Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Εάν εργάζομαι ήδη στα όργανα της ΕΕ, έχω περισσότερες πιθανότητες να επιτύχω στη διαδικασία επιλογής.

Η EPSO, κατ΄ αρχήν, διοργανώνει διαδικασίες επιλογής ανοικτές σε όλους τους πολίτες της ΕΕ. Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών υποψηφίων σε κανένα στάδιο της διαδικασίας και όλες οι δοκιμασίες, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμασιών με χρήση υπολογιστή, του αξιολογητή ταλέντου και των γραπτών δοκιμασιών, βαθμολογούνται ανώνυμα.

Όλοι οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε ισότιμες δοκιμασίες και ισχύουν τα ίδια κριτήρια επιλεξιμότητας για όλους.

Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης (το επίσημο έγγραφο που περιγράφει τους κανόνες, τις αρχές και τους όρους εργασίας για το προσωπικό των ευρωπαϊκών οργάνων) θέτει ένα πολύ σαφές νομικό πλαίσιο για τη διοργάνωση διαγωνισμών. Οι γενικοί διαγωνισμοί είναι ανοικτοί σε όλους τους πολίτες της ΕΕ, ενώ οι εσωτερικοί διαγωνισμοί διοργανώνονται αποκλειστικά για υποψηφίους που εργάζονται ήδη στα όργανα της ΕΕ. Δεν δίνονται επιπλέον μονάδες στους εσωτερικούς υποψηφίους σε γενικούς διαγωνισμούς, καθώς κάτι τέτοιο θα συνιστούσε σαφώς άνιση μεταχείριση.