Hur söker jag?

Förstasida > Hur söker jag?

Så här går det till

Ansökningsförfarandet för ett jobb vid EU:s institutioner och organ varierar beroende på anställningsform. Det finns flera olika anställningsformer (dock inte frilansarbete): fast anställning, kontraktsanställning och tillfällig anställning. Dessutom finns det praktikplatser. I det här avsnittet kan du läsa mer om hur rekryteringen går till för olika anställningsformer och praktikplatser.

För varje anställningsform måste du genomgå ett urvalsförfarande. Kontrollera vilka datum som gäller för förfarandets olika etapper, förvissa dig om att du har den utbildning som tjänsten kräver, se om du måste göra datorbaserade prov eller delta i prov vid ett utvärderingscentrum. När du har läst om de olika urvalsförfarandena kan du göra några av våra exempelprov och läsa mer om annan utbildning och hjälp. Lycka till!https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_sv

 

Vem ska jag kontakta?

När du vet vilket jobb du vill söka, kan du se i meddelandet om uttagningsprov vem du ska kontakta. Normalt är det Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) som har hand om urvalsförfarandet för både fasta och tidsbegränsade anställningar och som kan svara på frågor om allt från webbansökan till uttagningsprov.

För varje urvalsförfarande tillsätts en uttagningskommitté som väljer ut de bästa sökande i varje steg och upprättar den slutliga listan med godkända sökande. Kommittéerna består av EU- och Epso-anställda som ser till att gällande regler följs. Sedan tillsätter institutionernas personalavdelningar lediga tjänster genom att välja bland godkända sökande på Epsos lista. Innan du blir erbjuden en anställning kallas du till en intervju.

Om du funderar på att söka jobb vid en EU-institution är det bra att först sätta sig in i EU:s olika anställningsformer. Det finns naturligtvis fasta anställningar, men det kan hända att en tillfällig anställning skulle passa dig bättre. Oavsett anställningsform bör du tänka på att du antagligen måste gå igenom ett urvalsförfarande och att du kan få vänta på resultatet i flera månader.

Läs mer om anställning, befordran, löner och förmåner i tjänsteföreskrifterna.

 

Anställningsform

Fast anställd personal

Du måste gå igenom ett tufft uttagningsprov för att ha en chans att få fast anställning i EU-förvaltningen. Det finns tre kategorier av fast anställd personal: handläggare (AD), assistenter (AST) och sekreterare och kontorspersonal (AST/SC).

 

Handläggare

Som handläggare får du i allmänhet arbeta med att utforma politiken, genomföra EU-lagstiftningen och ansvara för analyser och rådgivning. Arbetsområdena omfattar administration, juridik, ekonomi och finans, nationalekonomi, kommunikation och naturvetenskap. Översättare och tolkar anställs också som handläggare.

En karriär som handläggare omfattar lönegraderna AD 5 till AD 16, där AD 5 är ingångsnivån för personer med universitets- eller högskoleexamen. För vissa specialisttjänster kan du också rekryteras i AD 6 eller AD 7, men då krävs ofta en specifik utbildning och flera års relevant arbetslivserfarenhet för de flesta profiler. AD 9 till AD 12 är nivån för mellanchefer. För att rekryteras i dessa lönegrader måste du ha tidigare chefserfarenhet.

 

Assistenter

Som assistent vid en EU-institution har du i regel en praktisk eller teknisk funktion inom administration, finans, kommunikation, forskning och policyarbete.

En karriär som assistent omfattar lönegraderna AST 1 till AST 11, där ingångsnivån vanligtvis är lönegraderna AST 1–AST 3. För AST 1 måste du ha minst gymnasieutbildning och relevant yrkeserfarenhet, eller en relevant yrkesutbildning.

 

Sekreterare och kontorspersonal (beroende på uttagningsprov)

Som sekreterare eller kontorspersonal arbetar du vanligtvis med kontorsarbete eller administrativt stöd vid EU-institutionerna.

Sekreterare och kontorspersonal är anställda i lönegraderna AST/SC 1 till AST/SC 6. Nyanställda börjar vanligtvis i lönegrad AST/SC 1. För att anställas i lönegrad AST/SC 1 måste du ha antingen minst ett års eftergymnasial utbildning (styrkt med slutbetyg) som är direkt relevant för de aktuella arbetsuppgifterna eller gymnasieutbildning (styrkt med slutbetyg) som ger behörighet till eftergymnasial utbildning, följt av minst tre års yrkeserfarenhet som är direkt relevant för arbetsuppgifterna eller minst ett års yrkesutbildning, följt av minst tre års yrkeserfarenhet. Både utbildningen och yrkeserfarenheten ska vara direkt relevanta för arbetsuppgifterna.

 

Förmåner och lön

Grundlönen för fast anställd personal ligger på mellan 2 300 euro i månaden för nyanställda sekreterare (AST/SC 1), 4 500 euro i månaden för nyanställda handläggare med universitets- eller högskoleexamen (AD 5) och upp till 16 000 euro i månaden för ett fåtal högre tjänstemän på generaldirektörsnivå (AD 16). Varje lönegrad är uppdelad i fem löneklasser. Grundlönen justeras varje år i förhållande till inflationen och köpkraften i EU-länderna.

Om du har lämnat ditt hemland för att arbeta för en EU-institution har du dessutom rätt till ett utlandstillägg som motsvarar 16 procent av din grundlön.

Du kan också få familjetillägg beroende på hur din familjesituation ser ut. Familjetilläggen omfattar hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg (förskola och skola).

Som EU-anställd är du befriad från nationell inkomstskatt. Du betalar istället en EU-skatt som går direkt tillbaka till EU-budgeten. Skatten dras med en stigande procentsats på mellan 8 och 45 procent av den beskattningsbara delen av lönen. En extra skatt, en sorts ”värnskatt” gäller mellan 2014 och 2023.

 

Hur söker jag?

EU-institutionerna rekryterar sina fast anställda tjänstemän genom allmänna uttagningsprov (som publiceras på den här webbplatsen). I den första provomgången får du göra datorbaserade prov som består av psykometriska tester för att bedöma din fallenhet och förmåga. Om du blir godkänd i proven kallas du till ett utvärderingscentrum. Där får du göra flera arbetsrelaterade gruppövningar inför minst två bedömare. De färdigheter som ska bedömas ingår främst i följande nyckelkompetenser som EU-institutionerna efterfrågar: analys och problemlösning, kommunikation, kvalitet och resultat, inlärning och utveckling, prioritering och organisation, stresstålighet, samarbete och ledarskap (endast för handläggare).

Om du blir godkänd i ett uttagningsprov hamnar du på en reservlista som institutionerna kan rekrytera personal från. Syftet med ett uttagningsprov är alltså inte att tillsätta en viss tjänst, utan att skapa en anställningsreserv för kommande behov.

Hur uttagningsproven är utformade kan variera beroende på yrkesprofilen.

Alla prov utlyses genom ett meddelande om uttagningsprov där man beskriver jobbprofil, behörighetskrav och urvalsförfarande.

I regel tar hela processen mellan fem och nio månader, från den dag då provet utlyses.

Om du är bland dem som får de högsta poängen i utvärderingen sätts du upp på reservlistan. Det innebär att du kan bli kallad till en anställningsintervju vid någon av EU-institutionerna.

Reservlistorna för generalistprofiler är vanligtvis giltiga i ett år. För andra profiler kan giltighetstiden variera. Den kan också förlängas.

Kontraktsanställda

Du kan jobba för EU-institutionerna med ett tidsbegränsat anställningskontrakt. Kontraktsanställda (Cast) anställs för olika typer av manuellt och administrativt arbete, eller inom specifika områden där det råder brist på fast anställd personal med rätt kompetens. Anställningstiden är begränsad. Det första kontraktet är ofta bara på sex till tolv månader, beroende på typ av jobb. Vid vissa EU-organ kan kontraktet omvandlas till en tillsvidareanställning.

Kontraktsanställdas arbetsuppgifter är mycket varierande och kräver olika typer av utbildning. Du kan söka om du har kompetens för följande arbetsuppgifter: manuella och administrativa arbetsuppgifter, sekretariats- och kontorsuppgifter, utarbetande av texter, revision, bokföring och andra liknande tekniska uppgifter samt rådgivande, juridiska, språkliga och liknande tekniska uppgifter.

Hur söker jag? 

Kontraktsanställda rekryteras med hjälp av en databas över sökande som har gått igenom ett urvalsförfarande (i regel anordnat av Epso).

Urvalsförfarandet kan omfatta granskning av meritförteckningar och prov i slutledningsförmåga och/eller kompetensprov, som kan vara skriftliga, muntliga eller bestå av andra praktiska prov på det aktuella området.

På vår webbplats kan du anmäla dig till de urvalsförfaranden för kontraktsanställda som anordnas av Epso.

Tillfälligt anställda

Du kan få en tillfällig anställning hos en EU-institution. Tillfälliga tjänster finns oftast på mycket specialiserade områden som vetenskaplig forskning.

Hur söker jag?

Urvalet och rekryteringen sköts i regel av de enskilda EU-institutionerna och byråerna. På den här webbplatsen kan du se pågående urval och lediga jobb. Du kan också lägga in din meritförteckning i databasen EU CV online.

Praktikanter 

Varje år får över 1 200 unga chansen att lära sig mer om EU och utveckla sina yrkeskunskaper och personliga egenskaper genom EU:s praktikantprogram. Praktikperioden är mellan tre och fem månader. Du kan praktisera hos Europaparlamentet, rådet, kommissionen, utrikestjänsten, domstolen, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och EU-ombudsmannen. För att få praktisera måste du ha en universitets- eller högskoleexamen. Du får jobba med ungefär samma arbetsuppgifter som nyare handläggare.

EU-institutionerna erbjuder praktikplatser inom en rad områden som ger dig en bra inblick i EU:s arbete. Arbetsuppgifterna beror på var du placeras. Du kan få syssla med konkurrenslagstiftning, personalfrågor, miljöpolitik, kommunikation och mycket annat.

De flesta praktikanter får lön, oftast cirka 1 000 euro per månad, och praktiserar i Bryssel eller Luxemburg.

Hur söker jag?

Institutionerna väljer själva ut sina praktikanter. Läs mer om praktik. För det mesta ansöker du på nätet, men ibland måste du skicka in ansökan på papper. Sista ansökningsdag brukar vara fyra till nio månader innan praktiken börjar. Skicka in din ansökan i god tid.

Utsända nationella experter

Utsända nationella experter är tjänstemän eller offentliganställda från medlemsländerna eller internationella organisationer som kan bjudas in att jobba några år vid en EU-institution.

De flesta är medborgare i EU- eller EES-länderna, men i undantagsfall kan andra medborgare få arbeta hos kommissionen. Du måste ha minst tre års yrkeserfarenhet på lämplig nivå och ha jobbat för din arbetsgivare i minst ett år före utstationeringen. Du ska ha mycket goda kunskaper i ett EU-språk och tillfredsställande kunskaper i ett annat EU-språk.

Utstationeringen måste vara minst sex månader och högst fyra år. Nationella experter har inte rätt till en andra utstationeringsperiod förrän tidigast sex år efter den första.

Hur söker jag?

Vänd dig till ditt lands ständiga representation vid EU om du vill veta mer.

Övriga medarbetare

Extraanställda

Om du är intresserad av en kortare anställning, kan du kontakta de bemanningsföretag som vi anlitar och ta reda på vilka möjligheter som finns hos EU-institutionerna i Bryssel och Luxemburg.
Extraanställda behövs ofta för sekreterarjobb. Vikariaten varar sällan längre än sex månader.

Kommissionen anställer personal för korta vikariat, främst för sekreterarjobb. Rekryteringen sker via bemanningsföretag som du själv kan kontakta.

Bemanningsföretag i Bryssel

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bryssel
Tfn +32 (0) 2 643 47 90
E-post: inhouse_1230@randstad.be
Webbplats: http://www.randstad.be

 

Start People
Rue Royale 153
1210 Bryssel
Tfn +32 (0) 2 212 19 20
E-post: eu@startpeople.be
Webbplats: https://www.startpeople.be

 

Daoust
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bryssel
Tfn +32 (0) 2 513 14 14
E-post: publicsector@daoust.be
Webbplats: https://www.daoust.be

Bemanningsföretag i Luxemburg

Randstad Interim S.A.
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxemburg
Webbplats: https://www.randstad.lu

 

Adecco Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxemburg

 

 

Konsulter

Vissa EU-avdelningar anställer konsulter direkt genom upphandlingar. Läs mer på webbplatsen om EU:s upphandlingar och kontrakt.

 

 

Parlamentsassistenter

Om du vill bli assistent till en ledamot i Europaparlamentet (med placering i Luxemburg, Bryssel eller Strasbourg) kan du läsa mer på Europaparlamentets webbplats.

Du kan också gå in på de politiska gruppernas webbplatser och läsa om hur de rekryterar assistenter.

 

 

Frilansande översättare och tolkar

Om du är översättare eller tolk kan du arbeta på frilansbasis hos EU-institutionerna.

Hur söker jag?

Om du vill jobba som frilansöversättare

Om du vill bli frilanstolk vid kommissionen, Europaparlamentet eller domstolen, läs mer på sidan tolka för EU.

 

 

Praktik vid EU:s delegationer

EU har delegationer i många länder runtom i världen. Du som har en masterutbildning kan praktisera vid någon av EU:s delegationer i upp till 18 månader. Du får därmed direkt erfarenhet av hur det är att arbeta på en delegation och fördjupad kunskap om hur de bidrar till genomförandet av EU:s utrikespolitik. Läs mer om praktikprogrammet.

 

 

Expertdatabaser

Om du är expert inom något politikområde som EU arbetar med kan du registrera dina meriter i en expertdatabas hos en EU-institution eller EU-byrå. Du ska då skapa en lösenordsskyddad profil med bland annat dina kontaktuppgifter, specialisering och referenser. Du kan sedan bli kontaktad för specifika uppgifter.

Här är ett exempel på en expertdatabas:

 

 

Personal för underhåll och matsalar

För vissa uppgifter inom t.ex. underhåll och personalmatsalar rekryteras personalen av externa leverantörer, som får uppdraget efter en upphandling. Läs mer om kommissionens upphandlingar.