EPSO kohta

Avaleht > EPSO kohta

EPSO: edukate talentide ja ELi institutsioonide ühendaja

 

Ülesanne

EPSO põhiülesanne on täita ELi institutsioonide värbamisvajadused, valides üld- ja erikonkursside kaudu välja andekaid kandidaate. Selle eesmärgi täitmisel tegutseb EPSO usaldusväärse vahendajana ELi institutsioonide ning kõrgetasemeliste spetsialistide ja ülikoolilõpetajate vahel. Seega aitab see kaasa praeguse ja tulevase Euroopa avaliku teenistuse ülesehitamisele.

Institutsioonidevahelise ametina vastutab EPSO peamiselt Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Kohtu, Euroopa Kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee, Euroopa välisteenistuse, Euroopa Ombudsmani ja Euroopa Andmekaitseinspektori büroo töötajate valimise eest. Kõik need institutsioonid valivad oma töötajad EPSO koostatud reservnimekirjast.

 

Visioon

Meie eesmärk on varustada ELi institutsioone töötajatega, kes vastavad kõige paremini nende vajadustele. Selle saavutamiseks kasutatakse kvaliteetseid, tõhusaid ja tulemuslikke valikumenetlusi koos uuendusliku lähenemisviisiga.

Meie strateegilist suunda mõjutavad järgmised tegurid.

 • Proaktiivsus ja reageerimisvõime.
 • Innovatsioonivaimu rakendamine ja võime prognoosida talentide leidmise suundumusi.
 • Selliste valikumeetodite kasutamine, mis meelitavad ligi erinevaid talente.
 • Kliendist institutsiooni vajadusi kajastava teenuste kataloogi pakkumine.
 • Selle tagamine, et menetlused oleksid selged, läbipaistvad ja kõigile kandidaatidele kättesaadavad. Kaebused peaksid olema erandlikud ja nendega tegeletakse heade haldustavade vaimus.

 

Tööpõhimõtted

EPSO edasises tegevuses meie visiooni saavutamisel juhindutakse kolmest peamisest põhimõttest:

 • Täpsus: EPSO püüab kasutada parimaid valikumeetodeid, testides õigeid pädevusi õigete testidega. Eesmärk on keskenduda kõige sobivamatele kandidaatidele ja hinnata nende tulemuslikkust vastavalt rahvusvahelistele parimatele tavadele.
 • Valmidus: EPSO menetlused on üha moodulipõhisemad ja kohandatavad värbavate institutsioonide erivajadustele. Nende tagasiside ja korrapärased siserevisjonid on selle lähenemise lahutamatu osa.
 • Kiirus: EPSO konkursside kestus on lühenemas. Selle saavutamiseks prognoositakse ja tugevdatakse valikukomisjonide ja personali tööd, tõhustatakse koostööd klientidest institutsioonidega ja ühtlustatakse valikumenetlusi, kõrvaldades tarbetud bürokraatlikud elemendid.

 

Väärtused

 • Ausameelsus – EPSO töötajad usaldavad üksteist, tegutsevad aususe ja hea tahte tähe all, lähtudes teenistuse ja klientidest institutsioonide huvidest.
 • Professionaalsus – EPSO viib valikumenetlusi läbi õiglasel ja tõhusal viisil, kasutades parimaid tavasid ning tagades oma pühendunud ja kõrge kvalifikatsiooniga töötajate kaudu kvaliteedi ja klientide rahulolu. EPSO on innovaatiline ja dünaamiline ning pühendunud oma täieliku potentsiaali saavutamisele.
 • Kvaliteetteenus – EPSO püüdleb järjekindlalt selle poole, et pakkuda klientidest institutsioonidele õigeaegselt suurepäraseid teenindusstandardeid. EPSO saavutab selle, kuulates hoolikalt oma sidusrühmi ja täiustades laekunud tagasiside alusel oma tegevust.
 • Mitmekesisus ja lugupidamine – EPSO meeskond on mitmekesine ja ta toetab taustast sõltumata kõiki töötajaid, et nad teeksid ühise eesmärgi poole püüdlemisel kõik endast oleneva. Lugupidav ametialane käitumine on kõigi EPSO töösuhete juhtpõhimõte.
 • Koostöö – EPSO soodustab koostööd asutusesiseselt ja suhtluses kõigi sidusrühmadega. EPSO loob kvaliteetseid partnerlusi, et parandada üldist tulemuslikkust teenuseosutajana. Ühiseid tööplatvorme edendatakse ja kasutatakse aktiivselt. Suurem sünergia kogu valikumenetluse vältel toetab proaktiivsust, reageerimisvõimet ja tipptasemel teenuse arendamist.

 

EPSO ja töövõimalused ELis

Praegu võtab EPSO aastas vastu umbes 46 000 avaldust ligikaudu 1300 töökohale. Hindamine toimub 24 keeles, mis on värbamisvaldkonnas unikaalne.

Teave EPSO direktori korraldatud kohtumiste kohta huvide esindajatega.

EPSO haldab veebisaiti „Töövõimalused ELis“ („EU Careers“), mis sisaldab 24 keeles üldsusele mõeldud teavet ELi valikumenetluste ja EPSO konkursside kohta. Jälgige meid Facebookis, Twitteris, LinkedInis ja Instagramis.

 

Vaadake allpool esitatud videost EPSO lühitutvustust: