Staże

Jesteś ciekawy, jak wygląda praca w instytucjach UE? Zgłoś się na staż!

Dzięki stażom w instytucjach UE co roku ok. 1 900 młodych ludzi ma okazję doskonalić umiejętności zawodowe, rozwijać swoje predyspozycje oraz pogłębiać wiedzę o Unii. Staże dla młodych absolwentów uczelni wyższych organizuje większość instytucji UE, trwają one z reguły od trzech do pięciu miesięcy.

Staże, których zakres tematyczny jest bardzo szeroki, są wyjątkową okazją, aby na własne oczy przekonać się, jak działa UE. Zakres zadań zależy przede wszystkim od tego, do jakiego działu zostanie przypisany stażysta. Działy, które przyjmują stażystów, zajmują się między innymi prawem konkurencji, zasobami ludzkimi, polityką ochrony środowiska czy komunikacją społeczną.

Nabór na staże prowadzą bezpośrednio poszczególne instytucje i agencje UE. Sporą część dostępnych ofert zamieszczamy poniżej. Niekoniecznie jednak wszystkie dostępne oferty zostaną opublikowane na tej stronie.

 


Stypendia im. Roberta Schumana

Lokalizacja: Bruksela (Belgia), Luksemburg (Luksemburg), Inne miasta w krajach UE, Strasburg (Francja)
Instytucja/agencja: Parlament Europejski
Typ umowy o pracę: Stażysta

Celem stypendiów im. Roberta Schumana jest wniesienie wkładu w europejską edukację i szkolenie zawodowe obywateli UE oraz możliwość przekonania się na własne oczy, jak działa Parlament Europejski.

Kto może się zgłosić: Absolwenci szkół wyższych w wieku co najmniej 18 lat. Kandydaci powinni biegle władać dwoma językami urzędowymi Unii Europejskiej. Nie mogą mieć więcej niż dwóch kolejnych miesięcy przepracowanych w instytucji lub organie UE.

Czas trwania: 5 miesięcy

Staż odpłatny: Tak – około 1 300 euro

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 marca i 1 października

Więcej informacji: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage


Staże płatne w Radzie Unii Europejskiej

Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Instytucja/agencja: Rada Unii Europejskiej
Typ umowy o pracę: Stażysta

Zadania stażystów zależą od potrzeb przyjmującego działu. Generalnie stażyści wykonują podobne zadania jak młodsi administratorzy na początku kariery, czyli: przygotowują posiedzenia i redagują protokoły, uczestniczą w posiedzeniach Coreperu i organów przygotowawczych Rady, wyszukują informacje na potrzeby konkretnych projektów, tłumaczą dokumenty, zestawiają dokumentację, piszą sprawozdania. Stażyści realizują również program szkoleniowy, w ramach którego uczestniczą w konferencjach i odwiedzają inne instytucje UE w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu.

Kto może się zgłosić: Obywatele UE, którzy ukończyli (lub ukończą przed terminem składania wniosków) co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia i uzyskają odpowiedni dyplom lub równoważne zaświadczenie.

Czas trwania: 5 miesięcy.

Staż płatny: Tak – 1 220,78 euro miesięcznie, dofinansowanie kosztów podróży i karta zniżkowa do restauracji SGR.

Terminy rozpoczęcia stażu:

 • 1 lutego (okres zgłoszeniowy około sierpnia/września – proszę sprawdzić ostateczne daty w tym okresie).
 • 1 września (okres zgłoszeniowy około lutego/marca – proszę sprawdzić ostateczne daty w tym okresie).

Więcej informacji: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Obowiązkowe staże niepłatne w Radzie Unii Europejskiej

Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Instytucja/agencja: Rada Unii Europejskiej
Typ umowy o pracę: Stażysta

Zadania stażystów zależą od potrzeb przyjmującego działu. Generalnie stażyści wykonują podobne zadania jak młodsi administratorzy na początku kariery, czyli: przygotowują posiedzenia i redagują protokoły, uczestniczą w posiedzeniach Coreperu i organów przygotowawczych Rady, wyszukują informacje na potrzeby konkretnych projektów, tłumaczą dokumenty, zestawiają dokumentację, piszą sprawozdania. Stażyści realizują również program szkoleniowy, w ramach którego uczestniczą w konferencjach i odwiedzają inne instytucje UE w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu.

Kto może się zgłosić: Staże są przeznaczone dla studentów trzeciego, czwartego lub piątego roku, mających obywatelstwo UE, którzy w ramach studiów muszą odbyć obowiązkową praktykę.

Czas trwania: Od 2 do 5 miesięcy 

Staż płatny: Nie. Dofinansowanie kosztów podróży. Karta zniżkowa do restauracji SGR. Ubezpieczenie zdrowotne / od nieszczęśliwych wypadków.

Terminy rozpoczęcia stażu:

 • 1 lutego (okres zgłoszeniowy około września/października – proszę sprawdzić ostateczne daty w tym okresie).
 • 1 września (okres zgłoszeniowy około lutego/marca – proszę sprawdzić ostateczne daty w tym okresie).

Więcej informacji: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Rada Unii Europejskiej – Program działań pozytywnych dla stażystów z niepełnosprawnością

Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Instytucja/agencja: Rada Unii Europejskiej
Typ umowy o pracę: Stażysta

 

Zadania stażystów zależą od potrzeb przyjmującego działu. Generalnie stażyści wykonują podobne zadania jak młodsi administratorzy na początku kariery, czyli: przygotowują posiedzenia i redagują protokoły, uczestniczą w posiedzeniach Coreperu i organów przygotowawczych Rady, wyszukują informacje na potrzeby konkretnych projektów, tłumaczą dokumenty, zestawiają dokumentację, piszą sprawozdania. Stażyści realizują również program szkoleniowy, w ramach którego uczestniczą w konferencjach i odwiedzają inne instytucje UE w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu.

Kto może się zgłosić: Staże te są zarezerwowane dla absolwentów i studentów trzeciego, czwartego lub piątego roku studiów uniwersyteckich o uznanej niepełnosprawności, którzy posiadają obywatelstwo jednego z krajów UE.

Czas trwania: 5 miesięcy 

Staż płatny: Tak. 1 220,78 euro miesięcznie, dofinansowanie kosztów podróży i karta zniżkowa do stołówki Sekretariatu Generalnego Rady. Po przedstawieniu właściwego uzasadnienia stażyści z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dodatkową kwotę nieprzekraczającą połowy kwoty stypendium.

Terminy rozpoczęcia stażu:

 • 1 lutego (termin składania zgłoszeń: około września/października – należy sprawdzić dokładne daty).
 • 1 września (termin składania zgłoszeń: około lutego/marca – należy sprawdzić dokładne daty).

Więcej informacji: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/


Staże

Lokalizacja: Bruksela (Belgia), Grange (Irlandia), Luksemburg (Luksemburg)
Instytucja/agencja: Komisja Europejska
Typ umowy o pracę: Stażysta

Program staży Komisji Europejskiej jest skierowany do absolwentów uczelni wyższych z całego świata.

Zakres tematyczny staży jest bardzo szeroki. Są one wyjątkową okazją, aby na własne oczy przekonać się, w jaki sposób działają instytucje UE. Rodzaj wykonywanych obowiązków zależy w dużej mierze od działu. Działy przyjmujące stażystów zajmują się prawem konkurencji, zasobami ludzkimi, polityką ochrony środowiska, komunikacją i wieloma innymi dziedzinami.

Stażystom powierza się zadania podobne do tych, które wykonują nowo zatrudnieni absolwenci studiów wyższych. W praktyce oznacza to na przykład organizację pracy grup roboczych i spotkań, opracowywanie zestawień informacyjnych i dokumentów, przygotowywanie sprawozdań i odpowiadanie na zapytania, jak również udział w zebraniach działów i innych spotkaniach. Niektóre zadania są charakterystyczne dla konkretnych działów określonych instytucji – prawnicy w Komisji zajmują się innymi zagadnieniami niż ekonomiści z Trybunału Obrachunkowego lub urzędnicy o profilu ogólnym w Parlamencie.

Kto może się zgłosić: Absolwenci studiów dowolnego kierunku, pod warunkiem że już uzyskali dyplom (jeśli dyplom nie został jeszcze wydany, z reguły wystarczy wykaz zaliczeń). Posiadanie obywatelstwa UE nie jest konieczne (niewielka część miejsc jest przeznaczona dla stażystów z krajów spoza UE). Jednak z reguły wymagana jest znajomość dwóch języków UE. Doświadczenie zawodowe i studia podyplomowe są atutem, ale nie są niezbędne.

Czas trwania: 5 miesięcy

Staż odpłatny: Tak – 1 176,83 euro od 1 marca 2018 r. i zwrot kosztów podróży

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 marca i 1 października 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/stages/


Staże w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Lokalizacja: Luksemburg (Luksemburg)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże przeznaczone są w pierwszym rzędzie dla młodych absolwentów studiów z zakresu tłumaczenia konferencyjnego, których kombinacja językowa jest szczególnie interesująca dla Dyrekcji Tłumaczeń Konferencyjnych. Staż daje młodym tłumaczom konferencyjnym możliwość doskonalenia się w sztuce tłumaczenia, w szczególności tłumaczenia prawniczego, pod okiem doświadczonych kolegów. Zadania obejmują przygotowanie do tłumaczenia rozpraw, pracę nad terminologią oraz tłumaczenie kabinowe.

Kto może się zgłosić: Młodzi tłumacze konferencyjni posiadający dyplom w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych i znający język francuski w stopniu umożliwiającym czytanie tekstów.

Czas trwania: 10–12 tygodni

Więcej informacji: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Staże

Lokalizacja: Luksemburg (Luksemburg)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oferuje co roku ograniczoną liczbę płatnych staży trwających pięć miesięcy. Staże odbywają się głównie w Dyrekcji Tłumaczeń Prawniczych, w Dyrekcji Badań i Dokumentacji, w Dyrekcji ds. Komunikacji, w Dyrekcji ds. Protokołu i Wizyt, w biurze doradcy prawnego ds. administracyjnych, w sekretariacie Sądu i w Dyrekcji Tłumaczeń Konferencyjnych.

Kto może się zgłosić: Absolwenci wydziałów prawa lub politologii (specjalizacja prawo) znający język francuski.

Czas trwania: 5 miesięcy

Staż płatny: Tak – około 1 120 euro miesięcznie 

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 marca i 1 października 

Więcej informacji: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/


Europejski Bank Centralny

Lokalizacja: Frankfurt (Germany)
Instytucja/agencja: Europejski Bank Centralny
Typ umowy o pracę: Stażysta

Program staży w Europejskim Banku Centralnym (EBC) umożliwia stażystom praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Dzięki stażom mogą oni lepiej zrozumieć, na czym polega praca w instytucji europejskiej. Stażyści dowiadują się, jak działa EBC, i swoją pracą wnoszą wkład w realizację jego misji. Zadania są wykonywane pod kierunkiem opiekuna i różnią się w zależności od działu. Stażyści zajmują się między innymi zbieraniem materiałów, sporządzaniem wstępnej wersji sprawozdań, przygotowywaniem zestawień danych statystycznych czy wykonywaniem zadań operacyjnych. Mogą także uczestniczyć w opracowywaniu doraźnych analiz.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE lub krajów przystępujących, którzy ukończyli co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia (dyplom licencjata).

Czas trwania: Od 3 do 6 miesięcy (staż może zostać jednokrotnie przedłużony, łącznie do 12 miesięcy)

Staż płatny: Tak – około 1 050 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html


Staże

Aktualne procedury naboru: 01/05/2021 - 00:01
Termin: 30/06/2021 - 23:59(czasu brukselskiego)
Lokalizacja: Luksemburg (Luksemburg)
Instytucja/agencja: Trybunał Obrachunkowy
Typ umowy o pracę: Stażysta

Europejski Trybunał Obrachunkowy trzy razy do roku oferuje możliwość odbycia staży w dziedzinach powiązanych z jego działalnością.

Kto może się zgłosić: Obywatele UE, którzy posiadają uznawany dyplom uczelni wyższej lub którzy ukończyli co najmniej cztery semestry studiów uniwersyteckich na kierunku, który pokrywa się z obszarem działalności Trybunału (audyt, budżet, rachunkowość, administracja, zasoby ludzkie, tłumaczenia pisemne, komunikacja, stosunki międzynarodowe, prawo).

Czas trwania: 3, 4 lub 5 miesięcy.

Staż płatny: Tak – około 1 350 euro (w zależności od dostępnych środków budżetowych).

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 lutego, 1 maja i 1 września co roku.

Więcej informacji: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx


Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Lokalizacja: Miasta w krajach spoza UE
Typ umowy o pracę: Stażysta

Już od wielu lat UE oferuje młodym ludziom możliwość odbycia staży w swoich delegaturach UE na całym świecie. Oferta ta jest przede wszystkim skierowana do studentów i młodych absolwentów uczelni wyższych. Staże mają charakter ściśle edukacyjny – delegatury nie zawierają ze stażystami żadnego rodzaju umów o pracę.

Kto może się zgłosić? W zależności od ich rodzaju staże w delegaturach UE są przeznaczone dla obywateli UE, obywateli krajów kandydujących, które zakończyły negocjacje akcesyjne, oraz obywateli kraju, w którym znajduje się delegatura. Kandydaci ubiegający się o staże płatne muszą być absolwentami uniwersytetów lub równoważnych uczelni wyższych i posiadać co najmniej dyplom licencjata. Kandydaci ubiegający się o staże niepłatne wymagane w ramach programu studiów muszą być studentami trzeciego, czwartego lub piątego roku uniwersytetu lub innej uczelni wyższej. Stażyści muszą posługiwać się językiem roboczym delegatury UE. Znajomość języka urzędowego kraju, w którym znajduje się delegatura, jest dodatkowym atutem.

Czas trwania: Maksymalnie 6 miesięcy

Staż płatny: Jest przeznaczony dla młodych absolwentów uczelni wyższych, o doświadczeniu zawodowym krótszym niż rok.
Staż niepłatny w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych: Oferowany jest studentom już mieszkającym i studiującym w kraju, w którym znajduje się delegatura.

Więcej informacji: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...


Staże

Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny dwa razy do roku organizuje staże dla absolwentów uczelni wyższych. Stażyści dowiadują się, jak funkcjonuje EKES i jakie realizuje zadania. Nabywają również doświadczenie zawodowe w wielokulturowym środowisku.

Kto może się zgłosić: Absolwenci szkół wyższych będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej

Czas trwania: 5 miesięcy

Staż płatny: Tak – około 1 190 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: 16 lutego i 16 września

Więcej informacji: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Staże krótkoterminowe w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym

Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oferuje czasami krótkie staże niepłatne. Są one dostępne bez ograniczeń wiekowych.

Kto może się zgłosić: Studenci szkół wyższych oraz absolwenci, którzy niedawno uzyskali dyplom

Czas trwania: Od 1 do 3 miesięcy

Staż płatny: Nie

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships


Staże

Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Instytucja/agencja: Europejski Komitet Regionów
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staż w KR-ze daje możliwość pracy w samym sercu dynamicznego zgromadzenia politycznego. Stażyści dowiadują się, jakie są cele KR-u i jakie prowadzi on działania na rzecz integracji europejskiej. Każdy stażysta jest przydzielany do konkretnego departamentu KR-u. Rodzaj wykonywanej pracy zależy w znacznej mierze od działu. Niektóre działy zajmują się głównie polityką, a inne mają charakter bardziej administracyjny. Rodzaj zadań przydzielanych stażystom odpowiada ogólnie zakresowi kompetencji unijnych urzędników o krótkim stażu pracy (grupa zaszeregowania AD5).

Kto może się zgłosić: Absolwenci uczelni wyższych z państw członkowskich UE lub krajów o oficjalnym statusie państwa kandydującego, którzy biegle władają jednym z języków urzędowych UE oraz posługują się w stopniu zadowalającym jednym z języków roboczych instytucji UE (francuskim lub angielskim).

Czas trwania: 5 miesięcy

Staż płatny: Tak – około 1 000 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: 16 lutego i 16 września

Więcej informacji: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Staże dla urzędników rządowych i samorządowych w Komitecie Regionów

Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Instytucja/agencja: Europejski Komitet Regionów
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże mają dwojaki cel: skorzystanie przez KR z wiedzy i doświadczenia zainteresowanych stron na potrzeby kształtowania polityki, a jednocześnie przekazanie urzędnikom administracji terytorialnej praktycznych informacji na temat prac KR-u. Stażyści zdobywają ogólną wiedzę o tym, jak dzięki pracom KR-u realizowane są cele europejskiej współpracy i integracji. Mają również możliwość pracy w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym.

Kto może się zgłosić: Urzędnicy administracji lokalnej, regionalnej i centralnej z państw członkowskich UE lub z krajów o oficjalnym statusie państwa kandydującego. Kandydaci powinni pracować zawodowo na stanowisku o zakresie obowiązków odpowiadającym kompetencjom urzędnika UE o profilu ogólnym.

Czas trwania: Od 1 do 4 miesięcy (staż może zostać przedłużony do 6 miesięcy)

Staż płatny: Nie. Stażysta pobiera wynagrodzenie od instytucji, która go wydelegowała.

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Krótkie wizyty studyjne w Komitecie Regionów

Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Instytucja/agencja: Europejski Komitet Regionów
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże w KR-ze polegają na realizacji konkretnego projektu. Jednocześnie stażyści mają wyjątkową możliwość bezpośredniego zapoznania się z działalnością KR-u. Staż jest okazją do poznania od podszewki pracy poszczególnych departamentów KR-u oraz do zdobycia doświadczenia praktycznego. Stażyści pracują w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku.

Kto może się zgłosić: Obywatele UE lub krajów o oficjalnym statusie państwa kandydującego, którzy uzyskali co najmniej dyplom licencjata.

Czas trwania: Od 1 do 4 miesięcy (w zależności od dostępności zasobów staż może zostać przedłużony do 6 miesięcy)

Staż płatny: Nie

Więcej informacji: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx


Staże

Lokalizacja: Luksemburg (Luksemburg)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oferuje pewną liczbę staży studentom i absolwentom uczelni wyższych, którzy chcą się dowiedzieć, jak działa Bank, i nabyć doświadczenie w dziedzinie związanej z ich kierunkiem studiów. Dostępne są cztery różne programy staży: EBI, FEMIP, EPTATF i AKP.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE i państw kandydujących (obecnie są to: Turcja, Serbia i Czarnogóra) o doświadczeniu zawodowym krótszym niż rok.

Czas trwania: Od 1 do 5 miesięcy (6 miesięcy na wniosek uczelni wyższej)

Staż płatny: Tak

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 lutego / 1 marca, 1 września / 1 października

Więcej informacji: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm

FEMIP (Instrument Eurośródziemnomorskiego Partnerstwa i Inwestycji)

Lokalizacja: Luksemburg (Luksemburg)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Kto może się zgłosić: Obywatele Algierii, Egiptu, Palestyny*, Izraela, Jordanii, Libanu, Maroka i Tunezji

Czas trwania: 6 miesięcy (do 1 roku).

Staż płatny: Tak

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 września / 1 października

*Użycie tej nazwy nie stanowi uznania państwa Palestyny i nie narusza indywidualnego stanowiska państw członkowskich w tej kwestii.

Więcej informacji: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/femip.htm

ETPATF (Fundusz Powierniczy na rzecz Pomocy Technicznej w ramach Partnerstwa Wschodniego)

Lokalizacja: Luksemburg (Luksemburg)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Kto może się zgłosić: Obywatele Azerbejdżanu (w zależności od podpisania umowy ramowej), Armenii, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Czas trwania: 6 miesięcy (do 1 roku)

Staż płatny: Tak

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 września / 1 października

Więcej informacji: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/eptatf.htm

AKP (kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku)

Lokalizacja: Luksemburg (Luksemburg)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Kto może się zgłosić: Obywatele następujących krajów: Angola, Antigua i Barbuda, Belize, Bahamy, Barbados, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Dominika, Dżibuti, Erytrea, Etiopia, Fidżi, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Gujana, Gwinea Bissau, Haiti, Jamajka, Kamerun, Kenia, Kiribati, Komory, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretania, Mauritius, Mikronezja, Mozambik, Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Palau, Papua Nowa Gwinea, Republika Dominikańska, Republika Gwinei, Republika Konga, Republika Środkowoafrykańska, Republika Zielonego Przylądka, Rwanda, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Samoa, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Suazi, Surinam, Tanzania, Timor Wschodni, Togo, Tonga, Trinidad i Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Cooka, Wyspy Marshalla, Wyspy Solomona, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Zambia, Zimbabwe.

Czas trwania: 6 miesięcy (do 1 roku)

Staż płatny: Tak

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 września / 1 października

Więcej informacji: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/acp.htm


Staże

Lokalizacja: Bruksela (Belgia), Strasburg (Francja)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oferuje staże skierowane do absolwentów uniwersytetów lub uczelni wyższych, którzy są żywo zainteresowani administracją publiczną Unii Europejskiej, a w szczególności tematyką relacji między administracją UE a obywatelami.

Celem staży jest praktyczne zaznajomienie świeżo upieczonych absolwentów uczelni wyższych z działalnością Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Stażyści mają możliwość uzupełnienia swojej wiedzy i rozwinięcia umiejętności nabytych podczas studiów. Do zadań powierzanych stażystom, w zależności od programu stażu, należą: asystowanie przy rozpatrywaniu skarg, pomoc w kontaktach z mediami i działaniach komunikacyjnych, praca nad projektami informatycznymi i zbieranie informacji potrzebnych w działalności Rzecznika. Stażyści pracują pod bezpośrednim nadzorem urzędnika lub pracownika zatrudnionego w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zazwyczaj jest to kierownik działu lub osoba na równoważnym stanowisku.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE lub państw kandydujących, posiadający stopień naukowy lub dyplom ukończenia co najmniej trzyletnich studiów wyższych w jednej z dziedzin przewidzianych w ogłoszeniu o stażu.

Czas trwania: Maksymalnie jeden rok (w zależności od wyników)

Staż płatny: Tak – około 1 300 euro miesięcznie w Brukseli i około 1 600 euro miesięcznie w Strasburgu

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 stycznia i 1 września

Więcej informacji: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers


Europejski Inspektor Ochrony Danych

Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) oferuje osobom, które niedawno ukończyły studia wyższe, możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej na uczelni, w tym zwłaszcza w dziedzinie, której dotyczyła ich specjalizacja. Staże umożliwiają stażystom nabycie praktycznej wiedzy na temat codziennej działalności EIOD oraz na temat ochrony danych.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE, którzy ukończyli studia wyższe pierwszego stopnia (trzy lata kształcenia uniwersyteckiego) i uzyskali dyplom licencjata lub jego ekwiwalent.

Czas trwania: 5 miesięcy 

Staż płatny: Tak – około 950 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 marca i 1 października

Więcej informacji: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en#traineeship


Frontex

Lokalizacja: Warsaw (Poland)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Frontex oferuje staże dla wysoko wykwalifikowanych kandydatów o silnej motywacji z różnych środowisk zawodowych i mających różne wykształcenie. Stażyści uczestniczą w pracach agencji, rodzaj powierzanych im zadań zależy od ich wiedzy i zainteresowań. Staże we Fronteksie dają możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego w zakresie współpracy w dziedzinie granic zewnętrznych Unii Europejskiej, a także wiedzy o Unii Europejskiej, jej instytucjach i działaniach. Stażyści mogą również zastosować w praktyce wiedzę zdobytą podczas studiów lub pracy.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw stowarzyszonych w ramach Schengen, którzy ukończyli pierwszy cykl studiów wyższych i uzyskali odpowiedni dyplom (co najmniej trzy lata nauki – co najmniej na poziomie licencjatu lub równoważnym) w dziedzinie dotyczącej zadań realizowanych w ramach Fronteksu.

Czas trwania: Od 3 do 12 miesięcy

Staż płatny: Tak, około 720 euro miesięcznie.

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/


EASA – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Lokalizacja: Cologne (Germany)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Agencja oferuje staże we wszystkich dziedzinach, zarówno dla studentów uczelni wyższych, jak i absolwentów, którzy niedawno ukończyli studia. Staże stanowią doskonałą okazję do zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania agencji i jej roli w działaniach Unii Europejskiej.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich EASA lub krajów mających status obserwatora w zarządzie EASA, których wykształcenie może być cenne dla działalności Agencji

Czas trwania: 12 miesięcy 

Staż płatny: Tak

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeships-and-st...


ECDC – Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Lokalizacja: Sztokholm (Szwecja)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże mają umożliwić uczestnikom zrozumienie funkcjonowania ECDC i roli, jaką odgrywa w działaniach Unii Europejskiej, a także zdobycie praktycznej wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, którzy ukończyli uczelnię wyższą i otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjat)

Czas trwania: Od 3 do 9 miesięcy 

Staż płatny: Tak, około 1 505 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/traineeships


Cedefop – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Lokalizacja: Thessaloniki (Greece)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Podczas stażu w Cedefop absolwenci uczelni wyższych i doktoranci mają możliwość zdobycia niepowtarzalnego, praktycznego doświadczenia w zakresie funkcjonowania zarówno centrum, jak i instytucji UE. Staż ma również pomóc w zrozumieniu ogólnych i szczegółowych celów procesu integracji UE i unijnych strategii politycznych.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących, którzy ukończyli pierwszy cykl studiów wyższych i uzyskali odpowiedni dyplom lub jego odpowiednik.

Czas trwania: 9 miesięcy

Staż płatny: Tak. 919,4 euro miesięcznie w przypadku stażystów z zagranicy i stażystów przebywających w Grecji, którzy muszą przeprowadzić się do Salonik na czas trwania stażu, oraz 689,5 euro miesięcznie w przypadku stażystów, którzy już mieszkają w Salonikach.

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 października

Więcej informacji: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships


ECHA – Europejska Agencja Chemikaliów

Lokalizacja: Helsinki (Finlandia)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Co roku maksymalnie 20 absolwentów może odbyć staż o tematyce obejmującej takie dziedziny nauki jak chemia, toksykologia, biologia, wiedza o środowisku i technologie środowiskowe, a także zdobyć doświadczenie w pełnieniu zadań administracyjnych w obszarach takich jak prawo, komunikacja, finanse, zasoby ludzkie oraz technologie informacyjno-komunikacyjne.

Kto może się zgłosić: Absolwenci uczelni wyższych będący obywatelami państw członkowskich UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein)

Czas trwania: Od 3 do 6 miesięcy 

Staż płatny: Tak, około 1 300 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: W marcu i we wrześniu

 

Więcej informacji: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships


Staże

Lokalizacja: Parma (Italy)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oferuje utalentowanym, wysoko wykwalifikowanym młodym specjalistom płatne staże w wybranej przez nich dziedzinie.

Kto może się zgłosić: Absolwenci uczelni wyższych, posługujący się j. angielskim na poziomie B2, którzy są obywatelami państw członkowskich UE lub państw trzecich.

Czas trwania: 12 miesięcy 

Staż płatny: Tak, wynagrodzenie w wysokości 1 150 euro miesięcznie.

Terminy rozpoczęcia stażu: Listopad / luty (terminy nie są stałe, więcej informacji w ogłoszeniu o stażu).

Więcej informacji: http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals


Eurofound – Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Lokalizacja: Dublin (Irlandia)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże w Eurofound mają umożliwić absolwentom uczelni wyższych zdobycie wyjątkowego i praktycznego doświadczenia oraz wiedzy na temat codziennego funkcjonowania Eurofound w szerszym kontekście europejskim i instytucjonalnym.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących, którzy ukończyli pierwszy cykl studiów wyższych i uzyskali odpowiedni dyplom lub jego odpowiednik. 

Czas trwania: 6 miesięcy (staż może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 6 miesięcy)

Staż płatny: Tak, około 1 410 euro.

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-trainee...


Staże

Lokalizacja: Vilnius (Lithuania)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże mają przede wszystkim umożliwić stażystom: zdobycie doświadczenia zawodowego w kluczowych obszarach działalności instytutu, zastosowanie w praktyce wiedzy nabytej podczas studiów lub pracy zawodowej oraz jej poszerzenie, zdobycie praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania agencji i instytucji UE, zdobycie doświadczenia zawodowego w agencji UE.

Kto może się zgłosić: Absolwenci wyższych uczelni, którzy są obywatelami jednego z krajów UE, EFTA lub kraju kwalifikującego się do IPA.

Czas trwania: do 6 miesięcy

Staż płatny: Tak, około 750 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment


Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (Fusion for Energy)

Lokalizacja: Barcelona (Spain), Cadarache (France), Garching (Germany)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Celem programu staży organizowanych przez Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) jest szerzenie wiedzy na temat roli F4E w projekcie ITER i w kontekście europejskim, jak też ogólne propagowanie i przybliżanie tych zagadnień. Staże w dziedzinie inżynierii atomowej, fizyki, administracji i komunikacji są skierowane do absolwentów szkół wyższych.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE lub Szwajcarii, którzy posiadają dyplom ukończenia co najmniej trzyletnich studiów wyższych (co najmniej dyplom licencjata) oraz bardzo dobrze władają językiem angielskim.

Czas trwania: Od 4 do 9 miesięcy

Staż płatny: Tak – około 1 000 euro miesięcznie oraz zwrot kosztów podróży

Terminy rozpoczęcia stażu: Październik

 

Więcej informacji: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/


Staże

Lokalizacja: Lizbona (Portugalia)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże mają umożliwić uczestnikom zdobycie doświadczenia zawodowego w dziedzinie przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa morskiego, reagowania na zanieczyszczenia morza oraz współpracy między państwami członkowskimi w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa morskiego. W trakcie powierzonych im zadań stażyści mogą zdobywać doświadczenie i wykorzystywać w praktyce wiedzę zdobytą podczas studiów lub pracy zawodowej w dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa morskiego, komunikacji i administracji.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE, Islandii, Norwegii i krajów kandydujących będących beneficjentami strategii przedakcesyjnych, którzy posiadają dobrą znajomość języka angielskiego. Kandydaci muszą mieć ukończony pierwszy cykl studiów wyższych i posiadać odpowiedni dyplom.

Czas trwania: Od 3 do 6 miesięcy

Staż płatny: Tak, wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie dla każdego przypadku.

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 marca i 1 października

Więcej informacji: http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html


EMA – Europejska Agencja Leków

Lokalizacja: Amsterdam (The Netherlands)
Instytucja/agencja: (EMA) Europejska Agencja Leków
Typ umowy o pracę: Stażysta

Europejska Agencja Leków (EMA) oferuje staże dla absolwentów szkół wyższych. Staże stanowią doskonałą okazję do odbycia cennego szkolenia zawodowego oraz zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania EMA oraz jej roli w działaniach UE i sieci europejskich instytucji nadzorujących leki.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE i EOG, którzy niedawno ukończyli studia wyższe lub uzyskali stopień naukowy bądź są studentami studiów wyższych w ramach programu Erasmus+ lub podobnego programu.

Czas trwania: 10 miesięcy 

Staż płatny: Tak, 25 proc. wynagrodzenia pracownika w grupie zaszeregowania AD 5 (stopień 1) oraz współczynnik korygujący dla Niderlandów.

Terminy rozpoczęcia stażu: Październik

Więcej informacji: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB


EMCDDA – Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Lokalizacja: Lizbona (Portugalia)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże w EMCDDA mają umożliwić uczestnikom zdobycie praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania agencji europejskiej.

Kto może się zgłosić: Absolwenci uczelni wyższych, którzy są obywatelami państw członkowskich UE, a także Norwegii i Turcji

Czas trwania: Od 3 do 8 miesięcy 

Staż płatny: W zależności od dostępnych środków budżetowych

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs


ENISA – Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa

Lokalizacja: Ateny (Grecja)
Typ umowy o pracę: Stażysta

W ramach organizowanych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) staży entuzjastycznie nastawieni absolwenci uczelni wyższych dzielą się z pracownikami agencji świeżym spojrzeniem na wiele kwestii i aktualną wiedzą akademicką. Dzięki temu ENISA może jeszcze lepiej realizować swoje codzienne zadania.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, którzy ukończyli studia wyższe pierwszego stopnia i uzyskali dyplom licencjata lub jego ekwiwalent.

Czas trwania: Od 3 do 12 miesięcy 

Staż płatny: Tak – około 1 000 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship


ERA – Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

Lokalizacja: Valenciennes (Francja)
Typ umowy o pracę: Stażysta

ERA odgrywa ważną rolę w tworzeniu jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Swoją pracą stażyści pomagają osiągnąć ten ambitny cel. Stażyści, pod okiem najlepszych specjalistów, uczestniczą w projektach powiązanych z ich wykształceniem. Środowisko pracy jest przyjazne, otwarte i motywujące do działania.

Kto może się zgłosić: Absolwenci uczelni wyższych (minimum studia 3-letnie), którzy posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego oraz innego języka (w przypadku obywateli UE musi to być jeden z języków urzędowych UE)

Czas trwania: Od 3 do 5 miesięcy 

Staż płatny: Tak, około 1 200 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 marca i 1 października

Więcej informacji: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx


Staże

Lokalizacja: Turyn (Włochy)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże mają umożliwić stażystom zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie współpracy w dziedzinie edukacji i szkolenia, pomóc im zapoznać się z celami i działaniami ETF oraz umożliwić im wykorzystanie swojej wiedzy w praktyce.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE oraz krajów partnerskich ETF

Czas trwania: Od 3 do 6 miesięcy

Staż płatny: Tak

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment


FRA – Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Lokalizacja: Wiedeń (Austria)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Podczas stażu w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej stażyści przyczyniają się swoją pracą do realizacji zadań agencji i tym samym pomagają zagwarantować, że przestrzegane są prawa podstawowe przysługujące wszystkim obywatelom UE.

Kto może się zgłosić: Absolwenci, którzy ukończyli co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia i uzyskali odpowiedni dyplom lub równoważny dokument przed terminem składania podań o staż. Kandydaci muszą być obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, krajów kandydujących do UE (Albania, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra, Serbia i Turcja) lub potencjalnych krajów kandydujących (Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo).

Czas trwania: 9 miesięcy

Staż płatny: Tak

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 października

Więcej informacji: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship


Europol – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania

Lokalizacja: The Hague (The Netherlands)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Europol oferuje cenne możliwości kształcenia dla specjalistów i absolwentów. Staże w Europolu stanowią doskonałą okazję do sprawdzenia się w pracy w wielokulturowym zespole. Co roku Europol oferuje szereg staży, podczas których stażyści mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat działalności agencji oraz przełożenia swojej wiedzy i swoich umiejętności na praktykę w codziennej pracy.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy ukończyli studia wyższe lub są w ich trakcie bądź odbyli szkolenie zawodowe w dziedzinie dotyczącej zadań realizowanych w ramach Europolu. Stażyści muszą posiadać bardzo dobrą znajomość co najmniej dwóch języków Unii Europejskiej (z których jednym powinien być język angielski). 

Czas trwania: Od 3 do 6 miesięcy

Staż płatny: Tak, około 790 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships


EUIPO – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Lokalizacja: Alicante (Hiszpania)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże w EUIPO oferują absolwentom uczelni wyższych wyjątkową możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w zakresie funkcjonowania zarówno urzędu, jak i Unii Europejskiej. Stażyści mają również okazję do wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów, zwłaszcza w dziedzinach, których dotyczyła ich specjalizacja. Staże pomagają w zrozumieniu celów i procedur dotyczących znaku towarowego Unii Europejskiej, systemu wzorów wspólnotowych, jak również naruszeń praw własności intelektualnej i egzekwowania przepisów.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE oraz państw spoza UE, którzy ukończyli studia uniwersyteckie co najmniej pierwszego stopnia i otrzymali odpowiedni dyplom uczelni wyższej oraz którzy biegle władają jednym z języków roboczych urzędu (angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim lub hiszpańskim).

Czas trwania: 12 miesięcy

Staż płatny: Tak

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Młodzi specjaliści

Lokalizacja: Alicante (Hiszpania)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże skierowane są do młodych specjalistów mających praktyczne doświadczenie w dziedzinach dotyczących działalności Unii Europejskiej, w tym w szczególności EUIPO. Stażyści mają okazję do wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów lub pierwszej pracy, zwłaszcza w dziedzinach, których dotyczyła ich specjalizacja.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE oraz państw spoza UE, którzy ukończyli studia uniwersyteckie co najmniej pierwszego stopnia i otrzymali odpowiedni dyplom uczelni wyższej oraz którzy biegle władają jednym z języków roboczych urzędu (angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim lub hiszpańskim).

Czas trwania: 12 miesięcy lub 2 tygodnie.

Staż płatny: Tak

Terminy rozpoczęcia stażu: Od 1 września do 15 października

Więcej informacji: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Młodsi pracownicy urzędów ds. własności intelektualnej

Lokalizacja: Alicante (Hiszpania)
Typ umowy o pracę: Stażysta

EUIPO oferuje płatne staże dla młodych pracowników zatrudnionych w krajowych i międzynarodowych urzędach ds. własności przemysłowej. Stażyści odbywają szkolenie techniczne w zakresie określonych dziedzin prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie znaków towarowych i wzorów. Mają również możliwość zapoznania się z usługami rejestracji elektronicznej EUIPO, technikami i strategiami zarządzania oraz bazami danych EUIPO, a także zdobycia wiedzy technicznej. Stażyści zajmują się również innymi konkretnymi dziedzinami, takimi jak zasoby ludzkie, komunikacja czy technologie informacyjne.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE oraz państw spoza UE, którzy ukończyli studia uniwersyteckie co najmniej pierwszego stopnia i otrzymali odpowiedni dyplom uczelni wyższej oraz którzy biegle władają jednym z języków roboczych urzędu (angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim lub hiszpańskim).

Czas trwania: 5 miesięcy

Staż płatny: Tak

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Staże nieodpłatne

Lokalizacja: Alicante (Hiszpania)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy w trakcie studiów lub w inny sposób już zdobyli pewne doświadczenie w obszarach działalności urzędu.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE oraz państw spoza UE, którzy ukończyli studia uniwersyteckie co najmniej pierwszego stopnia i otrzymali odpowiedni dyplom uczelni wyższej oraz którzy biegle władają jednym z języków roboczych urzędu (angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim lub hiszpańskim).

Czas trwania: Od 2 do 6 miesięcy

Staż płatny: Tak

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships


Satcen – Centrum Satelitarne Unii Europejskiej

Lokalizacja: Torrejon de Ardoz (Spain)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże w Satcen mają pomóc stażystom zdobyć praktyczne doświadczenie i wiedzę na temat codziennej działalności centrum. Z kolei praca stażystów i ich aktualna wiedza akademicka mają stanowić cenny wkład w realizację konkretnych zadań prowadzonych w centrum.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE oraz państw trzecich, które podpisały załącznik dotyczący przepisów w sprawie uczestnictwa państw trzecich w działalności Satcenu

Czas trwania: Od 2 do 6 miesięcy (staż może zostać przedłużony do 12 miesięcy)

Staż płatny: Tak, około 1 000 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes


Wspólne Centrum Badawcze

Lokalizacja: Geel (Belgium), Ispra (Włochy), Karlsruhe (Niemcy), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Instytucja/agencja: Joint Research Centre
Typ umowy o pracę: Stażysta

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) oferuje stażystom doskonałe warunki do prowadzenia multidyscyplinarnych badań w wielokulturowym środowisku. Organizujemy dwa rodzaje staży:

1. staże w trakcie pisania pracy dyplomowej;

2. staże po ukończeniu uczelni wyższej (lub studiów równoważnych), w ciągu 5 lat od uzyskania ostatniego dyplomu uniwersyteckiego.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE, państw kandydujących objętych strategią przedakcesyjną lub innych państw wnoszących wkład finansowy w program ramowy.

Czas trwania: Od 3 do 5 miesięcy 

Staż płatny: Tak – w zależności od miejsca rekrutacji

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainee...


Eurojust – Europejska Jednostka Współpracy Sądowej

Lokalizacja: The Hague (The Netherlands)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Przez cały rok Eurojust oferuje szereg staży, podczas których stażyści mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat działalności agencji oraz sprawdzenia swojej wiedzy i swoich umiejętności w praktyce w codziennej pracy. 

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących, którzy ukończyli studia wyższe lub są w ich trakcie bądź odbyli szkolenie zawodowe w dziedzinie dotyczącej zadań realizowanych w ramach Eurojustu, bądź którzy posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Czas trwania: Od 3 do 6 miesięcy

Staż płatny: Nie

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx


CDT – Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

Lokalizacja: Luksemburg (Luksemburg)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej oferuje staże skierowane w szczególności do studentów z państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących, którzy chcą uzyskać wiedzę na temat obszarów działalności centrum oraz zdobyć doświadczenie zawodowe w pracy w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku umożliwiającym nawiązanie kontaktów.

Kto może się zgłosić: Kandydaci, którzy ukończyli co najmniej cztery semestry studiów wyższych lub równoważnego kształcenia w dziedzinie wiążącej się z działalnością centrum i którzy posiadają już pewne doświadczenia w jednym z obszarów działalności centrum. Kandydaci powinni biegle władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej oraz znać w stopniu zadowalającym inny język urzędowy UE. 

Czas trwania: Od 3 do 6 miesięcy

Staż płatny: Tak, 25 proc. podstawowego miesięcznego wynagrodzenia członka personelu tymczasowego w grupie zaszeregowania AD 5, stopień 1

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://cdt.europa.eu/en/traineeships


Staże (stanowiska o różnym profilu)

Aktualne procedury naboru: 29/03/2021 - 12:00
Termin: brak terminu nadsyłania zgłoszeń
Lokalizacja: Paris (France)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Urząd ESMA ogłosił ogólne, bezterminowe zaproszenia do wyrażenia zainteresowania stażami. Kandydaci mogą się zgłaszać na stanowiska o następujących profilach:

 • profil przekrojowy
 • prawo
 • rynki finansowe.

Celem naszych programów staży jest zapewnienie absolwentom/studentom studiów pierwszego stopnia wyjątkowej możliwości bezpośredniego zapoznania się ze sposobem funkcjonowania urzędu ESMA. Staże trwają od 6 do 12 miesięcy i pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną w zakresie analizy rynkowej, statystyki lub zarządzania danymi. Zapewniają również wgląd w kwestie koncepcyjne i empiryczne związane z funkcjonowaniem i integracją rynków finansowych, a także z regulacjami, nadzorem i egzekwowaniem przepisów w Unii Europejskiej. Więcej informacji można znaleźć w ogłoszeniach o naborze dostępnych na stronach portalu rekrutacyjnego ESMA.

Kto może się zgłosić: absolwenci i studenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich)

Czas trwania: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy (łącznie maksymalnie 12 miesięcy)

Staż płatny: 1185,07 euro (studenci studiów pierwszego stopnia) / 1777,60 euro (absolwenci studiów pierwszego stopnia)

Terminy rozpoczęcia stażu: różne

Więcej informacji: https://esmacareers.adequasys.com


Staże

Lokalizacja: Bilbao (Spain), Bruksela (Belgia)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże w EU-OSHA mają umożliwić stażystom zrozumienie celów i działań agencji, a także zdobycie doświadczenia praktycznego i wiedzy na temat codziennej pracy EU-OSHA. Stażyści mają możliwość pracy w różnorodnym, wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju wzajemnego zrozumienia, zaufania i tolerancji.

Kto może się zgłosić: Absolwenci wyższych uczelni, którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Islandii, Norwegii i Liechtensteinu (będących stronami porozumienia EOG). Kandydaci powinni biegle władać dwoma językami urzędowymi Unii Europejskiej.

Czas trwania: 6 miesięcy (możliwość przedłużenia o sześć miesięcy)

Staż płatny: Tak, około 1 190 euro miesięcznie.

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 września.

Więcej informacji: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2001-traineeships-202020...


Staże

Lokalizacja: Frankfurt (Germany)
Typ umowy o pracę: Stażysta

 

Kto może się zgłosić: Stażyści są wybierani spośród obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz z krajów kandydujących po ich przystąpieniu do UE. Obecnie kandydaci muszą być studentami wyższej uczelni lub posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych. Do odbycia stażu nie jest wymagany konkretny poziom studiów.

Czas trwania: 1–6 miesięcy

Staż odpłatny: Tak – około 1 300 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: różne

Więcej informacji: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers


Staże

Aktualne procedury naboru: 29/04/2019 - 00:00
Termin: brak terminu nadsyłania zgłoszeń
Lokalizacja: Lublana (Słowenia)
Typ umowy o pracę: Stażysta

 

Staże skierowane są głównie do młodych absolwentów szkół wyższych, również do tych, którzy w ramach uczenia się przez całe życie niedawno uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych i znajdują się u progu kariery zawodowej. 

Kto może się zgłosić: 

 • Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy mają 18 lat lub więcej.
 • Kandydaci muszą posiadać poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, trwającym normalnie trzy lata lub dłużej, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów (wydanym w jednym z państw członkowskich UE lub w odniesieniu do którego organy jednego z tych państw wydały świadectwo równoważności).
 • O staż nie mogą ubiegać się kandydaci, którzy w przeszłości odbywali lub aktualnie odbywają staż w jednej z instytucji lub jednym z organów Unii Europejskiej. Do stażu nie kwalifikują się też osoby, które kiedykolwiek pracowały lub aktualnie pracują w jednej z instytucji lub jednym z organów Unii Europejskiej.

Czas trwania: 6 miesięcy

Staż płatny: Tak 600 euro (stypendium miesięczne) i 350 euro (dodatek na zakwaterowanie).

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 września lub 1 marca.

Więcej informacji: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie...


Staże (na stanowiskach asystenckich)

Lokalizacja: Paris (France)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) ogłasza zaproszenie do wyrażenia zainteresowania stażami na różnych stanowiskach. Celem programu staży jest umożliwienie osobom świeżo po studiach zdobycia jedynego w swoim rodzaju praktycznego doświadczenia w zakresie funkcjonowania EUNB oraz zapoznania się z celami i założeniami regulacji sektora finansowego i ogólnego nadzoru, a w szczególności z celami EUNB.

Kto może się zgłosić: Osoby, które niedawno ukończyły studia

Czas trwania: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy (łącznie maksymalnie 12 miesięcy)

Staż płatny: Zgodnie z decyzją EUNB dotyczącą staży (dostępną na stronie internetowej EUNB)

Terminy rozpoczęcia stażu: Różne

Więcej informacji: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Staże (na stanowiskach specjalistycznych)

Lokalizacja: Paris (France)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) ogłasza zaproszenie do wyrażenia zainteresowania stażami na różnego rodzaju stanowiskach specjalistycznych w następujących departamentach:

 1. Departament Analiz i Statystyk Ekonomicznych
 2. Departament ds. Regulacji Ostrożnościowej i Polityki Nadzoru oraz Dział ds. Koordynacji Polityki
 3. Departament ds. Rynków Bankowych, Innowacji i Konsumentów
 4. Dział Prawny.

Celem programu staży jest umożliwienie osobom świeżo po studiach zdobycia – przez uczestnictwo w codziennych pracach EUNB – jedynego w swoim rodzaju praktycznego doświadczenia. Staże mają im również pomóc w zapoznaniu się z celami i założeniami regulacji sektora finansowego.

Kto może się zgłosić: Osoby, które niedawno ukończyły studia

Czas trwania: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy (łącznie maksymalnie 12 miesięcy)

Staż płatny: Zgodnie z decyzją EUNB dotyczącą staży (dostępną na stronie internetowej EUNB)

Terminy rozpoczęcia stażu: Różne

Więcej informacji: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships


Staże

Lokalizacja: Praga (Czechy)
Instytucja/agencja: (GSA) Agencja Europejskiego GNSS
Typ umowy o pracę: Stażysta

GSA oferuje płatne staże w różnych działach.

Kto może się zgłosić: 

 • Absolwenci szkół wyższych będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej. 
 • Kandydaci powinni biegle władać dwoma językami urzędowymi Unii Europejskiej.
 • Rozpatrywane będą zgłoszenia osób, które nie odbyły jeszcze stażu w GSA.

Czas trwania stażu: 6 miesięcy

Możliwość przedłużenia: Tak

Staż płatny: Tak. 1 000 euro (wynagrodzenie miesięczne)

Więcej informacji: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing


Staże

Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Instytucja/agencja: (EDA) Europejska Agencja Obrony
Typ umowy o pracę: Stażysta

Co roku EDA oferuje roczne staże przeznaczone dla osób, które niedawno ukończyły studia wyższe i które chciałyby zdobyć doświadczenie zawodowe w organizacji koordynującej współpracę w dziedzinie obronności w Europie.

Staż w EDA zapewnia:

 • wyjątkową możliwość poznania od kulis polityki obronności i procesu rozwoju europejskich zdolności obronnych
 • wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów
 • funkcjonowanie w wielokulturowym i dynamicznym środowisku pracy.

Kto może się zgłosić: niedawni absolwenci uczelni wyższych, którzy wcześniej nie odbyli płatnego ani bezpłatnego stażu ani nie byli zatrudnieni w innej instytucji lub organie UE przez okres dłuższy niż sześć tygodni. Aby kandydaci zostali uznani za kwalifikujących się do odbycia stażu, przed upływem terminu składania zgłoszeń muszą spełniać kryteria podane w ogłoszeniu o naborze.

Czas trwania: 12 miesięcy

Staż płatny: Tak, 1 229,32 euro/miesiąc (2021 r.)

Terminy rozpoczęcia stażu: Raz w roku, 1 lub 16 września

Więcej informacji: https://eda.europa.eu/careers/current-vacancies