Dlaczego warto pracować w instytucjach UE?

Strona główna > Dlaczego warto pracować w instytucjach UE?

Udział w budowaniu wspólnej Europy

Marzysz o ciekawej pracy w dynamicznie rozwijającym się środowisku? Pomyśl o pracy dla Unii Europejskiej. Instytucje i agencje UE to interesujące i wymagające miejsce pracy. Środowisko pracy jest zróżnicowane i wielokulturowe, ważne są więc umiejętności językowe. Większość stanowisk wymaga znajomości co najmniej dwóch języków UE, dlatego pracownicy mogą doskonalić swoje umiejętności językowe poprzez udział w kursach językowych. Wszystkim nowym pracownikom jest też oferowane wsparcie, które pozwoli im w pełni wykorzystać ich potencjał w ramach wybranej ścieżki kariery. Kandydatom wyłonionym w procedurze naboru oferowane jest wysokie wynagrodzenie.

UE oferuje różnorodne możliwości kariery zawodowej w Brukseli, Luksemburgu i innych miastach UE. Ogłasza również wiele wakatów w agencjach rozmieszczonych w całej Europie i w delegaturach UE na całym świecie.

Ciekawe i ambitne zadania

W instytucjach UE można zajmować się kwestiami, o których czytamy na co dzień w nagłówkach gazet – zmianami klimatu, imigracją, bezpieczeństwem, handlem czy na przykład telefonią komórkową.

Kilka osób obserwujących wykres na ścianie

Mobilność pracowników

Nie oferujemy „jednej pracy na całe życie”, tylko „różne miejsca pracy przez całe życie”. W ramach naszego wewnętrznego programu mobilności można zmieniać stanowiska, przenosząc się z jednego departamentu do innego i przechodząc do innych instytucji.

Kariera zawodowa w Brukseli lub Luksemburgu

Pracę w instytucjach UE zazwyczaj rozpoczyna się w Brukseli lub Luksemburgu. Oba miasta są bardzo otwarte, zielone, wielonarodowościowe i kosmopolityczne i oba znajdują się w sercu Europy.

Udział w kształtowaniu przyszłości Europy

Praca w instytucjach UE nie służy powiększaniu zysków przedsiębiorstwa, ale poprawie życia około 450 milionów Europejczyków. To praca, która jest wyzwaniem – praca dla dobra innych.

Międzynarodowe środowisko pracy

Pracownicy instytucji UE pochodzą ze wszystkich państw członkowskich. To międzynarodowe, wielojęzyczne środowisko pracy jest bardzo różnorodne i inspirujące. Można też znaleźć pracę w agencjach UE, które mają siedziby w całej Europie, i delegaturach UE na całym świecie.

Budynek UE, a przed nim flagi na masztach

Różnorodność i równość szans

Przy zatrudnianiu liczą się wyłącznie zdolności i umiejętności kandydatów. Jako pracodawca UE kieruje się zasadą zakazu wszelkiej dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Podczas procedury naboru wszyscy kandydaci mają równe szanse na zaprezentowanie swoich umiejętności. 

Grupa ludzi