EPSO kohta

Avaleht > EPSO kohta

EPSO – teie värav ELi töökohtade juurde

 

img_9490_x300.jpg

EU Careers Office in Brussels
Media Folder: 

EPSO ülesanne on pakkuda ELi institutsioonidele kvaliteetset, kiiret ja tulemuslikku tööjõu värbamise teenust, mis võimaldaks leida igale töökohale õigeks ajaks õige inimese. Hea lühiülevaate meie tööst annab järgmine video.

EPSO ülesanne on valida personali kõikidele Euroopa Liidu institutsioonidele ja ametitele, kelle hulgas on näiteks Euroopa Parlament ja nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Kohus, kontrollikoda, Euroopa välisteenistus, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee, Euroopa Andmekaitseinspektor ja Euroopa Ombudsman. Kõik need institutsioonid valivad oma töötajad EPSO koostatud reservnimekirjast.

Alates oma tegevusaja algusest 2003. aasta jaanuaris on EPSO arenenud ELi institutsioonide kõrgetasemeliseks ja pidevalt täiustuvaks värbamiskeskuseks. Selleks et ELi institutsioonid saaksid värvata parimaid töötajaid tegelema Euroopa ees seisvate nõudlike ülesannetega, hoiab EPSO pidevalt silma peal tööjõuturul toimuval, laiendab oma ühiskondlikke kontakte ning hoiab parimate tavade vahetamiseks korrapäraselt sidet rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu ÜRO ja Aafrika Liit.

EPSO kasutab uusimaid kandidaatide testimise meetodeid. Viimastel aastatel ei kontrollita enam niivõrd kandidaadi passiivseid teadmisi, kuivõrd tema oskust lahendada igapäevaseid tööolukordi, mis nõuavad kõikide üldoskuste kasutamist. Katsed on järjest interaktiivsemad ja neid täiustatakse pidevalt. Viimastest uuendustest võib nimetada arvutipõhist e-posti haldamise testi (e-tray) ning videokonverentsi vormis tehtavaid intervjuusid.

EPSO värbamisalaseid täiustumispüüdlusi ja innovaatilisi testimismeetodeid on tunnustanud kogu maailma testimisorganisatsioonid ning EPSO käib regulaarselt esinemas mitmesugustel konverentsidel. EPSO tegevus vastab rahvusvahelisele standardile hindamise kohta töökohal (ISO 10667) ning edaspidi püüab amet veelgi lühendada valikumenetlusele kuluvat aega.

Praegu võtab EPSO aastas vastu umbes 50 000 avaldust ligikaudu 1500 töökohale. Hindamine toimub 24 keeles, mis on värbamisvaldkonnas unikaalne. Kui soovite aimu saada sellest, milliseid teste EPSO kandidaatidele korraldab, pange ennast proovile meie näidistestidel.

EPSO-le igal aastal laekuvate avalduste suur arv annab tunnistust sellest, et EPSO pakutavat nn hinnatud tööandja kuvandit tunnustatakse, kuna see annab kandidaadile võimaluse saada tööpakkumine kogu eluks koos võimalusega töötada välismaal ning täita huvitavaid ja raskeid ülesandeid, mis mõjutavad miljonite ELi kodanike elu. Juhtiva värbamisalaste uuringute instituudi Trendence Graduate Barometer andmete kohaselt on ELi institutsioonid Euroopa 100 parima tööandja hulgas kõrgel kohal ning 2015. aastal paigutas Hollandi rahvusvaheline tööjõualase nõustamise firma Randstad Holding NV Euroopa Komisjoni tänu EPSO edukale kuvandiloomele tööandjate aastaedetabelis esikohale.

EPSO teeb tihedat koostööd ka ELi institutsioonidega, et muuta konkursi edukalt läbinud kandidaatide värbamisprotsessi sujuvamaks ning teha kogu süsteem läbipaistvamaks ja kasutajasõbralikumaks.

Teavet EPSO direktori korraldatavate kohtumiste kohta saab Euroopa Komisjoni selleteemaliselt veebilehelt