Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

TEIE ISIKUANDMETE KAITSE

Käesolevad isikuandmete kaitse põhimõtted sisaldavad teavet Teie isikuandmete töötlemise ja kaitse kohta.

 

Töötlemistoiming: EPSO – kandidaatide teabetalitus

Vastutav töötleja: EPSO

Registriviide: DPR-EC-01156.1

 

 1. Sissejuhatus

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) kaitseb isikuandmeid ja austab eraelu puutumatust. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001).

Käesolevates isikuandmete kaitse põhimõtetes selgitatakse, miks Teie isikuandmeid töödeldakse, kuidas neid kogutakse, kuidas kõiki esitatud isikuandmeid käsitletakse ja kaitstakse, kuidas seda teavet kasutatakse ning millised õigused Teil on seoses oma isikuandmetega. Põhimõtted sisaldavad ka selle vastutava töötleja kontaktandmeid, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, samuti andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmeid.

Allpool on esitatud teave, mis käsitleb EPSO tehtavat töötlemistoimingut „EPSO – kandidaatide teabetalitus“

 

 1. Miks ja kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse?

Töötlemistoimingu eesmärk: EPSO kogub ja kasutab Teie isikuandmeid selleks, et töödelda EPSO-le kandidaatide teabetalituse kaudu esitatud teabepäringuid ja mitmesuguseid muid küsimusi ning neile vastata.

EPSO kandidaatide teabetalitus annab kodanike (sh kandidaatide) küsimustele, mis käsitlevad Euroopa institutsioonidesse töötajate värbamist, otse individuaalseid vastuseid ja/või suunab kodanikud muude sobivate teabeallikate või nõustajate juurde. Vajaduse korral antakse kodanikele nõu, millise Euroopa Liidu institutsiooni või muu asutuse ametniku poole peaksid nad oma probleemi lahendamiseks pöörduma.

Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

 

 1. Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Töötleme Teie isikuandmeid, sest

töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks;

vastutava töötleja õiguslikult siduva kohustuse täitmiseks.

Töötlemise alus on sätestatud järgmistes liidu õigusaktides:

Määrus nr 31 (EMÜ), nr 11 (Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused (EÜT 45, 14.6.1962, lk 1385), viimati muudetud komisjoni 7. juuli 2016. aasta delegeeritud määrusega (EL) 2016/1611 Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, kohtu, kontrollikoja, Majandus- ja sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee ja Euroopa Ombudsmani 25. juuli 2002. aasta otsus nr 2002/620/EÜ Euroopa ühenduste personalivaliku ameti asutamise kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni peasekretäride ja Euroopa Kohtu kohtusekretäri ning kontrollikoja, Majandus- ja sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee peasekretäride ja Euroopa Ombudsmani esindaja 25. juuli 2002. aasta otsus 2002/621/EÜ Euroopa ühenduste personalivaliku ameti organisatsiooni ja tegevuse kohta

Töötleme isikuandmete eriliike, nimelt terviseandmeid, sest:

 • andmesubjekt on andnud selgesõnalise nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
 • töötlemine on vajalik seoses vastutava töötleja või andmesubjekti tööõigusest ning sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalkaitse valdkonna õigusest tulenevate kohustuste ja eriõigustega niivõrd, kuivõrd see on lubatud liidu õigusega, millega kehtestatakse asjakohased kaitsemeetmed andmesubjekti põhiõiguste ja huvide kaitseks;
 • töötlemine on vajalik olulise avaliku huviga seotud põhjustel liidu õiguse alusel ning on proportsionaalne saavutatava eesmärgiga, austab isikuandmete kaitse õiguse olemust ja tagatud on sobivad ja konkreetsed meetmed andmesubjekti põhiõiguste ja huvide kaitseks.

   
 1. Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

Töötlemise huvides kogub tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat järgmist liiki isikuandmeid:

 • eesnimi
 • perekonnanimi
 • tiitel
 • e-posti aadress
 • kandidaadinumber (kui on olemas);
 • eelistatud suhtluskeel
 • telefoninumber (ei ole kohustuslik)
 • võimalikud päringu tekstis olevad muud liiki isikuandmed

Järgmiste isikuandmete esitamine on kohustuslik: eesnimi, perekonnanimi, tiitel, e-posti aadress, kandidaadinumber (kui see on olemas), eelistatav suhtluskeel. Kui Te oma isikuandmeid ei esita, ei saa Te kandidaatide teabetalitusele oma päringut esitada.

 

 1. Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?

EPSO säilitab Teie isikuandmeid üksnes nii kaua, kui on vaja andmete kogumiseks või edasiseks töötlemiseks, st kaks aastat alates kuupäevast, mil EPSO andmed kätte saab.

Päringute puhul, mis nõuavad teatavat liiki edasist töötlemist (õiguslikud kaebused jne), võib kohaldada erinevaid säilitamistähtaegu; need on täpsustatud asjaomastes isikuandmete kaitse dokumentides, mida kohaldatakse konkreetse edasise töötlemise liigi suhtes.

 

 1. Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?

Kõiki elektroonilisi isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üleslaaditud andmestikud jne) hoitakse Euroopa Komisjoni serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Komisjon tagab Teie isikuandmete kaitse mitmesuguste tehniliste ja korralduslike vahenditega. Tehniliste meetmetega tagatakse võrguturvalisuse kaitse ja välditakse andmekao, andmete muutmise või andmetele loata juurdepääsu ohtu, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate andmete laadist tulenevat riski. Korralduslike vahenditega tagatakse, et juurdepääsu isikuandmetele saavad ainult volitatud isikud, kellel on vaja neid teada andmetöötlustoimingute tegemiseks.

 

 1. Kellel on juurdepääs Teie andmetele ja kellele need avaldatakse?

Teie isikuandmetele pääsevad ligi komisjoni töötajad, kes vastutavad selle andmetöötlustoimingu eest, ja volitatud töötajad üksnes teadmisvajaduse põhimõtte kohaselt. Need töötajad on kohustatud kinni pidama õigusaktides sätestatud ja vajaduse korral ka täiendavatest konfidentsiaalsuskokkulepetest.

Andmete saajad:

 • EPSO töötajad (ja vajaduse korral valikukomisjonid), kes peavad päringutele vastama: juurdepääs kõikidele andmetele, mida nad oma ülesannete täitmiseks vajalikuks peavad.
 • ELi kohtud, asjaomase ametisse nimetava asutuse õigusteenistused: kui esitatakse halduspäring või -kaebus vastavalt personalieeskirjade artikli 90 lõikele 1 või 2 ja/või kaebus ELi kohtutele.
 • Euroopa Pettustevastase Ameti, juurdlus- ja distsiplinaarameti, siseauditi talituse ja kontrollikoja töötajad: taotluse korral, kui see on vajalik ametlikuks uurimiseks või auditiks.
 • Euroopa Ombudsman: taotluse korral, kui see on vajalik ametlikuks uurimiseks või päringuks.

Kogutud andmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktidega nõutud ulatuses ja eesmärgil.

 

 1. Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Teil on määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) kohase andmesubjektina konkreetsed õigused, eelkõige õigus tutvuda oma isikuandmetega ja neid parandada, kui Teie isikuandmed on ebaõiged või mittetäielikud. Teatavatel tingimustel on Teil õigus oma isikuandmed kustutada, piirata nende töötlemist, esitada vastuväide nende töötlemise suhtes ning samuti õigus andmete ülekandmisele.

Teil on õigus esitada artikli 5 lõike 1 punkti a kohase seaduslikult toimuva isikuandmete töötlemise kohta vastuväiteid Teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel.

Olete andnud nõusoleku esitada oma isikuandmed komisjonile konkreetse töötlemistoimingu jaoks. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, teatades sellest vastutavale töötlejale. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

Oma õiguste kasutamist käsitlevates küsimustes võite võtta ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Nende kontaktandmed leiate punktist 9.

Kui soovite kasutada oma õigusi ühe või mitme konkreetse töötlemistoimingu raames, esitage palun oma taotluses nende kirjeldus (st registriviide või -viited vastavalt punktis 10 osutatule).

 

 1. Kontaktandmed
   
 • Vastutav töötleja

Kui soovite kasutada oma määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi või esitada märkusi, tõstatada küsimusi või probleeme või esitada kaebuse seoses Teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke palun ühendust vastutava töötlejaga EPSO veebifoorumi kaudu.

 • Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik

Kui teil on küsimusi seoses oma isikuandmete töötlemisega määruse (EL) 2018/1725 kohaselt, võite võtta ühendust andmekaitseametnikuga (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Euroopa Andmekaitseinspektor

Teil on õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu), kui leiate, et vastutav töötleja on Teie isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725.

 

 1. Kust leida lisateavet?

Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit kõikidest komisjoni toimingutest, mis on seotud isikuandmete töötlemisega ning mis on dokumenteeritud ja millest on talle teatatud. Registriga saate tutvuda järgmisel aadressil: http://ec.europa.eu/dpo-register.

See konkreetne töötlemistoiming on kantud komisjoni andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmise registriviite all: DPR-EC-01156 all.