.

Tá flúirse deiseanna gairme in institiúidí an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil, i Lucsamburg agus i gcathracha eile san Aontas Eorpach. Tá líon mór post ar fáil freisin i ngníomhaireachtaí atá suite i ngach cearn den Eoraip agus i dtoscaireachtaí an Aontais Eorpaigh ar fud an domhain.

Obair dhúshlánach shuimiúil

Na daoine a oibríonn in institiúidí an Aontais Eorpaigh, bíonn siad ag plé leis na mórcheisteanna a bhíonn go mór i mbéal an phobail. A leithéidí seo: an t-athrú aeráide, imirce, sábháilteacht agus sláinte, trádáil, cumarsáid mhóibíleach.

Grúpa de dhaoine óga ag féachaint ar roinnt eolais ar bhalla.

Soghluaisteacht post

Ní post saoil atáimid a thairiscint ach poist éagsúla feadh do shaoil oibre. De bharr na scéime soghluaisteachta post atá againn dár bhfostaithe, féadfaidh tú aistriú ó sheirbhís go seirbhís agus ó institiúid go hinstitiúid.

An Bhruiséil agus Lucsamburg

Is iondúil gur sa Bhruiséil nó i Lucsamburg a théann daoine i mbun gairmréim sna hinstitiúidí Eorpacha. Cathracha fáilteacha, glasa, idirnáisiúnta, iltíreacha, atá suite i gcroílár na hEorpa, is ea an dá chathair sin.

Páirt a bheith agat i dtodhchaí na hEorpa a thógáil

Ní chun brabús a dhéanamh le haghaidh comhlachta a bheidh tú ag obair ach chun feabhas a chur ar shaol beagnach 450 milliún saoránach Eorpach. Dúshlán is ea é sin, agus pribhléid.

Timpeallacht oibre idirnáisiúnta

Bíonn fostaithe an Aontais ag plé gach lá le comhghleacaithe as Ballstáit uile an Aontais. Timpeallacht oibre shuimiúil spreagthach í timpeallacht oibre ilnáisiúnta ilteangach na n-institiúidí Eorpacha. Ina theannta sin, tá an fhéidearthacht ann dul ag obair i ngníomhaireachtaí de chuid an Aontais ar fud na hEorpa agus ar fud an domhain.

Foirgneamh AE agus roinnt bratacha os a chomhair amach.

Éagsúlacht agus comhionannas

Beidh tú ag obair le comhghleacaithe tréitheacha a bhfuil cúlraí de gach saghas acu. Ina cháil mar fhostóir, ní dhéanann an tAontas Eorpach aon idirdhealú atá bunaithe ar aon fhoras amhail gnéas, cine, dath, bunús eitneach nó sóisialta, airíonna géiniteacha, teanga, reiligiún nó creideamh, tuairim pholaitiúil nó aon tuairim eile, ballraíocht i mionlach náisiúnta, maoin, breith, míchumas, aois nó claonadh gnéasach. Beidh deis agat do chuid inniúlachtaí a léiriú le linn an phróisis roghnúcháin. 

Grúpa daoine.