Hvordan søger man?

Forside > Hvordan søger man?

Det første skridt

Ansøgningsproceduren for stillinger i EU's institutioner og organer varierer alt efter typen af kontrakt. Der findes flere forskellige typer ansættelseskontrakter (ud over freelancekontrakter): permanent kontrakt, tidsbegrænset kontrakt og midlertidig kontrakt. Det er desuden muligt at komme i praktik. I denne del kan du læse nærmere om, hvordan du ansøger om de forskellige typer kontrakter og praktikophold.

For hver kontrakttype er der er en fast udvælgelsesprocedure, der skal følges. Sørg for at tjekke fristen i hvert trin af proceduren, sikre dig, at du opfylder alle ansøgningskravene til stillingen, og undersøge, om du skal tage en computerbaseret test eller deltage i prøver i et assessmentcenter. Når du har læst om de forskellige udvælgelsesprocedurer, kan du forsøge dig med nogle af vores testeksempler og læse om andre kilder til træning og hjælp. Held og lykke!https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_da

 

Hvem er involveret i processen?

Når du har fundet en profil, du ønsker at søge, skal du læse meddelelsen om udvælgelsesprøven for at se, hvem der tager sig af din ansøgning. I de fleste tilfælde, navnlig ved faste stillinger og tidsbegrænsede kontrakter, er Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) ansvarligt for behandlingen af din ansøgning. Hvis det er tilfældet, vil EPSO stå for udvælgelsesproceduren lige fra indsendelsen af ansøgningen til prøven i assessmentcentret og vil stå til rådighed, hvis du har spørgsmål undervejs.

Ved hver udvælgelsesprocedure er en komité ansvarlig for at udvælge ansøgerne på hvert trin og udarbejde den endelige liste over egnede ansøgere. Hver udvælgelseskomité består af tjenestemænd fra EU-institutionerne, og EPSO garanterer, at alle udvælgelseskomitéer følger procedurerne nøje. Ansættelsesproceduren involverer også EU-institutionernes personaleafdelinger, som har ansvaret for at besætte ledige stillinger med ansøgere, der består prøven og kommer på EPSO's lister over egnede ansøgere. Institutionerne indkalder de pågældende ansøgere til en samtale, inden de tilbyder dem en stilling.

Hvis du overvejer at søge job i EU-institutionerne, bør du først kaste et blik på de forskellige kontrakttyper, EU tilbyder. Det er muligt at blive fastansat, men det kan også være, en midlertidig kontrakt passer bedre til dine ambitioner og behov. Uanset hvilken kontrakttype, der hører til den stilling, du søger, skal du være opmærksom på, at du højst sandsynligt skal igennem en udvælgelsesprøve, og at det kan tage flere måneder, inden du ved, om du har bestået.

Du kan læse mere om ansættelse, forfremmelse, løn og ydelser i personalevedtægten.

 

Kontrakttype

Tjenestemænd

Fastansættelse som tjenestemand i EU's forvaltning er meget eftertragtet og kan opnås efter en skrap udvælgelsesprocedure. Inden for EU-forvaltningen findes der tre typer fastansættelser. En for administratorer (AD), en for assistenter (AST) og en for sekretærer (AST/SC).

 

Administratorer

Hvis du ansættes som administrator, vil du typisk skulle udarbejde politikker, gennemføre EU-lovgivning eller foretage analyser eller rådgivningsarbejde. Det kan være inden for politikområder som administration, lovgivning, finans, økonomi, kommunikation og videnskab. Oversættere og tolke ansættes også som administratorer.

En administrators karriereforløb går fra lønklasse AD 5 til AD 16, hvor AD 5 er den lønklasse, man starter i som nyuddannet. Der kan også være tale om ansættelse inden for højere lønklasser (AD 6 eller AD 7) i forbindelse med mere specialiserede stillinger. I så fald forventes ansøgerne i de fleste tilfælde at have flere års relevant uddannelse og erhvervserfaring. Lønklasse AD 9 til AD 12 er niveauet for mellemledere. Udvælgelse/rekruttering til disse lønklasser kræver forudgående ledelseserfaring.

 

Assistenter

Hvis du ansættes som assistent i EU's institutioner, vil du typisk skulle udføre ekspeditionsopgaver og tekniske arbejdsopgaver inden for administration, finans, kommunikation, forskning eller udarbejdelse og gennemførelse af politikker.

En assistents karriereforløb går fra lønklasse AST 1 til AST 11, og nyansatte starter normalt i lønklasse AST 1 til AST 3. Assistenter i lønklasse AST 1 skal som minimum have afsluttet en uddannelse på gymnasialt niveau og have forudgående erfaring eller have en relevant erhvervsuddannelse.

 

Sekretærer/kontorassistenter (afhænger af udvælgelsesprøven)

Hvis du ansættes som sekretær eller kontorassistent, vil dine opgaver normalt bestå af administrative kontoropgaver og administrativ bistand i EU's institutioner.

En sekretærs eller kontorassistents karriereforløb går fra lønklasse AST/SC 1 til AST/SC 6. Nyansatte starter normalt i lønklasse AST/SC 1. Sekretærer i lønklasse AST/SC 1 skal have en postgymnasial uddannelse på mindst ét år, der er afsluttet med et eksamensbevis med direkte relevans for arbejdsopgaverne, eller en gymnasial uddannelse, der er afsluttet med et eksamensbevis, som giver adgang til en postgymnasial uddannelse, efterfulgt af mindst 3 års erhvervserfaring med direkte relevans for arbejdsopgaverne eller en faglig uddannelse på mindst et år efterfulgt af mindst 3 års erhvervserfaring. Både uddannelsen og erhvervserfaringen skal have direkte relevans for arbejdsopgaverne.

 

Løn og ydelser

Den månedlige grundløn for fastansatte går fra omkring 2 300 euro om måneden for nyansatte sekretærer (AST/SC 1) og 4 500 euro for nyansatte administratorer (AD5) til omkring 16 000 euro om måneden for et begrænset antal administratorer i den øverste ledelse (AD 16) på generaldirektørniveau. Hver lønklasse er inddelt i fem anciennitetstrin med tilsvarende lønstigninger. Grundlønnen justeres årligt under hensyn til inflation og købekraft i EU-landene.

Hvis du har været nødt til at forlade dit hjemland for at arbejde for Kommissionen, er du desuden berettiget til et udlandstillæg svarende til 16 % af din grundløn.

Afhængigt af din familiesituation vil du som tjenestemand være berettiget til forskellige former for familietillæg, bl.a. husstandstillæg, børnetillæg, uddannelsestillæg og førskoletillæg.

EU-tjenestemænd er fritaget for national indkomstbeskatning. Deres indkomst pålægges i stedet en EU-skat, som betales direkte tilbage til EU-budgettet. Den beregnes på grundlag af den skattepligtige del af lønnen med en sats på mellem 8 % og 45 %. Mellem 2014 og 2023 betales der desuden et "solidaritetsbidrag".

 

Hvordan ansøger jeg?

EU-institutionerne udvælger kandidater til faste stillinger gennem almindelige udvælgelsesprøver (som offentliggøres på dette website). Den første runde tests, du inviteres til at deltage i, er computerbaseret og består af en række psykometriske tests af egnethed og evner. Hvis du består denne runde, inviteres du til en assessmentcenterprøve, hvor du skal gennemføre en række arbejdsrelaterede tests i en gruppe, mens I bliver vurderet af mindst to bedømmere. De færdigheder, vi tester, omfatter overordnet følgende kernekompetencer, som kræves for at arbejde i EU's institutioner: Analyse og problemløsning, kommunikation, levering af kvalitet og resultater, læring og udvikling, prioritering og organisation, stresshåndtering, samarbejde og, hvis du søger en administratorstilling, lederskab.

Ansøgere, der består en udvælgelsesprøve, kommer på en reserveliste, som institutionerne kan ansætte personale fra efter behov. Formålet med udvælgelsesprøven er altså ikke at besætte en bestemt stilling, men at oprette en reserve til, når behovet opstår.

Udformningen af prøverne afhænger af, hvilken jobprofil der er tale om.

Alle udvælgelsesprøver offentliggøres med en meddelelse, der indeholder alle oplysningerne om profilen, adgangsbetingelserne og udvælgelsesproceduren.

Det tager normalt 5-9 måneder at gennemføre en udvælgelsesprocedure fra datoen for offentliggørelse af meddelelsen om udvælgelsesprøven.

Hvis du er blandt de ansøgere, der har opnået det højeste antal point i bedømmelsesfasen, kommer du på reservelisten. Det vil sige, at du kan blive inviteret til en jobsamtale i en af EU-institutionerne.

Reservelister for generalistprofiler er normalt gyldige i 1 år. Listerne for andre profiler kan have forskellig gyldighed. Reservelisternes gyldighed kan forlænges.

Kontraktansat personale

Det er også muligt at arbejde for EU-institutionerne på en tidsbegrænset kontrakt. Kontraktansatte (også kaldet CAST) udfører manuelt arbejde eller administrative støttefunktioner eller tilfører ekstra kapacitet på bestemte områder, hvor der er mangel på tjenestemænd med de rette kvalifikationer. Hvis du bliver tilbudt en kontraktansættelse, ansættes du for en bestemt minimumperiode, som ofte i første omgang er på seks til tolv måneder, alt efter hvilken type job der er tale om. I nogle EU-organer kan kontrakten forlænges på ubestemt tid.

Arbejdsopgaverne for kontraktansatte er meget forskelligartede og kræver forskellige kvalifikationer. Overvej at søge en kontraktansættelse, hvis du er kvalificeret til følgende opgaver: manuelt og administrativt arbejde, kontor-, sekretariats- og administrationsopgaver, forvaltningsopgaver, udfærdigelse af dokumenter, regnskabsføring eller lignende opgaver, administrations- og rådgivningsopgaver samt sproglige opgaver og lignende.

Hvordan ansøger jeg? 

Kontraktansat personale udvælges fra en pulje af ansøgere (i en database), som har gennemgået en udvælgelsesprocedure, der normalt arrangeres af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO).

Udvælgelsesproceduren kan omfatte gennemgang af CV'er, ræsonnementsprøver og/eller andre kompetenceprøver som f.eks. skriftlige, mundlige eller andre praktiske prøver inden for arbejdsområdet.

Find, og deltag i udvælgelsesprøver for kontraktansatte, som afholdes af EPSO, her på sitet.

Midlertidigt ansatte

Du kan blive midlertidigt ansat i EU's institutioner. Midlertidige stillinger findes normalt inden for højtspecialiserede områder som f.eks. forskning.

Hvordan ansøger jeg?

Udvælgelsen og ansættelsen af midlertidigt personale udføres normalt af de enkelte EU-institutioner og -agenturer. Se jævnligt efter nyheder om aktuelle udvælgelsesprøver og ledige stillinger her på sitet. Du kan også oprette dig i databasen EU CV online.

Praktikanter 

Hvert år giver EU's praktikantprogrammer over 1 200 unge mulighed for at lære mere om EU og forbedre deres faglige og personlige kompetencer. Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Udenrigstjenesten, Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Ombudsmand arrangerer alle praktikophold, som varer 3-5 måneder. For at ansøge om et praktikophold skal du have en bacheloruddannelse. Arbejdsopgaverne svarer til dem, der udføres af administratorer i de laveste lønklasser.

Vi tilbyder praktikophold inden for en lang række områder, hvor du kan få et godt indblik i, hvad EU arbejder med. Arbejdets indhold afhænger i høj grad af den tjenestegren, du bliver tilknyttet. Der er muligheder inden for konkurrencelovgivning, personaleforvaltning, miljøpolitik, kommunikation og meget mere.

De fleste praktikophold foregår i Bruxelles eller Luxembourg og er for det meste lønnede, normalt med omkring 1 000 euro om måneden.

Hvordan ansøger jeg?

Udvælgelsesproceduren for praktikanter varetages af de enkelte EU-institutioner og -agenturer. Læs mere på vores side om praktikophold. Du skal normalt ansøge online, men i nogle tilfælde skal du også indsende en udskrift af ansøgningsformularen. Ansøgningerne kan normalt indsendes omkring 4 til 9 måneder, inden praktikopholdet starter, og du bør sende din ansøgning i god tid.

Udstationerede nationale eksperter

Udstationerede eksperter er nationale eller internationale tjenestemænd eller offentligt ansatte, som udstationeres til midlertidig tjeneste i en EU-institution.

De fleste udstationerede nationale eksperter er statsborgere i et EU- eller EØS-land, men statsborgere fra andre lande kan også udstationeres i Kommissionen under særlige omstændigheder. Du skal have mindst tre års relevant erhvervserfaring og have arbejdet for din arbejdsgiver i mindst 12 måneder inden udstationeringen. Du skal desuden have et indgående kendskab til et officielt EU-sprog og et tilfredsstillende kendskab til et andet EU-sprog.

Du udstationeres for en periode på mindst seks måneder og højst fire år. Du kan blive udstationeret igen, når der er gået mindst seks år efter den foregående udstationering.

Hvordan ansøger jeg?

Kontakt dit lands faste repræsentation ved EU, hvis du vil vide mere om de aktuelle muligheder.

Andet

Vikaransatte

Hvis du er interesseret i at arbejde kortvarigt for EU-institutionerne, kan du kontakte vores anbefalede vikarbureauer og høre mere om mulighederne for kortvarigt arbejde i Bruxelles og Luxembourg.
Der er ofte behov for vikaransatte til sekretæropgaver. Ansættelsen er sjældent længere end seks måneder.

Kommissionen ansætter personale på midlertidig basis, hovedsageligt til sekretærarbejde, på kortvarige kontrakter gennem vikarbureauer.

Vikarbureauer i Bruxelles

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Tlf.: +32 (0)2/643 47 90
E-mail: inhouse_1230@randstad.be
Website: http://www.randstad.be

eller

Start People
Rue Royale 153
1210 Bruxelles
Tlf.: +32 (0)2/212 19 20
E-mail: eu@startpeople.be
Website: https://www.startpeople.be

eller

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Tlf.: +32 (0)2/513 14 14
E-mail: publicsector@daoust.be
Website: https://www.daoust.be

Vikarbureauer i Luxembourg

RANDSTAD INTERIM S.A.
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxembourg
Website: https://www.randstad.lu

eller

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
Luxembourg

 

 

Vikaransatte konsulenter

Nogle EU-afdelinger ansætter konsulenter direkte gennem udbudsprocedurer. Læs mere på EU's website om udbud og kontrakter, TED eTendering.

 

 

Parlamentariske assistenter

Hvis du er interesseret i at blive assistent for et medlem af Europa-Parlamentet (i Luxembourg, Bruxelles eller Strasbourg), kan du læse mere på Europa-Parlamentets website.

Se også de politiske gruppers egne websites, hvis du vil vide mere om deres egne ansættelsesprocedurer.

 

 

Freelancelingvister

Oversættere og tolke kan arbejde freelance for EU's institutioner.

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du vil være freelanceoversætter

Hvis du vil være freelancetolk for Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet eller EU-Domstolen, kan du se websitet om tolkning for EU.

 

 

Unge akademikere i delegationer

EU har delegationskontorer rundt om i verden. EU's delegationer tilbyder praktikophold på op til 18 måneders varighed for at give talentfulde og lovende universitetsuddannede mulighed for at få førstehåndserfaring med arbejdet på delegationerne og en bedre indsigt i deres rolle i gennemførelsen af EU's udenrigspolitik. Læs mere om programmet for unge akademikere i delegationer.

 

 

EU-eksperter

Hvis du er ekspert inden for et af EU's politikområder, kan du registrere dig i en database over eksperter, som forvaltes af EU's institutioner eller organer. Så vil du få mulighed for at oprette en passwordbeskyttet profil med dine oplysninger (kontaktoplysninger, speciale, titel osv.). Derefter kan du blive indkaldt til specifikke opgaver efter behov.

Se f.eks.:

 

 

Vedligeholdelses- og kantinepersonale

Visse kategorier af personale såsom vedligeholdelsesarbejdere og kantinepersonale rekrutteres gennem eksterne kontraherende virksomheder. Disse kontrakter tildeles gennem åbne udbudsprocedurer. Læs mere på websitet om offentlige kontrakter og udbud.