Võrdsed võimalused

Avaleht > Kuidas kandideerida? > Võrdsed võimalused

ELi institutsioonides on talendid hinnas!

Meie visioon ja ülesanne

Meie EPSOs usume võrdsusesse ja mitmekesisusse. Selleks et ELi institutsioonid tagaks kõigile võrdsed võimalused ja peegeldaks tänapäevast mitmekesisust, lähtume järgmistest põhimõtetest ja eesmärkidest.

 • EPSO tagab võrdsed võimalused, kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele, olenemata nende soost, rassist, nahavärvist, etnilisest või sotsiaalsest päritolust, geneetilistest omadustest, keelest, usutunnistusest või veendumustest, poliitilistest või muudest arvamustest, rahvusvähemusse kuulumisest, varalisest seisundist, sünnipärast, puuetest, vanusest või seksuaalsest sättumusest 
 • EPSO järgib valikumenetlustes kaasatuse põhimõtet ja annab kõigile kandidaatidele võrdsed võimalused rakendada täies mahus oma pädevusi, määrates kindlaks neid segavad tegurid, erapoolikuse ja diskrimineerimisohud ning kõrvaldades need
 • EPSO edendab võrdseid võimalusi ja suhtleb erinevate huvirühmade ja eksperdiorganisatsioonidega, et jõuda võimalikult erinevate talentideni
 • EPSO soovib suurendada talendipagasi mitmekesisust ja aidata ELi avalikul teenistusel esindada kõiki ELi kodanikke, kelle heaks me töötame
 
Kuidas viime põhimõtted ellu praktikas?

 

Tutvuge konkreetsete sammudega, mille abil oleme muutnud võrdsed võimalused ja mitmekesisuse toimivaks tegelikkuseks.

 • Tagame testiküsimuste erapooletuse, korraldades süstemaatilisi statistilisi analüüse ja järelevalvet
 • Meie valikumeetodid põhinevad standarditud ja objektiivsetel pädevuspõhistel hindamistel
 • Teeme anonüümseid CV-de kontrolle ja hindamisi üksnes objektiivsete kriteeriumide alusel
 • Puude või erivajaduste puhul püüame teid toetada mõistlike abinõudega
 • Rakendame ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni
 • Teeme süstemaatilisi valikumenetluste ja testide võrdsuse ning mitmekesisuse kontrolle/auditeid Teeme kindlaks segavad tegurid ja tõkked, mis võivad teie valikumenetlust mõjutada ja võtame parandusmeetmeid
 • Teeme regulaarselt juurdepääsetavuskontrolle, et pidevalt parandada meie teabevahetuse, valikumenetluste ja testide juurdepääsetavust Vajaduse korral pakume kohandatud vorminguid, mida saab kasutada tugitehnoloogiate ja individuaalse abi puhul Integreerime juurdepääsetavusnõuded kõigisse uutesse IT-lahendustesse
 • Koolitame teie pädevuse hindamise eest vastutavaid valikukomisjoni liikmeid selle osas, kuidas valida ja värvata kandidaate kõige erapooletumal, objektiivsemal ja professionaalsemal viisil, järgides võrdsete võimaluste ja kohtlemise põhimõtteid
 • Meie eesmärk on moodustada tasakaalustatud valikukomisjonid, et vältida erapoolikuid valikuid ja diskrimineerimist Püüame valikukomisjonidesse leida eri taustaga inimesi ja tagada tasakaalu soo, rahvuse, keele, personalikomiteelise kuuluvuse ja haldusküsimuste alusel
 • Kogume kandidaatidelt süstemaatiliselt tagasisidet, mis võimaldab meil oma tegevust pidevalt täiustada
 • Anname teabevahetuse osas oma parima, et leida talente kõigist 28 ELi liikmesriigist, kasutades sihtotstarbelisi viise peamiste sihtrühmadeni jõudmiseks See hõlmab ka ELi töötajatest saadikuid, kes peavad ELis elamise ja töötamise kohta blogisid, et näidata potentsiaalsetele kandidaatidele, mida töökoht ELis endast kujutab Samas oleme kõrgkoolides esindatud ka üliõpilastest ELi saadikute näol ning sihtotstarbelise osalemise kaudu karjääriüritustel, messidel ja muudel üritustel

 

Mida EPSO ette võtab?

Soolise võrdõiguslikkuse probleemi lahendamiseks on EPSO võtnud erinevaid meetmeid, nagu käimasolev psühhomeetriline tegevuskava, mille eesmärk on jätkuvalt parandada testide (eelkõige psühhomeetriliste ja muude eelvalikuetapi testide) korraldamist. Lisaks sellele koolitatakse hindamiskeskuses kandidaatide pädevusi hindavaid valikukomisjoni liikmeid selle osas, kuidas tagada võrdsed võimalused ja kohtlemine vestluse ning muude harjutuste ajal.

Mis tahes valikuetapi põhieesmärk on minimeerida soolist mõju ning pakkuda naistele ja meestele oma oskuste näitamiseks võrdseid võimalusi.

Seepärast on EPSO teinud üksikasjalikke uuringuid ja võtnud meetmeid, et vältida naiste ja meeste vahelist diskrimineerimist ning tagada, et mõlemal sool oleksid oma oskuste ja potentsiaali näitamiseks võrdsed võimalused.

Puue/erivajadused

 

Teie puue või tervisehäired ei tohiks teid takistada valikumenetluses osalemast.

EPSO on kehtestanud toimiva mõistlike abinõude menetluse, mille aluseks on asjaomase valdkonna rahvusvahelised parimad tavad. See võimaldab meil kindlaks teha puudest või tervisehäirest tingitud tõkked ja takistused ning erivajadustega kandidaatidel näidata oma oskusi võrdsetel alustel teiste kandidaatidega.

 

 

Vajate valikutestide jaoks eritingimusi?

 

 

Puude või alalise tervisehäire tõttu valikumenetluse raames eritingimuste saamiseks peate järgima järgmisi samme.

 

1. SAMM. Märgistage kandideerimisvormil märkeruut „JUURDEPÄÄSUNÕUDED“ ja andke meile oma erivajadustest teada. Selleks et aidata meil paremini mõista teie puude või tervisehäirega seotud probleeme testimisel, kirjeldage palun üksikasjalikult oma puuet ja vajalikke eritingimusi.  Peate saatma koopia(d) oma puudetõendi(te)st (või arstitõendi(te)st), et tõendada vajadust eritingimuste järele. Selle tõendita (või nende tõenditeta) ei ole kahjuks võimalik teie soove arvesse võtta.

Aktsepteerime puudetõendit, mille on väljastanud tunnustatud riiklik asutus, või arstitõendit, mille on väljastanud vastav spetsialist. Viimasele peab olema lisatud üksikasjalikum aruanne.

 

Tagame selle, et puude või tervisehäirega seotud andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt,

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 45/2001.

 

 

2. SAMM. Pärast eritingimuste taotluse esitamist võtab teiega ühendust üksus „EPSO ACCESSIBILITY team“ (mis vastutab valikutestide ajal erivajadustega kandidaatidele mõistlike abinõude kindlaksmääramise ja korraldamise eest), et küsida lisateavet või kinnitada eritingimused, millega tullakse teile vastu.

3. SAMM. Teid kutsutakse testidele ja vastavalt sellele, millised mõistlikud abinõud on teie puhul kasutusele võetud, saate teste teha parimates võimalikes tingimustes.

4. SAMM. Teil on võimalus anda meile tagasisidet, et saaksime oma menetlusi jätkuvalt täiustada.

Milliseid eritingimusi võidakse mulle lubada?

 

Sõltuvalt teie puudest või tervisehäirest ning selle raskendavast mõjust testi tegemisele, peaksite meile teada andma, milliseid eritingimusi tuleks teie puhul rakendada. EPSO arvates on kandidaat ise võimeline oma puuet või tervisehäiret kõige paremini hindama.

Hinnates iga juhtumit eraldi ja võttes arvesse teie tõendavaid dokumente ning EPSO kogemusi mõistlike abinõude valdkonnas erivajadustega kandidaatide puhul, pakutakse teile lahendusi sõltuvalt testist, millel peate osalema. Seepärast võivad lõpuks kasutatavad abinõud erineda nendest, mida te taotlesite.

Mõned näited võimalikest eritingimustest:

- juurdepääsetavuse tagamine 

 

- lisaaeg testi tegemiseks

- suurem tekstisuurus või suurendustarkvara

 

- väljatrükid Braille’ kirjas või spetsiaalne Braille’ klaviatuur

 

- ekraanilugejad

- viipekeelne tõlge

- kohandatud valgustus reguleeritava kõrgusega kirjutuslauad

 

- individuaalne abi ja veel palju muud…

 

 

Teil on probleeme juurdepääsetavusega? 

Juurdepääsetavus on EPSO jaoks väga oluline ning me töötame pidevalt selle nimel, et täiustada meie teabevahetuse ja valikumenetluste juurdepääsetavust. Järjepidevalt korraldatakse juurdepääsetavuse kontrolle, et näha, millises olukorras me oleme ja kuidas seda veelgi parandada. Juurdepääsetavusnõuded on integreeritud kõigisse uutesse IT-lahendustesse; pakume tugitehnoloogiate jaoks juurdepääsetavas vormingus dokumente, mis ei ole hõlpsasti kättesaadavad ning püüame muuta oma veebisaiti nii, et see jõuaks veebisisu juurdepääsetavussuuniste (WCAG) tasemele 2.0.

Kas teil on jätkuvalt probleeme juurdepääsuga teatavatele meie veebisaidi osadele ja/või dokumentidele?

Või soovite anda tagasisidet ja aidata meil parandada meie veebisaidi/valikumenetluste juurdepääsetavust? Palun võtke meiega ühendust

 

 

Vaadake, mida ütlevad meie kolleegidZkušenosti některých našich kolegů

Johan on Brüsselis Euroopa Parlamendis süsteemiadministraatorina töötanud kaks aastat. Kaksteist aastat tagasi diagnoositi tal autism, kuid välja see eriti ei paista. Küsisime temalt, kas ta tunneb ennast kolleegide hulgas hästi ning kas puue on olnud talle töötamisel takistuseks.

„Tunnen, et olen osa meie meeskonnast ja minuga arvestatakse. Olen üsna ekstravertne, nii et mulle meeldib kolleegidega suhelda. Teeme tihti nalja ja naerame palju. Enamik mu kolleegidest ei tea, et olen autist. Aastate jooksul olen õppinud oma puuet varjama ning õigupoolest pole autistlike kalduvustega inimesed minu töövaldkonnas teab kui haruldased. Võibolla olen ma ebatüüpiline autist. Enamasti arvatakse, et meile ei meeldi suhelda, kuid see ei vasta tõele. Autistlikud inimesed mõtlevad küll teistmoodi, näiteks keskenduvad rohkem detailidele ning neil võib olla raskusi emotsioonide tõlgendamisega. Kuid rahulikus õhkkonnas meeldib neile väga teiste seltskonnas olla.“

Konstantinos on töötanud Euroopa Parlamendi Luxembourgis asuvas infrastruktuuri ja logistika peadirektoraadis ühe aasta. 2006. aastal diagnoositi tal multiskleroos ning ta kõnnib karguga. Uurisime temalt, kas ta on oma töökeskkonnaga rahul.

„Abivalmis keskkonnas (meeldivad kolleegid, mugav ligipääs ja liikumisvõimalused) töötamine on hoidnud mu tervise stabiilsena ning võibolla seda isegi parandanud. Lisaks sellele on ka mulle antud tööülesanded inspireerivad ja ajendavad mind veelgi rohkem pingutama. Mul on eriti hea meel selle üle, et Euroopa Parlamendi hooned on muudetud erivajadustega inimestele ligipääsetavamaks. Selles mõttes on mul tõesti väga vedanud, et saan anda oma panuse Euroopa Liidu heade tavade väljatöötamisse puuetega inimeste abistamiseks.“

Ville töötab Brüsselis Euroopa Komisjonis juristina alates 2013. aastast. Ta on sünnist saadik pime. Palusime tal jagada oma muljeid tööle kandideerimisest ning sellest, mis teda komisjoni tööle tulles üllatas.

„Kui olin tutvunud EPSO veebilehega, võtsin ma enne registreerimisvormi täitmist ühendust nende üksusega, kes tegeleb erivajadustega inimestega. Nad andsid mulle lahkesti nõu ning neilt saadud juhiste järgi täitsin ma registreerimisvormi erivajadusi puudutava jaotise. Jäin nende tööga väga rahule, nad olid äärmiselt asjatundlikud ja hästi ettevalmistatud. Kui olin end registreerinud, võtsid nad minuga ühendust, et arutada võimalikke korraldusi konkursi esimeses voorus, mis võimaldaksid mul selles pimedana osaleda võrdsetel alustel teiste kandidaatidega.  Leidsin, et nende soovitatud korraldused olid äärmiselt asjakohased ja hästi läbi mõeldud. Meie suurepärane koostöö jätkus terve konkursi jooksul, kaasa arvatud hindamiskeskuse etapis. Minu jaoks oli väga meeldiv üllatus, et peaaegu kõik dokumendid on digitaalsed, sest kogu kirjavahetus registreeritakse elektroonilistes andmebaasides. Seega ei pea ma ekraanilugeja kasutajana enam raiskama oma aega paberdokumentide skaneerimisele, nagu pidin tegema eelmistel töökohtadel.“

Rohkem arvamusi meie töötajate esindajatelt leiate siit: https://www.facebook.com/EUCareersStaffAmbassadors/.