Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ίση μεταχείριση των υποψηφίων και την αμεροληψία της εξεταστικής επιτροπής κατά τις διαδικασίες επιλογής;

Κάθε διαδικασία επιλογής διαθέτει δική της εξεταστική επιτροπή για την επιλογή των καλύτερων υποψηφίων βάσει των προσόντων και των ικανοτήτων που ορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Οι επιτροπές αυτές απαρτίζονται από υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και η EPSO καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ισόρροπη παρουσία όσον αφορά το φύλο, τις γλωσσικές ικανότητες, την εκπροσώπηση του προσωπικού και της διοίκησης καθώς και το μέγεθος του θεσμικού οργάνου. Ένας πρόεδρος, επικουρούμενος από έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους, καθοδηγεί τις εργασίες της επιτροπής. Όλα τα καθήκοντα που σχετίζονται με την αξιολόγηση των υποψηφίων στα διάφορα στάδια της διαδικασίας επιλογής καλύπτονται από το απόρρητο των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής και αντικατοπτρίζονται στο τελικό φυλλάδιο ικανοτήτων που παρέχεται στον υποψήφιο για λόγους διαφάνειας.

Η EPSO δίνει μεγάλη σημασία στην ισότητα και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, ίσης μεταχείρισης και ίσης πρόσβασης για όλους τους υποψηφίους, ως εξής:

  • Βασική αρχή που διέπει τις εργασίες μιας εξεταστικής επιτροπής είναι η αρχή της αμεροληψίας. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να υπάρχει άμεση ιεραρχική σχέση ή καμία άμεση συγγενική σχέση μεταξύ μέλους της εξεταστικής επιτροπής και υποψηφίου που αξιολογείται. Ωστόσο, η ύπαρξη προηγούμενης ή ακόμη και τρέχουσας επαγγελματικής σχέσης πιο έμμεσου χαρακτήρα δεν αποκλείει αυτομάτως τη δυνατότητα αξιολόγησης.
  • Τόσο τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής όσο και οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν στην EPSO κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, ώστε να ληφθεί υπόψη και να γίνουν οι σχετικές προσαρμογές.
  • Η εξεταστική επιτροπή ακολουθεί τα προκαθορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, επιλογής και αξιολόγησης που καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Τα κριτήρια αυτά τεκμηριώνονται, εγκρίνονται και εφαρμόζονται με προσοχή και συνέπεια.
  • Εκτεταμένη κατάρτιση, καθοδήγηση και εποπτεία των μελών της επιτροπής, καθώς και τακτικές συνεδριάσεις επανεξέτασης, εγγυώνται μια εναρμονισμένη προσέγγιση της αξιολόγησης.
  • Η EPSO διενεργεί συστηματικούς ελέγχους ποιότητας και στατιστικές αναλύσεις για την παρακολούθηση και την εξάλειψη ενδεχόμενης μεροληψίας κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων.