Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δοκιμασίες EPSO

Τελευταία επικαιροποίηση: 8/6/2022
 

Ενημερωθείτε για τις δοκιμασίες μας

Στο πλαίσιο κάθε γενικού διαγωνισμού ή διαδικασίας επιλογής που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της EPSO, θα πρέπει να υποβληθείτε σε σειρά δοκιμασιών για την αξιολόγηση γενικών και ειδικών δεξιοτήτων. Η διαδικασία αξιολόγησης διεξάγεται σε πολλαπλά στάδια: στο πρώτο στάδιο, απαιτείται από τους/τις υποψηφίους/-ες να υποβληθούν σε σειρά δοκιμασιών πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή. Για διαγωνισμούς εξειδικευμένων θέσεων, το αρχικό αυτό στάδιο μπορεί να βασίζεται μόνο σε τίτλους.

Οι υποψήφιοι/-ες που επιτυγχάνουν στις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή και/ή επιλέγονται βάσει τίτλων, και που, σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές τους αιτήσεις υποψηφιότητας, πληρούν όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους συμμετοχής, θα καλούνται στο στάδιο του κέντρου αξιολόγησης. Οι δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης διοργανώνονται μέσω διαδικτύου (από απόσταση) και οι δοκιμασίες πραγματοποιούνται συνήθως σε διαφορετικές ημερομηνίες.

Ικανότητες και βάσεις

Στο κέντρο αξιολόγησης εξετάζονται οι γενικές και ειδικές ικανότητες των υποψηφίων, οι οποίες συνδέονται με τη φύση των εκάστοτε καθηκόντων / του εκάστοτε πεδίου. Για μια δεδομένη άσκηση, κάθε γενική ικανότητα αποτελείται από πέντε καθορισμένες «βάσεις», οι οποίες είναι τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση μιας ικανότητας. Οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται χωριστά για κάθε βάση και λαμβάνουν συνολική βαθμολογία που αντιστοιχεί στην ικανότητα. Μπορείτε πλέον να συμβουλεύεστε τις βάσεις που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των γενικών ικανοτήτων.

Είδη δοκιμασιών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε περιγραφές και παραδείγματα διαφόρων ειδών δοκιμασιών. Με τα παραδείγματα αυτά οι υποψήφιοι/-ες μπορούν να πάρουν μια γενική ιδέα για τις ασκήσεις και ερωτήσεις που ενδέχεται να τους τεθούν.

Σημειώστε ότι ο αριθμός και το είδος των δοκιμασιών στις οποίες θα πρέπει να υποβληθείτε ποικίλλουν και εξαρτώνται από το είδος και το επίπεδο του διαγωνισμού για τον οποίο υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής. Όλες οι λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη σχετική προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου περιέχονται όλες οι πληροφορίες για κάθε διαδικασία επιλογής.

Περισσότερες πληροφορίες

Η EPSO δεν προσφέρει προπαρασκευαστικά μαθήματα ή υλικό, εκτός από τα παρακάτω παραδείγματα δοκιμασιών, ούτε μπορεί να συστήσει εκδόσεις ή μαθήματα που διατίθενται από άλλους φορείς.

Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ προσφέρουν κατάρτιση και στήριξη στους πολίτες τους. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των κρατών μελών για μαθήματα προετοιμασίας και στήριξης ή να συμβουλευτείτε τον επίσημο κατάλογο του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής της EPSO, μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τη σελίδα «Δοκιμασίες EPSO: μύθοι και πραγματικότητα».

 

Βοηθοί (AST-SC)

Δοκιμασίες μέσω υπολογιστή: παραδείγματα

Δοκιμασίες δεξιοτήτων κατανόησης:

 • Λεκτικές (αξιολογούν την ικανότητά σας να σκέπτεστε λογικά και να κατανοείτε λεκτικές, αριθμητικές πληροφορίες).
 • Αριθμητικές (αξιολογούν την ικανότητά σας να σκέπτεστε λογικά και να κατανοείτε αριθμητικές πληροφορίες).
 • Αφηρημένες (αξιολογούν την ικανότητά σας να σκέπτεστε λογικά και να κατανοείτε τις σχέσεις μεταξύ εννοιών που δεν περιλαμβάνουν γλωσσικά, χωροταξικά ή αριθμητικά στοιχεία).

Δοκιμασίες επαγγελματικών δεξιοτήτων:

 • Ορθότητα και ακρίβεια (αξιολογεί την ικανότητά σας να επεξεργάζεστε γρήγορα τις πληροφορίες).
 • Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οργάνωση (αξιολογεί την ικανότητά σας να οργανώνετε και να ιεραρχείτε την εργασία σας).

Δοκιμασίες γλωσσικής κατανόησης: παραδείγματα σε 24 γλώσσες - Η δοκιμασία γλωσσικής κατανόησης περιλαμβάνει μια σειρά από 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν τις γλωσσικές σας ικανότητες από την άποψη του λεξιλογίου, της γραμματικής/του συντακτικού και του ύφους. Δεν αφορούν συγκεκριμένο τομέα ενός οργάνου/ενός οργανισμού/μιας υπηρεσίας. Κάθε ερώτηση βασίζεται σε ένα σενάριο που συνδέεται με τέσσερις διαφορετικές απαντήσεις, από τις οποίες μόνο μία είναι σωστή. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με μία μονάδα, ενώ οι λανθασμένες απαντήσεις δεν μειώνουν τη βαθμολογία. Οι υποψήφιοι/-ες έχουν συνολικά 30 λεπτά στη διάθεσή τους για να απαντήσουν τις 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  Παρότι ο χρονικός παράγοντας αποτελεί από μόνος του μέρος της αξιολόγησης, οι δοκιμασίες έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να δίνεται στους/στις υποψήφιους/-ες η δυνατότητα να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου. Οι ερωτήσεις δεν απαιτούν επιπλέον γνώσεις και βασίζονται μόνο στις πληροφορίες που παρέχει το κείμενο.

Δοκιμασία δεξιοτήτων Microsoft Office: παραδείγματα στα αγγλικά και στα γαλλικά - Αυτή η δοκιμασία Microsoft Word στοχεύει στην αξιολόγηση των γνώσεών σας για το MS Word 2016 και την εφαρμογή τους. Ο αριθμός των ερωτήσεων, η διάρκεια της δοκιμασίας και ο βαθμός επιτυχίας περιγράφονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Δοκιμασία σύνταξης κειμένου: Σκοπός αυτής της πρακτικής δοκιμασίας είναι να αξιολογηθούν οι ικανότητες των υποψηφίων στη σύνταξη κειμένου (κυρίως ορθογραφία, λεξιλόγιο και γραμματική) στη γλώσσα 2, και όχι οι γνώσεις τους σχετικά με το θέμα του κειμένου που θα συντάξουν. Στους/Στις υποψήφιους/-ες θα δοθεί ένας κατάλογος θεμάτων από τα οποία θα πρέπει να επιλέξουν μόνο ένα. Θα τους ζητηθεί να συντάξουν ένα κείμενο σχετικά με το θέμα που επέλεξαν. Η δοκιμασία αυτή γίνεται με χρήση υπολογιστή και διαρκεί 30 λεπτά.

Εκτέλεση ρόλου: Κατά τη δοκιμασία αυτή, ο/η υποψήφιος/-α αναλαμβάνει έναν ρόλο σε μία διμερή ανταλλαγή και συζήτηση με έναν/μία «ηθοποιό». Η εκτέλεση ρόλου διαρκεί περίπου 15-20 λεπτά και επιτρέπει την αξιολόγηση διαφόρων γενικών δεξιοτήτων. Πρόκειται για συζήτηση με τον/την «ηθοποιό» σχετικά με τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ο/Η κατάλληλα εκπαιδευμένος/-η «ηθοποιός» μπορεί να δίνει συμπληρωματικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σύμφωνα με ένα ημικαθορισμένο σενάριο. 

Δοκιμασία σχετική με τον τομέα: Η δοκιμασία αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν τις ικανότητες που συνδέονται με τα καθήκοντα που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο προφίλ. Κάθε ερώτηση συνδέεται με τέσσερις διαφορετικές απαντήσεις, από τις οποίες μόνο μία είναι σωστή. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και στην επιστολή πρόσκλησης.

Συνέντευξη για θέματα σχετικά με τον τομέα (γραμματείς): Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, θα εξεταστούν διεξοδικά οι ειδικές ικανότητες και γνώσεις του/της υποψήφιου/-ας στον τομέα. Θα αξιολογηθούν επίσης οι ακόλουθες τρεις γενικές ικανότητες, χωρίς όμως να τίθενται συγκεκριμένα ερωτήματα που τις αφορούν: ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία και ανθεκτικότητα.

 

Βοηθοί (AST)

Δοκιμασίες μέσω υπολογιστή: παραδείγματα

Δοκιμασίες δεξιοτήτων κατανόησης:

 • Λεκτικές (αξιολογούν την ικανότητά σας να σκέπτεστε λογικά και να κατανοείτε λεκτικές, αριθμητικές πληροφορίες).
 • Αριθμητικές (αξιολογούν την ικανότητά σας να σκέπτεστε λογικά και να κατανοείτε αριθμητικές πληροφορίες).
 • Αφηρημένες (αξιολογούν την ικανότητά σας να σκέπτεστε λογικά και να κατανοείτε τις σχέσεις μεταξύ εννοιών που δεν περιλαμβάνουν γλωσσικά, χωροταξικά ή αριθμητικά στοιχεία).

Δοκιμασίες επαγγελματικών δεξιοτήτων:

 • Ορθότητα και ακρίβεια (αξιολογεί την ικανότητά σας να επεξεργάζεστε πληροφορίες γρήγορα).
 • Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οργάνωση (αξιολογεί την ικανότητά σας να οργανώνετε και να ιεραρχείτε την εργασία σας).

Δοκιμασία ικανότητας εκτίμησης καταστάσεων: παραδείγματα στα αγγλικάγαλλικάγερμανικά και παράδειγμα βαθμολόγησης - Αυτή η δοκιμασία αξιολογεί την τυπική σας συμπεριφορά στο περιβάλλον εργασίας.

Δοκιμασία σχετική με τον τομέα: Η δοκιμασία αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν τις ικανότητες που συνδέονται με τα καθήκοντα που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο προφίλ. Κάθε ερώτηση συνδέεται με τέσσερις διαφορετικές απαντήσεις, από τις οποίες μόνο μία είναι σωστή. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και στην επιστολή πρόσκλησης.

Δοκιμασίες γλωσσικής κατανόησης: παραδείγματα σε 24 γλώσσες - Η δοκιμασία γλωσσικής κατανόησης περιλαμβάνει μια σειρά από 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν τις γλωσσικές σας ικανότητες από την άποψη του λεξιλογίου, της γραμματικής/του συντακτικού και του ύφους. Δεν αφορούν συγκεκριμένο τομέα ενός οργάνου/ενός οργανισμού/μιας υπηρεσίας. Κάθε ερώτηση βασίζεται σε ένα σενάριο που συνδέεται με τέσσερις διαφορετικές απαντήσεις, από τις οποίες μόνο μία είναι σωστή. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με μία μονάδα, ενώ οι λανθασμένες απαντήσεις δεν μειώνουν τη βαθμολογία. Οι υποψήφιοι/-ες έχουν συνολικά 30 λεπτά στη διάθεσή τους για να απαντήσουν τις 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  Παρότι ο χρονικός παράγοντας αποτελεί από μόνος του μέρος της αξιολόγησης, οι δοκιμασίες έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να δίνεται στους/στις υποψήφιους/-ες η δυνατότητα να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου. Οι ερωτήσεις δεν απαιτούν επιπλέον γνώσεις και βασίζονται μόνο στις πληροφορίες που παρέχει το κείμενο.

Δοκιμασία επιμέλειας κειμένων: Η δοκιμασία επιμέλειας κειμένων συνίσταται στη διόρθωση γλωσσικών λαθών (αρίθμηση, στίξη, γραμματική/ορθογραφία και λεξιλόγιο) και σφαλμάτων μορφοποίησης μιας μετάφρασης. Το αρχικό κείμενο στη γλώσσα 2 εμφανίζεται στην οθόνη. Δίνεται επίσης η μετάφραση αυτού του κειμένου στη γλώσσα 1 ως αρχείο MSWord (MS Office 2010) με δυνατότητα επεξεργασίας. Το κείμενο της μετάφρασης περιέχει λάθη γλώσσας και μορφής σε σύγκριση με το αρχικό κείμενο. Ο/Η υποψήφιος/-α καλείται να εντοπίσει και να διορθώσει τα λάθη αυτά, ώστε η μετάφραση να συμφωνεί με το πρωτότυπο. Η δοκιμασία διαρκεί περίπου μία ώρα.

Σύνταξη σημειώματος σχετικού με τα καθήκοντα/Γραπτή δοκιμασία σε συγκεκριμένο τομέα: Σκοπός της δοκιμασίας αυτής είναι να αξιολογηθούν ορισμένες από τις ικανότητες που άπτονται των καθηκόντων ενός συγκεκριμένου προφίλ. Παρέχεται σύντομη γραπτή περιγραφή μιας συγκεκριμένης κατάστασης και ζητείται από τους/τις υποψήφιους/-ες να συντάξουν σημείωμα για τους τρόπους αντιμετώπισής της. Η συγκεκριμένη δοκιμασία πραγματοποιείται μέσω υπολογιστή, στη δεύτερη γλώσσα του/της υποψήφιου/-ας. Ο βαθμός που εξασφαλίζει την επιτυχία στη δοκιμασία αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Συνέντευξη βάσει ειδικών ικανοτήτων / Συνέντευξη σχετική με τον τομέα: Με τη δοκιμασία αυτή αξιολογούνται όλες ή ορισμένες ικανότητες (βλ. προκήρυξη του διαγωνισμού) που άπτονται των καθηκόντων του συγκεκριμένου προφίλ. Πρόκειται για δομημένη συνέντευξη που πραγματοποιείται από δύο μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Η συνέντευξη γίνεται στη δεύτερη γλώσσα του/της υποψήφιου/-ας. Ο βαθμός που εξασφαλίζει την επιτυχία στη δοκιμασία αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η συνέντευξη βάσει ειδικών ικανοτήτων / συνέντευξη σχετική με τον τομέα δεν πρέπει να συγχέεται με τη συνέντευξη βάσει γενικών ικανοτήτων η οποία είναι επίσης δομημένη αλλά εστιάζει περισσότερο στις γενικές ικανότητες και όχι στις ικανότητες που απαιτούνται για συγκεκριμένα καθήκοντα. 

Συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων (SCBI): παραδείγματα στα αγγλικά και γαλλικά – Συνέντευξη για την αξιολόγηση γενικών ικανοτήτων, κατά την οποία ζητείται από τους/τις υποψήφιους/-ες να αντιδράσουν σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Πριν από τη συνέντευξη, οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να συμβουλευτούν και να διαβάσουν διαδικτυακά μία γραπτή υπόθεση εργασίας και συνοδευτικές πληροφορίες, ώστε να προετοιμαστούν για τη δοκιμασία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα συζητηθεί η κατάσταση που περιγράφεται στην υπόθεση εργασίας, αλλά και άλλες καταστάσεις που δεν βασίζονται στην υπόθεση εργασίας. Η SCBI πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, μέσω βιντεοδιάσκεψης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο/η υποψήφιος/-α μπορεί να συμβουλεύεται τόσο τη γραπτή υπόθεση εργασίας όσο και τις συνοδευτικές πληροφορίες.

Οριστικοποίηση κειμένου: Η δοκιμασία αυτή συνίσταται στη διόρθωση σφαλμάτων μορφοποίησης μιας μετάφρασης. Το αρχικό κείμενο στη γλώσσα 2 εμφανίζεται στην οθόνη. Παρέχεται μετάφραση του κειμένου αυτού στη γλώσσα 1, ως κείμενο το οποίο μπορεί να επεξεργαστεί ο/η υποψήφιος/-α, με λάθη στη γλώσσα και στον μορφότυπο σε σύγκριση με το αρχικό κείμενο. Ο/Η υποψήφιος/-α καλείται να εντοπίσει και να διορθώσει τα λάθη αυτά, ώστε η μετάφραση να συμφωνεί με το πρωτότυπο. Η δοκιμασία διαρκεί μία ώρα.

Εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων: παραδείγματα στα αγγλικά και γαλλικά – Πρόκειται για δοκιμασία με τη χρήση υπολογιστή, με βάση ένα σχετικό σενάριο σύμφωνα με το οποίο αντιμετωπίζετε διάφορα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλύσετε ή στα οποία πρέπει να αντιδράσετε, με αποκλειστικό εφόδιο το υλικό που σας δίνεται.

Συνέντευξη βάσει ικανοτήτων (CBI): Κατά τη συνέντευξη βάσει ικανοτήτων αξιολογούνται ορισμένες επιλεγμένες γενικές ικανότητες, ανάλογα με τον διαγωνισμό και τον βαθμό για τον οποίο υπέβαλε αίτηση ο/η υποψήφιος/-α, όπως ορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η συνέντευξη διαρκεί περίπου 10 λεπτά ανά ικανότητα. Οι ερωτήσεις είναι διαρθρωμένες κατά τρόπο ώστε να επιτρέπουν στους/στις αξιολογητές/-τριες να αξιολογούν τις επιλεγμένες γενικές ικανότητες του/της υποψήφιου/-ας.

 

Διοικητικοί/-ες υπάλληλοι (AD – Γενικών καθηκόντων)

Δοκιμασίες μέσω υπολογιστή: παραδείγματα

Δοκιμασίες δεξιοτήτων κατανόησης:

 • Λεκτικές (αξιολογούν την ικανότητά σας να σκέπτεστε λογικά και να κατανοείτε λεκτικές, αριθμητικές πληροφορίες).
 • Αριθμητικές (αξιολογούν την ικανότητά σας να σκέπτεστε λογικά και να κατανοείτε αριθμητικές πληροφορίες).
 • Αφηρημένες (αξιολογούν την ικανότητά σας να σκέπτεστε λογικά και να κατανοείτε τις σχέσεις μεταξύ εννοιών που δεν περιλαμβάνουν γλωσσικά, χωροταξικά ή αριθμητικά στοιχεία).

Παράδειγμα δοκιμασίας εκτίμησης καταστάσεωνΑυτή η δοκιμασία αξιολογεί την τυπική σας συμπεριφορά στο περιβάλλον εργασίας - μερικά ακόμη παραδείγματα στα αγγλικάγαλλικάγερμανικά και παράδειγμα βαθμολόγησης.

Συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων (SCBI): παραδείγματα στα αγγλικά και γαλλικά – Συνέντευξη για την αξιολόγηση γενικών ικανοτήτων, κατά την οποία ζητείται από τους/τις υποψήφιους/-ες να αντιδράσουν σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Πριν από τη συνέντευξη, οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να συμβουλευτούν και να διαβάσουν διαδικτυακά μία γραπτή υπόθεση εργασίας και συνοδευτικές πληροφορίες, ώστε να προετοιμαστούν για τη δοκιμασία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα συζητηθεί η κατάσταση που περιγράφεται στην υπόθεση εργασίας, αλλά και άλλες καταστάσεις που δεν βασίζονται στην υπόθεση εργασίας. Η SCBI πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, μέσω βιντεοδιάσκεψης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο/η υποψήφιος/-α μπορεί να συμβουλεύεται τόσο τη γραπτή υπόθεση εργασίας όσο και τις συνοδευτικές πληροφορίες.

Προφορική παρουσίαση: παραδείγματα - Πρόκειται για ατομική δοκιμασία ανάλυσης και παρουσίασης, κατά την οποία σας ζητείται να κάνετε μια παρουσίαση και να απαντήσετε σε ορισμένα ερωτήματα για μια υποθετική κατάσταση σε σχέση με την εργασία. Πριν από τη συνέντευξη, ο/η υποψήφιος/-α καλείται να συμβουλευτεί, να διαβάσει και να αναλύσει όλες τις διαθέσιμες εκδοχές μιας διαδικτυακής γραπτής υπόθεσης εργασίας και συνοδευτικές πληροφορίες, ώστε να προετοιμαστεί για τη δοκιμασία. Στην αρχή της συνέντευξης, θα σας ανακοινωθεί ποια εκδοχή της υπόθεσης εργασίας πρέπει να παρουσιάσετε (χωρίς να χρησιμοποιείτε κανένα βοήθημα) και να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Η προφορική παρουσίαση διαρκεί 20 λεπτά και μέσω αυτής εξετάζονται ορισμένες δεξιότητες, σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων: παραδείγματα στα αγγλικάγαλλικάγερμανικά - Πρόκειται για δοκιμασία με τη χρήση υπολογιστή, με βάση ένα σχετικό σενάριο σύμφωνα με το οποίο αντιμετωπίζετε διάφορα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλύσετε ή στα οποία πρέπει να αντιδράσετε, με αποκλειστικό εφόδιο το υλικό που σας δίνεται.

Συνέντευξη βάσει ικανοτήτων (CBI): Κατά τη συνέντευξη βάσει ικανοτήτων αξιολογούνται ορισμένες επιλεγμένες γενικές ικανότητες, ανάλογα με τον διαγωνισμό και τον βαθμό για τον οποίο υπέβαλε αίτηση ο/η υποψήφιος/-α, όπως ορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η συνέντευξη διαρκεί περίπου 10 λεπτά ανά ικανότητα. Οι ερωτήσεις είναι διαρθρωμένες κατά τρόπο ώστε να επιτρέπουν στους/στις αξιολογητές/-τριες να αξιολογούν τις επιλεγμένες γενικές ικανότητες του/της υποψήφιου/-ας.

Συνέντευξη για τα κίνητρα: Τα κίνητρα για εργασία στα όργανα της ΕΕ μπορεί να έχουν πολλές μορφές και να εμπεριέχουν πολλά στοιχεία: η πηγή του ενδιαφέροντος των υποψηφίων να εργαστούν στην ΕΕ, η προσήλωσή τους στις αξίες της ΕΕ, η κατανόηση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων της ΕΕ, οι προσδοκίες τους σχετικά με μια σταδιοδρομία στην ΕΕ, οι γνώσεις τους όσον αφορά την ιστορία και τη δημιουργία της ΕΕ, τα θεσμικά της όργανα και τις κυριότερες πολιτικές της. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκε μια συνέντευξη σχετικά με τα κίνητρα, η οποία συνίσταται σε μια 20λεπτη διαρθρωμένη συνέντευξη ενώπιον δύο μελών της εξεταστικής επιτροπής. Η συνέντευξη για τα κίνητρα εξετάζει όλα τα παραπάνω στοιχεία.

 

Διοικητικοί/-ες υπάλληλοι (AD – Ειδικών καθηκόντων)

Δοκιμασίες μέσω υπολογιστή: παραδείγματα

Δοκιμασίες δεξιοτήτων κατανόησης:

 • Λεκτικές (αξιολογούν την ικανότητά σας να σκέπτεστε λογικά και να κατανοείτε λεκτικές, αριθμητικές πληροφορίες).
 • Αριθμητικές (αξιολογούν την ικανότητά σας να σκέπτεστε λογικά και να κατανοείτε αριθμητικές πληροφορίες).
 • Αφηρημένες (αξιολογούν την ικανότητά σας να σκέπτεστε λογικά και να κατανοείτε τις σχέσεις μεταξύ εννοιών που δεν περιλαμβάνουν γλωσσικά, χωροταξικά ή αριθμητικά στοιχεία).

Παράδειγμα δοκιμασίας εκτίμησης καταστάσεων: Αυτή η δοκιμασία αξιολογεί την τυπική σας συμπεριφορά στο περιβάλλον εργασίας - μερικά ακόμη παραδείγματα στα αγγλικάγαλλικάγερμανικά και παράδειγμα βαθμολόγησης.

Δοκιμασίες γλωσσικής κατανόησης:παράδειγμα σε 24 γλώσσες - Η δοκιμασία γλωσσικής κατανόησης περιλαμβάνει μια σειρά από 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν τις γλωσσικές σας ικανότητες από την άποψη του λεξιλογίου, της γραμματικής/του συντακτικού και του ύφους. Δεν αφορούν συγκεκριμένο τομέα ενός οργάνου / ενός οργανισμού / μιας υπηρεσίας. Κάθε ερώτηση βασίζεται σε ένα σενάριο που συνδέεται με τέσσερις διαφορετικές απαντήσεις, από τις οποίες μόνο μία είναι σωστή. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με μία μονάδα, ενώ οι λανθασμένες απαντήσεις δεν μειώνουν τη βαθμολογία. Οι υποψήφιοι/-ες έχουν συνολικά 25 λεπτά στη διάθεσή τους για να απαντήσουν στις 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  Παρότι ο χρονικός παράγοντας αποτελεί από μόνος του μέρος της αξιολόγησης, οι δοκιμασίες έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να δίνεται στους/στις υποψήφιους/-ες η δυνατότητα να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου. Οι ερωτήσεις δεν απαιτούν επιπλέον γνώσεις και βασίζονται μόνο στις πληροφορίες που παρέχει το κείμενο.

Εκτέλεση ρόλου: Κατά τη δοκιμασία αυτή, ο/η υποψήφιος/-α αναλαμβάνει έναν ρόλο σε μία διμερή ανταλλαγή και συζήτηση με έναν/μία «ηθοποιό». Η εκτέλεση ρόλου διαρκεί περίπου 15-20 λεπτά και επιτρέπει την αξιολόγηση διαφόρων γενικών δεξιοτήτων. Πρόκειται για συζήτηση με τον/την «ηθοποιό» σχετικά με τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ο/Η κατάλληλα εκπαιδευμένος/-η «ηθοποιός» μπορεί να δίνει συμπληρωματικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σύμφωνα με ένα ημικαθορισμένο σενάριο.

Συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων (SCBI): παραδείγματα στα αγγλικά και γαλλικά – Συνέντευξη για την αξιολόγηση γενικών ικανοτήτων, κατά την οποία ζητείται από τους/τις υποψήφιους/-ες να αντιδράσουν σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Πριν από τη συνέντευξη, οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να συμβουλευτούν και να διαβάσουν διαδικτυακά μία γραπτή υπόθεση εργασίας και συνοδευτικές πληροφορίες, ώστε να προετοιμαστούν για τη δοκιμασία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα συζητηθεί η κατάσταση που περιγράφεται στην υπόθεση εργασίας, αλλά και άλλες καταστάσεις που δεν βασίζονται στην υπόθεση εργασίας. Η SCBI πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, μέσω βιντεοδιάσκεψης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο/η υποψήφιος/-α μπορεί να συμβουλεύεται τόσο τη γραπτή υπόθεση εργασίας όσο και τις συνοδευτικές πληροφορίες.

Προφορική παρουσίαση: παραδείγματα - Πρόκειται για ατομική δοκιμασία ανάλυσης και παρουσίασης, κατά την οποία σας ζητείται να κάνετε μια παρουσίαση και να απαντήσετε σε ορισμένα ερωτήματα για μια υποθετική κατάσταση σε σχέση με την εργασία. Πριν από τη συνέντευξη, ο/η υποψήφιος/-α καλείται να συμβουλευτεί, να διαβάσει και να αναλύσει όλες τις διαθέσιμες εκδοχές μιας διαδικτυακής γραπτής υπόθεσης εργασίας και συνοδευτικές πληροφορίες, ώστε να προετοιμαστεί για τη δοκιμασία. Στην αρχή της συνέντευξης, θα σας ανακοινωθεί ποια εκδοχή της υπόθεσης εργασίας πρέπει να παρουσιάσετε (χωρίς να χρησιμοποιείτε κανένα βοήθημα) και να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Η προφορική παρουσίαση διαρκεί 20 λεπτά και μέσω αυτής εξετάζονται ορισμένες δεξιότητες, σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων: αγγλικάγαλλικάγερμανικά - Πρόκειται για δοκιμασία με τη χρήση υπολογιστή, με βάση ένα σχετικό σενάριο σύμφωνα με το οποίο αντιμετωπίζετε διάφορα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλύσετε ή στα οποία πρέπει να αντιδράσετε, με αποκλειστικό εφόδιο το υλικό που σας δίνεται.

Συνέντευξη βάσει ικανοτήτων (CBI): Κατά τη συνέντευξη βάσει ικανοτήτων αξιολογούνται ορισμένες επιλεγμένες γενικές ικανότητες, ανάλογα με τον διαγωνισμό και τον βαθμό για τον οποίο υπέβαλε αίτηση ο/η υποψήφιος/-α, όπως ορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η συνέντευξη διαρκεί περίπου 10 λεπτά ανά ικανότητα. Οι ερωτήσεις είναι διαρθρωμένες κατά τρόπο ώστε να επιτρέπουν στους/στις αξιολογητές/-τριες να αξιολογούν τις επιλεγμένες γενικές ικανότητες του/της υποψήφιου/-ας.

Συνέντευξη σχετική με τον τομέα: Με τη δοκιμασία αυτή αξιολογούνται όλες ή ορισμένες ικανότητες που άπτονται των καθηκόντων του συγκεκριμένου προφίλ (βλ. προκήρυξη του διαγωνισμού). Πρόκειται για δομημένη συνέντευξη που πραγματοποιείται από δύο μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Η συνέντευξη γίνεται στη δεύτερη γλώσσα του υποψηφίου. Ο βαθμός που εξασφαλίζει την επιτυχία στη δοκιμασία αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η συνέντευξη βάσει ειδικών ικανοτήτων / συνέντευξη σχετική με τον τομέα δεν πρέπει να συγχέεται με τη συνέντευξη βάσει γενικών ικανοτήτων η οποία είναι επίσης δομημένη αλλά εστιάζει περισσότερο στις γενικές ικανότητες και όχι στις ικανότητες που απαιτούνται για συγκεκριμένα καθήκοντα.

Γραπτή δοκιμασία στον συγκεκριμένο τομέα: Σκοπός της δοκιμασίας αυτής είναι να αξιολογηθούν ορισμένες από τις ικανότητες που άπτονται των καθηκόντων ενός συγκεκριμένου προφίλ. Παρέχεται σύντομη γραπτή περιγραφή μιας συγκεκριμένης κατάστασης και ζητείται από τους/τις υποψήφιους/-ες να συντάξουν σημείωμα για τους τρόπους αντιμετώπισής της. Η συγκεκριμένη δοκιμασία πραγματοποιείται μέσω υπολογιστή, στη δεύτερη γλώσσα του/της υποψήφιου/-ας. Ο βαθμός που εξασφαλίζει την επιτυχία στη δοκιμασία αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Δοκιμασία σχετική με τον τομέα: Η δοκιμασία αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν τις ικανότητες που συνδέονται με τα καθήκοντα που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο προφίλ. Κάθε ερώτηση συνδέεται με τέσσερις διαφορετικές απαντήσεις, από τις οποίες μόνο μία είναι σωστή. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και στην επιστολή πρόσκλησης.

 

Γλωσσομαθείς νομικοί (AD)

Δοκιμασίες μέσω υπολογιστή: παραδείγματα

Δοκιμασίες δεξιοτήτων κατανόησης:

 • Λεκτικές (αξιολογούν την ικανότητά σας να σκέπτεστε λογικά και να κατανοείτε λεκτικές, αριθμητικές πληροφορίες).
 • Αριθμητικές (αξιολογούν την ικανότητά σας να σκέπτεστε λογικά και να κατανοείτε αριθμητικές πληροφορίες).
 • Αφηρημένες (αξιολογούν την ικανότητά σας να σκέπτεστε λογικά και να κατανοείτε τις σχέσεις μεταξύ εννοιών που δεν περιλαμβάνουν γλωσσικά, χωροταξικά ή αριθμητικά στοιχεία).

Παράδειγμα δοκιμασίας εκτίμησης καταστάσεωνΑυτή η δοκιμασία αξιολογεί την τυπική σας συμπεριφορά στο περιβάλλον εργασίας - μερικά ακόμη παραδείγματα στα αγγλικάγαλλικάγερμανικά και παράδειγμα βαθμολόγησης.

Δοκιμασίες γλωσσικής κατανόησης:παραδείγματα σε 24 γλώσσες - Η δοκιμασία γλωσσικής κατανόησης περιλαμβάνει μια σειρά από 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν τις γλωσσικές σας ικανότητες από την άποψη του λεξιλογίου, της γραμματικής / του συντακτικού και του ύφους. Δεν αφορούν συγκεκριμένο τομέα ενός οργάνου / ενός οργανισμού / μιας υπηρεσίας. Κάθε ερώτηση βασίζεται σε ένα σενάριο που συνδέεται με τέσσερις διαφορετικές απαντήσεις, από τις οποίες μόνο μία είναι σωστή. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με μία μονάδα, ενώ οι λανθασμένες απαντήσεις δεν μειώνουν τη βαθμολογία. Οι υποψήφιοι/-ες έχουν συνολικά 25 λεπτά στη διάθεσή τους για να απαντήσουν τις 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  Παρότι ο χρονικός παράγοντας αποτελεί από μόνος του μέρος της αξιολόγησης, οι δοκιμασίες έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να δίνεται στους/στις υποψήφιους/-ες η δυνατότητα να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου. Οι ερωτήσεις δεν απαιτούν επιπλέον γνώσεις και βασίζονται μόνο στις πληροφορίες που παρέχει το κείμενο.

Δοκιμασίες μετάφρασης: παραδείγματα στα γερμανικά, αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά

Δοκιμασία περίληψης:παράδειγμα - Σ’ αυτή τη δοκιμασία, θα σας δοθεί ένα κείμενο στη γλώσσα 3 και θα σας ζητηθεί να γράψετε στον υπολογιστή μια περίληψη στη γλώσσα 1 (τη γλώσσα του διαγωνισμού). Η δοκιμασία διαρκεί περίπου 2 ώρες. Η χρήση λεξικών απαγορεύεται.

Συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων (SCBI): παραδείγματα στα αγγλικά και γαλλικά – Συνέντευξη για την αξιολόγηση γενικών ικανοτήτων, κατά την οποία ζητείται από τους/τις υποψήφιους/-ες να αντιδράσουν σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Πριν από τη συνέντευξη, οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να συμβουλευτούν και να διαβάσουν διαδικτυακά μία γραπτή υπόθεση εργασίας και συνοδευτικές πληροφορίες, ώστε να προετοιμαστούν για τη δοκιμασία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα συζητηθεί η κατάσταση που περιγράφεται στην υπόθεση εργασίας, αλλά και άλλες καταστάσεις που δεν βασίζονται στην υπόθεση εργασίας. Η SCBI πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, μέσω βιντεοδιάσκεψης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο/η υποψήφιος/-α μπορεί να συμβουλεύεται τόσο τη γραπτή υπόθεση εργασίας όσο και τις συνοδευτικές πληροφορίες.

Συνέντευξη βάσει ικανοτήτων (CBI): Κατά τη συνέντευξη βάσει ικανοτήτων αξιολογούνται ορισμένες επιλεγμένες γενικές ικανότητες, ανάλογα με τον διαγωνισμό και τον βαθμό για τον οποίο υπέβαλε αίτηση ο/η υποψήφιος/-α, όπως ορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η συνέντευξη διαρκεί περίπου 10 λεπτά ανά ικανότητα. Οι ερωτήσεις είναι διαρθρωμένες κατά τρόπο ώστε να επιτρέπουν στους/στις αξιολογητές/-τριες να αξιολογούν τις επιλεγμένες γενικές ικανότητες του/της υποψήφιου/-ας.

 

Μεταφραστές/-ριες (AD)

Δοκιμασίες μέσω υπολογιστή: παραδείγματα

Δοκιμασίες δεξιοτήτων κατανόησης:

 • Λεκτικές (αξιολογούν την ικανότητά σας να σκέπτεστε λογικά και να κατανοείτε λεκτικές, αριθμητικές πληροφορίες).
 • Αριθμητικές (αξιολογούν την ικανότητά σας να σκέπτεστε λογικά και να κατανοείτε αριθμητικές πληροφορίες).
 • Αφηρημένες (αξιολογούν την ικανότητά σας να σκέπτεστε λογικά και να κατανοείτε τις σχέσεις μεταξύ εννοιών που δεν περιλαμβάνουν γλωσσικά, χωροταξικά ή αριθμητικά στοιχεία).

Παράδειγμα δοκιμασίας εκτίμησης καταστάσεωνΑυτή η δοκιμασία αξιολογεί την τυπική σας συμπεριφορά στο περιβάλλον εργασίας - μερικά ακόμη παραδείγματα στα αγγλικάγαλλικάγερμανικά και παράδειγμα βαθμολόγησης.

Δοκιμασία μετάφρασηςπαραδείγματα σε 24 γλώσσες

Δοκιμασία αναθεώρησηςπαράδειγμα - Αναθεώρηση κειμένου που έχει μεταφραστεί από τη γλώσσα 2 στη γλώσσα 1.

Δοκιμασίες γλωσσικής κατανόησης: παραδείγματα σε 24 γλώσσες - Η δοκιμασία γλωσσικής κατανόησης περιλαμβάνει μια σειρά από 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν τις γλωσσικές σας ικανότητες από την άποψη του λεξιλογίου, της γραμματικής / του συντακτικού και του ύφους. Δεν αφορούν συγκεκριμένο τομέα ενός οργάνου / ενός οργανισμού / μιας υπηρεσίας. Κάθε ερώτηση βασίζεται σε ένα σενάριο που συνδέεται με τέσσερις διαφορετικές απαντήσεις, από τις οποίες μόνο μία είναι σωστή. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με μία μονάδα, ενώ οι λανθασμένες απαντήσεις δεν μειώνουν τη βαθμολογία. Οι υποψήφιοι/-ες έχουν συνολικά 25 λεπτά στη διάθεσή τους για να απαντήσουν τις 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  Παρότι ο χρονικός παράγοντας αποτελεί από μόνος του μέρος της αξιολόγησης, οι δοκιμασίες έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να δίνεται στους/στις υποψήφιους/-ες η δυνατότητα να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου. Οι ερωτήσεις δεν απαιτούν επιπλέον γνώσεις και βασίζονται μόνο στις πληροφορίες που παρέχει το κείμενο.

Συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων (SCBI): παραδείγματα στα αγγλικά και γαλλικά – Συνέντευξη για την αξιολόγηση γενικών ικανοτήτων, κατά την οποία ζητείται από τους/τις υποψήφιους/-ες να αντιδράσουν σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Πριν από τη συνέντευξη, οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να συμβουλευτούν και να διαβάσουν διαδικτυακά μία γραπτή υπόθεση εργασίας και συνοδευτικές πληροφορίες, ώστε να προετοιμαστούν για τη δοκιμασία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα συζητηθεί η κατάσταση που περιγράφεται στην υπόθεση εργασίας, αλλά και άλλες καταστάσεις που δεν βασίζονται στην υπόθεση εργασίας. Η SCBI πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, μέσω βιντεοδιάσκεψης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο/η υποψήφιος/-α μπορεί να συμβουλεύεται τόσο τη γραπτή υπόθεση εργασίας όσο και τις συνοδευτικές πληροφορίες.

Προφορική παρουσίαση: παραδείγματα - Πρόκειται για ατομική δοκιμασία ανάλυσης και παρουσίασης, κατά την οποία σας ζητείται να κάνετε μια παρουσίαση και να απαντήσετε σε ορισμένα ερωτήματα για μια υποθετική κατάσταση σε σχέση με την εργασία. Πριν από τη συνέντευξη, ο/η υποψήφιος/-α καλείται να συμβουλευτεί, να διαβάσει και να αναλύσει όλες τις διαθέσιμες εκδοχές μιας διαδικτυακής γραπτής υπόθεσης εργασίας και συνοδευτικές πληροφορίες, ώστε να προετοιμαστεί για τη δοκιμασία. Στην αρχή της συνέντευξης, θα σας ανακοινωθεί ποια εκδοχή της υπόθεσης εργασίας πρέπει να παρουσιάσετε (χωρίς να χρησιμοποιείτε κανένα βοήθημα) και να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Η προφορική παρουσίαση διαρκεί 20 λεπτά και μέσω αυτής εξετάζονται ορισμένες δεξιότητες, σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Δοκιμασία δεξιοτήτων κύριας γλώσσας: παράδειγμα - Η δοκιμασία δεξιοτήτων κύριας γλώσσας αποτελείται από 25 ανεξάρτητες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε ερώτηση περιλαμβάνει 4 απαντήσεις (Α, Β, Γ ή Δ), από τις οποίες μόνο μία είναι σωστή. Οι υποψήφιοι/-ες έχουν 25 λεπτά για να ολοκληρώσουν τη δοκιμασία. Οι ερωτήσεις μπορεί να αφορούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω δεξιότητες: γραμματική, λεξιλόγιο, χρήση ιδιωματισμών, ορθογραφία και στίξη.

 

Διερμηνείς (AD)

Δοκιμασίες μέσω υπολογιστή: παραδείγματα

Δοκιμασίες δεξιοτήτων κατανόησης:

 • Λεκτικές (αξιολογούν την ικανότητά σας να σκέπτεστε λογικά και να κατανοείτε λεκτικές, αριθμητικές πληροφορίες).
 • Αριθμητικές (αξιολογούν την ικανότητά σας να σκέπτεστε λογικά και να κατανοείτε αριθμητικές πληροφορίες).
 • Αφηρημένες (αξιολογούν την ικανότητά σας να σκέπτεστε λογικά και να κατανοείτε τις σχέσεις μεταξύ εννοιών που δεν περιλαμβάνουν γλωσσικά, χωροταξικά ή αριθμητικά στοιχεία).

Προφορική παρουσίαση: παραδείγματα - Πρόκειται για ατομική δοκιμασία ανάλυσης και παρουσίασης, κατά την οποία σας ζητείται να κάνετε μια παρουσίαση και να απαντήσετε σε ορισμένα ερωτήματα για μια υποθετική κατάσταση σε σχέση με την εργασία. Πριν από τη συνέντευξη, ο/η υποψήφιος/-α καλείται να συμβουλευτεί, να διαβάσει και να αναλύσει όλες τις διαθέσιμες εκδοχές μιας διαδικτυακής γραπτής υπόθεσης εργασίας και συνοδευτικές πληροφορίες, ώστε να προετοιμαστεί για τη δοκιμασία. Στην αρχή της συνέντευξης, θα σας ανακοινωθεί ποια εκδοχή της υπόθεσης εργασίας πρέπει να παρουσιάσετε (χωρίς να χρησιμοποιείτε κανένα βοήθημα) και να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Η προφορική παρουσίαση διαρκεί 20 λεπτά και μέσω αυτής εξετάζονται ορισμένες δεξιότητες, σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού.

 

Συμβασιούχοι υπάλληλοι / CAST Permanent (Μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST)

Δοκιμασίες δεξιοτήτων κατανόησης:
Για τις ομάδες καθηκόντων FG I, II και III, δείτε την ενότητα «Βοηθοί (AST-SC)» ή «Βοηθοί (AST)».
Για την ομάδα καθηκόντων FG IV, δείτε την ενότητα «Διοικητικοί/-ες υπάλληλοι (AD – Γενικών καθηκόντων)».

Δοκιμασία βάσει ικανοτήτων: πρόκειται για δοκιμασία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, η οποία αξιολογεί τις γνώσεις σας στον τομέα ενός συγκεκριμένου προφίλ. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η δοκιμασία ικανοτήτων για συμβασιούχους υπαλλήλους περιλαμβάνει μια σειρά από 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν τις ικανότητες που συνδέονται με τα καθήκοντα που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο προφίλ. Οι ερωτήσεις στις δοκιμασίες ικανοτήτων σχετίζονται με τα καθήκοντα που περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δεν αφορούν συγκεκριμένο τομέα ενός οργάνου / ενός οργανισμού / μιας υπηρεσίας. Κάθε ερώτηση βασίζεται σε ένα σενάριο που συνδέεται με τέσσερις διαφορετικές απαντήσεις, από τις οποίες μόνο μία είναι σωστή.  Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με μία μονάδα, ενώ οι λανθασμένες απαντήσεις δεν μειώνουν τη βαθμολογία. Οι υποψήφιοι/-ες έχουν συνολικά 50 λεπτά στη διάθεσή τους για να απαντήσουν τις 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  Παρότι ο χρονικός παράγοντας αποτελεί από μόνος του μέρος της αξιολόγησης, οι δοκιμασίες έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να δίνεται στους/στις υποψήφιους/-ες η δυνατότητα να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου. Οι δοκιμασίες ικανοτήτων πραγματοποιούνται στη δεύτερη γλώσσα του/της υποψήφιου/-ας. Η απαιτούμενη βαθμολογία επιτυχίας είναι 13 μονάδες σε σύνολο 25 για τις δύο ομάδες καθηκόντων II και III, ενώ για την ομάδα καθηκόντων IV οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να συγκεντρώσουν 16 μονάδες σε σύνολο 25 για να επιτύχουν. Αυτός ο τύπος δοκιμής ισχύει για τα ακόλουθα προφίλ:

Οικονομικά: ερωτήσεις για χρηματοοικονομικές διαδικασίες, λογιστική διαχείριση, ανάλυση και συμβουλές (λογιστικοί και άλλοι έλεγχοι), οι οποίες ενδέχεται να καλύπτουν και οικονομικές θεωρίες και εργαλεία για την παρακολούθηση και ανάλυση οικονομικών και δημοσιονομικών τάσεων, εξελίξεων και δεδομένων.
Διαχείριση έργου/προγράμματος: ερωτήσεις γνώσεων σχετικά με τη διαχείριση σχεδίων/ προγραμμάτων (σχεδιασμός, παρακολούθηση, αξιολόγηση κ.λπ.), οι οποίες καλύπτουν και συναφή χρηματοοικονομικά θέματα, επικοινωνία και διασφάλιση της ποιότητας.
Γραμματείς / Βοηθοί γραφείου: ερωτήσεις για μια σειρά γραμματειακών καθηκόντων/εργασιών γραφείου όπως διοργάνωση συνεδριάσεων, προετοιμασία αποστολών, αρχειοθέτηση εγγράφων και ταχυδρομείου, ταξινόμηση αλληλογραφίας, διατήρηση ημερολογίου συναντήσεων κ.λπ. Εξετάζονται επίσης οι γνώσεις σχετικά με τα προϊόντα λογισμικού MS Office.
Διοίκηση / Ανθρώπινοι πόροι: ερωτήσεις που σχετίζονται κυρίως με τη διαχείριση προσωπικού και την επαγγελματική κατάρτιση.
Επικοινωνία: ερωτήσεις για πρακτικά εργαλεία όπως, ενδεικτικά, σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων και φυλλαδίων, διαδικτυακή επικοινωνία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σχετικά με συναφή θέματα διαχείρισης σχεδίων που συνδέονται, για παράδειγμα, με τον καθορισμό, την υλοποίηση ή την εκτέλεση επικοινωνιακών στρατηγικών.
Πολιτικές υποθέσεις / Πολιτικές της ΕΕ: ερωτήσεις γνώσεων σε τομείς πολιτικής, τόσο σε γενικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, που ενδέχεται όμως να καλύπτουν και νομικά ή οικονομικά θέματα.
Δίκαιο: ερωτήσεις στον τομέα του ενωσιακού, εθνικού και διεθνούς δικαίου, οι οποίες ενδέχεται να καλύπτουν και νομικά ή οικονομικά θέματα.
Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ): ερωτήσεις για ποικίλα θέματα ΤΠΕ όπως, ενδεικτικά, η χρήση γλωσσών προγραμματισμού όπως JAVA, Visual Basic, Visual C# κ.λπ., η διαχείριση περιβάλλοντος χρήστη (π.χ. Windows και Unix) και η διαχείριση δικτύων και τηλεπικοινωνιών.
Προσωπικό φροντίδας παιδιών: ερωτήσεις σχετικά με την φροντίδα παιδιών σε σταθμούς υποδοχής μετά το σχολείο και σε υπαίθριες εγκαταστάσεις (παιδιών ηλικίας 3,5-14 ετών), σχετικά με τη διδασκαλία από νηπιαγωγούς και τη φροντίδα παιδιών ηλικίας 0-3 ετών από βρεφονηπιοκόμους/παιδαγωγούς σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Εκπαιδευτικοί ψυχολόγοιερωτήσεις που καλύπτουν διάφορα θέματα όπως ο συντονισμός της εργασίας σε έναν βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό και του προσωπικού του, η ποιότητα ζωής των παιδιών και η διάδραση με τους γονείς, η εκπόνηση και η παρακολούθηση του παιδαγωγικού προγράμματος (περιλαμβανομένης και της κατάρτισης).

Δοκιμασία γλωσσικής κατανόησης: πρόκειται για ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αξιολογούν την κατανόηση της γλώσσας 2 (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) από την άποψη του λεξιλογίου, της γραμματικής / του συντακτικού και του ύφους.
Η δοκιμασία γλωσσικής κατανόησης για συμβασιούχους υπαλλήλους περιλαμβάνει μια σειρά από 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν την κατανόηση της γλώσσας 2 (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) από την άποψη του λεξιλογίου, της γραμματικής/του συντακτικού και του ύφους. Δεν αφορούν συγκεκριμένο τομέα ενός οργάνου / ενός οργανισμού / μιας υπηρεσίας. Κάθε ερώτηση βασίζεται σε ένα σενάριο που συνδέεται με τέσσερις διαφορετικές απαντήσεις, από τις οποίες μόνο μία είναι σωστή. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με μία μονάδα, ενώ οι λανθασμένες απαντήσεις δεν μειώνουν τη βαθμολογία. Οι υποψήφιοι/-ες έχουν συνολικά 30 λεπτά στη διάθεσή τους για να απαντήσουν στις 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  Παρότι ο χρονικός παράγοντας αποτελεί από μόνος του μέρος της αξιολόγησης, οι δοκιμασίες έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να δίνεται στους/στις υποψήφιους/-ες η δυνατότητα να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου. Η απαιτούμενη βαθμολογία επιτυχίας είναι 6 μονάδες σε σύνολο 12 για την ομάδα καθηκόντων III και, αντίστοιχα, 7 σε σύνολο 12 για την ομάδα καθηκόντων IV.

Αυτός ο τύπος δοκιμασίας εφαρμόζεται στα παρακάτω προφίλ:
Μεταφραστές/-ριες / Διορθωτές/-ριες τυπογραφικών δοκιμίωνδοκιμασία με την οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι/-ες ως προς την ικανότητα κατανόησης της γλώσσας 2 (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) από την άποψη του λεξιλογίου, της γραμματικής/του συντακτικού και του ύφους. Οι ερωτήσεις δεν απαιτούν επιπλέον γνώσεις και βασίζονται μόνο στις πληροφορίες που παρέχει το κείμενο.

Όλες αυτές οι δοκιμασίες γίνονται με χρήση υπολογιστή, και συμμετέχετε σε αυτές ταυτόχρονα, σε εξεταστικό κέντρο της επιλογής σας (μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα κέντρα). Στην πρόσκληση που θα λάβουν οι υποψήφιοι/-ες θα περιέχεται κατάλογος των διαθέσιμων εξεταστικών κέντρων.
 

Για το προφίλ «Καθήκοντα χειρωνακτικής και διοικητικής υποστήριξης» δεν προβλέπονται ούτε δοκιμασία ικανοτήτων ούτε δοκιμασία γλωσσικής κατανόησης, αλλά μόνο δοκιμασίες δεξιοτήτων κατανόησης.