Staże

Jesteś ciekawy, jak wygląda praca w instytucjach UE? Zgłoś się na staż!

Dzięki stażom w instytucjach UE co roku ok. 1 200 młodych ludzi ma okazję doskonalić umiejętności zawodowe, rozwijać swoje predyspozycje oraz pogłębiać wiedzę o Unii. Staże dla młodych absolwentów uczelni wyższych organizuje większość instytucji UE, trwają one z reguły od trzech do pięciu miesięcy.

Staże, których zakres tematyczny jest bardzo szeroki, są wyjątkową okazją, aby na własne oczy przekonać się, jak działa UE. Zakres zadań zależy przede wszystkim od tego, do jakiego działu zostanie przypisany stażysta. Działy, które przyjmują stażystów, zajmują się między innymi prawem konkurencji, zasobami ludzkimi, polityką ochrony środowiska czy komunikacją społeczną.

Nabór na staże prowadzą bezpośrednio poszczególne instytucje i agencje UE. Dostępne oferty można zobaczyć poniżej.

 


Aktualne procedury naboru: 15/03/2018
Termin: 15/05/2018 - 00:00(czasu brukselskiego)
Lokalizacja: Bruksela (Belgia), Luksemburg (Luksemburg), Strasburg (Francja)
Instytucja/agencja: Parlament Europejski
Typ umowy o pracę: Stażysta

 

Celem stypendiów im. Roberta Schumana dla absolwentów uczelni wyższych jest umożliwienie stażystom uzupełnienia wiedzy nabytej podczas studiów oraz zapoznania się z działalnością Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego.

Kto może się zgłosić: Absolwenci uczelni wyższych, którzy są obywatelami państwa członkowskiego UE lub państwa ubiegającego się o członkostwo i którzy w dniu rozpoczęcia stażu mają ukończone 18 lat. Kandydaci powinni bardzo dobrze znać jeden z języków urzędowych Unii Europejskiej. Nie są przyjmowane zgłoszenia kandydatów, którzy wcześniej skorzystali z możliwości odbycia stażu lub wykonywania pracy za wynagrodzeniem przez okres dłuższy niż cztery kolejne tygodnie, w przypadku gdy koszty tego stażu lub pracy były pokrywane z budżetu Unii Europejskiej.

Czas trwania: 5 miesięcy

Staż odpłatny: Tak – około 1 200 euro 

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 marca i 1 października 

Aktualne procedury naboru: 15/03/2018
Termin: 15/05/2018 - 00:00(czasu brukselskiego)
Lokalizacja: Luksemburg (Luksemburg)
Instytucja/agencja: Parlament Europejski
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże w dziedzinie tłumaczeń pisemnych przeznaczone są wyłącznie dla posiadaczy dyplomów uniwersytetów lub szkół wyższych. Ich celem jest umożliwienie stażystom uzupełnienia wiedzy nabytej podczas studiów oraz zapoznania się z działalnością Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego.

Kto może się zgłosić: Absolwenci uczelni wyższych, którzy są obywatelami państwa członkowskiego UE lub państwa ubiegającego się o członkostwo i którzy w dniu rozpoczęcia stażu mają ukończone 18 lat. Kandydaci powinni biegle władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej lub kraju kandydującego oraz bardzo dobrze znać dwa inne języki urzędowe Unii Europejskiej. Nie są przyjmowane zgłoszenia kandydatów, którzy wcześniej skorzystali z możliwości odbycia stażu lub wykonywania pracy za wynagrodzeniem przez okres dłuższy niż cztery kolejne tygodnie, w przypadku gdy koszty tego stażu lub pracy były pokrywane z budżetu Unii Europejskiej.

Czas trwania: 3 miesiące (w wyjątkowych przypadkach staż może zostać przedłużony, maksymalnie o 3 miesiące)

Staż odpłatny: Tak – około 1 300 euro 

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 października 

 

Aktualne procedury naboru: 15/03/2018
Termin: 15/05/2018 - 00:00(czasu brukselskiego)
Lokalizacja: Luksemburg (Luksemburg)
Instytucja/agencja: Parlament Europejski
Typ umowy o pracę: Stażysta

Parlament Europejski oferuje możliwość odbycia stażu w dziedzinie tłumaczeń pisemnych. Przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia szkoły średniej uprawniający do wstępu do szkoły wyższej albo którzy odbyli studia wyższe lub mają równorzędne wykształcenie techniczne. Staże te przeznaczone są przede wszystkim dla kandydatów, którzy muszą odbyć staż w ramach swojego programu studiów.

Kto może się zgłosić: Obywatele państwa członkowskiego UE lub państwa ubiegającego się o członkostwo, którzy w dniu rozpoczęcia stażu mają ukończone 18 lat. Kandydaci powinni biegle władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej lub kraju kandydującego oraz bardzo dobrze znać dwa inne języki urzędowe Unii Europejskiej. Nie są przyjmowane zgłoszenia kandydatów, którzy wcześniej skorzystali z możliwości odbycia stażu lub wykonywania pracy za wynagrodzeniem przez okres dłuższy niż cztery kolejne tygodnie, w przypadku gdy koszty tego stażu lub pracy były pokrywane z budżetu Unii Europejskiej.

Czas trwania: 3 miesiące (w wyjątkowych przypadkach staż może zostać przedłużony, maksymalnie o 3 miesiące)

Staż odpłatny: Tak – około 300 euro 

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 października 


Lokalizacja: Helsinki (Finlandia)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Co roku maksymalnie 20 absolwentów może odbyć staż o tematyce obejmującej takie dziedziny nauki jak chemia, toksykologia, biologia, wiedza o środowisku i technologie środowiskowe, a także zdobyć doświadczenie w pełnieniu zadań administracyjnych w obszarach takich jak prawo, komunikacja, finanse, zasoby ludzkie oraz technologie informacyjno-komunikacyjne.

Kto może się zgłosić: Absolwenci uczelni wyższych będący obywatelami państw członkowskich UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein)

Czas trwania: Od 3 do 6 miesięcy 

Staż płatny: Tak, około 1 300 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: W marcu i we wrześniu

 


Lokalizacja: London (United Kingdom)
Instytucja/agencja: (EMA) Europejska Agencja Leków
Typ umowy o pracę: Stażysta

Europejska Agencja Leków (EMA) oferuje staże dla absolwentów szkół wyższych u progu kariery zawodowej. Staże stanowią doskonałą okazję do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego oraz wiedzy na temat funkcjonowania EMA oraz jej roli w działaniach UE i sieci europejskich instytucji nadzorujących leki.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjat)

Czas trwania: Od 6 do 18 miesięcy 

Staż płatny: Tak, około 1 550 GBP miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: W kwietniu i październiku


Lokalizacja: Valenciennes (Francja)
Typ umowy o pracę: Stażysta

ERA odgrywa ważną rolę w tworzeniu jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Swoją pracą stażyści pomagają osiągnąć ten ambitny cel. Stażyści, pod okiem najlepszych specjalistów, uczestniczą w projektach powiązanych z ich wykształceniem. Środowisko pracy jest przyjazne, otwarte i motywujące do działania.

Kto może się zgłosić: Absolwenci uczelni wyższych (minimum studia 3-letnie), którzy posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego oraz innego języka (w przypadku obywateli UE musi to być jeden z języków urzędowych UE)

Czas trwania: Od 3 do 5 miesięcy 

Staż płatny: Tak, około 1 200 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 marca i 1 października


Lokalizacja: Bruksela (Belgia), Grange (Irlandia), Luksemburg (Luksemburg)
Instytucja/agencja: Komisja Europejska
Typ umowy o pracę: Stażysta

Program staży Komisji Europejskiej jest skierowany do absolwentów uczelni wyższych z całego świata.

Zakres tematyczny staży jest bardzo szeroki. Są one wyjątkową okazją, aby na własne oczy przekonać się, w jaki sposób działają instytucje UE. Rodzaj wykonywanych obowiązków zależy w dużej mierze od działu. Działy przyjmujące stażystów zajmują się prawem konkurencji, zasobami ludzkimi, polityką ochrony środowiska, komunikacją i wieloma innymi dziedzinami.

Stażystom powierza się zadania podobne do tych, które wykonują nowo zatrudnieni absolwenci studiów wyższych. W praktyce oznacza to na przykład organizację pracy grup roboczych i spotkań, opracowywanie zestawień informacyjnych i dokumentów, przygotowywanie sprawozdań i odpowiadanie na zapytania, jak również udział w zebraniach działów i innych spotkaniach. Niektóre zadania są charakterystyczne dla konkretnych działów określonych instytucji – prawnicy w Komisji zajmują się innymi zagadnieniami niż ekonomiści z Trybunału Obrachunkowego lub urzędnicy o profilu ogólnym w Parlamencie.

Kto może się zgłosić: Absolwenci studiów dowolnego kierunku, pod warunkiem że już uzyskali dyplom (jeśli dyplom nie został jeszcze wydany, z reguły wystarczy wykaz zaliczeń). Posiadanie obywatelstwa UE nie jest konieczne (niewielka część miejsc jest przeznaczona dla stażystów z krajów spoza UE). Jednak z reguły wymagana jest znajomość dwóch języków UE. Doświadczenie zawodowe i studia podyplomowe są atutem, ale nie są niezbędne.

Czas trwania: 5 miesięcy

Staż odpłatny: Tak – 1 176,83 euro od 1 marca 2018 r. i zwrot kosztów podróży

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 marca i 1 października 


Lokalizacja: Parma (Italy)
Typ umowy o pracę: Stażysta

EFSA oferuje staże płatne oraz bezpłatne wizyty studyjne dla utalentowanych, wysoko wykwalifikowanych młodych osób u progu kariery zawodowej w różnych dziedzinach.

Kto może się zgłosić: Absolwenci uczelni wyższych, którzy są obywatelami państw członkowskich UE, państw EFTA oraz krajów korzystających z unijnego programu pomocy przedakcesyjnej

Czas trwania: Od 5 do 12 miesięcy 

Staż płatny: Tak

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów


Lokalizacja: Luksemburg (Luksemburg)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże przeznaczone są w pierwszym rzędzie dla młodych absolwentów studiów z zakresu tłumaczenia konferencyjnego, których kombinacja językowa jest szczególnie interesująca dla Dyrekcji Tłumaczeń Konferencyjnych. Staż daje młodym tłumaczom konferencyjnym możliwość doskonalenia się w sztuce tłumaczenia, w szczególności tłumaczenia prawniczego, pod okiem doświadczonych kolegów. Zadania obejmują przygotowanie do tłumaczenia rozpraw, pracę nad terminologią oraz tłumaczenie kabinowe.

Kto może się zgłosić: Młodzi tłumacze konferencyjni posiadający dyplom w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych i znający język francuski w stopniu umożliwiającym czytanie tekstów.

Czas trwania: 10–12 tygodni

Aktualne procedury naboru: 01/02/2018
Termin: 15/04/2018 - 00:00(czasu brukselskiego)
Lokalizacja: Luksemburg (Luksemburg)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oferuje co roku ograniczoną liczbę płatnych staży trwających pięć miesięcy. Staże odbywają się głównie w Dyrekcji Tłumaczeń Prawniczych, w Dyrekcji Badań i Dokumentacji, w Dyrekcji ds. Komunikacji, w Dyrekcji ds. Protokołu i Wizyt, w biurze doradcy prawnego ds. administracyjnych, w sekretariacie Sądu i w Dyrekcji Tłumaczeń Konferencyjnych.

Kto może się zgłosić: Absolwenci wydziałów prawa lub politologii (specjalizacja prawo) znający język francuski.

Czas trwania: 5 miesięcy

Staż płatny: Tak – około 1 120 euro miesięcznie 

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 marca i 1 października 


Aktualne procedury naboru: 01/04/2018
Termin: 31/05/2018 - 00:00(czasu brukselskiego)
Lokalizacja: Luksemburg (Luksemburg)
Instytucja/agencja: Trybunał Obrachunkowy

Europejski Trybunał Obrachunkowy trzy razy do roku oferuje możliwość odbycia staży w dziedzinach powiązanych z jego działalnością.

Kto może się zgłosić: Obywatele UE, którzy posiadają uznawany dyplom uczelni wyższej lub którzy ukończyli co najmniej cztery semestry studiów uniwersyteckich na kierunku, który pokrywa się z obszarem działalności Trybunału (audyt, budżet, rachunkowość, administracja, zasoby ludzkie, tłumaczenia pisemne, komunikacja, stosunki międzynarodowe, prawo).

Czas trwania: 3, 4 lub 5 miesięcy

Staż płatny: Tak – około 1 100 euro (w zależności od dostępnych środków budżetowych)

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 lutego, 1 maja i 1 września


Aktualne procedury naboru: 03/01/2018
Termin: 31/03/2018 - 00:00(czasu brukselskiego)
Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny dwa razy do roku organizuje staże dla absolwentów uczelni wyższych. Stażyści dowiadują się, jak funkcjonuje EKES i jakie realizuje zadania. Nabywają również doświadczenie zawodowe w wielokulturowym środowisku.

Kto może się zgłosić: Absolwenci szkół wyższych będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw spoza UE (przewidziano dla nich określony limit miejsc)

Czas trwania: 5 miesięcy

Staż płatny: Tak – około 1 170 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: 16 lutego i 16 września

Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oferuje czasami krótkie staże niepłatne. Są one dostępne bez ograniczeń wiekowych.

Kto może się zgłosić: Studenci szkół wyższych oraz absolwenci, którzy niedawno uzyskali dyplom

Czas trwania: Od 1 do 3 miesięcy

Staż płatny: Nie

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów


Lokalizacja: Non-EU cities
Typ umowy o pracę: Stażysta

Już od wielu lat UE oferuje młodym ludziom możliwość odbycia staży w swoich delegaturach UE na całym świecie. Oferta ta jest przede wszystkim skierowana do studentów i młodych absolwentów uczelni wyższych. Staże mają charakter ściśle edukacyjny – delegatury nie zawierają ze stażystami żadnego rodzaju umów o pracę.

Kto może się zgłosić: W zależności od ich rodzaju staże w delegaturach UE są przeznaczone dla obywateli UE, obywateli krajów kandydujących, które zakończyły negocjacje akcesyjne, oraz obywateli kraju, w którym znajduje się delegatura. Kandydaci ubiegający się o staże płatne muszą być absolwentami uniwersytetów lub równoważnych uczelni wyższych i posiadać co najmniej dyplom licencjata. Kandydaci ubiegający się o staże niepłatne wymagane w ramach programu studiów muszą być studentami trzeciego, czwartego lub piątego roku uniwersytetu lub innej uczelni wyższej. Stażyści muszą posługiwać się językiem roboczym delegatury UE. Znajomość języka urzędowego kraju, w którym znajduje się delegatura, jest dodatkowym atutem.

Czas trwania: Od 9 do 18 miesięcy

Staż płatny: Tak, przy czym dotyczy to młodych absolwentów uczelni wyższych, o doświadczeniu zawodowym krótszym niż rok. Studentom już mieszkającym i studiującym w kraju, w którym znajduje się delegatura, oferowany jest staż niepłatny w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych.


Aktualne procedury naboru: 01/10/2017
Termin: 31/03/2018 - 00:00(czasu brukselskiego)
Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Instytucja/agencja: Komitet Regionów
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staż w KR-ze daje możliwość pracy w samym sercu dynamicznego zgromadzenia politycznego. Stażyści dowiadują się, jakie są cele KR-u i jakie prowadzi on działania na rzecz integracji europejskiej. Każdy stażysta jest przydzielany do konkretnego departamentu KR-u. Rodzaj wykonywanej pracy zależy w znacznej mierze od działu. Niektóre działy zajmują się głównie polityką, a inne mają charakter bardziej administracyjny. Rodzaj zadań przydzielanych stażystom odpowiada ogólnie zakresowi kompetencji unijnych urzędników o krótkim stażu pracy (grupa zaszeregowania AD5).

Kto może się zgłosić: Absolwenci uczelni wyższych z państw członkowskich UE lub krajów o oficjalnym statusie państwa kandydującego, którzy biegle władają jednym z języków urzędowych UE oraz posługują się w stopniu zadowalającym jednym z języków roboczych instytucji UE (francuskim lub angielskim).

Czas trwania: 5 miesięcy

Staż płatny: Tak – około 1 000 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: 16 lutego i 16 września

Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Instytucja/agencja: Komitet Regionów
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże w KR-ze polegają na realizacji konkretnego projektu. Jednocześnie stażyści mają wyjątkową możliwość bezpośredniego zapoznania się z działalnością KR-u. Staż jest okazją do poznania od podszewki pracy poszczególnych departamentów KR-u oraz do zdobycia doświadczenia praktycznego. Stażyści pracują w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku.

Kto może się zgłosić: Obywatele UE lub krajów o oficjalnym statusie państwa kandydującego, którzy uzyskali co najmniej dyplom licencjata.

Czas trwania: Od 1 do 4 miesięcy (w zależności od dostępności zasobów staż może zostać przedłużony do 6 miesięcy)

Staż płatny: Nie

Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Instytucja/agencja: Komitet Regionów
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże mają dwojaki cel: skorzystanie przez KR z wiedzy i doświadczenia zainteresowanych stron na potrzeby kształtowania polityki, a jednocześnie przekazanie urzędnikom administracji terytorialnej praktycznych informacji na temat prac KR-u. Stażyści zdobywają ogólną wiedzę o tym, jak dzięki pracom KR-u realizowane są cele europejskiej współpracy i integracji. Mają również możliwość pracy w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym.

Kto może się zgłosić: Urzędnicy administracji lokalnej, regionalnej i centralnej z państw członkowskich UE lub z krajów o oficjalnym statusie państwa kandydującego. Kandydaci powinni pracować zawodowo na stanowisku o zakresie obowiązków odpowiadającym kompetencjom urzędnika UE o profilu ogólnym.

Czas trwania: Od 1 do 4 miesięcy (staż może zostać przedłużony do 6 miesięcy)

Staż płatny: Nie. Stażysta pobiera wynagrodzenie od instytucji, która go wydelegowała.

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów


Termin: 31/03/2018 - 23:59(czasu brukselskiego)
Lokalizacja: Bruksela (Belgia), Strasburg (Francja)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oferuje staże skierowane do absolwentów uniwersytetów lub uczelni wyższych, którzy są żywo zainteresowani administracją publiczną Unii Europejskiej, a w szczególności tematyką relacji między administracją UE a obywatelami.

Celem staży jest praktyczne zaznajomienie świeżo upieczonych absolwentów uczelni wyższych z działalnością Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Stażyści mają możliwość uzupełnienia swojej wiedzy i rozwinięcia umiejętności nabytych podczas studiów. Do zadań powierzanych stażystom, w zależności od programu stażu, należą: asystowanie przy rozpatrywaniu skarg, pomoc w kontaktach z mediami i działaniach komunikacyjnych, praca nad projektami informatycznymi i zbieranie informacji potrzebnych w działalności Rzecznika. Stażyści pracują pod bezpośrednim nadzorem urzędnika lub pracownika zatrudnionego w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zazwyczaj jest to kierownik działu lub osoba na równoważnym stanowisku.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE lub państw kandydujących, posiadający stopień naukowy lub dyplom ukończenia co najmniej trzyletnich studiów wyższych w jednej z następujących dziedzin: politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, europejska administracja publiczna, zasoby ludzkie, prawo, audyt i ekonomia.

Czas trwania: Od 4 do 8 miesięcy (w zależności od wyników)

Staż płatny: Tak – około 1 300 euro miesięcznie w Brukseli i około 1 500 euro miesięcznie w Strasburgu

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 stycznia i 1 września


Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) oferuje osobom, które niedawno ukończyły studia wyższe, możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej na uczelni, w tym zwłaszcza w dziedzinie, której dotyczyła ich specjalizacja. Staże umożliwiają stażystom nabycie praktycznej wiedzy na temat codziennej działalności EIOD oraz na temat ochrony danych.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE, którzy ukończyli studia wyższe pierwszego stopnia (trzy lata kształcenia uniwersyteckiego) i uzyskali dyplom licencjata lub jego ekwiwalent.

Czas trwania: 5 miesięcy 

Staż płatny: Tak – około 950 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 marca i 1 października


Termin: 01/04/2018 - 12:00(czasu brukselskiego)
Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Instytucja/agencja: Rada Unii Europejskiej
Typ umowy o pracę: Pracownik zatrudniony na czas określony

Sekretariat Generalny Rady oferuje co roku ok. 20 niepłatnych staży. Są one przeznaczone dla studentów trzeciego, czwartego lub piątego roku, którzy w ramach studiów muszą odbyć obowiązkową praktykę.

Kto może się zgłosić: Obywatele UE oraz obywatele krajów kandydujących, które zakończyły negocjacje akcesyjne z UE.

Czas trwania: Od 2 do 5 miesięcy 

Staż płatny: Nie

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 lutego i 1 września

Aktualne procedury naboru: 15/01/2018
Termin: 15/03/2018 - 12:00(czasu brukselskiego)
Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Instytucja/agencja: Rada Unii Europejskiej
Typ umowy o pracę: Stażysta

Co roku Sekretariat Generalny Rady oferuje obywatelom UE ok. 100 płatnych staży. Stażyści są kierowani do poszczególnych departamentów, gdzie dołączają do konkretnego zespołu. Do ich zakresu obowiązków może należeć: uczęszczanie na spotkania grup roboczych, sporządzanie protokołów, tłumaczenie dokumentów lub prace przygotowawcze i zbieranie informacji na dany temat. Stażyści realizują również program szkoleniowy, w ramach którego uczestniczą w konferencjach i odwiedzają inne instytucje UE w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu.

Kto może się zgłosić: Obywatele UE, którzy ukończyli (lub ukończą przed terminem składania wniosków) co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia i uzyskają odpowiedni dyplom lub równoważne zaświadczenie.

Czas trwania: 5 miesięcy 

Staż płatny: Tak – około 1 150 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 lutego i 1 września


Lokalizacja: Cologne (Germany)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Agencja oferuje staże we wszystkich dziedzinach, zarówno dla studentów uczelni wyższych, jak i absolwentów, którzy niedawno ukończyli studia. Staże stanowią doskonałą okazję do zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania agencji i jej roli w działaniach Unii Europejskiej.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich EASA lub krajów mających status obserwatora w zarządzie EASA, których wykształcenie może być cenne dla działalności Agencji

Czas trwania: 12 miesięcy 

Staż płatny: Tak

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów


Lokalizacja: Geel (Belgium), Ispra (Włochy), Karlsruhe (Niemcy), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Instytucja/agencja: Joint Research Centre
Typ umowy o pracę: Stażysta

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) oferuje stażystom doskonałe warunki do prowadzenia multidyscyplinarnych badań w wielokulturowym środowisku. Organizujemy dwa rodzaje staży:

1. staże w trakcie pisania pracy dyplomowej;

2. staże po ukończeniu uczelni wyższej (lub studiów równoważnych), w ciągu 5 lat od uzyskania ostatniego dyplomu uniwersyteckiego.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE, państw kandydujących objętych strategią przedakcesyjną lub innych państw wnoszących wkład finansowy w program ramowy.

Czas trwania: Od 3 do 5 miesięcy 

Staż płatny: Tak – w zależności od miejsca rekrutacji

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów


Lokalizacja: Barcelona (Spain), Other EU cities

Celem programu staży organizowanych przez Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) jest szerzenie wiedzy na temat roli F4E w projekcie ITER i w kontekście europejskim, jak też ogólne propagowanie i przybliżanie tych zagadnień. Staże w dziedzinie inżynierii atomowej, fizyki, administracji i komunikacji są skierowane do absolwentów szkół wyższych.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE lub Szwajcarii, którzy posiadają dyplom ukończenia co najmniej trzyletnich studiów wyższych (co najmniej dyplom licencjata) oraz bardzo dobrze władają językiem angielskim.

Czas trwania: Od 4 do 9 miesięcy

Staż płatny: Tak – około 1 000 euro miesięcznie oraz zwrot kosztów podróży

Terminy rozpoczęcia stażu: Październik

 


Lokalizacja: Lisbon (Portugal)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże w EMCDDA mają umożliwić uczestnikom zdobycie praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania agencji europejskiej.

Kto może się zgłosić: Absolwenci uczelni wyższych, którzy są obywatelami państw członkowskich UE, a także Norwegii i Turcji

Czas trwania: Od 3 do 8 miesięcy 

Staż płatny: W zależności od dostępnych środków budżetowych

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów


Lokalizacja: Heraklion (Greece)
Typ umowy o pracę: Stażysta

W ramach organizowanych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) staży entuzjastycznie nastawieni absolwenci uczelni wyższych dzielą się z pracownikami agencji świeżym spojrzeniem na wiele kwestii i aktualną wiedzą akademicką. Dzięki temu ENISA może jeszcze lepiej realizować swoje codzienne zadania.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, którzy ukończyli studia wyższe pierwszego stopnia i uzyskali dyplom licencjata lub jego ekwiwalent.

Czas trwania: Od 3 do 12 miesięcy 

Staż płatny: Tak – około 1 000 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów


Lokalizacja: Torrejon de Ardoz (Spain)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże w Satcen mają pomóc stażystom zdobyć praktyczne doświadczenie i wiedzę na temat codziennej działalności centrum. Z kolei praca stażystów i ich aktualna wiedza akademicka mają stanowić cenny wkład w realizację konkretnych zadań prowadzonych w centrum.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE oraz państw trzecich, które podpisały załącznik dotyczący przepisów w sprawie uczestnictwa państw trzecich w działalności Satcenu

Czas trwania: Od 2 do 6 miesięcy (staż może zostać przedłużony do 12 miesięcy)

Staż płatny: Tak, około 1 000 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów


Lokalizacja: Frankfurt (Germany)
Instytucja/agencja: Europejski Bank Centralny
Typ umowy o pracę: Stażysta

Program staży w Europejskim Banku Centralnym (EBC) umożliwia stażystom praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Dzięki stażom mogą oni lepiej zrozumieć, na czym polega praca w instytucji europejskiej. Stażyści dowiadują się, jak działa EBC, i swoją pracą wnoszą wkład w realizację jego misji. Zadania są wykonywane pod kierunkiem opiekuna i różnią się w zależności od działu. Stażyści zajmują się między innymi zbieraniem materiałów, sporządzaniem wstępnej wersji sprawozdań, przygotowywaniem zestawień danych statystycznych czy wykonywaniem zadań operacyjnych. Mogą także uczestniczyć w opracowywaniu doraźnych analiz.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE lub krajów przystępujących, którzy ukończyli co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia (dyplom licencjata).

Czas trwania: Od 3 do 6 miesięcy (staż może zostać jednokrotnie przedłużony, łącznie do 12 miesięcy)

Staż płatny: Tak – około 1 050 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów


Lokalizacja: Luksemburg (Luksemburg)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oferuje pewną liczbę staży studentom i absolwentom uczelni wyższych, którzy chcą się dowiedzieć, jak działa Bank, i nabyć doświadczenie w dziedzinie związanej z ich kierunkiem studiów. 

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE lub państw kandydujących, o doświadczeniu zawodowym krótszym niż rok.

Czas trwania: Od 1 do 5 miesięcy (6 miesięcy na wniosek uczelni wyższej)

Staż płatny: Tak

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 lutego, 1 lipca, 1 października