Hoppa till huvudinnehåll

Epsos prov

Senaste uppdatering: den 8 juni 2022
 

Om våra prov

Om du deltar i något av de allmänna uttagningsprov eller urvalsförfaranden som publiceras på Epsos webbplats får du göra en serie prov som ska bedöma din allmänna och särskilda kompetens. Utvärderingen görs i flera etapper. I den första etappen får du i de allra flesta fall göra datorbaserade prov med flervalsfrågor, men i uttagningsprov för specialister kan det första urvalet bygga enbart på meriter.

Om du klarar de datorbaserade proven med flervalsfrågor och/eller urvalet som baseras på meriter och din ansökan visar att du uppfyller alla allmänna och särskilda behörighetskrav kallas du till nästa etapp som är utvärderingscentrumet. Proven vid utvärderingscentrumet anordnas på nätet (distans) och proven hålls vanligtvis på olika dagar.

Kompetenser och ankare

Vid utvärderingscentrumet bedöms dina allmänna och specifika kompetenser för arbetsuppgifterna/området. För en viss övning består varje allmän kompetens av fem fastställda ”ankare”, som är de aspekter som beaktas när en kompetens ska bedömas. De sökande observeras separat för varje ankare och får en övergripande poäng som motsvarar kompetensen. Se vilka ankare som används för att bedöma allmänna kompetenser

Provtyper

Här nedanför finns beskrivningar av de olika proven och exempel på dem så att du se vilken typ av övningar och frågor du kan stöta på.

Tänk på att antal och typ av prov kan varieraberoende på vilket uttagningsprov du deltar i och vilken typ av tjänst du söker. Du kan läsa mer i meddelandet om uttagningsprov eller inbjudan att lämna intresseanmälan, som innehåller all information om ett urvalsförfarande.

Mer information

Epso har varken kurser eller material utöver exempelproven och stöder inte heller andra organisationers publikationer eller kurser.

En del EU-länder anordnar kurser och hjälper sina medborgare inför uttagningsprov. Du kan titta i listan över EU-ländernas kurser och stöd eller i EU:s officiella institutionskatalog.

Om du vill veta mer om Epsos urvalsförfaranden kan du läsa på vår sida Epsos prov: myter och fakta.

 

Assistenter (AST-SC)

Interaktiva prov: exempel

Resonemangsförmåga:

 • Läsförståelse (bedömer din förmåga att tänka logiskt och förstå text).
 • Tolkning av sifferuppgifter (bedömer din förmåga att tänka logiskt och förstå sifferuppgifter).
 • Logiskt tänkande (bedömer din förmåga att tänka logiskt och förstå samband mellan begrepp som inte innehåller språkliga, rumsliga eller numeriska element).

Prov i yrkeskunskaper:

 • Noggrannhet och precision (bedömer din förmåga att bearbeta information snabbt).
 • Prioritering och organisation (bedömer din förmåga att organisera och prioritera i arbetet).

Språkförståelse: exempel på 24 språk – Provet i språkförståelse består av tolv flervalsfrågor som ska bedöma din språkförståelse i fråga om ordförråd, grammatik, meningsbyggnad och stil. Frågorna gäller inte någon specifik institutions, byrås eller avdelnings område. Varje fråga har fyra svarsalternativ, där bara ett är rätt. Du kan få en poäng per fråga. Du får inget poängavdrag för fel svar. Du har 30 minuter på dig att svara på de tolv flervalsfrågorna.  Proven är utformade så att du ska kunna svara på alla frågor inom utsatt tid. Frågorna kräver inga extra kunskaper och bygger enbart på information som finns i texten.

Kunskaper i Microsoft Office: exempel på engelska och franska – Provet ska utvärdera dina kunskaper om funktionerna i MS Word 2016 och hur de ska användas. Antalet frågor, provets längd och kraven för godkänt anges i meddelandet om uttagningsprov.

Förmåga att uttrycka sig i skrift: Provet ska bedöma dina skriftliga förmånga (särskilt stavning, ordkunskap och grammatik) på ditt språk 2, inte dina kunskaper som du får skriva om. Du får en lista med olika ämnen där du ska välja ett. och du ska skriva en text om det ämne du väljer. Texten ska skrivas på dator och du har 30 minuter på dig.

Rollspel: Under provet spelar du en roll i ett samspel med en ”motspelare”. Rollspelet håller på i cirka 15–20 minuter och flera allmänna kompetenser testas. Det är ett möte med motspelaren om en situation. Din motspelare har tränats för sitt uppdrag och kan under mötets gång ge dig ytterligare information, enligt ett halvstrukturerat manus. 

Områdesrelaterat prov: Provet omfattar en serie flervalsfrågor som ska testa din kompetens för den specifika profilen. Varje fråga har fyra svarsalternativ, där bara ett är rätt. Läs mer i meddelandet om uttagningsprov och i kallelsen.

Områdesrelaterad intervju (sekreterare): Under intervjun kommer dina specifika kompetenser och kunskaper om området att testas grundligt. Följande tre allmänna kompetenser kommer också att bedömas, men utan att det ställs några specifika frågor om dem: analys och problemlösning, kommunikationsförmåga och stresstålighet.

 

Assistenter (AST)

Interaktiva prov: exempel

Resonemangsförmåga:

 • Läsförståelse (bedömer din förmåga att tänka logiskt och förstå text).
 • Tolkning av sifferuppgifter (bedömer din förmåga att tänka logiskt och förstå sifferuppgifter).
 • Logiskt tänkande (bedömer din förmåga att tänka logiskt och förstå samband mellan begrepp som inte innehåller språkliga, rumsliga eller numeriska element).

Prov i yrkeskunskaper:

 • Noggrannhet och precision (bedömer din förmåga att bearbeta information snabbt).
 • Prioritering och organisation (bedömer din förmåga att organisera och prioritera i arbetet).

Omdömesförmåga: exempel: engelskafranskatyska och exempel på bedömning – Provet bedömer ditt agerande i en arbetssituation.

Områdesrelaterat prov: Provet omfattar en serie flervalsfrågor som ska testa din kompetens för den specifika profilen. Varje fråga har fyra svarsalternativ, där bara ett är rätt. Läs mer i meddelandet om uttagningsprov och i kallelsen.

Språkförståelse: exempel på 24 språk – Provet i språkförståelse består av tolv flervalsfrågor som ska bedöma din språkförståelse i fråga om ordförråd, grammatik, meningsbyggnad och stil. Frågorna gäller inte någon specifik institutions, byrås eller avdelnings område. Varje fråga har fyra svarsalternativ, där bara ett är rätt. Du kan få en poäng per fråga. Du får inget poängavdrag för fel svar. Du har 30 minuter på dig att svara på de tolv flervalsfrågorna.  Proven är utformade så att du ska kunna svara på alla frågor inom utsatt tid. Frågorna kräver inga extra kunskaper och bygger enbart på information som finns i texten.

Redigering: Provet går ut på att rätta språk- och formateringsfel (numrering, interpunktion, grammatik/stavning och vokabulär) i en översättning. Originaltexten på språk 2 visas på en skärm. Översättningen till språk 1 är en redigeringsbar MSword-fil (MS Office 2010) som innehåller språk- och formateringsfel som inte finns i originaltexten. Du ska hitta och rätta felen så att översättningen överensstämmer med originaltexten. Provet håller på i ungefär en timme.

Utarbetande av en not med koppling till arbetsuppgifterna/skriftligt prov på området: Provet ska utvärdera några av de kompetenser som krävs för att utföra en viss profils arbetsuppgifter. Du får kortfattade skriftliga anvisningar som beskriver en specifik situation och du ska skriva en not om olika sätt att hantera situationen. Du gör provet på datorn på ditt språk 2. Kraven för godkänt anges i meddelandet om uttagningsprov.

Intervju om särskild kompetens/områdesrelaterad intervju: Provet ska utvärdera några eller alla kompetenser som krävs för att utföra en viss profils arbetsuppgifter (läs mer i meddelandet om uttagningsprov). Det är en strukturerad intervju som görs av två medlemmar av uttagningskommittén. Intervjun görs på ditt språk 2. Kraven för godkänt anges i meddelandet om uttagningsprov. Intervjun om särskild kompetens/den områdesrelaterade intervjun ska inte blandas ihop med intervjun om allmän kompetens, som också är en strukturerad intervju men gäller de allmänna kompetenserna snarare än specifika arbetsuppgifter. 

Situationsbaserad intervju: exempel: engelska, franska – Intervjun ska bedöma dina allmänna kompetenser genom att fråga dig hur du skulle reagera i en specifik situation. Före intervjun får du en skriftlig uppgift tillsammans med bakgrundsinformation på nätet som du ska läsa in dig på inför övningen. Den situation som beskrivs i uppgiften kommer att diskuteras under intervjun och andra situationer, som inte bygger på uppgiften, kommer också att ingå. Intervjun hålls på nätet med hjälp av ett videokonferensverktyg. Under intervjun får du använda dig av den skriftliga uppgiften och bakgrundsinformationen.

Färdigställande av en text: Provet går ut på att rätta formateringsfel i en översättning. Originaltexten på språk 2 visas på en skärm. Översättningen till språk 1 är en redigeringsbar text som innehåller språk- och formateringsfel som inte finns i originaltexten. Du ska hitta och rätta felen så att översättningen överensstämmer med originaltexten. Du har en timme på dig.

”Case”: exempel: engelskafranska – Det här är ett datorbaserat prov som bygger på ett relevant scenario, där du ställs inför olika problem som ska lösas eller som du ska reagera på, enbart på grundval av det tillgängliga materialet.

Intervju om allmän kompetens: Intervjun ska utvärdera ett antal utvalda allmänna kompetenser, beroende på vilket uttagningsprov och vilken lönegrad du har sökt till (läs mer i meddelandet om uttagningsprov). Du intervjuas i ungefär tio minuter per kompetens. Frågorna är strukturerade så att bedömarna kan bedöma de utvalda allmänna kompetenserna.

 

Handläggare (AD – generalister)

Interaktiva prov: exempel

Resonemangsförmåga:

 • Läsförståelse (bedömer din förmåga att tänka logiskt och förstå text).
 • Tolkning av sifferuppgifter (bedömer din förmåga att tänka logiskt och förstå sifferuppgifter).
 • Logiskt tänkande (bedömer din förmåga att tänka logiskt och förstå samband mellan begrepp som inte innehåller språkliga, rumsliga eller numeriska element).

Exempel från prov i omdömesförmågaProvet bedömer ditt agerande i en arbetssituation – fler exempel: engelskafranskatyska och exempel på bedömning

Situationsbaserad intervju: exempel: engelska, franska – Intervjun ska bedöma dina allmänna kompetenser genom att fråga dig hur du skulle reagera i en specifik situation. Före intervjun får du en skriftlig uppgift tillsammans med bakgrundsinformation på nätet som du ska läsa in dig på inför övningen. Den situation som beskrivs i uppgiften kommer att diskuteras under intervjun och andra situationer, som inte bygger på uppgiften, kommer också att ingå. Intervjun hålls på nätet med hjälp av ett videokonferensverktyg. Under intervjun får du använda dig av den skriftliga uppgiften och bakgrundsinformationen.

Muntlig framställning: exempel – Det här är ett individuellt prov i analys och muntlig framställning där du får hålla en presentation och svara på frågor som gäller en hypotetisk arbetsrelaterad situation. Före provet får du titta på, läsa och analysera alla tillgängliga versioner av en skriftlig uppgift och bakgrundsinformation på nätet för att förbereda dig inför provet. I början av provet får du reda på vilken version av uppgiften som du ska presentera (utan visuella hjälpmedel) och du får svara på frågor. Den muntliga framställningen varar i 20 minuter och testar flera kompetenser enligt meddelandet om uttagningsprov.

”Case”: exempel: engelskafranskatyska – Det här är ett datorbaserat prov som bygger på ett relevant scenario, där du ställs inför olika problem som ska lösas eller som du ska reagera på, enbart på grundval av det tillgängliga materialet.

Intervju om allmän kompetens: Intervjun ska utvärdera ett antal utvalda allmänna kompetenser, beroende på vilket uttagningsprov och vilken lönegrad du har sökt till (läs mer i meddelandet om uttagningsprov). Du intervjuas i ungefär tio minuter per kompetens. Frågorna är strukturerade så att bedömarna kan bedöma de utvalda allmänna kompetenserna.

Intervju för bedömning av motivationen: Skälen till varför man vill arbeta för EU-institutionerna kan vara många och flera aspekter tas därför upp i intervjun: varför man först blev intresserad av ett EU-jobb, kunskaper om och tron på EU:s värderingar, förståelsen för aktuella och framtida utmaningar för EU, förväntningarna på en EU-karriär samt kunskaper om EU och dess historia, institutioner och viktigaste politikområden. Intervjun håller på i cirka 20 minuter och görs av två medlemmar av uttagningskommittén. I intervjun om din EU-motivation testas var och en av aspekterna ovan.

 

Handläggare (AD – specialister)

Interaktiva prov: exempel

Resonemangsförmåga:

 • Läsförståelse (bedömer din förmåga att tänka logiskt och förstå text).
 • Tolkning av sifferuppgifter (bedömer din förmåga att tänka logiskt och förstå sifferuppgifter).
 • Logiskt tänkande (bedömer din förmåga att tänka logiskt och förstå samband mellan begrepp som inte innehåller språkliga, rumsliga eller numeriska element).

Exempel från prov i omdömesförmåga: Provet bedömer ditt agerande i en arbetssituation – fler exempel: engelskafranskatyska och exempel på bedömning

Språkförståelse:exempel på 24 språk – Provet i språkförståelse består av tolv flervalsfrågor som ska bedöma din språkförståelse i fråga om ordförråd, grammatik, meningsbyggnad och stil. Frågorna gäller inte någon specifik institutions, byrås eller avdelnings område. Varje fråga har fyra svarsalternativ, där bara ett är rätt. Du kan få en poäng per fråga. Du får inget poängavdrag för fel svar. Du har 25 minuter på dig att svara på de tolv flervalsfrågorna.  Proven är utformade så att du ska kunna svara på alla frågor inom utsatt tid. Frågorna kräver inga extra kunskaper och bygger enbart på information som finns i texten.

Rollspel: Under provet spelar du en roll i ett samspel med en ”motspelare”. Rollspelet håller på i cirka 15–20 minuter och flera allmänna kompetenser testas. Det är ett möte med motspelaren om en situation. Din motspelare har tränats för sitt uppdrag och kan under mötets gång ge dig ytterligare information, enligt ett halvstrukturerat manus.

Situationsbaserad intervju: exempel: engelska, franska – Intervjun ska bedöma dina allmänna kompetenser genom att fråga dig hur du skulle reagera i en specifik situation. Före intervjun får du en skriftlig uppgift tillsammans med bakgrundsinformation på nätet som du ska läsa in dig på inför övningen. Den situation som beskrivs i uppgiften kommer att diskuteras under intervjun och andra situationer, som inte bygger på uppgiften, kommer också att ingå. Intervjun hålls på nätet med hjälp av ett videokonferensverktyg. Under intervjun får du använda dig av den skriftliga uppgiften och bakgrundsinformationen.

Muntlig framställning: exempel – Det här är ett individuellt prov i analys och muntlig framställning där du får hålla en presentation och svara på frågor som gäller en hypotetisk arbetsrelaterad situation. Före provet får du titta på, läsa och analysera alla tillgängliga versioner av en skriftlig uppgift och bakgrundsinformation på nätet för att förbereda dig inför provet. I början av provet får du reda på vilken version av uppgiften som du ska presentera (utan visuell hjälpmedel) och du får svara på frågor. Den muntliga framställningen varar i 20 minuter och testar flera kompetenser enligt meddelandet om uttagningsprov.

”Case”: engelskafranskatyska – Det här är ett datorbaserat prov som bygger på ett relevant scenario, där du ställs inför olika problem som ska lösas eller som du ska reagera på, enbart på grundval av det tillgängliga materialet.

Intervju om allmän kompetens: Intervjun ska utvärdera ett antal utvalda allmänna kompetenser, beroende på vilket uttagningsprov och vilken lönegrad du har sökt till (läs mer i meddelandet om uttagningsprov). Du intervjuas i ungefär tio minuter per kompetens. Frågorna är strukturerade så att bedömarna kan bedöma de utvalda allmänna kompetenserna.

Områdesrelaterad intervju: Provet ska utvärdera några eller alla kompetenser som krävs för att utföra en viss profils arbetsuppgifter (läs mer i meddelandet om uttagningsprov). Det är en strukturerad intervju som görs av två medlemmar av uttagningskommittén. Intervjun görs på ditt språk 2. Kraven för godkänt anges i meddelandet om uttagningsprov. Intervjun om särskild kompetens/den områdesrelaterade intervjun ska inte blandas ihop med intervjun om allmän kompetens, som också är en strukturerad intervju men gäller de allmänna kompetenserna snarare än specifika arbetsuppgifter.

Skriftligt prov på området: Provet ska utvärdera några av de kompetenser som krävs för att utföra en viss profils arbetsuppgifter. Utifrån en kortfattad beskrivning av en specifik situation ska du beskriva olika sätt att hantera situationen. Du gör provet på datorn på ditt språk 2. Kraven för godkänt anges i meddelandet om uttagningsprov.

Områdesrelaterat prov: Provet omfattar en serie flervalsfrågor som ska testa din kompetens för den specifika profilen. Varje fråga har fyra svarsalternativ, där bara ett är rätt. Läs mer i meddelandet om uttagningsprov och i kallelsen.

 

Juristlingvister (AD)

Interaktiva prov: exempel

Resonemangsförmåga:

 • Läsförståelse (bedömer din förmåga att tänka logiskt och förstå text).
 • Tolkning av sifferuppgifter (bedömer din förmåga att tänka logiskt och förstå sifferuppgifter).
 • Logiskt tänkande (bedömer din förmåga att tänka logiskt och förstå samband mellan begrepp som inte innehåller språkliga, rumsliga eller numeriska element).

Exempel från prov i omdömesförmågaProvet bedömer ditt agerande i en arbetssituation – fler exempel: engelskafranskatyska och exempel på bedömning

Språkförståelse:exempel på 24 språk – Provet i språkförståelse består av tolv flervalsfrågor som ska bedöma din språkförståelse i fråga om ordförråd, grammatik, meningsbyggnad och stil. Frågorna gäller inte någon specifik institutions, byrås eller avdelnings område. Varje fråga har fyra svarsalternativ, där bara ett är rätt. Du kan få en poäng per fråga. Du får inget poängavdrag för fel svar. Du har 25 minuter på dig att svara på de tolv flervalsfrågorna.  Proven är utformade så att du ska kunna svara på alla frågor inom utsatt tid. Frågorna kräver inga extra kunskaper och bygger enbart på information som finns i texten.

Översättning: exempel: tyska, engelska, spanska, franska, italienska

Sammanfattning:exempel – I det här provet får du en text på språk 3 som du ska sammanfatta på språk 1 (uttagningsprovets språk). Du har cirka två timmar på dig att sammanfatta texten på dator och du får inte använda några ordböcker.

Situationsbaserad intervju: exempel: engelska, franska – Intervjun ska bedöma dina allmänna kompetenser genom att fråga dig hur du skulle reagera i en specifik situation. Före intervjun får du en skriftlig uppgift tillsammans med bakgrundsinformation på nätet som du ska läsa in dig på inför övningen. Den situation som beskrivs i uppgiften kommer att diskuteras under intervjun och andra situationer, som inte bygger på uppgiften, kommer också att ingå. Intervjun hålls på nätet med hjälp av ett videokonferensverktyg. Under intervjun får du använda dig av den skriftliga uppgiften och bakgrundsinformationen.

Intervju om allmän kompetens: Intervjun ska utvärdera ett antal utvalda allmänna kompetenser, beroende på vilket uttagningsprov och vilken lönegrad du har sökt till (läs mer i meddelandet om uttagningsprov). Du intervjuas i ungefär tio minuter per kompetens. Frågorna är strukturerade så att bedömarna kan bedöma de utvalda allmänna kompetenserna.

 

Översättare (AD)

Interaktiva prov: exempel

Resonemangsförmåga:

 • Läsförståelse (bedömer din förmåga att tänka logiskt och förstå text).
 • Tolkning av sifferuppgifter (bedömer din förmåga att tänka logiskt och förstå sifferuppgifter).
 • Logiskt tänkande (bedömer din förmåga att tänka logiskt och förstå samband mellan begrepp som inte innehåller språkliga, rumsliga eller numeriska element).

Exempel från prov i omdömesförmågaProvet bedömer ditt agerande i en arbetssituation – fler exempel: engelskafranskatyska och exempel på bedömning

Översättningexempel på 24 språk

Granskningexempel – Du får granska en text som har översatts från språk 2 till språk 1.

Språkförståelse: exempel på 24 språk – Provet i språkförståelse består av tolv flervalsfrågor som ska bedöma din språkförståelse i fråga om ordförråd, grammatik, meningsbyggnad och stil. Frågorna gäller inte någon specifik institutions, byrås eller avdelnings område. Varje fråga har fyra svarsalternativ, där bara ett är rätt. Du kan få en poäng per fråga. Du får inget poängavdrag för fel svar. Du har 25 minuter på dig att svara på de tolv flervalsfrågorna.  Proven är utformade så att du ska kunna svara på alla frågor inom utsatt tid. Frågorna kräver inga extra kunskaper och bygger enbart på information som finns i texten.

Situationsbaserad intervju: exempel: engelska, franska – Intervjun ska bedöma dina allmänna kompetenser genom att fråga dig hur du skulle reagera i en specifik situation. Före intervjun får du en skriftlig uppgift tillsammans med bakgrundsinformation på nätet som du ska läsa in dig på inför övningen. Den situation som beskrivs i uppgiften kommer att diskuteras under intervjun och andra situationer, som inte bygger på uppgiften, kommer också att ingå. Intervjun hålls på nätet med hjälp av ett videokonferensverktyg. Under intervjun får du använda dig av den skriftliga uppgiften och bakgrundsinformationen.

Muntlig framställning: exempel – Det här är ett individuellt prov i analys och muntlig framställning där du får hålla en presentation och svara på frågor som gäller en hypotetisk arbetsrelaterad situation. Före provet får du titta på, läsa och analysera alla tillgängliga versioner av en skriftlig uppgift och bakgrundsinformation på nätet för att förbereda dig inför provet. I början av provet får du reda på vilken version av uppgiften som du ska presentera (utan visuell hjälpmedel) och du får svara på frågor. Den muntliga framställningen varar i 20 minuter och testar flera kompetenser enligt meddelandet om uttagningsprov.

Språkfärdighet på språk 1: exempel – Det här provet i språk 1 är ett prov med flervalsfrågor med upp till 25 enskilda frågor. Varje fråga har fyra svarsalternativ, där bara ett är rätt (A, B, C eller D). Du har 25 minuter på dig att göra provet. Frågorna kan gälla följande färdigheter: grammatik, ordförståelse, idiomatisk språkanvändning, stavning och kommatering.

 

Tolkar (AD)

Interaktiva prov: exempel

Resonemangsförmåga:

 • Läsförståelse (bedömer din förmåga att tänka logiskt och förstå text).
 • Tolkning av sifferuppgifter (bedömer din förmåga att tänka logiskt och förstå sifferuppgifter).
 • Logiskt tänkande (bedömer din förmåga att tänka logiskt och förstå samband mellan begrepp som inte innehåller språkliga, rumsliga eller numeriska element).

Muntlig framställning: exempel – Det här är ett individuellt prov i analys och muntlig framställning där du får hålla en presentation och svara på frågor som gäller en hypotetisk arbetsrelaterad situation. Före provet får du titta på, läsa och analysera alla tillgängliga versioner av en skriftlig uppgift och bakgrundsinformation på nätet för att förbereda dig inför provet. I början av provet får du reda på vilken version av uppgiften som du ska presentera (utan visuell hjälpmedel) och du får svara på frågor. Den muntliga framställningen varar i 20 minuter och testar flera kompetenser enligt meddelandet om uttagningsprov.

 

Kontraktsanställda/Cast Permanent

Resonemangsförmåga:
För tjänstegrupperna I, II och III, se avsnitten om assistenter (AST-SC) eller assistenter (AST).
För tjänstegrupp IV, se avsnittet om handläggare (AD – generalister).

Bedömning av kompetenser: I ett prov med datorbaserade flervalsfrågor utvärderas dina kunskaper på den specifika profilens område. Läs mer i inbjudan att lämna intresseanmälan.
I kompetensprovet för kontraktsanställda ingår 25 flervalsfrågor som ska testa din kompetens för den specifika profilen. Frågorna i kompetensprovet har koppling till de arbetsuppgifter som beskrivs i inbjudan att lämna intresseanmälan. De gäller inte någon specifik institutions, byrås eller avdelnings område. Varje fråga har fyra svarsalternativ, där bara ett är rätt.  Du kan få en poäng per fråga. Du får inget poängavdrag för fel svar. Du har 50 minuter på dig att svara på de 25 flervalsfrågorna.  Proven är utformade så att du ska kunna svara på alla frågor inom utsatt tid. Kompetensproven görs på ditt språk 2. För att få godkänt måste du få 13 av 25 poäng i proven för tjänstegrupperna II och III. För tjänstegrupp IV krävs 16 av 25 poäng. Den här typen av prov gäller för följande profiler:

Finans: frågor om finansiella förfaranden och räkenskapsförvaltning, analys och rådgivning (revisioner och kontroller) som också kan omfatta ekonomiska teorier och verktyg för att följa och analysera ekonomiska och finansiella trender, uppgifter och förändringar.
Projekt- och programförvaltning: frågor om projekt- och programförvaltning (t.ex. planering, övervakning och utvärdering) som också omfattar finansiella aspekter, kommunikation och kvalitetssäkring.
Sekreterare/kontorspersonal: frågor om sekretariats- och kontorsuppgifter som att organisera möten, förbereda tjänsteresor, hantera dokument och mejl, sortera post och sköta möteskalendrar. Grundläggande kunskaper i MS Office testas också.
Administration/personalförvaltning: i första hand frågor om personalförvaltning och fortbildning.
Kommunikation: frågor om praktiska verktyg, t.ex. presentationer, faktablad, webbmaterial och sociala medier samt om projektförvaltningsaspekter som att ta fram och genomföra kommunikationsstrategier.
Politikfrågor/EU:s politik: frågor om politikområden (både allmänt och på EU-nivå), som även kan omfatta juridik och ekonomi.
Juridik: frågor om EU-rätt och nationell och internationell rätt som även kan omfatta politik och ekonomi.
Informations- och kommunikationsteknik (IKT): frågor om IKT, t.ex. programmeringsspråk, som Java, Visual Basic, Visual C#, hantering av användarmiljöer (t.ex. Windows och Unix) och administration av nätverk och telekommunikationer.
Barnomsorgspersonal: frågor som rör barnomsorg på fritids (inom- och utomhus) för barn i åldern 3,5–14 år och förskoleverksamhet och omsorg på daghem för barn i åldern 0–3 år.
Utbildningspsykologerfrågor som gäller olika aspekter, t.ex. samordning av verksamheten och personalen inom daghem och fritids, barnens livskvalitet och interaktion med föräldrarna samt utveckling och uppföljning av pedagogiska styrdokument (inkl. fortbildning).

Språkförståelse: det är ett prov med flervalsfrågor som ska bedöma din förståelse av ditt språk 2 (engelska, franska eller tyska) i fråga om ordförråd, grammatik, meningsbyggnad och stilnivå.
Provet i språkförståelse för kontraktsanställda omfattar 12 flervalsfrågor som ska testa din förståelse av ditt språk 2 (engelska, franska eller tyska) i fråga om ordförråd, grammatik, meningsbyggnad och stilnivå. Frågorna gäller inte någon specifik institutions, byrås eller avdelnings område. Varje fråga har fyra svarsalternativ, där bara ett är rätt. Du kan få en poäng per fråga. Du får inget poängavdrag för fel svar. Du har 30 minuter på dig att svara på de tolv flervalsfrågorna.  Proven är utformade så att du ska kunna svara på alla frågor inom utsatt tid. Godkänt är 6 av 12 poäng för tjänstegrupp III och 7 av 12 poäng för tjänstegrupp IV.

Den här typen av prov gäller för följande profiler:
Översättare/Korrekturläsareett prov för att bedöma dina kunskaper i språk 2 (engelska, franska eller tyska) i fråga om ordförråd, grammatik, meningsbyggnad och stilnivå. Frågorna kräver inga extra kunskaper och bygger enbart på information som finns i texten.

Alla prov är datorbaserade och du gör dem vid ett och samma tillfälle i ett provcentrum som du själv har valt (bland tillgängliga provcentrum). Du får en länk till listan med provcentrum i kallelsen.
 

För profilen Manuellt arbete och administrativt stöd: det finns inga kompetensprov eller språkförståelse utan bara prov i resonemangsförmåga.